PREPARATION OF THE FUTURE SPECIALISTS AT UNIVERSITIES OF UKRAINE AND POLAND TO REALIZATION OF MEDIA EDUCATION FOR PRE-SCHOOLERS

Keywords: media education, media literacy, media, media education at pre-school educational establishments, media education lesson, institutions of pre-school education of Ukraine and Poland, future specialists of pre-school education

Abstract

The article provides comparative analysis of the forms, methods, means of the future specialists of pre-school education preparation at the universities of Ukraine and Poland to realization of media education for children and their parents. The achievements of Polish higher educational institutions have been shown: the study of courses “Media Pedagogics”, “Media in Education” the main forms of teaching, these subjects are lectures, practical classes, conversations, master classes; methods –interactive, project, demonstration of films on the formation of media literacy; analysis of media products for the pre-schoolers. The achievements of the Ukrainian pedagogical science have been highlighted, in particular the development of the complex of professionally oriented technologies for the formation of readiness of the future kindergartners for the use of media education. The focus is on the activity of the Academy of Ukrainian Press in forming the readiness of kindergartners, university teachers for media education, in particular organization of summer schools and the publication of the necessary literature. Author’s interpretation of the concept “Media Education in the Establishment of Pre-School Education” has been proposed. The results of experimental researches in Poland and Ukraine have been presented. The necessity of providing system character of media education has been proved. The possibilities of using positive ideas in the field of media education at higher and pre-school educational institutions have been substantiated: the continuous nature of study of topics on the formation of pre-school children media literacy at universities; development of didactic-methodical support of media education; carrying out master-classes on the media topics at pre-school age. The ways of prevention of media threats for children through the organization of parental media education, improvement of training for its implementation have been determined. The necessity to use traditional media, namely books, children’s press together with modern ones has been emphasized. The expediency of studying the experience of national and foreign institutions of pre-school education, which implement individually developed media education programs for children, has been shown. The attention has been focused on the “Preschooler in the Media World” program.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Oleksandra I. Yankovych, Ternopіl Vоlоdymyr Hnatiuk National Pedagogical Universit, Ternopіl, Ukraine Kujawy and Pomorze Universit in Bydgoshch, Bydgoshch, Poland
Doctor of Pedagogical Sciences, professor
Kateryna M. Binytska, Khmelnytskyi Humanitarian-Pedagogical Academy, Khmelnytskyi
PhD of Pedagogical Sciences, associate professor, assistant professor of the Department of Pedagogy
Volodymyr O. Ocheretnyi, Khmelnytskyi Humanitarian-Pedagogical Academy, Khmelnytskyi
PhD of Pedagogical Sciences, assistant professor of the Department of Natural-Mathematical Disciplines
Iryna I. Kuzma, Ternopil Regional Communal Institute of Postgraduate Pedagogical Education, Ternopil
PhD of Pedagogical Sciences

References

Н. Ашиток, "Формування морально-ціннісних орієнтацій у дітей дошкільного віку на матеріалі дитячої літератури» " Людинознавчі студії. Серія «Педагогіка», № 5/37, с. 5-11. 2017.

К. Л. Крутій, "Медіадидактичні особливості використання мультфільмів як засобу навчання мови і розвитку зв’язного мовлення дошкільників", Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка, № 3, с. 85-90, 2013.

О. О. Кравчишина, "Формування готовності майбутніх вихователів до використання засобів медіаосвіти в навчально-виховному процесі дошкільних навчальних закладів" дис. канд. пед. наук, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», Старобільськ, 2018.

Korzystanie z urządzeń mobilnych przez małe dzieci w Polsce. Wyniki badania ilościowego, Mama Tata Tablet, [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.mamatatatablet.pl/pliki/uploads/2015/11/Korzystanie_z_urzadzen_mobilnych_raport_final.pdf. Дата звернення: 30.04.2018.

Lekcji edukacji medialnej [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje. Дата звернення: 30.04.2018.

І. І. Кузьма, "Формування морально-етичних цінностей дітей старшого дошкільного віку в процесі реалізації медіаосвіти", Людинознавчі студії: зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія «Педагогіка», № 6/38, с. 219-228. 2018.

Bezpieczne media : poradnik dla rodziców [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.orange.pl/ocp-http/PL/Binary2/1997625/4091136245.pdf. Дата звернення: 04.2018.

E. Brzyszcz, „Kształcenie kompetencji medialnych u dzieci w wieku przedszkolnym», Państwo i Społeczeństwo, nr 3. (XVII), 2017, s. 151-159.

