APPLICATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING PROFESSIONAL PREPARATION OF FUTURE BORDER GUARD OFFICERS

Authors

DOI:

https://doi.org/10.33407/itlt.v70i2.2522

Keywords:

electronic didactic modular environment, ICT, future border guard officers, professional training, professional qualities, identification skills, computer simulator

Abstract

The article presents the analysis of the results of information and communication technologies application for improving cadets’ training at higher educational institution of the State Border Guard Service of Ukraine. Due to the peculiarities of the content training of future border guard officers and the importance of high level of their knowledge, abilities and skills at the border crossing points, the use of the electronic didactic modular environment of the academic discipline «Provision of border control» has been offered. This environment is an informational and on-line resource based on the local computer network of the higher educational institution. Its uniqueness is that the components of the electronic didactic modular environment are the computer reference information program «European Vehicle Identification Database», a computer program for the formation and development of professional skills in portrait identification «Trаіnеr», a computer simulator for the identification of age-related changes in a human face «Wiek» and Computer Test «FaceID» for the development of cadets’ ability to identify and distinguish human faces. The practical significance of the use of the proposed ICT is that it activates cognitive activity of cadets and contributes to the development of memory, attention, and professional observation skills. To verify the effectiveness of the use of the ICTs in the future border guard officers’ training an experimental study over two academic years has been carried out. The obtained results of the experimental study indicated that the average grade for theoretical knowledge in the discipline «Border Control» has increased from 3.93 in 2016/2017 academic year to 4.13 in 2017/2018, and the level of practical skills has increased from 3.92 to 4.06 points. It proves the effectiveness and feasibility of the use of information and communication technologies to improve future border guard officers’ training, in particular regarding the identification of vehicles and persons.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Serhii Ya. Biliavets, National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine named after Bohdan Khmelnytskyi, Khmelnytskyi

PhD of Pedagogical Sciences, Assistant professor of the Department of Operational Tactics, Faculty of Managerial Human Resources

Oleksandr V. Didenko, National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine named after Bohdan Khmelnytskyi, Khmelnytskyi

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Leading Researcher of the Research Department

Dmytro A. Kupriienko, National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine named after Bohdan Khmelnytskyi, Khmelnytskyi

Doctor of Military Sciences, Associate Professor, Deputy Dean for Academic Affairs of the Faculty of Managerial Human Resources

Olena I. Moskalenko, Flight Academy of the National Aviation University, Kropyvnytskyi

Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Professor of Foreign Languages Department

Yurii O. Sychevskyi, National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine named after Bohdan Khmelnytskyi, Khmelnytskyi

PhD of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of State Border Control, Faculty of the State Border Safety and Security

References

А. В. Галімов, «Роль практичної підготовки у формуванні професійної компетентності офіцерів-прикордонників», Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, вип. 5, 2011. [Електронний ресурс]. Доступно: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2011_5_5. Дата звернення: Черв., 12, 2018.

О. В. Діденко, «Особливості моделювання підготовки офіцерів-прикордонників до застосування методів аналізу ризиків на основі розвитку здатності до професійної творчості», Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер. : Педагогічні науки, № 1 (8), с. 251‒261, 2017.

О. М. Ставицький, «Організація професійного виховання у Національній академії Державної прикордонної служби України», Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України, № 1, с. 298–308. 2013. [Електронний ресурс]. Доступно: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnapv_ppn_2013_1_33. Дата звернення: Трав., 20, 2018.

О. В. Торічний, Теорія і практика формування військово-спеціальної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі навчання. Хмельницький, Україна: Вид-во НАДПСУ, 2012.

Л. О. Балагур, «Підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників до управління основними підрозділами охорони державного кордону», дис. канд. наук, НАДПСУ, Хмельницький, 2015.

О. Л. Войцехівський, «Підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників до професійної діяльності в пунктах пропуску через державний кордон», дис. канд. наук, НАДПСУ, Хмельницький, 2012.

О. Р. Заболотна, «Підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників до роботи з технічними засобами прикордонного контролю», дис. канд. наук, НАДПСУ, Хмельницький, 2012.

Ю. М. Кузь, «Методика та навчання майбутніх прикордонників застосовувати автоматизовані комплекси та технічні засоби прикордонного контролю», дис. канд. наук, НАДПСУ, Хмельницький, 2015.

