FORMATION OF FUTURE MATHEMATICS TEACHERS’ DIGITAL COMPETENCE: ASCERTAIN STAGE
PDF (Ukrainian)

Keywords

future teacher
mathematics
training
digital competence
professional readiness
pedagogical experiment
ascertaining stage

How to Cite

[1]
O. H. Romanovskyi, V. M. Grineva, O. A. Zhernovnykova, L. A. Shtefan, and V. V. Fazan, “FORMATION OF FUTURE MATHEMATICS TEACHERS’ DIGITAL COMPETENCE: ASCERTAIN STAGE”, ITLT, vol. 65, no. 3, pp. 184–200, Jul. 2018, doi: 10.33407/itlt.v65i3.2412.

Abstract

The article is devoted to determination of the levels of the digital competence of future mathematics teachers at the ascertaining stage of the pedagogical experiment. A scientific analysis of the essence of the notion «digital competence» is carried out, its components are defined. In the process of research the components of the formation of the digital competence of future mathematics teachers were defined, namely: value-motivational (motives, goals, needs for professional training by means of digital technologies, improvement, self-education, self-development, stimulate a future teacher of mathematics to use digital technologies in learning); content (free use of the skills of processing information and working with digital objects, which respectively influence the formation of the digital competence of future mathematics teachers); activity (active use of digital technologies and computers in educational activities as a means of knowledge and formation of digital competence, self-improvement and creativity of future teachers of mathematics, as well as cultivation of similar qualities in students in the process of pedagogical practice); reflexive (attitude of future teachers of mathematics to digital society, their digital training, responsibility for the results of their activities in the digital educational space, self-knowledge and self-realization in future professional activities through digital technologies). The article specifies the criteria, indicators and levels of digital competence of future mathematics teachers. To test certain criteria for the formation of digital competence of future mathematics teachers, research methods are characterized. The results of the ascertaining stage of the pedagogical experiment gave grounds to state primarily medium and low levels of the digital competence of future mathematics teachers. As the next direction of scientific research on the presented problem, the authors consider theoretical justification of the technology for the formation of digital competence and its implementation in the process of training future mathematics teachers at the following stages: basic, technological, and professional.
PDF (Ukrainian)

References

Р. С. Гуревич, «Формування інформаційної компетентності майбутніх вчителів засобами мультимедіа-технологій», Наукові записки. Серія: Педагогіка, №3, с. 38-41, 2007

А. М. Гуржій, та В. В. Лапінський, «Електронні освітні ресурси як основа сучасного навчального середовища загальноосвітніх навчальних закладів», Інформаційні технології в освіті, №15, с. 30-37, 2013

М. І. Жалдак, та Ю. С. Рамський, та М. В. Рафальська, «Модель системи соціально-професійних компетентностей вчителя інформатики», Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. № 7 (14).с. 3-10, 2009

Н. В. Морзе, та А. Б. Кочарян, «Модель стандарту ІКТ-компетентності викладачів університету в контексті підвищення якості освіти», Інформаційні технології і засоби навчання, №5, с. 27–39, 2014

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики . Під заг. ред. О. В. Овчарук, К., 112 с., 2004

Ю. С. Рамський, «Формування інформаційної культури особи пріоритетне завдання сучасної освітньої діяльності», Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, Вип. 8, с. 19-42, 2004

О. М. Спірін, Методична система базової підготовки вчителя інформатики за кредитно-модульною технологією [монографія], Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 182 с., 2013

О. М. Алєєксєв, «Теоретичні і методичні основи застосування технологій дистанційного навчання дисциплін професійної і практичної підготовки студентів машинобудівних спеціальностей», дис. доктора наук, Ін-т інформац. технолог. і засобів навч. НАПН України, К., 2012

V. Yu. Bykov, M. P. Leshchenko «Digital humanistic pedagogy: relevant problems of scientific research in the field of using ict in education», Information Technologies and Learning Tools, Vol 53, №3. P. 1-17, 2016

О. Г. Глазунова, «Теоретико-методичні засади проектування та застосування системи електронного навчання майбутніх фахівців з інформаційних технологій в університетах аграрного профілю», дис. канд. наук, Ін-т інформац. технолог. і засобів навч. НАПН України, К., 2015

О. Г. Колгатін, та Л. Г. Колгатіна, «Навчання майбутніх учителів застосуванню інформаційних технологій в психолого-педагогічних дослідженнях», Засоби навчальної та науково-дослідної роботи, Вип. 39, с. 81-86, 2012.

Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: [учеб. пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров] / под ред. Е. С. Полат, М., 272 с., 2002

И. В. Роберт, «Дидактика периода информатизации образования», Педагогическое образование в России, № 8, с. 110-118, 2014

Н. Морзе, та Е. Смирнова-Трибульская, «Пути формирования и оценивания сформированности ИКТ-компетентностей у будущих учителей», Edukacja humanistyczna. Półrocznikmyś lispołeczno-pedagogicznej, Nr 1 (30), с. 161-174, 2014

М. П. Шишкіна, «Теоретико-методичні засади формування і розвитку хмаро орієнтованого освітньо-наукового середовища вищого навчального закладу», дис. канд. наук, Ін-т інформац. технолог. і засобів навч. НАПН України, К., 2016

А. М. Алексюк, Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія [підруч. для студентів, аспірантів та мол. викладачів вищ. навч. закл.], К., 558 с., 1998

В. П. Беспалько, Образование и обучение с участием компьютеров. (педагогика третьего тысячелетия) : [учеб.-метод. пособ.], М., 352 с., 2002.

І. Д. Бех, «Теоретико-прикладний сенс компетентнісного підходу в педагогіці», Педагогіка і психологія, № 2, с. 26-31, 2009

В. І. Бондар, Дидактика : [підручник], К.,264 с., 2005.

С. Гончаренко, та В. Кушнір, та Г. Кушнір,«Методологічні особливості наукових поглядів на педагогічний процес», Шлях освіти,№4 (50), с. 2-10, 2008

В. М. Гриньова, та Л. Г. Карпова, Професійна компетентність учителя: суть, структура, умови формування : [навч. посіб], Х., 109 с., 2011

І. М. Дичківська, Інноваційні педагогічні технології : [навч. посіб.], К., 352 с., 2004

Професійна педагогічна освіта: системні дослідження: [монографія] / за ред. О. А. Дубасенюк, Житомир,308 с., 2015

М. Б. Євтух, та М. І. Соловей, та Є. С. Спіцин, та З. М. Шалік, «Пріоритети професійної підготовки вчителя в системі університетської освіти», Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку, №4, с. 36-48, 2009

О. А. Zhernovnykova, L. А. Shtefan, V. V. Fazan. «Forming future mathematics teacher` instructional design skills», Science and education,Vol. 10, p. 74-81, 2017. DOI: https:// doi.org/10.24195/2414-4665-2017-10-9.http:// scienceandeducation.pdpu.edu.ua/uk/articles/ 2017-10-doc/2017-10-st9

І. А. Зязюн, «Педагогічне наукове дослідження у контексті цілісного підходу», Порівняльна професійна педагогіка, № 1, с. 19-30, 2011.

В. Г. Кремінь, «Філософія освіти ХХІ століття», Педагогіка і психологія, № 1, с. 6-16, 2003

І. Ф. Прокопенко, та В. І. Євдокимов, Педагогічні технології в підготовці вчителів : [навч. посібник], Х., 328 с., 2013

Л. Л. Товажнянский, та О. Г. Романовский, та В. В. Бондаренко, та О. С. Пономарев, та З. О. Черванева, Основы педагогики высшей школы, Харьков, 600 с., 2005

Л. А. Штефан, та О. П. Борзенко, Особливості організації дистанційного навчання студентської молоді в Канаді : ретроспективний аналіз : [монографія], Х., 219 с., 2015

Л. А. Карташова, «Формування ІТ-готовності як нової якісної характеристики учителя суспільно-гуманітарних дисциплін», Педагогічний дискурс, Вип. 8, с. 90-96, 2010

С. А. Раков, «Сучасний учитель інформатики: кваліфікація і вимоги», Комп’ютер у школі та сім’ї, № 3, с. 35-38, 2005

О. Співаковський, Інформаційні технології в юридичній діяльності: базовий курс : [навч. посібник], Херсон, 220 с., 2012

