METHODOLOGICAL APPROACHES TO FORMING INFORMATION AND COMMUNICATION COMPETENCE OF FUTURE SPECIALISTS IN PRESCHOOL EDUCATION
PDF (Ukrainian)

Keywords

information and communication competence
specialists in preschool education
methodological approaches

How to Cite

[1]
S. I. Semchuk, S. M. Gavriliuk, and O. H. Butenko, “METHODOLOGICAL APPROACHES TO FORMING INFORMATION AND COMMUNICATION COMPETENCE OF FUTURE SPECIALISTS IN PRESCHOOL EDUCATION”, ITLT, vol. 66, no. 4, pp. 24–41, Sep. 2018, doi: 10.33407/itlt.v66i4.2197.

Abstract

The article substantiates the methodological approaches that reflect the interrelation and interconditionality of phenomena and processes of formation of the information and communication competence of future specialists in preschool education, namely: system- and activity-based, personally-oriented, integrative, environmental and competence-based. The authors have determined that the personally-oriented approach presupposes that each student must fulfill as much as possible all their individual traits in their diversity and uniqueness; the integrative approach contributes to overcoming the contradictions between the principle of unity of knowledge and its division into fundamental and special ones, as well as those between the ever-increasing amount of knowledge and the limited school time to learn it; the environmental approach promotes the creation of the informational and communication environment of a higher educational institution which influences the formation of informational and communication competence of future specialists in preschool education and is an influential factor for introducing the innovations in the educational process and gives students an opportunity to choose free the content and form of activity; the competence-based approach defines the ability of a future specialist in preschool education to apply the information and communication technologies in the educational process, use information, be flexible and adapt in a changing information space in accordance with their own needs and requirements of the modern society. It has been established that the process of formation of the information and communication competence of future specialists in preschool education is conditioned by a special organization of the teaching and educational process at a higher educational institution which ensures the unity, interrelation, consideration and development of the professional and information and communication components in future specialists in preschool education, with proper purposefulness, the relevant gradual organization and procedural and content-related support. The authors have also presented the definition of information and communication environment of a higher educational institution.
PDF (Ukrainian)

References

Р. С. Гуревич та М. Ю. Кадемія та М. М. Козяр, Інформаційно-комунікаційні технології в професійній освіті майбутніх фахівців, Львів, Україна, Сполом, 2012.

В. Ю. Биков, ˮСучасні завдання інформатизації освітиˮ, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання АПН України, Університет менеджменту освіти АПН України, № 1(15), 2010. Режим доступу: http://www.ime.edu-ua.net/ em15/emg.html.

Р. С. Гуревич та М. Ю. Кадемія, ˮФормування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх учителів трудового навчання (технологій)ˮ, Проблеми професійної освіти, Теорія і практика управління соціальними системами, № 2, с.73-78, 2009.

Л. Петухова, ˮІнформаційно-комунікаційне педагогічне середовище в контексті професійної підготовки майбутніх учителів початкової школиˮ, Science and Education in New Dimension. Pedagogy and Psychology, IV (39), с. 60–64, 2016.

С. В. Тришина та А. В. Хуторской, "Информационная компетентность специалиста в системе дополнительного профессионального образования", Интернет-журнал ˮЭйдосˮ, 2004. [Електронний ресурс]. Доступно: http: //www.eidos.ru/journal/2004/0622-09.htm.

П. В. Беспалов, ˮКомпьютерная компетентность педагога в контексте личностно-ориентированного обученияˮ, Педагогика, № 4, с. 41–50, 2003.

А. Н. Завьялов, ˮФормирование информационной компетентности у будущих специалистов в области новых информационных технологийˮ, Материалы конференции ˮИнформационные технологии в образованииˮ, 2003. Доступно: http://ito.edu.ru.

О. Ляшенко, ˮСтратегія якості як основа освітньої політики країн світуˮ, Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські перспективи, с. 9–14, 2004.

М. Б. Лебедева и О. Н. Шилова, ˮЧто такое ИКТ-компетентность студентов педагогического университета и как ее формировать?ˮ, Информатика и образование, № 3, с. 95–100, 2004.

Ю. К. Бабанский, Методы обучения в современной общеобразовательной школе, Москва, Россия: Просвещение, 1985.

В. П. Беспалько, ˮПро можливості системного підходу в педагогіціˮ, Радянська педагогіка, № 7, с. 59–60, 1990.