С. П. Степанов, «Спеціальні уміння ідентифікації як складова готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до професійної діяльності», Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, вип. 5, 2016. [Електронний ресурс]. Доступно: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2016_5_16. Дата звернення: Черв., 23, 2018.

О. Г. Трембовецький, «Формування професійної спостережливості у майбутніх офіцерів-прикордонників», дис. канд. наук, НАДПСУ, Хмельницький, 2009.

О. А. Блажук, «Інформаційні технології у підготовці майбутніх офіцерів-прикордонників», Науковий вісник Ужгородського національного університету, вип. 33, с. 26–29, 2014. [Електронний ресурс]. Доступно: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2014_33_9. Дата звернення: Черв., 23, 2018.

І. Г. Блощинський, «Використання спеціалізованого програмного додатку Anki під час самостійної професійної іншомовної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до складання державних екзаменів», Інформаційні технології і засоби навчання, т. 58, вип. 2, с. 49–58, 2017. [Електронний ресурс]. Доступно: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2017_58_2_7. Дата звернення: Черв., 03, 2018.

О. В. Діденко, та Д. А. Купрієнко, «Електронний журнал обліку успішності слухачів (курсантів, студентів) як засіб раціоналізації навчально-виховного процесу», Інформаційні технології і засоби навчання, 47, вип. 3, с. 110–123, 2015. [Електронний ресурс]. Доступно: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2015_47_3_11. Дата звернення: Черв., 03, 2018.

А. Янковець, «Педагогічні особливості використання інформаційних технологій у навчанні іноземних мов», Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України, № 4, с. 274–287, 2016. [Електронний ресурс]. Доступно: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnadpcpn_2016_4_26. Дата звернення: Черв., 13, 2018.

О. Ю. Буров, «Технології та інновації в діяльності людини ери інформації: людина та ІКТ», Інформаційні технології і засоби навчання, № 6 (50), с. 1–13, 2015. [Електронний ресурс]. Доступно: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1317. Дата звернення: Трав. 15, 2018.

Т. Б. Поясок, «Система застосування інформаційних технологій у професійній підготовці майбутніх економістів» : монографія. Україна, Кременчук: ПП Щербатих ОВ, 2009, 348 с.

В. Ю. Биков, «Інноваційний розвиток засобів і технологій систем відкритої освіти», Зб. наук. пр. : Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, вип. 29, с. 32–40, 2012.

М. І. Жалдак. «Проблеми інформатизації навчального процесу в середніх і вищих навчальних закладах» Комп'ютер у школі та сім'ї, № 3. с. 8–15, 2013. [Електронний ресурс]. Доступно: http://nbuv.gov.ua/UJRN/komp_2013_3_3. Дата звернення: Трав. 15, 2018.

О. П. Пінчук, «Результати експериментальних досліджень застосування мультимедійних технологій в навчальному процесі базової школи», Проблеми освіти: наук. зб., вип. 55, с. 41–50, 2008.

О. М. Спірін, та Т. А. Вакалюк, «Web-opiєнтовані технології навчання основ програмування майбутніх учителів інформатики» на Всеукр.наук.-практ.конф. Математика та інформатика у вищій школі: виклики сучасності, Вінниця, с. 61–65, 2017.

М. П. Шишкіна, «Теоретико-методичні засади формування і розвитку хмаро орієнтованого освітньо-наукового середовища вищого навчального закладу: дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.10». НАПН України; Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання, К. 441 с. 2016.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

A. V. Halimov, «The role of practical training in the formation of professional competence of border guard officers», Visnyk Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy, No. 5, 2011. [online]. Available: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2011_5_5. Accessed on: June, 12, 2018. (in Ukrainian)

O. V. Didenko, Features of the simulation of the preparation of border guards officers for the application of risk analysis methods on the basis of the development of the ability to professional creativity, Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Ser. : Pedahohichni nauky, № 1 (8), s. 251‒261, 2017. (in Ukrainian)

O. M. Stavytskyi, «Organization of professional education at the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine», Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy, № 1, pp. 298–308. 2013. [online]. Available: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnapv_ppn_2013_1_33. Accessed on: May, 20, 2018. (in Ukrainian)

O. V. Torichnyi, Theory and practice of forming the special military competence of future border guard officers in the process of training. Khmelnitskyi, Ukraine: NASBGU, 2012. (in Ukrainian)

