USING INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES: THE EXPERIENCE OF UKRAINE AND GREECE

Authors

DOI:

https://doi.org/10.33407/itlt.v68i6.2340

Keywords:

information and communication technologies, foreign language education, Μοοdle platform, distance learning, Greek Open University

Abstract

The article is devoted to the coverage of theoretical and practical experience of using ICT in the process of teaching foreign languages in universities of Ukraine and Greece. Educational electronic foreign language resources (information and reference materials, e-books, films on DVD, libraries of electronic visual aids and databases, methodical materials on electronic media, Internet resources, combined electronic teaching aids, educational and methodical software to support lectures) are classified. The authors singled out the most recent forms of teaching (distance learning, on-line learning with the interactive elements), types of educational activities (work with audio, video, making presentations, work with computer training programs, electronic communication) and teaching aids (audio recordings, video films, multimedia presentations, computer programs, e-books, textbooks, reference books, encyclopedias, dictionaries, Internet resources, e-mail, Skype, virtual learning environments, blogs, forums), based on ICTs that are actively engaged in teaching in the native and Greek higher educational institutions. The emphasis is focused on the advantages of distance learning technologies in the process of learning foreign languages (constant access to information, significantly lower cost of training course, the possibility of consulting with a teacher at the convenient time, increasing the role and enlarging the proportion of student’s self-work, etc.), on the features of work on Moodle platform. Particular attention is paid to the characteristics of the activity of the Greek Open University with a distance learning form, in particular to the description of the master's program for the teachers of English "Didactics of English as a Foreign / International Language". The perspectives of using pedagogically valuable experience of Greece in the use of ICT in national higher education of foreign languages have been outlined.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Anna V. Trotsko, National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Kharkiv

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Corresponding Member

Yuliia M. Korotkova, Donetsk Law Institute of the Ministry of Interior of Ukraine, Mariupol

Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Humanities

References

О. О. Осова, “Теоретико-методичні засади реалізації інноваційних технологій навчання іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах”, дис. д-ра пед. наук, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків, 2018.

Л. М. Златів, “Комп’ютерна лінгводидактика у викладанні мовознавчих дисциплін для студентів-філологів”, Наукові записки нац. ун-ту «Острозька Академія». Серія : психологія і педагогіка, Вип. 29, с. 116–120, 2014.

О. А. Шуменко, та І. Ю. Шипілова, “Використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій під час викладання іноземних мов”. Філологічні трактати, Т. 5, № 4, с. 84–89, 2013.

В. Ю. Биков, Моделі організаційних систем відкритої освіти. Київ, Україна : Атіка, 2008.

В. Ю. Биков, В. М. Кухаренко, Н. Г. Сиротенко, О. В. Рибалко, та Ю. М. Богачков, Технологія створення дистанційного курсу. Київ, Україна : Міленіум, 2008.

Н. В. Жевакіна, “Педагогічні умови організації дистанційного навчання студентів гуманітарних спеціальностей у педагогічному університеті”, дис. канд. пед. наук, Луганськ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Луганськ, 2009.

Х. М. Алієв, “Підготовка студентів педагогічних університетів до професійної діяльності засобами дистанційних освітніх технологій”, дис. канд. пед. наук, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків, 2017.

К. П. Осадча, та В. В. Осадчий, Організаційні проблеми впровадження систем управління курсами у процес професійної підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій. [Електронний ресурс]. Доступно: http://2013.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=24 Дата доступу: 13.05.2018.

В. В. Осадчий, та К. П. Осадча, “Сучасні реалії і тенденції розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в освіті”. Інформаційні технології і засоби навчання, Т. 48, № 4, с. 47–57, 2015.

[10] К. Іконому, ІКТ та викладання іноземних мов: історичний екскурс, необхідність та перспективи. [Електронний ресурс]. Доступно: http://www.pi-schools.gr/download/publications/epitheorisi/teyxos9/OIKONOMOU.pdf Дата доступу: 13.05.2018.

Д. Кутсоянніс, “Інформаційно-комунікаційні технології та викладання мови: у пошуках альтернативного критичного підходу”, у Політика мовного плюралізму та іншомовна освіта в Європі, Афіни, с. 369–381, 2004.

П. Панайотідіс, “Роль технологій в іншомовній освіті. Від теорії до практики”. на Всегрец. конф. Іноземні мови в державній початковій освіті, Афіни с. 117–129, 2006.

С. Папаевтиміу-Літра, “Нові технології й нове навчальне середовище у вивченні іноземних мов в Європі: умови навчання”, у Політика мовного плюралізму та іншомовна освіта в Європі, Афіни, с. 295–304, 2004.

Освіта із застосуванням нових технологій. Педагогічне використання цифрових засобів в освітньому процесі. Афіни, 309 с., 2017.

Питання застосування ІКТ у викладанні мови та літератури в початковій освіті: загальне та особливе. Салоники, 83 с., 2011.

Е. Хрістодулу, “Нові технології та стилі навчання студентів-медиків”, дис. д-ра пед. наук, Пелопоннеський університет, Спарта, 2015.

Місія ГВУ (Грецького Відкритого Університету). [Електронний ресурс]. Доступно: https://www.eap.gr/el/to-eap/istoria/apostoli Дата доступу: 13.05.2018.

