CRITERIA FOR ASSESSING FUTURE GEOLOGISTS PREPARATION TO USE GEOINFORMATION SYSTEMS
PDF (Ukrainian)

Keywords

preparation
criteria
indicators
formation
evaluation
geoinformation system
geoinformation technology
structure
geoinformation competence

How to Cite

[1]
A. A. Kalenskyi and V. V. Melnyk, “CRITERIA FOR ASSESSING FUTURE GEOLOGISTS PREPARATION TO USE GEOINFORMATION SYSTEMS”, ITLT, vol. 67, no. 5, pp. 81–93, Oct. 2018, doi: 10.33407/itlt.v67i5.2232.

Abstract

The article substantiates the criteria for assessing the preparedness of future geologists from college graduates - to use geoinformation systems (hereinafter - GIS) and technologies (hereinafter - GIT) in their future professional activities and defines the indicators of these criteria. We have proved that when purposeful implementation of the system of pedagogical conditions regarding their preparation for the use of GIS there are significant potential opportunities for geologists to form geo-informational competence in them as an integral part of their information competence as a professional subject. Proving the readiness to use GIS, taking into account the structure and content of geo-informational competence, we have taken into account the theoretical and practical aspects of their preparation. The process of mastering the complex of intellectual, activity and subjective capabilities and the formation of the main types of readiness (professional, personal, psychological) for the application of GIS in the process of realizing their competences for a specific post is described. These are the following criteria: value-motivational, professional-cognitive, technological, individual-psychological and subjective. We have proved that such a system of criteria makes it possible to comprehensively diagnose the preparedness of future geologists for the professional use of GIS in their professional activities. In particular, these criteria give an opportunity to find out their positive attitude to the chosen specialty - the geologist and to the application of GIS and GIT in the process of professional activity as a subject of geological existence; formation and development of internal motivation to master this specialty and its modern information technologies, including directly geological; the formation and development of a system of special professional knowledge, skills and abilities in many branches of science, which forms the basis of the theoretical ability of a geologist to work on modern GIS; formation and development of special practical abilities of GIT as a subject of specific - geological - being; formation of professionally important qualities and professional, informational and geoinformational - thinking of a geologist, necessary for work on modern GIS; formation the subject of geoinformation activity in the field of geology. We discovered that due to the fact that the geologist at the same time is a geological subject (in the direction of preparation), such geoinformation activities (as an expert in the field of geology) of activities, he must have formed professionally important qualities that contribute to the successful implementation of official competencies in the information society as a geological worker.
PDF (Ukrainian)

References

С. О. Семеріков, Фундаменталізація навчання інформатичних дисциплін у вищій школі, монографія, Кривий Ріг-Київ, Україна: Мінерал, 2009.

З. С. Сейдаметова, Подготовка инженеров-программистов по специальности «Информатика», монографія, Симферополь, Україна: Крымучпедгиз, 2007.

С. М. Грищенко, "Геоінформаційні технології як засіб формування екологічної компетентності майбутніх інженерів гірничого профілю, автореф. дис. канд. пед. наук, Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Київ, Україна, 2014.

С. М. Грищенко, В. С. Моркун, С. О. Семеріков, Використання геоінформаційних технологій при підготовці гірничого інженер, монографія, Кривий Ріг, Україна: Видавничий центр ДВНЗ «КНУ», 2015.

І. М. Цідило, Підготовка інженера-педагога до застосування інтелектуальних технологій у професійній діяльності, монографія, Тернопіль, Україна: ТНПУ ім. В. Гнатюка; вид-во «Вектор», 2014.

Н. З. Хасаншина, "Теория и методика использования учебных геоинформационных систем в профильной подготовке школьников", дисс. канд. пед. наук, Толльяти, Россия, 2004.

Л. Б. Шумельчик, "Компетентнісний підхід до професійної підготовки майбутніх гірничих інженерів в умовах інформаційно-освітнього середовища", Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, Вип. 35 (88), 2014. [Електронний ресурс]. Доступно : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pfto_2014_35_55.pdf

Л. Є. Петухова, О. В. Співаковський, "Актуальні питання формування інформатичних компетентностей майбутніх учителів початкових класів" Комп’ютер у школі та сім’ї, № 1, с. 7-11, 2011.

