ASSESSMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCIES COGNITIVE COMPONENT IN THE MARITIME SPECIALISTS TRAINING BY LMS MOODLE

Authors

DOI:

https://doi.org/10.33407/itlt.v72i4.2467

Keywords:

LMS Moodle, assessment, professional competency, competency approach, maritime specialists

Abstract

The article describes the requirements for the training of maritime industry specialists, which are regulated by programs and courses approved in accordance with the minimum standards of competency of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers. In the context of the implementation of the Manila amendments 2010 to the system of maritime specialists training, the priority task is to achieve a qualitative new level of training of maritime specialists, the use of educational resources of a new generation, adapted to the goals and objectives of the professional training of maritime specialists. In the context of the identified issues in the article the features of the organization of e-learning on LMS Moodle in the Kherson State Maritime Academy are revealed. The organization of the assessment system for cadets in the academy which includes compulsory computer testing on LMS Moodle is presented in detail. It is shown that creation of a system for assessing the formation of professional competency of future maritime specialists by means of web technologies is a powerful mechanism for introducing a competency approach in higher maritime education. Analyzing the role of the cognitive component as the basic element of professional competency, it is proposed to include it in the criteria for assessing the indicators of the competency level formation. The use of the LMS Moodle Learning Management System to assess the cognitive component of professional competencies in higher maritime education is considered. The elements of the organization of formative assessment in electronic courses are offered in line with modern world trends in e-learning. On the example of using the LMS Moodle repository of competencies in the Kherson State Maritime Academy in the preparation of future navigators, it was concluded that the assessment of maritime specialists professional competencies is differ from the traditional assessment and has the further perspectives for the organization of the educational process at the institution.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Halyna V. Popova, Kherson State Maritime Academy

Chief of Innovative Technology Laboratory

References

Кабінет Міністрів України. (2009, Жовт.7). Постанова № 1307, Морська доктрина України на період до 2035 року [Електронний ресурс]. Доступно: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1307-2009-%D0%BF .Дата звернення:Лип.8, 2018.

Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року (консолідований текст з манільськими поправками). Київ, Україна: ВПК Експрес–Поліграф, 2012.

В.В.Чернявский, «Теоретичні і методичні засади навчання фізики майбутніх фахівців морського та річкового транспорту», дис.докт.пед.наук., Нац.пед.ун-т ім.М.П.Драгоманова, Київ, 2017.

О. А. Щербина, «Нові засоби оцінювання компетентностей в Moodle», Інформаційні технології і засоби навчання, т. 55, №5, с.96-104, 2016.

О.Н.Олейникова, «Роль оценки качества профессионального образования и обучения в Европе», ЭСМ,№6, с.50-53, 2001. [Електронний ресурс].Доступно:http://ecsocman.hse.ru/rubezh/msg/18396242.html. Дата звернення:Лип.8, 2018.

С.А.Волошинов, І.В.Сокол, та С.М.Тригуб, «Оцінка результатів навчання студентів», Науковий вісник Херсоньскої державної морської академії, т.12, №1, с.108-115, 2015.

І.В.Сокол, «Формування професійної компетентності майбутніх судноводіїв у процесі вивчення фахових дисциплін», дис.канд.наук.,Херсоньск. держ. ун-т, Херсон, 2011.

О. В. Пасічник, «Реалізація компетентнісного підходу в системі Moodle», MoodleMootUkraine 2017. [Електронний ресурс]. Доступно:http://2017.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=109. Дата звернення:Лип.8, 2018.

Е.Р. Поршнева., И.Р. Абдулмянова, «Когнититивный компонент общепрофессиональных компетенций и его роль в оценивании уровня их сформированности», Язык и литература, 2015. [Електронний ресурс].Доступно https://cyberleninka.ru/article/n/kognitivnyy-komponent-obscheprofessionalnyh-kompetentsiy-i-ego-rol-v-otsenivanii-urovnya-ih-sformirovannosti. Дата звернення: Лип. 8, 2018.

В. М. Кухаренко та ін., Теорія та практика змішаного навчання, Харків, Україна: «Міськдрук», НТУ «ХПІ», 2016.

В.Б. Смєлікова, «Підготовка майбутніх судноводіїв до професійно-орієнтованого спілкування засобами кейс-технологій», дис.канд.наук., Херсоньск. держ. ун-т, Херсон, 2017

О.О. Дендеренко, «Формування професійної компетентності майбутніх суднових механіків у процесі інтерграції природничих і загальнотехнічних дисциплін», дис.канд.наук.,Нац.пед.ун-т ім.М.П.Драгоманова, Київ, 2017.