Х. Папайотакопулос, “Грецький Відкритий Університет: дійсно «відкритий» заклад вищої освіти”. Журнал наукових та освітніх досліджень, № 5, с. 146–162, 2002.

Н. Сіфакіс, “Грецький Відкритий Університет як заклад надання магістерської освіти викладачам іноземних мов (на прикладі магістерської програми з методики викладання англійської мови)”, на Всегрец. конф. Іноземні мови в державній початковій освіті, Афіни, с. 174–183, 2006.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

O. O. Osova, "Theoretical and methodical principles of implementation of innovative technologies of teaching foreign languages in higher pedagogical educational institutions", dys. d-ra ped. nauk, Kharkiv. nats. ped. un-t im. H. S. Skovorody, Kharkiv, 2018 (in Ukrainian).

L. M. Zlativ, "Computer linguodidactics in teaching linguistic disciplines for students of philology", Naukovi zapysky nats. un-tu «Ostrozka Akademiia». Seriia : psykholohiia i pedahohika, Vyp. 29, s. 116–120, 2014 (in Ukrainian).

O. A. Shumenko, ta I. Yu. Shypilova, "Using modern information and communication technologies in teaching foreign languages", Filolohichni traktaty, T. 5, № 4, s. 84–89, 2013 (in Ukrainian).

V. Yu. Bykov, Models of Organizational Systems of Open Education, Kyiv, Ukraina : Atika, 2008 (in Ukrainian).

V. Yu. Bykov, V. M. Kukharenko, N. H. Syrotenko, O. V. Rybalko, ta Yu. M. Bohachkov, Technology of creating a distance course. Kyiv, Ukraina : Milenium, 2008 (in Ukrainian).

N. V. Zhevakina, "Pedagogical conditions of organization of distance learning for students of humanities in the pedagogical university", dys. kand. ped. nauk, Luhansk. nats. un-t im. Tarasa Shevchenka, Luhansk, 2009 (in Ukrainian).

Kh. M. Aliiev, "Preparation of students of pedagogical universities for professional activity by means of distance educational technologies", dys. kand. ped. nauk, Kharkiv. nats. ped. un-t im. H. S. Skovorody, Kharkiv, 2017 (in Ukrainian).

K. P. Osadcha, ta V. V. Osadchyi, Organizational problems of introduction of courses management systems in the process of training of future IT specialists. [online]. Available: http://2013.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=24 Accessed on: 13.05.2018 (in Ukrainian).

V. V. Osadchyi, ta K. P. Osadcha, "Modern realities and trends of the development of information and communication technologies in education", Information technology and teaching aids, T. 48, № 4, s. 47–57, 2015 (in Ukrainian).

K. Oikonómou, ICT and teaching foreign languages: Historical review, necessity and prospects. [online]. Available: http://www.pi-schools.gr/download/publications/epitheorisi/teyxos9/OIKONOMOU.pdf. Accessed on: 13.05.2018 (in Greek).

D. Koutsogiánnis, “Information and communication technology and language education: towards an alternative critical approach”. Politikés glossikoú plouralismoú kai xenóglossi ekpaídefsi stin Evrópi. Athína, s. 369–381, 2004 (in Greek).

P. Panagiotídis, “The role of technologies in foreign language education. From theory to class”. Oi xénes glósses sti Dimósia Ypochreotikí Ekpaídefsi : panellínio synédrio. Athína, s. 117–129, 2006 (in Greek).

S. Papaefthymíou-Lýtra, “Technology and the new foreign language learning environments in present-day Europe: learning conditions”. Politikés glossikoú plouralismoú kai xenóglossi ekpaídefsi stin Evrópi. Athína, s. 295–304, 2004 (in Greek).

Training with the use of new technologies. Pedagogical use of digital media in the educational process. Athína, 309 s., 2017 (in Greek).

Study on the use of ICT in language and literature teaching in Primary Education: general context and peculiarities. Thessaloníki, 83 s., 2011 (in Greek).

E. Christodoúlou, “New Technologies and Students’ Learning Styles in Nursing Science”, didaktorikí diatriví, Panepistímio Peloponnísou, Spárti, 2015 (in Greek).

The mission of the Hellenic Open University (HOU). [online]. Available: https://www.eap.gr/el/to-eap/istoria/apostoli Accessed on: 13.05.2018 (in Greek).

CH. Papagiotakópoulos, “The Hellenic Open University: truly “open” institution of higher education”. Periodikó Epistimonikón kai Ekpaideftikón Erevnón, № 5, s. 146–162, 2002 (in Greek).

N. Sifákis, “The Hellenic Open University as a postgraduate specialist for foreign language teachers – the case of the M.Ed. in teaching English”. Oi xénes glósses sti Dimósia Ypochreotikí Ekpaídefsi : panellínio synédrio. Athína, s. 174–183, 2006 (in Greek).

Published

2018-12-27

How to Cite

Trotsko, A. V., & Korotkova, Y. M. (2018). USING INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES: THE EXPERIENCE OF UKRAINE AND GREECE. Information Technologies and Learning Tools, 68(6), 166–180. https://doi.org/10.33407/itlt.v68i6.2340

Issue

Section

ICT and learning tools in the higher education establishments