О. М. Спірін, "Інформаційно-комунікаційні та інформатичні компетентності як компоненти системи професійно-спеціалізованих компетентностей вчителя інформатики", Інформаційні технології і засоби навчання, №5 (13), 2009. [Електронний ресурс]. Доступно : http://www.ime.edu-ua.net/em.html

О. М. Спірін, "Компетентнісний підхід у проектуванні професійної підготовки вчителя інформатики", Науковий часопис. Педагогічні науки: реалії і перспективи, Вип. 7, с. 150-156, 2007.

В. В. Ягупов, Н.М. Півень, "Компетентнісний підхід до формування змісту професійної підготовки майбутніх бакалаврів технічного профілю (на прикладі спеціальності «Інженерне матеріалознавство»)", Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, серія: Педагогіка, № 3, с. 283-287, 2009.

В. В. Ягупов, Н.М. Півень, "Методологічні та теоретичні проблеми забезпечення міжпредметних зв’язків у підготовці фахівців технічного профілю", Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького, серія: педагогічні і психологічні науки, № 1 (66), с. 348-359, 2013.

В. В. Ягупов, "Моделирование профессиональной компетентности выпускников профессиональных учебных заведений"" Нові технології навчання: зб. наук. пр., Вип. 76, с. 144-152, 2013.

М. С. Кузько, "Формування професійних компетентностей у майбутніх геологів під час вивчення навчальної дисципліни "Геологорозвідувальна справа", Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія: Педагогічні науки, Вип. 31,с. 50-57, 2016.

"Environmental Systems Research Institute. 1992. Understanding GIS: The Arc/Info Method, Lesson 1: Why GIS? Rev. 6. Redlands, CA: Environmental Systems Research Institute" [Електронний ресурс]. Доступно : http://www.ciesin.org/docs/005-331/005-331.html

О. Я. Романишина, "Формування інформаційної культури студентів коледжів технічного профілю", автореф. дис. канд. пед. наук, Тернопільський національний педагогічний ун-т імені Володимира Гнатюка, Тернопіль, 2007.

G. Mora, "The need for geologist in sustainable developmen"t: GSA Today, v.23, no.12, p. 33-37.

В. Є. Седов, "Формування фахової компетентності майбутніх інженерів-програмістів в умовах магістратури", автореф. дис. канд. пед. наук, Херсонський державний університет, Херсон, 2016.

М. С. Кузько, "Рівні, критерії та показники якості професійної підготовки майбутніх геологів у вищому навчальному закладі", Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Серія: Педагогічні науки, Вип. 1(88),с. 84-87, 2017.

Г. В. Прозорова, Подготовка бакалавров направления «Информационные системы и технологии» к профессиональной деятельности в геоинформатике, монография, Тюмень, Россия, издат.: ТюмГНГУ, 2013.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

S. O. Semerikov, "Fundamentalization of the teaching of computer science disciplines in high school", monograph,, Kryvyi Rih-Kyiv: Mineral, 2009. (in Ukrainian).

Z. S. Seidametova, "Training of software engineers on the specialty "Informatics", monograph, Ukraine: Krыmuchpedhyz, 2007. (in Ukrainian).

S. M. Hryshchenko, "Geoinformation technologies as a means of forming the ecological competence of future engineers of the mining profile", avtoref. dys. kand. ped. nauk, Institute of Information Technologies and Learning Tools NAPN of Ukraine, Kyiv, 2014. (in Ukrainian).

S. M. Hryshchenko, V. S. Morkun, S. O. Semerikov, "Using Geoinformation Technologies in the Preparation of a Mining Engineer ", monograph, Kryvyi Rih: Vydavnychyi tsentr DVNZ «KNU», 2015. (in Ukrainian).

I. M. Tsidylo, "Preparation of a teacher-engineer for application of intellectual technologies in professional activity ", monograph, Ternopil: TNPU im. V. Hnatiuka; vyd-vo «Vektor», 2014. (in Ukrainian).

N. Z. Khasanshyna, "Theory and methods of using educational geoinformation systems in the profile preparation of schoolchildren", dyss. kand. ped. nauk, Tolliaty, 2004. (in Russian).

L. B. Shumelchik, "Competent approach to the training of future mining engineers in the conditions of the informational and educational environment", Pedagogy of formation of a creative person in higher and secondary schools, Vol. 35 (88), 2014.[Online]. Available: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pfto_2014_35_55.pdf (in Ukrainian).