І. Я. Лернер, Теория современного процесса обучения, её значение для практики, № 1, Москва, Россия, Советская педагогика, 1989.

Н. Н. Малофеев, ˮБазовые модели интегрированного обученияˮ, Дефектология, № 1, с. 71–78, 2008.

В. Лаврук, Діагностика управлінської компетентності директора школи, Київ, Україна, Шкільний світ, 2008. Доступно: http://osvitadubno.narod.ru /Mediateka.html.

Г. А. Дегтярьова, ˮІнформаційно-комунікаційна компетентність педагога як засіб професійного самовдосконаленняˮ, Педагогічні науки: збірник наукових праць Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, вип. 64, с. 75–81, 2015.

М. В. Гриньова, Педагогічні технології: теорія та практика, Полтава, Україна, АСМІ, 2004.

С. І. Подмазін, Особистісно-орієнтована освіта: соціально-філософське дослідження, Запоріжжя, Україна, Просвіта, 2000.

. Т. Степанова, ˮКомпоненти і чинники формування змісту освітиˮ, Вісник Інституту розвитку дитини. Серія: Філософія, педагогіка, психологія, Збірник наукових праць Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, вип. 23, с. 128–132, 2012.

О. Г. Смолянинова, ˮФормирование информационной и коммуникативной компетентности будущего учителя на основе мультимедийных технологийˮ, Информатика и образование, № 9, с. 116–119, 2002.

І. Доброскок, ˮМоніторинг якості вищої освіти: дефінітивний аналізˮ [Електронний ресурс]. Доступно: http://www.nbuv. gov.ua/portal/Soc_Gum/Gvpkhdpi/2008_16/50-57.pdf.

Р. С. Гуревич та М. Ю. Кадемія та М. М. Козяр, Інформаційні технології навчання: інтегрований підхід, Львів, Україна, СПОЛОМ, 2011.

В. Р. Ільченко та К. Ж. Гуз, Концептуальні основи інтеграції змісту природничонаукової освіти, Освітня програма «Довкілля», Київ-Полтава, Україна, 2004.

І. Козловська, ˮТеоретико-методологічні основи інтеграції знань у навчальному процесі: основи дидактичної інтегрологіїˮ, Молодь і ринок, № 11(94), с. 31-35, 2017.

Н. І. Лазаренко, А. М. Коломієць, А. О. Клименко, "Симбіоз методологічних підходів до розвитку освіти в умовах інформаційного суспільства", Наука і освіта, №4, с. 107-112, 2017. DOI: https://doi.org/10.24195/2414-4665-2017-4-18.

Педагогика: Большая современная энциклопедия. Минск, Беларуссия: Современное слово, 2005.

Н. Н. Малофеев, ˮБазовые модели интегрированного обученияˮ, Дефектология, № 1, с. 71–78, 2008.

М. Н. Берулава, Интеграция содержания образования, Москва, Россия, Педагогика, 1993.

І. М. Козловська, Теоретико-методологічні аспекти інтеграції знань учнів професійно-технічної школи: дидактичні основи. Львів, Україна, 1999.

З. П. Дорошенко, ˮМожливості моделювання інформаційно-освітнього середовища дошкільного навчального закладуˮ, Дошкільна освіта, № 3 (29), с. 48–53, 2010.

Ю. С. Мануйлов, Средовой подход в воспитании, Москва, Россия, Нижний Новгород, 2002.

О. Ярошинська, ˮСередовищний підхід в професійній освіті: теоретичні засади та перспективи впровадженняˮ, Проблеми підготовки сучасного вчителя. Збірник наукових праць, вип. 4, ч. 1, с. 104–109, 2011.

С. Семчук, ˮКомп’ютерно-розвивальне середовище як складова педагогічного процесу дошкільного навчального закладуˮ, Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи: Збірник наукових праць, Інститут обдарованої дитини НАПН України, вип. 1 (14), с. 18–23, 2015.

Дж. Дьюи, Демократия и образование. Москва, Россия: Педагогика-Пресс, 2000.

Л. Є. Петухова, Інформатичні компетентності майбутнього вчителя початкових класів (В моделі трисуб'єктної дидактики), Херсон, Україна, 2010.

В. Ясвин, Образовательная среда: от моделирования к проектированию, Москва, Россия, Смысл, 2001.

