МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ЕКОЛОГІЇ МЕТОДАМ І ЗАСОБАМ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ ПРИЗЕМНОГО ШАРУ АТМОСФЕРИ

Abstract

У статті обґрунтовано важливість проведення екологічного моніторингу приземного шару атмосфери з використанням спеціалізованих програмно-моделюючих систем. Описано основні напрями досліджень у галузі екологічного моніторингу приземного шару атмосфери. Коротко описано інформаційно-програмне забезпечення для задач моніторингу й контролю екологічного стану урбанізованих територій (система AISEEM), що було розроблено авторами даної статті. Обґрунтовано особливості проведення спецкурсу «Методи та засоби екологічного моніторингу приземного шару атмосфери» для навчання майбутніх фахівців у галузі екології й охорони навколишнього природного середовища з використанням спеціалізованих програмно-моделюючих систем. Визначено завдання спецкурсу й описано його змістові модулі: «Нормативно-правове забезпечення в галузі екології та охорони навколишнього природного середовища»; «Екологічний моніторинг приземного шару атмосфери», «Методи та засоби вирішення задач екологічного моніторингу приземного шару атмосфери»; «Інформаційні системи в галузі екології та охорони навколишнього природного середовища». Описано основні компоненти спецкурсу «Методи та засоби екологічного моніторингу приземного шару атмосфери» з використанням спеціалізованих програмно-моделюючих систем для підготовки майбутніх фахівців у галузі екології й охорони навколишнього природного середовища. Пропонований спецкурс складається з лекцій і практичних занять, передбачає проведення консультацій і самостійну позааудиторну роботу студентів. Розглядаються переваги застосування сучасних комп’ютерних систем екологічного моніторингу для задач управління якістю атмосферного повітря. Використання майбутніми фахівцями в галузі екології й охорони навколишнього природного середовища спеціалізованих програмно-моделюючих систем дозволить оволодіти знаннями і практичними навичками для розв’язання задач аналізу, моделювання, прогнозування та візуалізації даних моніторингу стану атмосферного повітря.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Andrii V. Іatsyshyn, ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», м. Київ
доктор технічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, відділ цивільного захисту та інноваційної діяльності
Oleksandr O. Popov, ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», м. Київ
доктор технічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник, відділ технологій захисту довкілля та радіаційної безпеки
Valeriia O. Kovach, ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», м. Київ
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник відділ радіогеохімії
Volodymyr O. Artemchuk, Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН України, м. Київ
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник, відділ моделювання енергетичних процесів і систем

References

А. В. Яцишин, "Комплексне оцінювання та управління екологічною безпекою при забрудненнях атмосферного повітря", дис. доктора технічних наук, ДУ «ІГНС НАН України», Київ, 2013.

О. І. Троянський, та О. А. Дашковський, Моніторинг якості повітря. Житомир, Україна: Волинь, 2004.

В. М. Боголюбов та ін., Моніторинг довкілля : підручник. Вінниця, Україна : ВНТУ, 2010.

Г.В. Лисиченко, Г. А. Хміль, та С. В. Барбашев, Методологія оцінювання екологічних ризиків. Одеса, Україна: Астропринт, 2011.

Освітньо-наукова програма «Екологічна безпека», 101 «Екологія», Одеса, Україна: ОДЕКУ, 2017.

Освітньо-наукова програма «Охорона навколишнього середовища», 101 «Екологія», Одеса, Україна: ОДЕКУ, 2016.

А. В. Яцишин, О. О. Попов, та В. О. Артемчук, "Комп’ютерні засоби прогнозування техногенних навантажень на атмосферу", Східно-Європейський журнал передових технологій, т. 41, № 5/2, с. 33-36, 2009.

А. В. Яцишин, О. О. Попов, та В. О. Артемчук, "Використання інформаційних технологій в задачах управління екологічною безпекою", Праці Одеського політехнічного університету, Вип. 2(36),с. 39–41, 2013.

И. П. Каменева, А. В. Яцишин, Д. А. Полишко, А. А. Попов, и Т. В. Бахурець, "ГИС-технологии построения экологических карт статистических поверхностей", Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН України, Вип. 49, с. 81–88, 2008.