L. Ye. Petukhova, O. V. Spivakovskyi, "Topical issues of formation of informative competences of future teachers of elementary school "Computer in school and family, № 1, pp. 7-11, 2011. (in Ukrainian).

O. M. Spirin, "Information-communication and informational competencies as components of the system of vocational-specialized competences of the teacher of informatics ", Information technologies and teaching aids, №5 (13), 2009. [Online]. Available: http://www.ime.edu-ua.net/em.html(in Ukrainian).

O. M. Spirin, "Competency Approach in the Design of Computer Science Teacher Training", Scientific Journal. Pedagogical Sciences: Realities and Prospects, Vol. 7, pp. 150-156, 2007. (in Ukrainian).

V. V. Yahupov, N.M. Piven, "Competent approach to the formation of the content of the professional training of future bachelors of technical profile (on an example of the specialty "Engineering Material Science")", Scientific Notes of the Ternopil National Pedagogical University named after Volodymyr Hnatyuk, series: Pedagogy, № 3, pp. 283-287, 2009. (in Ukrainian).

V.V. Yahupov, N.M. Piven, "Methodological and theoretical problems of providing inter-subject connections in the training of technical specialists ", Collection of scientific works of the National Academy of the Border Guard Service of Ukraine named after B. Khmelnitsky, series: pedagogical and psychological sciences, № 1 (66), pp. 348-359, 2013. (in Ukrainian).

V. V. Yahupov, "Modeling of professional competence of graduates of vocational educational institutions"New technologies of training: zb. nauk. pr., Vol. 76, pp. 144-152, 2013. (in Ukrainian).

M. C. Kuzko, Formation of professional competence of future geologists during the study of the discipline "Geological prospecting", the Bulletin of the Glukhov National Pedagogical University named after Alexander Dovzhenko. Series: Pedagogical Sciences,Vol. 31.,с. 50-57, 2016. (in Ukrainian).

Environmental Systems Research Institute. 1992. Understanding GIS: The Arc/Info Method, Lesson 1: Why GIS? Rev. 6. Redlands, CA: Environmental Systems Research Institute. [Online]. Available: http://www.ciesin.org/docs/005-331/005-331.html(in English)

O. Ya. Romanyshyna, "Formation of information culture of college students of technical profile ", avtoref. dys. kand. ped. nauk, Ternopil National Pedagogical University named after Volodymyr Hnatiuk, Ternopil, 2007. (in Ukrainian).

G. Mora, The need for geologist in sustainable development: GSA Today, v.23, no.12, p. 33-37. (in English)

V. Ye. Sedov, "Formation of professional competence of future engineer-programmers in the conditions of a magistracy ", avtoref. dys. kand. ped. nauk, Kherson State University, Kherson, 2016. (in Ukrainian).

M. C. Kuzko, Levels, criteria and indicators of the quality of the training of prospective geologists in a higher educational institution, Bulletin of Ivan Franko Zhytomyr State University.Series: Pedagogical Sciences,Vol. 1(88).,с. 84-87, 2017. (in Ukrainian).

G. V. Prozorova, Preparation of bachelors of the direction "Information systems and technologies" for professional activities in geoinformatics, monograph, Tyumen, Russia, Rih: TumGNGU, 2013. (in Russian).

Authors who publish in this journal agree to the following terms:

  1. Authors hold copyright immediately after publication of their works and retain publishing rights without any restrictions.
  2. The copyright commencement date complies the publication date of the issue, where the article is included in.

Content Licensing

  1. Authors grant the journal a right of the first publication of the work under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-NC-SA 4.0) that allows others freely to read, download, copy and print submissions, search content and link to published articles, disseminate their full text and use them for any legitimate non-commercial purposes (i.e. educational or scientific) with the mandatory reference to the article’s authors and initial publication in this journal.
  2. Original published articles cannot be used by users (exept authors) for commercial purposes or distributed by third-party intermediary organizations for a fee.

Deposit Policy

  1. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) during the editorial process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (see this journal’s registered deposit policy at Sherpa/Romeo directory).
  2. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
  3. Post-print (post-refereeing manuscript version) and publisher's PDF-version self-archiving is allowed.
  4. Archiving the pre-print (pre-refereeing manuscript version) not allowed.

Downloads

Download data is not yet available.