О. Овчарук, Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи, Бібліотека з освітньої політики, с. 45-50, 2004.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)
[1] R. S. Gurevich and M. Y. Kademiya and M. M. Kozyar, Information and communication technologies in the professional education of future specialists, Lviv, Ukraine, Spolom, 2012. (in Ukrainian)

V. Y. Bykov, ˮModern tasks of informatization of educationˮ, Institute of Information Technologies and Training Tools of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, University of Management of Education of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, № 1(15), 2010. [online]. Available: http://www.ime.edu-ua.net/ em15/emg.html. (in Ukrainian)

R. S. Gurevich and M. Y. Kademiya,ˮFormation of information and communication competence of future teachers of labor education (technologies)ˮ, Problemy profesiinoi osvity, Teoriia i praktyka upravlinnia sotsialnymy systemamy, № 2, с.73-78, 2009. (in Ukrainian)

L. Petuhova, ˮInformational-communication pedagogical environment in the context of the training of future primary school teachersˮ, Science and Education in New Dimension. Pedagogy and Psychology, vol. IV (39), pp. 60-64, 2016. (in Ukrainian)

S. V. Trichina and A. V. Khutorskoy, Information competence of a specialist in the system of additional vocational education, Internet-zhurnal ˮEydosˮ, 2004. . [online]. Available: http: // www.eidos.ru/journal/2004/0622-09.htm. (in Russian)

P. V. Bespalov, ˮA computer competence of teacher is in the context of the personality-oriented teachingˮ, Pedagogics, no 4, pp. 41–50, 2003. (in Russian)

A. N. Zav'yalov, ˮForming of informative competence for future specialists in area of new information technologiesˮ, Materials of conference ˮInformation technologies are in educationˮ, 2003. [online]. Available: http://ito.edu.ru. (in Russian)

O. Lyashenko, ˮStrategy of quality as basis of educational policy of the world countriesˮ, Monitoring yakosti osviti: svitovi dosyagnennya ta ukrayinski perspektivi, pp. 9–14, 2004. (in Ukrainian)

M. B. Lebedeva and O. N. Shilova, ˮWhat IKT-competence of students of pedagogical university and how to form it?ˮ, Informatika i obrazovanie, no 3, pp. 95–100, 2004. (in Russian)

Yu. K. Babansky, “Teaching methods in a modern comprehensive school”. Metodyi obucheniya v sovremennoy obscheobrazovatelnoy shkole. Moscow, Russia: Education, 1985. (in Russian)

V. P. Bespalko, "About the possibility of a systemic approach in Pedagogy". ˮPro mozhlyvosti systemnoho pidkhodu v pedahohitsiˮ, Soviet Pedagogy, no 7, pp. 59–60, 1990. (in Ukrainian)

I. Y. Lerner, “The theory of the modern learning process, its importance for practice”, no 1, Moscow, Russia, Soviet pedagogy, 1989. (in Russian)

N. N. Malofeev, "Basic models of integrated learning", Defectology. no 1, pp. 71–78, 2008. (in Russian)

V. Lavruk, Diagnostics of administrative competence of head master, Kyiv, Ukraine, Shkilniy svit, 2008. Available: http://osvitadubno.narod.ru /Mediateka.html. (in Ukrainian)

G. A. Degtiariova, ˮInformation and communication competence of the teacher as a professional self-improvementˮ, Pedahohichni nauky: zbirnyk naukovykh prats Poltavskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni V. H. Korolenka, no 64, pp. 75–81, 2015. (in Ukrainian)

M. V. Grinova, “Pedagogical Technologies: Theory and Practice”. ”Pedahohichni tekhnolohii: teoriia ta praktyka”, Poltava, Ukraine: ASMI: 2004. (in Ukrainian)

S. I. Podmazin, Personality oriented education: socialphilosophical research, Zaporizhzhya, Ukraine, Education, 2000. (in Ukrainian)

T. Stepanova, ˮComponents and factors of forming of maintenance of educationˮ, Visnik Institutu rozvitku ditini. Seriya : Filosofiya, pedagogika, psihologiya, Zbirnik naukovih prats Natsionalnogo pedagogichnogo universitetu im. M. P. Dragomanova, no 23, pp. 128–132, 2012. (in Ukrainian)

O. G. Smolyaninova, "Formation of information and communicative competence of a future teacher based on multimedia technologies", Computer Science and Education, no 9, pp. 116–119, 2002. (in Russian)