И. П. Каменева, А. В. Яцишин, и А. А. Попов, "Математико-картографическое моделирование техногенных нагрузок на атмосферу", Моделювання та інформаційні технології, Вип. 51, с. 58-64, 2009.

О. О. Попов, та А. В. Яцишин, "Інформаційні системи для вирішення задач комплексного радіоекологічного моніторингу АЕС", Моделювання та інформаційні технології, Вип. 72, с. 3-16, 2014.

А. В. Яцишин, И. П. Каменева, В. А. Артемчук, и А. А. Попов "Методы и технологии анализа рисков для здоровья на основе данных мониторинга", на IV Международной научной конференции «МОДЕЛИРОВАНИЕ-2012», Киев, 2012, с. 470-473.

В. О. Артемчук та ін., Теоретичні та прикладні основи економічного, екологічного та технологічного функціонування об’єктів енергетики. Київ, Україна: ТОВ «Наш формат», 2017.

Т. А. Сафранов, Д. В. Лукашов, З. М. Шелест, О. Г. Владимирова, та А.В. Чугай, "Стандарти вищ ої екологічної освіти України: сучасний стан та проблеми реалізації", Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Екологія, Вип. 16, с. 141-149, 2017.

О. С. Гребьонкіна, "Професійна спрямованість навчання вищої математики студентів екологічних спеціальностей", Педагогічна освіта: теорія і практика, Вип. 15, с. 171-176, 2013.

С. Д. Рудишин, "Концепція професійної підготовки еколога у вищій школі України", Креативна педагогіка, № 4, с. 101-104, 2011.

О. С. Заблоцька, Формування предметних компетенцій з хімії у студентів екологічних спеціальностей. Житомир, Україна: ЖНАЕУ, 2011.

Н. О. Горбунова, "Використання спецкурсів хімічного спрямування для формування хімічної складової професійної компетентності майбутніх фахівців-екологів". [Електронний ресурс]. Доступно: http://eprints.zu.edu.ua/21869/1/горбунова.pdf. Дата перегляду: Бер. 28, 2018.

С. Д. Рудишин, Біологічна підготовка майбутніх екологів: теорія і практика. Вінниця, Україна: Темпус, 2009.

О. В. Кофанова, "Удосконалення фахової підготовки майбутніх інженерів з охорони навколишнього середовища за компетентністного підходу", Науковий вісник Ужгородського національного університету. Педагогіка. Соціальна робота, Вип. 31,с. 81–84, 2014.

В. С. Моркун, С. О. Семеріков, та С. М. Грищенко, "Зміст і технологія навчання спецкурсу «Екологічна геоінформатика» у підготовці майбутніх інженерів гірничого профілю", Інформаційні технології і засоби навчання, т. 57, № 1, с. 115-125, 2017. [Електронний ресурс]. Доступно: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1549/1139. Дата перегляду: Бер. 27, 2018.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

A.V. Iatsyshyn "Comprehensive assessment and management of environmental safety in air pollution" dissertation for a Doctor’s degree in Technical Sciences, SI «Institute of Environmental Geochemistry of NAS of Ukraine», Kyiv, 2013 (in Ukrainian).

O.I. Troyansʹkyy, and O.A. Dashkovsʹkyy, Air quality monitoring. Zhytomyr, Ukraine: Volynʹ, 2004 (in Ukrainian).

V.M. Boholyubov and al., Environmental monitoring: a textbook. Vinnitsa, Ukraine: VNTU, 2010 (in Ukrainian).

H.V. Lysychenko, H.A. Khmilʹ, ta S.V. Barbashev, Methodology for Assessing Environmental Risks. Odessa, Ukraine: Astroprynt, 2011 (in Ukrainian).

Educational and scientific program "Ecological safety", 101 "Ecology", Odessa, Ukraine: ODEKU, 2017 (in Ukrainian).

Educational and scientific program "Environmental protection", 101 "Ecology", Odessa, Ukraine: ODEKU, 2016 (in Ukrainian).

A.V. Iatsyshyn, O.O. Popov, and V.O. Artemchuk, "Computer means for forecasting technogenic loads on the atmosphere ", Edition of Eastern-European journal of enterprise technologies, Issue 41, № 5/2, p. 33-36, 2009 (in Ukrainian).

