STRUCTURAL AND PROCEDURAL MODEL OF FORMING INFORMATION AND COMMUNICATION COMPETENCY OF FUTURE SPECIALISTS IN PRESCHOOL EDUCATION
PDF (Ukrainian)

Keywords

information and communication competency
preschool specialists
structural-processual model

How to Cite

[1]
S. I. Semchuk, N. I. Skripnik, and B. I. Semchuk, “STRUCTURAL AND PROCEDURAL MODEL OF FORMING INFORMATION AND COMMUNICATION COMPETENCY OF FUTURE SPECIALISTS IN PRESCHOOL EDUCATION”, ITLT, vol. 67, no. 5, pp. 13–30, Oct. 2018, doi: 10.33407/itlt.v67i5.2345.

Abstract

The article describes the theoretical and methodological aspects of the development of a structural-processual model for the development of information and communication competency of future specialists in preschool education. It consists of a set of interconnected blocks (methodological, target-oriented, operational, and productive). The model has been implemented at the information-orientated, cognitive-developmental, activity-transformational and creative stages. The authors identify that at the information-orientation stage prospective specialists of preschool education acquire theoretical knowledge that reflects their awareness of information and communication technologies and scientific and methodological bases of implementation the latter in kindergartens. It is emphasized that the cognitive development stage involves intensive creation of knowledge and skills for searching, processing, transmission and preservation of information that forms the information and communication basis for future professional activity in a kindergarten due to introduction of the educational discipline "ICT in working with children” into the university curricula of preschool specialists’ training. At the activity-transformation stage, there is greater involvement of students in individual and collective educational and research activities using computer software. It allows to visualize information figuratively and vividly both during preschool specialists’ training and while working with preschool children. At the creative stage, the development of information and communication competency of future preschool teachers involves testing of the acquired experience on using ICT during the teaching practice in a kindergarten. The article presents scientific considerations of the national and foreign scholars on the essential characteristics of the concept "information and communication competency". Terminological analysis of the concepts of "modeling" and "model" has been carried out.
PDF (Ukrainian)

References

Р. С. Гуревич, та М. Ю. Кадемія, та М. М. Козяр, Інформаційно-комунікаційні технології в професійній освіті майбутніх фахівців. Львів, Україна: СПОЛОМ, 2012.

В. П. Беспалько, Образование и обучение с участием компьютеров (педагогика третьего тысячелетия). Москва, Россия: НПО–МОДЄК, 2002.

В. Ю. Биков, та К. М. Левківський, Дидактичні та організаційно-методичні проблеми реалізації принципів освіти. Київ, Україна, 1994.

Б. С. Гершунский, Компьютеризация в сфере образования. Проблемы и перспективы. Москва, Россия: Педагогика, 1997.

С. У. Гончаренко, ˮДидактична концепція змісту освітиˮ,Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти, ч. 1, Харків, Україна: НТУ-ХПІ, 2002.

Р. С. Гуревич, та М. Ю. Кадемія, ˮВпровадження нових інформаційних технологій у навчально-виховний процесˮ, Професійно-технічна освіта, № 1, с. 30–33, 1999.

М. І. Жалдак, ˮКомп’ютерно-орієнтовані системи навчання в загальноосвітній середній школіˮ, Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, ч. 2, Умань, с. 144–152, 2008.

М. Ю. Кадемія, ˮПедагогічні умови інформатизації навчального процесу в професійно-технічних закладахˮ, Psychologiczne i pedagogiczne podstawy kształceniaspecjalistów w warunkach integacji eupopejsiej, Tom II, nr. 90. Kielce, с. 88–94, 2004.

М. М. Козяр, та А. Д. Кузик, ˮЗастосування мультимедійних телекомунікаційних технологій у навчально-виховному процесіˮ, Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, вип. 10, Київ-Вінниця, с. 340–345, 2006.

Е. И. Машбиц, Компьютеризация обучения: проблемы и перспективы. Москва, Россия: Педагогика, 1986.

Е. С. Полат, и М. Ю. Бухаркина, и М. В. Моисеева, и А. С. Петров, Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. Москва, Россия: Академия, 2003.

И. В. Роберт, Концепция внедрения средств новых информационных технологий в учебный процесс общеобразовательной школы. Mосква, Россия, 1990.

С. О. Сисоєва, ˮТворчість і технології в наукових дослідженнях неперервної професійної освітиˮ. Київ, Україна: КІМ, с. 352–389, 2008.