I. Dobroskok, "Monitoring Quality of Higher Education: Definitive Analysis". ˮMonitorynh yakosti vyshchoi osvity: definityvnyi analizˮ. . [online]. Available: http: //www.nbuv. gov.ua/portal/Soc_Gum/Gvpkhdpi/2008_16/50-57.pdf. (in Ukrainian)

R. S. Gurevich and M. Yu. Kademiya and M. M. Kozyar, Learning Information Technologies: An Integrated Approach, Lviv, Ukraine, SPOLOM, 2011. (in Ukrainian)

V. R. Ilchenko and K. Z. Guz, Conceptual foundations for the integration of the content of natural science education, Educational program "Environment", Kyiv-Poltava, Ukraine 2004. (in Ukrainian)

I. Kozlovskaya ˮTheoretical and methodological foundations of knowledge integration in the educational process: the basics of didactic integrologyˮ, Youth and the market, № 11(94), с. 31-35, 2017. (in Ukrainian)

N. I. Lazarenko and A. M. Kolomiyets and A. O. Klymenko, ˮSymbiosis of methodological approaches to the development of education in the conditions of the information societyˮ, Science and education, № 4, с. 107-112, 2017. DOI: https://doi.org/10.24195/2414-4665-2017-4-18. (in Ukrainian)

Pedagogics: A Great Modern Encyclopedia. Bolshaya sovremennaya entsiklopediya. Minsk, Belarus: Modern Word, 2005. (in Russian)

N. N. Malofeev, ˮBase models of the computer-integrated teachingˮ, Defektologiya, no 1, pp. 71–78, 2008. (in Russian)

M. N. Berulava, Integration of maintenance of education, Moscow, Russia, Pedagogics, 1993. (in Russian)

I. M. Kozlovskaya, Theoretical and methodological aspects of the integration of knowledge of vocational school students: didactic basics. Lviv, Ukraine, 1999. (in Ukrainian)

Z. P. Doroshenko, "The Possibilities of Modeling the Information and Educational Environment of Preschool Institutions". Preschool Education, no 3 (29), pp. 48–53, 2010. (in Ukrainian)

Y. S. Manuylov, Environment approach in education. Moscow, Russia, Nizhniy Novgorod, 2002. (in Russian)

O. Yaroshynska, "The Interdisciplinary Approach to Vocational Education: Theoretical Foundations and Perspectives of Implementation". Problems of Modern Teacher Training. Collection of scientific works, Edited 4, part 1, pp. 104–109, 2011. (in Ukrainian)

S. Semchuk, ˮComputer-developing environment as constituent of pedagogical process of preschool educational establishmentˮ, Pedagogical innovations: ideas, realities, prospects: Zbirnik naukovih prats, Institut obdarovanoyi ditini NAPN Ukrayini, no 1 (14), pp. 18–23, 2015. (in Ukrainian)

J. Dewey, Democracy and Education. Moscow, Russia: Pedagogy-Press, 2000. (in Russian)

L. Petukhova, Informatichni competence of future teacher of initial classes (In the model of trisub''ektnoy didactics), Kherson, Ukraine, 2010. (in Ukrainian)

V. Yasvin, Educational environment: from a design to planning, Moscow, Russia, Sense, 2001. (in Russian)

O. Ovcharuk, Competence approach in modern education: world experience and Ukrainian prospects, Biblioteka z osvitnoyi politiki, pp. 45–50, 2004. (in Ukrainian)

Authors who publish in this journal agree to the following terms:

  1. Authors hold copyright immediately after publication of their works and retain publishing rights without any restrictions.
  2. The copyright commencement date complies the publication date of the issue, where the article is included in.

Content Licensing

  1. Authors grant the journal a right of the first publication of the work under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-NC-SA 4.0) that allows others freely to read, download, copy and print submissions, search content and link to published articles, disseminate their full text and use them for any legitimate non-commercial purposes (i.e. educational or scientific) with the mandatory reference to the article’s authors and initial publication in this journal.
  2. Original published articles cannot be used by users (exept authors) for commercial purposes or distributed by third-party intermediary organizations for a fee.

Deposit Policy

  1. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) during the editorial process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (see this journal’s registered deposit policy at Sherpa/Romeo directory).
  2. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
  3. Post-print (post-refereeing manuscript version) and publisher's PDF-version self-archiving is allowed.
  4. Archiving the pre-print (pre-refereeing manuscript version) not allowed.

Downloads

Download data is not yet available.