Н.І Черненко, «Педагогічні умови реалізації андрагогічного підходу у професійній підготовці робітників морського транспорту», дис.канд.наук., Херсонськ. акад. неперервної освіти, Херсон, 2016.

Н.А. Репин, «Формирование фундаментальной компетентности дипломированных морских специалистов в условиях тренажерных центров», дисс.канд.наук., Балт.гос.акад.рыбнопром. флота, Калининград, 2005.

Е.В. Ранцевич, «Профессионально-педагогическая компетентность морских инженеров», дисс.канд.наук., Балт.гос.акад.рыбнопром. флота, Калининград, 2006.

В.В. Фадеева, «Формирование профессиональной информационной компетентности специалиста в военно-морском вузе», дисс.канд.наук., Балт.гос.акад.рыбнопром. флота, Калининград, 2005.

Д.Г. Корнеев, «Ситуативно-задачный подход при формировании компетентности судоводителя в условиях учебной имитации реальности», дисс.канд.наук., Казанск.гос.ун-т, Казань, 2005.

С.А. Волошинов, «Алгоритмічна підготовка майбутніх судноводіїв з системою візуальної підтримки в умовах інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища», дис.канд.наук., Херсоньск. держ. ун-т, Херсон, 2012.

B. Lewam, «Seafarer Training - Does the System Defeat Competence?», IUMU. [Електронний ресурс]. Доступно:http://iamu-edu.org/wp-content/uploads/2014/06/29-Seafarer-Training-Does-the-System-Defeat-Competence.pdf. Дата звернення: Лип.8, 2018.

О.А. Щербина, «Організація обліку успішності і відвідуваності в системі управління навчанням Moodle», Інформаційні технології в освіті, №18, с.122-131, 2014.

Л.Б. Куликова, «Концептуальні засади проведення дослідно-експериментальної роботи за темою «Теоретико-методичні засади реалізації компетентнісного підходу в системі ступеневої підготовки фахівців морської галузі» у Херсонській державній морській академії на 2014– 2018 роки», Науковий вісник Херсоньскої державної морської академії, т.12, №1, с.148-155, 2015.

М.І.Шерман, С.А. Волошинов, та Г.В. Попова, «Організація змішаного навчання в електронному середовищі LMS Moodle з використанням функціоналу управління компетентностями», MoodleMootUkraine 2018. [Електронний ресурс]. Доступно: http://2018.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=39. Дата звернення:Лип.8, 2018.

A. Yurzhenko, M. Sherman, and H. Popova. «Interactive course «Maritime English» in the professional training of future» in Development trends in pedagogical and psychological sciences: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine, A. Jankovska, Riga, LV-1058, Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2018, 2nd ed.,pp.603-620.

Moodle [Електронний ресурс]. Доступно: http://moodle.org/. Дата звернення:Лип.7, 2018


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Kabinet Ministriv Ukrainy.(2009, Oct.7). Postanova №1307, Marine doctrine of Ukraine for the period up to 2035 [Online]. Available: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1307-2009-%D0%BF. Accessed on: Jul 8, 2018. (in Ukrainian)

International Convention on the Preparation and Certification of Seafarers and Watchkeeping of 1978 (consolidated text with the Manila Amendment).Kyiv, Ukraina: VPK Ekspres–Polihraf, 2012.(in Ukrainian)

V.V.Cherniavskyi, «Theoretical and methodological basics of Physics teaching of future specialists of sea and river transport», Doctor’s thesis., Nats.ped.un-t im.M.P.Drahomanova, Kyiv, 2017. (in Ukrainian)

O. A. Shcherbyna, «New tools for evaluating competencies in Moodle», Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia,vol. 55,№5, pp..96-104, 2016.(in Ukrainian)

O.N.Oleinykova «The role of quality assessment of vocational education and training in Europe»,ЭSM, №6, pp.50-53, 2001. [Online]. Available: http://ecsocman.hse.ru/rubezh/msg/18396242.html. Accessed on: Jul 8, 2018. (in Russian)

S.A.Voloshynov, I.V.Sokol, ta S.M.Tryhub «Assessment of students' learning outcomes», Naukovyi visnyk Khersonskoi derzhavnoi morskoi akademii, vol.12, №1, pp. 108-115, 2015. (in Ukrainian)

I.V.Sokol, «Formation of professional competence of future ship drivers in the process of studying professional disciplines», Candidate’s thesis, Khersonsk. derzh. un-t, Kherson, 2011. (in Ukrainian)