О. В. Овчарук, ˮІнформаційно-комунікаційна компетентність як предмет обговорення: міжнародні підходиˮ, Комп’ютер у школі та сім’ї, № 7, с. 3-6,2013.

В. Ю. Биков, та О. В. Овчарук, Оцінювання інформаційно-комунікаційної компетентності учнів та педагогів в умовах євроінтеграційних процесів в освіті. Київ, Україна: Педагогічна думка, 2017.

В. Ю. Биков, та О. В. Білоус, та Ю. М. Богачков, Основи стандартизації інформаційно-комунікаційних компетентностей в системі освіти України. Київ, Україна: Атіка, 2010.

О. М. Спірін, ˮІнформаційно-комунікаційні та інформатичні компетентності як компоненти системи професійно-спеціалізованих компетентностей вчителя інформатикиˮ, Інформаційні технології і засоби навчання, № 5 (13), 2009. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ime.eduua.net/em.html.

Н. В. Морзе, та А. Б. Кочарян, ˮМодель стандарту ІКТ-компетентності викладачів університету в контексті підвищення якості освітиˮ Інформаційні технології і засоби навчання, том 43, № 5, с. 27–39, 2014. [Електронний ресурс].

Р. С. Гуревич, та М. Ю. Кадемія, та М. М. Козяр, Інформаційно-комунікаційні технології в професійній освіті майбутніх фахівців. Львів, Україна: ЛДУ БЖД, 2012.

М. І. Жалдак, Комп’ютер на уроках математики. Київ, Україна: Техніка, 1997.

С. Г. Литвинова, ˮШляхи формування інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів-предметниківˮ, Комп’ютер у школі та сім’ї, № 2, с. 8, 2008.

О. Ляшенко, ˮСтратегія якості як основа освітньої політики країн світуˮ, Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські перспективи, с. 9–14,2004.

О. В. Овчарук, Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи. Київ, Україна: К.І.С, 2004.

В. О. Богдан, ˮКомпоненти методики розвитку ІК-компетентності керівників дошкільних навчальних закладів в аспекті використання хмарних сервісів Google у професійній діяльностіˮ, матеріали Звітної наукової конференції Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Київ: ІІТЗН НАПН України, 2017. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua.

Ж. В. Матюх, ˮПроблеми та перспективи впровадження мультимедійних технологій в інклюзивну дошкільну освітуˮ, Нові технології навчання: науково-методичний збірник Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, вип. 88, ч. 1, Київ, с. 65–69, 2016.

Ю. Г. Носенко, та Ж. В. Матюх, ˮЗарубіжний досвід використання інформаційно-комунікаційних технологій в інклюзивній дошкільній освітіˮ, Нова педагогічна думка, № 4, с. 95–102, 2015.

В. Г. Логвіненко, ˮІКТ-компетентність та ІКТ-компетенція майбутнього фахівцяˮ, Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики : збірник наукових праць: Т.3, Вип. VII, Кривий Ріг, Україна: Видавничий вiддiл НацМетАУ, с. 121–131, 2008.

С. В. Дяченко, ˮПідготовка майбутніх вихователів до формування основ комп’ютерної грамотності старших дошкільниківˮ, дис… канд. пед… наук, Луганський державний педагогічний університет імені Т. Шевченка, Луганськ, 2009.

Є. О. Лодатко. ˮМоделювання в педагогіці: точки відлікуˮ, Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку: е–журнал, вип. № 1, 2010. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://intellect– invest.org.ua/pedagog_editions_e–magazine

Н. В. Кузьмина (Головко-Гаршина), Акмеологическая теория повышения качества подготовки специалистов образования. Москва, Россия, 2001.

Р. С. Гуревич, ˮВикористання сучасних технологій навчання у ВНЗˮ, Теорія і практика управління соціальними системами, № 2, с. 3–10, 2014.

О. М. Пєхота, та В. Д. Будак, та А. М. Старева, та К. Ф. Нор, та В. І. Шуляр, та І. М. Михайлицька, та І. В. Манькусь, та Т. В. Тихонова, та О. Є. Олексюк, та О. І. Балицький, Підготовка майбутнього вчителя до впровадження педагогічних технологій. Київ, Україна: Видавництво А.С.К., 2003.

Т. Г. Осипова, ˮКомпьютерные программы для детей дошкольного возрастаˮ,Детский сад от А до Я: научно-методический журнал для педагогов и родителей, № 1, с. 149–161, 2003.

