EFFICIENCY INCREASE OF MASTERING PROCESS OF PHYSICS CONCEPTUAL APPARATUS BY STUDENTS THOUGHT THE INSTRUMENTALITY OF MULTIMEDIA FACILITIES

Authors

DOI:

https://doi.org/10.33407/itlt.v17i3.244

Keywords:

studies of physics, students’ subject competence, conceptual apparatus, multimedia technologies

Abstract

The relevance of the article material specified the change of accent in school subjects teaching from the transmission of knowledge to forming of students’ ability and willingness to use this knowledge in the real vital situations. The elements of forming method of students’ conceptual apparatus on the lessons of physics are offered. The process of mastering of scientific knowledge system by students with the use of different working methods with conceptual apparatus of physics is described. Use of multimedia technologies on the different stages of teacher’s activity is studied. The author considers research of possibilities of combination of the free communication with an audience with the use of computer device and co-operation of means of network technologies and telecommunications with an educational purpose to be perspective.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Olga P. Pinchuk, Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAPS of Ukraine, Kyiv

младший научный сотрудник

References

Пінчук О. П. Вдосконалення моделі предметної області в індивідуальній свідомості учнів як необхідна умова розвитку їх предметної компетентності / О. П. Пінчук // Наукові записки (пед. науки). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2009. – Вип. 82. – Частина 1. – С. 80 – 84.

Благодаренко Л. Ю. Підвищення педагогічної ефективності навчання фізики в основній школі під час використання мультимедійних технологій [Електронний ресурс] / Л. Ю. Благодаренко // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. – 2009. – №3. – Режим доступу до електронного видання: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpbdpu/Ped/2009_3/Blagodarenko%20L..pdf.

Заболотний В. Ф. Унаочнення в процесі вивчення фізики за допомогою електронного посібника / В. Ф. Заболотний, Б. А. Сусь, Н. А. Мисліцька // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та економіці». – Луганськ: Вісник Східноукраїнського національного університету, 2008.

Мисліцька Н. А. Формування фізичних понять в учнів основної школи засобами інформаційних технологій навчання: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Наталія Анатоліївна Мисліцька ; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2007. – 20 с.

Мисловська С. К. Методика використання електронних додатків до підручників фізики в основній школ : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Світлана Костянтинівна Мисловська ; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2007. – 20 с.

Понятие [Електронний ресурс] // Российская педагогическая энциклопедия. Более 2000 терминов. – [2010]. – Режим доступу: http://www.otrok.ru/teach/enc/index.php?n=16&f=97. – Заголовок з екрана.

Пінчук О. П. Проблема визначення мультимедіа в освіті: технологічний аспект / О. П. Пінчук // Нові технології навчання: наук.-метод. зб. / [Кол. авт.]. – К.: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, 2007. – Вип.46. – С. 55–58.

Пінчук О. П. Результати експериментальних досліджень застосування мультимедійних технологій в навчальному процесі базової школи / О. П. Пінчук // Проблеми освіти: наук. зб. / [Кол. авт.]. – К.: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, 2008. – Вип. 55. – С. 41–50.

How to Cite

Pinchuk, O. P. (2010). EFFICIENCY INCREASE OF MASTERING PROCESS OF PHYSICS CONCEPTUAL APPARATUS BY STUDENTS THOUGHT THE INSTRUMENTALITY OF MULTIMEDIA FACILITIES. Information Technologies and Learning Tools, 17(3). https://doi.org/10.33407/itlt.v17i3.244

Issue

Section

ICT focused pedagogical technologies and information educational resources

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>