O. V. Pasichnyk «Implementation of the competent approach in the Moodle system», MoodleMootUkraine 2017. [Online]. Available: http://2017.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=109. Accessed on: Jul 8, 2018. (in Ukrainian)

E.R. Porshneva., Y.R. Abdulmianova «The cognitive component of general professional competencies and its role in assessing the level of their formation»,Yazuk y lyteratura, 2015. [Online]. Available: https://cyberleninka.ru/article/n/kognitivnyy-komponent-obscheprofessionalnyh-kompetentsiy-i-ego-rol-v-otsenivanii-urovnya-ih-sformirovannosti. Accessed on: Jul 8, 2018. (in Russian)

V. M. Kukharenko et al., Theory and practice of blended learning, Kharkiv, Ukraine: “Miskdruk”, NTU“KhPI”, 2016. (in Ukrainian)

V.B. Smielikova «Preparation of future ship drivers for professionally oriented communication by means of case-technologies», Candidate’s thesis, Khersonsk. derzh. un-t, Kherson, 2017. (in Ukrainian)

O.O. Denderenko, «Formation of professional competence of future ship mechanics in the process of integration of natural and general technical disciplines», Candidate’s thesis, Nats.ped.un-t im.M.P.Drahomanova, Kyiv, 2017. (in Ukrainian)

N.I. Chernenko, «Pedagogical conditions of the implementation of the andragogical approach in the professional training of marine transport workers», Candidate’s thesis, Khersonsk. akad. neperervnoi osvity, Kherson, 2016. (in Ukrainian)

N.A. Repyn, «Formation of the basic competence of certified marine specialists in the conditions of training centers», Candidate’s thesis, Balt.hos.akad.rybnoprom. flota, Kalynynhrad, 2005. (in Russian)

E.V.Rantsevych, «Professional-pedagogical competence of marine engineer», Candidate’s thesis, Balt.hos.akad.rybnoprom. flota, Kalynynhrad, 2006. (in Russian)

V.V. Fadeeva «Formation of professional information competence of a specialist at the Naval High School», Candidate’s thesis, Balt.hos.akad.rybnoprom. flota, Kalynynhrad, 2005. (in Russian)

D.H.Kornieiev, «Situational-task approach in forming the competence of the boatmaster in the conditions of the training simulation of reality», Candidate’s thesis, Balt.hos.akad.rybnoprom. flota, Kalynynhrad, 2005. (in Russian)

S.A.Voloshynov, «Algorithmic preparation of future navigators with a system of visual support in the conditions of information and communication pedagogical environment», Candidate’s thesis, Khersonsk. derzh. un-t, Kherson, 2012. (in Ukrainian)

B. Lewam, «Seafarer Training - Does the System Defeat Competence?», IUMU. [Online]. Available: :http://iamu-edu.org/wp-content/uploads/2014/06/29-Seafarer-Training-Does-the-System-Defeat-Competence.pdf. Accessed on:Jul.8, 2018. (in English)

O.A. Shcherbyna, «Organization of the record of success and attendance in the management system of Moodle», Informatsiini tekhnolohii v osviti, №18, pp.122-131, 2014. (in Ukrainian)

L.B. Kulykova, «Conceptual basis for conducting experimental and experimental work on the topic "Theoretical and Methodical Principles for the Implementation of the Competency Approach in the System of Stage Training of Marine Professionals" at the Kherson State Maritime Academy for 2014-2018», Naukovyi visnyk Khersonskoi derzhavnoi morskoi akademii, vol.12, №1, pp.148-155, 2015. (in Ukrainian)

M.I. Sherman., S.A. Voloshynov., ta H.V. Popova «Organization of blended learning in the electronic environment of LMS Moodle using the competency management functionality», Moodle Moot Ukraine 2018. [Online]. Available: http://2018.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=39. Accessed on:Jul.8, 2018. (in Ukrainian)

A. Yurzhenko., M. Sherman., and H. Popova. «Interactive course «Maritime English» in the professional training of future» in Development trends in pedagogical and psychological sciences: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine, A. Jankovska, Riga, LV-1058, Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2018, 2nd ed.,pp.603-620.

Moodle [Online]. Available: http://moodle.org/. Accessed on:Jul.8, 2018. (in English)

Published

2019-09-21

How to Cite

Popova Г. В. (2019). ASSESSMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCIES COGNITIVE COMPONENT IN THE MARITIME SPECIALISTS TRAINING BY LMS MOODLE. Information Technologies and Learning Tools, 72(4), 106–120. https://doi.org/10.33407/itlt.v72i4.2467

Issue

Section

ICT and learning tools in vocational education and training