В. М. Жукова, та Г. О. Козуб, «Спецкурс як один з етапів формування .інформатичної компетентності майбутнього вчителя математики», Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки, Ч. ІІІ. № 15 (250), с. 18-26, 2002

Л. Є. Пєтухова, «Інформатична компетентність майбутнього фахівця як педагогічна проблема», Комп’ютер у школі та сім’ї, №6, С. 3-5, 2008

М. В. Рафальська, «Формування інформатичних компетентностей майбутніх учителів інформатики у процесі навчання методів обчислень», дис. канд. наук, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, К., 2010

Л. О. Савчук, «Формування інформатичної складової фахової підготовки майбутніх економістів у процесі самостійної навчально-пізнавальної діяльності», дис. канд. наук, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Тернопіль, 2009

А. В. Хатько, «Формування інформатичної компетентності майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю», дис. канд. наук, Бердянський державний педагогічний університет, Бердянськ, 2012

Я. С. Яшанов, «Теоретико-методичні засади системи інформатичної підготовки майбутніх учителів трудового навчання», дис. доктора наук, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, К., 2010

Commision staff working document. Accompanying the document Proposal for a council recommendation on Key Competences for Life Long Learning European commission Brussels, 17.1.2018 SWD, 2018

Declaration on Promoting citizenship and the common values of freedom, tolerance and non-discrimination through education Informal meeting of European education ministers Paris, 17 march 2015

D. Bawden,«Information and digital literacies: A review of concepts»,Journal of Documentation, Issue 57(2), Р. 218-260, 2001

R. Paul, L. Elder, «Critical Thinking Competency Standards»,CA:The Foundation for Critical Thinking, 57 р., 2006

C. M. Stern, «Assessing Entry Level. Digital Information Literacy of In- Coming College Freshmen»,Capella University, 124 р., 2002

О. А. Жерновникова, О. О. Наливайко, Н. А. Чорноус, «Intelectual competence: essence, components, levels of formation», Педагогіка та психологія, Вип. 58, С. 33-42, 2017.DOI: http:// doi.org/10.5281/zenodo.1116977


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

R. P. Hurevych, «Formation of informational competence of future teachers by means of multimedia technologies», Scientific notep. Series: Pedagogy, №3, p. 38-41, 2007 (in Ukrainian).

A. M. Hurzhii, ta V. V. Lapinskyi, «Electronic educational resources as the basis of modern educational environment of general educational institutions», Information technologies in education, №15, p. 30-37, 2013 (in Ukrainian).

M. I. Zhaldak, ta Yu. P. Ramskyi, ta M. V. Rafalska, «Model of the system of social and professional competences of the teacher of informatics», Scientific journal of the M. P. Dragomanov National Pedagogical University. Series 2. Computer-oriented learning systems. № 7 (14). p. 3-10, 2009 (in Ukrainian).

N. V. Morze, ta A. B. Kocharian, «Model of the Standard of ICT Competence of University Teachers in the Context of Improving the Quality of Education», Information Technologies and Learning Tools, №5, p. 27–39, 2014 (in Ukrainian).

Competency Approach in Modern Education: World Experience and Ukrainian Perspectives: Educational Policy Library / Under the Comm. Ed. O. V. Ovcharuk, K., 112 p., 2004 (in Ukrainian).

Yu. P. Ramskyi, «Formation of information culture of a person the priority task of modern educational activity», Computer-oriented systems of training, Vol. 8, p. 19-42, 2004 (in Ukrainian).

O. M. Spirin, «Methodical system of basic training of the teacher of informatics for credit-modular technology» [monograph], Zhytomyr, 182 p., 2013 (in Ukrainian).

O. M. Alieieksiev, «Theoretical and methodical bases of application of technologies of distance learning of disciplines of professional and practical training of students of mechanical engineering specialties», diss. doctor of sciences, In-t information Technologies and Learning Tools. NAPN Ukrainy, K., 2012 (in Ukrainian).

V. Yu. Bykov, M. P. Leshchenko «Digital humanistic pedagogy: relevant problems of scientific research in the field of using ict in education», Information Technologies and Learning Tools, Vol 53, №3. P. 1-17, 2016 (in English).

O. H. Hlazunova, «Theoretical and methodical principles of designing and application of the system of electronic education of future specialists in information technologies at universities of agrarian type», diss. сand. sciences, information Technologies and Learning Tools. NAPN Ukrainy, K., 2015 (in Ukrainian).