В. Э. Меламуд,Информатизация образования как условие его модернизации. Москва, Россия: Московский психолого-социальный институт, 2004.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

R. S. Gurevich, and M. Yu. Kademiya, and M. M. Kozyar, Information and communication technologies in the professional education of future specialists. Lviv, Ukraine: SPOLOM, 2012. (in Ukrainian)

V. P. Bespalko, Education and training with the participation of computers (pedagogy of the third millennium). Moscow, Russia: NPO–MODIEK, 2002. (in Russian)

V. Yu. Bykov, and K. M. Levkovsky, Didactic and organizational-methodical problems of implementing the principles of education. Kyiv, Ukraine, 1994.(inUkrainian)

B. S. Gershunsky, Computerization in the field of education. Problems and perspectives.Moscow, Russia: Pedagogy, 1997.(in Russian)

S. U. Goncharenko, ˮDidactic Concept of Educational Contentˮ,Problems and prospects of the formation of the national humanitarian and technical elite, Part 1, Kharkiv, Ukraine: NTU–KPHI, 2002.(in Ukrainian)

R. S. Gurevich, and M. Yu. Kademiya, ˮImplementation of new information technologies in the educational processˮ, Vocational and technical education,n. 1, p. 30–33, 1999.(in Ukrainian)

M. I. Zhaldak, ˮComputer-oriented systems of teaching in general secondary schoolsˮ, Zbirnyk naukovykh prats Umanskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Pavla Tychyny, h. 2, Uman, p. 144–152, 2008.(in Ukrainian)

M. Yu. Kademiya, ˮPedagogical conditions of informatization of educational process in vocational schoolsˮ, Psychologiczne i pedagogiczne podstawy kształceniaspecjalistów w warunkach integacji eupopejsiej, Tom II, n. 90. Kielce, с. 88–94, 2004.(inUkrainian)

M. M. Kozyar, and A. D. Kuzik, ˮApplication of multimedia telecommunication technologies in the educational processˮ, Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia v pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, problemy,n. 10, Kiev-Vinnitsa, p. 340–345, 2006.(in Ukrainian)

E. I. Mashbits, Computerization of training: problems and prospects. Moscow, Russia: Pedagogy, 1986.(in Russian)

S. Polat, and M. Yu. Bukharkin, and M. V. Moiseyev, and A. S. Petrov, New pedagogical and information technologies in the education system. Moscow, Russia: Academy, 2003.(in Russian)

I. V. Robert, The concept of introducing the means of new information technologies into the educational process of the general education school. Moscow, Russia,1990. (in Russian)

S. O. Sysoeva, ˮCreativity and technology in the research of continuing vocational educationˮ. Kyiv, Ukraine: KIM, p. 352–389, 2008.(in Ukrainian)

O. V. Ovcharuk, ˮInformation and communication competence as a subject of discussion: international approachesˮ, Kompiuter u shkoli ta simi, № 7, р. 3-6,2013. (in Ukrainian)

V. Yu. Bykov, and O. V. Belous, and Yu. M. Bogachkov, Fundamentals of standardization of information and communication competences in the education system of Ukraine. Kyiv, Ukraine: Atika, 2010. (in Ukrainian)

V. Yu. Bykov, and O. V. Ovcharuk, Assessment of information and communication competence of students and teachers in the conditions of European integration processes in education. Kyiv, Ukraine: Pedagogical Thought, 2017. (in Ukrainian)

O. M. Spirin, ˮInformation-communication and informational competencies as components of the system of professional-specialized competencies of the teacher of informaticsˮ, Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia, n. 5 (13), 2009. [online].Available: http://www.ime.eduua.net/em.html. (in Ukrainian)

N. V. Morsey, and A. B. Kocharyan, ˮThe standard of ICT competence of university teachers in the context of improving the quality of educationˮ,Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia, v. 43, n. 5, p. 27–39, 2014.(in Ukrainian).