P. Drzewiecki, «Warsztaty edukacji medialnejdla dzieci w wieku przedszkolnym» [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://presscafe.eu/wp-content/uploads/2018/04/Warsztaty-EM-w-przedszkolu.pdf Дата звернення: 30.04.2018.

A. Andrzejewska, Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych : aspekty teoretyczne i empiryczne, Warszawa, Difin SA, 2014.

J. Bednarek, Multimedialne kształcenie ustawiczne nauczycieli : teoria, badania, praktyka. Warszawa, Wyd-wo Wyższej Szkoły pedagogicznej, 2010.

Концепція впровадження медіаосвіти в Україні (нова редакція) [Електронний ресурс]. Доступно: http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/mediaosvita/kontseptsiya_vprovadzhennya_mediaosviti_v_ukraini_nova_redaktsiya. Дата звернення:. 28.04.2018.

О. П. Соцька, "Передумови реалізації медіа-простору сучасного довкілля", Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка, Ч. І, № 13 (272), с. 154-164. 2013.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

N. Ashytok, «Formation of Moral- Value Orientations of Children of Pre-School Age on the Material of Children’s Literature», Humanities Studies. Series “Pedagogy”, No 5/37, s. 5-11. 2017. (in Ukrainian).

K. L. Krutii, «Media-Didactic Peculiarities of Use of Cartoons as a Means of Language Learning and Development of Coherent Speech of Pre-School Children», Scientific notes of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Series: Pedagogics, No 3, p. 85-90, 2013 (in Ukrainian).

O. O. Kravchyshyna, «Formation of Readiness of the Future Educators to the Use of Media Education in the Educational Process of Pre-School Educational Institutions» Dissertation of candidate of pedagogical sciences, Lugansk National University named after Taras Shevchenko”, Starobilsk, 2018.(in Ukrainian).

Korzystanie z urządzeń mobilnych przez małe dzieci w Polsce. Wyniki badania ilościowego, Mama Tata Tablet, [Online]. Available: http://www.mamatatatablet.pl/pliki/uploads/2015/11/Korzystanie_z_urzadzen_mobilnych_raport_final.pdf. Accessed on: 30.04.2018. (in Polish).

Lekcji edukacji medialnej [Online]. Available: https://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje . Accessed on: 30.04.2018.

I. I. Kuzma, «Formation of Moral-Ethical Values of Children of Senior Pre-School Age in the Process of Realization of Media Education», Studies of humanities: Collection of scientific works of Ivan Franko State Pedagogical University Series ”Pedagogics”, No. 6/38, p. 219-228. 2018 (in Ukrainian).

Bezpieczne media : poradnik dla rodziców [Online]. Available: https://www.orange.pl/ocp-http/PL/Binary2/1997625/4091136245.pdf. Accessed on: 04.2018.(in Polish).

E. Brzyszcz, „Kształcenie kompetencji medialnych u dzieci w wieku przedszkolnym», Państwo i Społeczeństwo, nr 3. (XVII), 2017, s. 151-159. (in Polish).

P. Drzewiecki, «Warsztaty edukacji medialnejdla dzieci w wieku przedszkolnym» [Online]. Available: http://presscafe.eu/wp-content/uploads/2018/04/Warsztaty-EM-w-przedszkolu.pdf Accessed on: 30.04.2018. (in Polish).

A. Andrzejewska, Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych : aspekty teoretyczne i empiryczne, Warszawa, Difin SA, 2014. (in Polish).

J. Bednarek, Multimedialne kształcenie ustawiczne nauczycieli : teoria, badania, praktyka. Warszawa, Wyd-wo Wyższej Szkoły pedagogicznej, 2010. (in Polish).

Concept of Implementation of Media Education in Ukraine (New Edition) [online]. Available at: http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/mediaosvita/kontseptsiya_vprovadzhennya_mediaosviti_v_ukraini_nova_redaktsiya/. Accessed on: April 28, 2018). (in Ukrainian).

O. P. Sotska, «»Prerequisites for the Implementation of Media Space of the Modern Environment», Herald of Luhansk Taras Shevchenko National University, Ch. I, No. 13 (272), p. 154-164. 2013 (in Ukrainian).

Published
2018-10-30
How to Cite
Yankovych, O. I., Binytska, K. M., Ocheretnyi, V. O., & Kuzma, I. I. (2018). PREPARATION OF THE FUTURE SPECIALISTS AT UNIVERSITIES OF UKRAINE AND POLAND TO REALIZATION OF MEDIA EDUCATION FOR PRE-SCHOOLERS. Information Technologies and Learning Tools, 67(5), 264-276. https://doi.org/10.33407/itlt.v67i5.2323
Section
Teachers training of secondary and vocational education establishments on the use of ICT