O. H. Kolhatin, ta L. H. Kolhatina, «Teaching future teachers on the use of information technology in psychological and pedagogical research», Tools of educational and research work, Vol. 39, p. 81-86, 2012 (in Ukrainian).

New pedagogical and information technologies in the education system: [tutorial. allowance for stud. ped. universities and higher education. qualif. ped. frames] / Ed. E.S. Polat, M., 272 p., 2002 (in Russian).

I. V. Robert, «Didactics of the period of informatization of education», Pedagogical Education in Russia, № 8, p. 110-118, 2014 (in Russian).

N. Morze, ta E. Smirnova-Tribulskaya, «Ways of Formation and Evaluation of the Formation of ICT Competencies in Future Teachers», Edukacja humanistyczna. Półrocznikmyślispołeczno-pedagogicznej, Vol. 1 (30), р. 161-174, 2014 (in Russian).

M. P. Shyshkina, «Theoretical and Methodical Principles of the Formation and Development of the Cloud-Oriented Educational-Scientific Environment of the Higher Educational Institution», diss. Cand. Sciences, Institute of Informatics. technologist. and teaching aids. NAP of Ukraine, K., 2016 (in Ukrainian).

A. M. Aleksiuk, «Pedagogics of Higher Education of Ukraine. History. Theory» [under the subhead. for students, postgraduates and mothers. senior lecturers tutor establishments], K., 558 p., 1998 (in Ukrainian).

V. P. Bespalko, «Education and training involving computers. (pedagogy of the third millennium)»: [tutorial-method. allowance], M., 352 p., 2002 (in Russian).

I. D. Bekh, «Theoretical and Applied Sense of Competency Approach in Pedagogy», Pedagogy and Psychology, № 2, p. 26-31, 2009 (in Ukrainian).

V. I. Bondar, «Didactics»: [textbook], K., 264 p., 2005 (in Ukrainian).

P. Honcharenko, ta V. Kushnir, ta H. Kushnir, «Methodological peculiarities of scientific views on the pedagogical process», Path of education, №4 (50), p. 2-10, 2008 (in Ukrainian).

V. M. Hrynova, ta L. H. Karpova, «Professional competence of the teacher: essence, structure, conditions of formation»: [curriculum. Manual.], Kh., 109 p., 2011 (in Ukrainian).

I. M. Dychkivska, «Professional Pedagogical Education: System Studies»: [monograph] / ed. O. Dubaseniuk], K., 352 p., 2004 (in Ukrainian).

«Professional Pedagogical Education: System Studies»: [monograph] / ed. O. Dubaseniuk, Zhytomyr, 308 p., 2015 (in Ukrainian).

M. B. Yevtukh, ta M. I. Solovei, ta Ye. P. Spitsyn, ta Z. M. Shalik, «Priorities of Teacher Professional Training in the System of University Education», Pedagogical Science: History, Theory, Practice, Developmental Trends, №4, p. 36-48, 2009 (in Ukrainian).

O. A. Zhernovnykova, L. A. Shtefan, V. V. Fazan. «Formuvannia hotovnosti maibutnikh uchyteliv matematyky do navchalnoho proektuvannia», Nauka i osvita, Vyp. 10, p. 74-81, 2017.DOI: https:// doi.org/10.24195/2414-4665-2017-10-9.http:// scienceandeducation.pdpu.edu.ua/uk/articles/2017-10-doc/2017-10-st9 (in Ukrainian).

I. A. Ziaziun, «Pedagogical scientific research in the context of a holistic approach», Comparative professional pedagogy, № 1, p. 19-30, 2011(in Ukrainian).

V. H. Kremin, «Philosophy of Education of the XXI Century», Pedagogy and Psychology, № 1, p. 6-16, 2003 (in Ukrainian).

I. F. Prokopenko, ta V. I. Yevdokymov, «Pedagogical Technologies in Teacher Training»: [curriculum. Manual.], Kh., 328 p., 2013 (in Ukrainian).

L. L. Tovazhnianskyi, ta O. H. Romanovskyi, ta V. V. Bondarenko, ta O. P. Ponomarev, ta Z. O. Chervaneva, «Fundamentals of pedagogy of higher education», Kharkov, 600 p., 2005 (in Russian).