A.V. Iatsyshyn, O.O. Popov, and V.O. Artemchuk, "The use of information technologies in the tasks of environmental safety management", Proceedings of the Odessa Polytechnic University, Issue 2(36), p. 39–41, 2013 (in Ukrainian).

I.P. Kameneva, A.V. Iatsyshyn, D.A. Polyshko, A.A. Popov, and T.V. Bakhuretsʹ, "GIS-technologies for the construction of ecological maps of statistical surfaces", Collection of scientific Pukhov Institute for Modelling in Energy Engineering of NAS of Ukraine, Issue 49, p. 81–88, 2008 (in Russian).

I.P. Kameneva, A.V. Iatsyshyn, and A.A. Popov, "Mathematical-cartographic modeling of technogenic loads on the atmosphere", Simulation and informational technologies, Issue 51, p. 58-64, 2009 (in Ukrainian).

O.O. Popov, and A.V. Iatsyshyn, "Information Systems for the Solving of Complex Radioecological Monitoring of Nuclear Power Plant", Simulation and informational technologies, Issue 72, p. 3-16, 2014 (in Ukrainian).

A.V. Iatsyshyn, I.P. Kameneva, V.A. Artemchuk, and A.A. Popov "Methods and technologies for risk analysis for health based on monitoring data", IV International scientific conference "MODELING-2012", Kyiv, 2012, p. 470-473 (in Russian).

V.O. Artemchuk and al., Theoretical and applied bases of economic, ecological and technological functioning of energy objects. Kyiv, Ukraine: TOV «Nash format», 2017 (in Ukrainian).

T.A. Safranov, D.V. Lukashov, Z.M. Shelest, O.H. Vladymyrova, and A.V. Chuhay, "Professional orientation of teaching higher mathematics students of environmental specialties", Visnyk KHNU imeni V.N. Karazina. Ecology, Issue 16, p. 141-149, 2017 (in Ukrainian).

O.S. Hrebʹonkina, " Professional orientation of teaching higher mathematics students of environmental specialties", Pedagogical education: theory and practice, Issue 15, p. 171-176, 2013 (in Ukrainian).

S.D. Rudyshyn, "Concept of professional training of an ecologist in the high school of Ukraine", Creative pedagogy, № 4, p. 101-104, 2011 (in Ukrainian).

O.S. Zablotsʹka, Formation of Subjects Competence in Chemistry from Environmental Sciences Students. Zhytomyr, Ukraine: ZHNAEU, 2011 (in Ukrainian).

N.O. Horbunova, "Use of special courses of chemical direction for the formation of the chemical component of the professional competence of future environmentalists". [online]. Available: http://eprints.zu.edu.ua/21869/1/horbunova.pdf. Accessed on: March, 28, 2018 (in Ukrainian).

S.D. Rudyshyn, Biological Preparation of Future Ecologists: Theory and Practice. Vinnitsa, Ukraine: Tempus, 2009 (in Ukrainian).

O.V. Kofanova, "Improvement of the Professional Training of Future Environmental Engineers in a Competency Approach", Scientific Bulletin of Uzhgorod National University. Pedagogy. Social work, Issue 31, p. 81–84, 2014 (in Ukrainian).

V.S. Morkun, S.O. Semerikov, and S.M. Hryshchenko, "Content and teaching technology of course "Ecological Geoinformatics" in training of future mining engineers", Journal of Information Technologies in Education, Issue 57, № 1, s. 115-125, 2017. [online]. Available: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1549/1139. Accessed on: March, 27, 2018 (in Ukrainian).

Published
2018-09-30
How to Cite
ІatsyshynA. V., Popov, O. O., Kovach, V. O., & Artemchuk, V. O. (2018). МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ЕКОЛОГІЇ МЕТОДАМ І ЗАСОБАМ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ ПРИЗЕМНОГО ШАРУ АТМОСФЕРИ. Information Technologies and Learning Tools, 66(4), 217-230. https://doi.org/10.33407/itlt.v66i4.2233
Section
ICT and learning tools in the higher education establishments

Most read articles by the same author(s)