R. S. Gurevich, and M. Yu. Kademiya, and M. M. Kozyar, Information and communication technologies in the professional education of future specialists. Lviv, Ukraine: LDU BZD, 2012. (in Ukrainian)

M. I. Zhaldak, Computer at math lessons. Kiev, Ukraine: Engineering,1997. (in Ukrainian)

S. G. Litvinova, ˮWays of formation of information and communication competence of subject teachersˮ, Kompiuter u shkoli ta simi, n. 2, p. 8, 2008. (in Ukrainian)

O. Lyashenko, ˮQuality strategy as the basis of educational policy of countries of the worldˮ, Monitorynh yakosti osvity: svitovi dosiahnennia ta ukrainski perspektyvy, p. 9–14, 2004.(in Ukrainian)

O. V. Ovcharuk, Competency approach in modern education: world experience and Ukrainian perspectives. Kiev, Ukraine: K.I.S., 2004. (in Ukrainian)

V. O. Bogdan, ˮComponents of the methodology for developing the IT competence of preschool education managers in terms of using Google cloud services in their professional activitiesˮ, Materials of the Report of the Scientific Conference of the Institute of Information Technologies and Training of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv: IITZN NAP Ukraine, 2017. [online]. Available: http://lib.iitta.gov.ua. (inUkrainian)

Zh. V. Matyukh, ˮProblems and perspectives of introduction of multimedia technologies in inclusive pre-school educationˮ, New teaching technologies: a scientific and methodical collection of the Institute of Innovative Technologies and the content of education of the Ministry of Education and Science of Ukraine, v. 88, h. 1, Kyiv, р. 65–69, 2016. (in Ukrainian)

Yu G. Nosenko, and Zh. V. Matyukh, ˮForeign experience of using information and communication technologies in inclusive pre-school educationˮ, Nova pedahohichna dumka, № 4, р. 95–102, 2015. (in Ukrainian)

V. G. Logvinenko, ˮIKT-competence and IT-competence of the Maybutny facultyˮ, Teoriia ta metodyka navchannia matematyky, fizyky, informatyky: zbirnyk naukovykh prats: T. 3, v. VII, Kryviy Rih, Ukraine: Publishing Department of National MateAU, p. 121–131, 2008. (in Ukrainian)

S. V. Dyachenko, ˮPreparation of future educators for forming the basics of computer literacy of senior preschool childrenˮ, M.S. thesis, Lugansk State Pedagogical University named after T. Shevchenko 2009. (in Ukrainian)

E. O. Lodatko, ˮModeling in pedagogy: reference pointsˮ, Pedagogical science: history, theory, practice, trends of development: e-magazine, v. № 1, 2010. [online]. Available: http://intellect–invest.org.ua/pedagog_editions_e–magazine (in Ukrainian)

N. V. Kuzmina, (Golovko-Garshina), Akmeologicheskaya theory of improving the quality of training of education professionals.Moscow, Russia, 2001.(in Russian)

R. S. Gurevich, ˮUse of modern technologies of studying at universitiesˮ, Teoriia i praktyka upravlinnia sotsialnymy systemamy, n. 2, p. 3–10, 2014. (in Ukrainian)

O. M. Pechota, and V. D. Budak, and A. M. Starev, and K. F. Nor, and V. I. Shulyar, and I. M. Mikhailitskaya, and I. V. Mankus, and T V. Tikhonov, and O. E. Oleksyuk, and O. I. Balitsky, Preparation of the future teacher for the implementation of pedagogical technologies. Kyiv, Ukraine: Publishing House A.S.K, 2003.(in Ukrainian)

T. G. Osipova,ˮComputer programs for preschool childrenˮ, Detskyi sad ot A do Ya: nauchno-metodycheskyi zhurnal dlia pedahohov y rodytelei, n. 1,p. 149–161, 2003. (in Russian)

V. E. Melamud, Informatization of education as a condition for its modernization. Moscow, Russia: Moscow Psychological and Social Institute, 2004.(in Russian)

Authors who publish in this journal agree to the following terms:

  1. Authors hold copyright immediately after publication of their works and retain publishing rights without any restrictions.
  2. The copyright commencement date complies the publication date of the issue, where the article is included in.

Content Licensing

  1. Authors grant the journal a right of the first publication of the work under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-NC-SA 4.0) that allows others freely to read, download, copy and print submissions, search content and link to published articles, disseminate their full text and use them for any legitimate non-commercial purposes (i.e. educational or scientific) with the mandatory reference to the article’s authors and initial publication in this journal.
  2. Original published articles cannot be used by users (exept authors) for commercial purposes or distributed by third-party intermediary organizations for a fee.

Deposit Policy

  1. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) during the editorial process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (see this journal’s registered deposit policy at Sherpa/Romeo directory).
  2. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
  3. Post-print (post-refereeing manuscript version) and publisher's PDF-version self-archiving is allowed.
  4. Archiving the pre-print (pre-refereeing manuscript version) not allowed.

Downloads

Download data is not yet available.