L. A. Shtefan, ta O. P. Borzenko, «Features of the organization of distance learning student youth in Canada: retrospective analysis»: [monograph], Kh., 219 p., 2015 (in Ukrainian).

L. A. Kartashova, «Formation of IT readiness as a new qualitative characteristic of the teacher of social and humanitarian disciplines», Pedagogical discourse, Vol. 8, p. 90-96, 2010 (in Ukrainian).

P. A. Rakov, «Modern Teacher of Informatics: Qualifications and Requirements», Computer at School and Family, № 3, p. 35-38, 2005 (in Ukrainian).

O. Spivakovskyi, «Information technology in legal activity: basic course»: [curriculum manual], Kherson, 220 p., 2012 (in Ukrainian).

V. M. Zhukova, ta H. O. Kozub, «Special course as one of the stages of formation of the informative competence of the future teacher of mathematics», Visnyk of Lugansk National University named after Taras Shevchenko: Pedagogical sciences, Vol. III. № 15 (250), p. 18-26, 2002 (in Ukrainian).

L. Ye. Pietukhova, «Computer competence of a future specialist as a pedagogical problem», Computer at school and family, №6, P. 3-5, 2008 (in Ukrainian).

M. V. Rafalska, «Formation of informative competences of future teachers of informatics in the process of teaching methods of computing», diss. сand. Sciences, M. P Dragomanov National Pedagogical University, K., 2010 (in Ukrainian).

L. O. Savchuk, «Formation of the informational component of the professional training of future economists in the process of independent educational and cognitive activity», diss. сand. Sciences, Volodymyr Hnatyuk Ternopil National Pedagogical University, Ternopill, 2009 (in Ukrainian).

A. V. Khatko, «Formation of informational competence of future engineers-teachers of the computer profile», diss. сand. Sciences, Berdyansk State Pedagogical University, Berdyansk, 2012 (in Ukrainian).

Ya. P. Yashanov, «Theoretical and methodical principles of the system of informational training of future teachers of labor education», diss. Doctors of Science, M. P. Drahomanov National Pedagogical University, K., 2010 (in Ukrainian).

Commision staff working document. Accompanying the document Proposal for a council recommendation on Key Competences for Life Long Learning European commission Brussels, 17.1.2018 SWD, 2018 (in English).

Declaration on Promoting citizenship and the common values of freedom, tolerance and non-discrimination through education informal meeting of European education ministers Paris, 17 march 2015 (in English).

D. Bawden,«Information and digital literacies: A review of concepts»,Journal of Documentation, Issue 57(2), Р. 218-260, 2001 (in English).

R. Paul, L. Elder, «Critical Thinking Competency Standards», CA: The Foundation for Critical Thinking, 57 р., 2006 (in English).

C. M. Stern, «Assessing Entry Level. Digital Information Literacy of In- Coming College Freshmen»,Capella University, 124 р., 2002 (in English).

O. A. Zhernovnykova, O. O. Nalyvaiko, N. A. Chornous,«Intelectual competence: essence, components, levels of formation», Pedagogy and Psychology, Vol. 58, P. 33-42, 2017 (in English).

Authors who publish in this journal agree to the following terms:

  1. Authors hold copyright immediately after publication of their works and retain publishing rights without any restrictions.
  2. The copyright commencement date complies the publication date of the issue, where the article is included in.

Content Licensing

  1. Authors grant the journal a right of the first publication of the work under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-NC-SA 4.0) that allows others freely to read, download, copy and print submissions, search content and link to published articles, disseminate their full text and use them for any legitimate non-commercial purposes (i.e. educational or scientific) with the mandatory reference to the article’s authors and initial publication in this journal.
  2. Original published articles cannot be used by users (exept authors) for commercial purposes or distributed by third-party intermediary organizations for a fee.

Deposit Policy

  1. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) during the editorial process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (see this journal’s registered deposit policy at Sherpa/Romeo directory).
  2. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
  3. Post-print (post-refereeing manuscript version) and publisher's PDF-version self-archiving is allowed.
  4. Archiving the pre-print (pre-refereeing manuscript version) not allowed.

Downloads

Download data is not yet available.