L. O. Balahur, «Preparation of future border guard officers for management of the main state border guard units», candidate of sciences thesis, National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine, Khmelnitskyi, 2015. (in Ukrainian)

O. L. Voitsekhivskyi, «Preparation of future border guard officers for professional activity at border crossing points», candidate of sciences thesis, National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine, Khmelnitskyi, 2012. (in Ukrainian)

O. R. Zabolotna, «Preparation of future border guard officers to work with technical means of border control», candidate of sciences thesis, National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine, Khmelnitskyi, 2012. (in Ukrainian)

Yu. M. Kuz, «Methodology and training of future border guard officers to use automated complexes and technical means of border control», candidate of sciences thesis, National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine, Khmelnitskyi, 2015. (in Ukrainian)

S. P. Stepanov, «Special identification skills as a component of the readiness of future border guard officers for professional activity», Visnyk Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy, No. 5, 2016. [Online]. Available: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2016_5_16. Accessed on: June, 23, 2018. (in Ukrainian)

O. H. Trembovetskyi, «Formation of professional observation skills of future border guard officers», candidate of sciences thesis, National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine, Khmelnitskyi, 2009. (in Ukrainian)

O. A. Blazhuk, «Information technology in the preparation of future border guard officers», Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, №. 33, pp. 26–29, 2014. [online]. Available: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2014_33_9. Accessed on: June, 23, 2018. (in Ukrainian)

I. H. Bloshchynskyi, «Use of the specialized software application Anki in future border guard officers’ individual foreign language training to taking state examinations», Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia, т. 58, No. 2, pp. 49–58, 2017. [online]. Available: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2017_58_2_7. Accessed on: June, 03, 2018. (in Ukrainian)

O. V. Didenko, and D. A. Kupriienko, «Electronic Journal of Trainees’ (Cadets, Students) Tracking as a Means to Rationalize the Educational Process», Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia, 47, No. 3, pp. 110–123, 2015. [online]. Available: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2015_47_3_11. Accessed on: June, 03, 2018. (in Ukrainian)

A. Yankovets, «Pedagogical peculiarities of the use of information technologies in the teaching of foreign languages», Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy, № 4, pp. 274–287, 2016. [online]. Available: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnadpcpn_2016_4_26. Accessed on: June, 13, 2018. (in Ukrainian)

O. Iu. Burov, «Technology and innovation in human activity of the information age: human and ICT», Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia, № 6 (50), p. 1–13, 2015. [online]. Available: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1317. Accessed on: Jan. 10, 2018 (in Ukrainian)

T. B. Poyasok, «The system of application of information technologies in the training of future economists: a monograph». Ukraine, Kremenchug: PP Shcherbatykh OV, 2009, 348 p. (in Ukrainian)

V.Iu. Bykov, «Innovation development of tools and technologies for eduction open systems», Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky u pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, problemy: Zb.nauk. pr., vol. 29, p.32–40, 2012 (in Ukrainian)

M. I. Zhaldak, «Problems of informatization of educational process in secondary and higher educational establishments», Kompiuter u shkoli ta simi, vol. 3. р. 8–15, 2013. [online]. Available: http://nbuv.gov.ua/UJRN/komp_2013_3_3. Accessed on: Jan. 15, 2018.

O. P. Pinchuk et al., «Organization and functioning of the network of resource centers of distance education for general educational institutions». Kyiv: Atika, 2014 (in Ukrainian)

O. M. Spirin, and T. A. Vakaliuk, «Web-focused technologies for the study of the basics of programming of future computer science teachers» On the All-Ukrainian Scientific and Practical Confrontation Math and Informatics in Higher School: Challenges of Modernity, Vinnytsya, 2017, s. 61-65. (in Ukrainian)

M. P. Shyshkina, «Theoretical and methodological principles of formation anddevelopment of the cloud-based educational and research environment of higher educational institution», thesis, IITLT, Kyiv, 2016 (in Ukrainian).

Published

2019-04-27

How to Cite

[1]
S. Y. Biliavets, O. V. Didenko, D. A. Kupriienko, O. I. Moskalenko, and Y. O. Sychevskyi, “APPLICATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING PROFESSIONAL PREPARATION OF FUTURE BORDER GUARD OFFICERS”, ITLT, vol. 70, no. 2, pp. 86–103, Apr. 2019.

Issue

Section

ICT and learning tools in vocational education and training