FORMATION OF MASTERS’ OF IT-SPECIALTIES PEDAGOGICAL COMPETENCY BY MEANS OF EDUCATIONAL INFORMATION TECHNOLOGIES

  • Nadiia M. Boliubash Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv
Keywords: competency, pedagogical competency, pedagogical preparation of masters of IT-specialties, educational information technologies, LMS-system Moodle

Abstract

The article is devoted to the problem of formation of pedagogical competency of masters of IT-specialties in conditions of reforming of higher professional education and introduction of modern educational information technologies. The theoretical analysis of the approaches of scientists to the definition of basic concepts within the framework of the competency educational paradigm, the establishment of the composition of competency and its evaluation is carried out. It is determined that pedagogical competency is a component of professional competency - integrative quality of personality, which is formed through the development and assimilation of the totality of pedagogical competency’s and characterizes possession of them. Pedagogical competency is considered as a predetermined social requirement for interdependent personality traits in relation to subjects and processes centered around teaching activities necessary for its effective implementation. In the structure of the pedagogical competency of masters of IT-specialties, the motivational-value, operational-cognitive, social-personal components are singled out and a list of pedagogical competencies is developed, the mastering of which promotes their formation. The role of the means of modern educational information technologies in the formation of the pedagogical competency of the future specialists of IT-specialties in the conditions of the magistracy is determined and theoretically substantiated. There are proposed measures to increase the motivation of masters of IT-specialties to study the disciplines of the pedagogical cycle and to the future pedagogical activity by forming pedagogical competencies based on already mastered professional IT-competencies. The expediency of strengthening the pedagogical preparation of masters by studying the theoretical and practical principles of the development of methodical support for the teaching of professional disciplines and sections related to modern educational information technologies is shown. Methodical approaches aimed at increasing the theoretical and practical readiness of masters of IT-specialties for pedagogical activity in higher education institutions using the means of LMS-system Moodle and active teaching methods are considered. The proposed methodological approaches to the teaching of the disciplines of the pedagogical cycle were introduced and their influence on the improvement of quality of pedagogical preparation of masters of IT-specialties was experimentally confirmed using diagnostic tools to assess the formation of components of pedagogical competency.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Nadiia M. Boliubash, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv
PhD of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Intelligent Information Systems

References

Н. І. Мачинська, Педагогічна освіта магістрантів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю: монографія, С. О. Сисоєва, Ред. Львів, Україна: ЛьвДУВС, 2013.

І. Р. Михайлюк, “Педагогічні умови та модель формування готовності до педагогічної діяльності магістрів технічного спрямування”, Вісник національної академії Державної прикордонної служби України, вип. 3, 2010. [Електронний ресурс]. Доступно: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2010_3_9. Дата звернення: Черв. 4, 2018.

О. В. Матвієнко, М. Н. Цивін, “Мотиваційна компонента у педагогічній підготовці магістрантів непедагогічних спеціальностей”, Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Педагогіка, психологія, філософія, вип. 253, с. 168-174, 2016.

І. А. Демешко, “Полісемія термінологічного апарату компетентнісної парадигми в освіті: сучасний стан проблеми”, Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота, вип. 1(38), с. 108-111, 2016.

О. В. Варецька, “«Компетенція» та «компетентність» як ключові поняття сучасної освіти”, Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, issue 25, no. II(12), с. 28-35, 2014.

В. І. Саюк, “Компетентнісний підхід у підготовці науково-педагогічних кадрів і сукупність компетентностей сучасного викладача системи післядипломної педагогічної освіти”, у Теорія і практика підготовки науково-педагогічних кадрів в Україні: зб. наук. пр., Київ, Україна: СПД-ФО Рудник В.А., 2015. с. 154-168.

К. В. Рудніцька, “Сутність понять «компетентісний підхід», «компетентність», «компетенція», «професійна компетентність» у світлі сучасної освітньої парадигми”, Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота, вип. 1(38), с. 241-244, 2016.

А. В. Хуторской, “Модель компетентностного образования”, Высшее образование сегодня, № 12, с. 9-16, 2017.

Н. Яремчук, “Психолого-педагогічні компетенції як складова професійної підготовки фахівців непедагогічних спеціальностей”, Вісник Львівського університету. Серія педагогічна, вип. 30, с. 119-128, 2016.

М. С. Головань, “Професійна компетентність викладача вищого навчального закладу”, Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: Педагогіка і психологія, вип. 44, ч. 3, с.79-88, 2014.

О. М. Марущак, “Поняття компетентності у педагогічній діяльності”, Креативна педагогіка: наук.-метод. журнал, вип. 11, с. 97-108, 2016.

В. І. Саюк, “Професійна компетентність консультантів у галузі освіти як важливий чинник успішної фахової діяльності”, Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики, № 26 (36), с. 33-38, 2016.

С. О. Сисоєва, “Педагогічна компетентність викладача вищого навчального закладу непедагогічного профілю”, у Компетентнісний підхід у сучасній університетській освіті: зб. наук. пр., Рівне, Україна: НУВГР, с. 3-11, 2011.

В. В. Сидоренко, “Розвиток професійної компетентності сучасного педагога в умовах відкритої освіти: кластерний аналіз”, на ІІІ регіон. наук.-практ. конф. Професійна компетентність педагога в умовах оновленого змісту освіти та вимог ринку праці, Вінниця, 2017, с. 8-17.

Професійно-педагогічна компетентність викладача вищого навчального закладу, І. Л. Холковська, Ред. Вінниця, Україна: ТОВ “Нілан ЛТД”, 2017.

Міністерство освіти і науки України. (2016, Черв. 1). Наказ № 600, Про затвердження та введення в дію Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти. [Електронний ресурс]. Доступно: https://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/51506/. Дата звернення: Черв. 3, 2018.

С. О. Сисоєва, “Новий Закон України «Про вищу освіту»: дискусійні аспекти наукового тезаурусу”, Освітологічний дискурс, № 3(11), с. 261-269, 2015.

Верховна Рада України. 4 сесія. (2014, Лип. 1). Закон № 1556-VII, Про вищу освіту. [Електронний ресурс]. Доступно: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. Дата звернення: Черв. 4, 2018.

С. В. Бабак, та К. В. Бабак, “Компетенція та компетентність як ключові поняття педагогіки. Роль педагога у формуванні фахових компетенцій студентів вищих навчальних закладів”, Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти, № 1, с. 59-68, 2016.

А. В. Хуторской, “Методологические основания применения компетентностного подхода к проектированию образования”, Высшее образование в России, № 12(218), с. 85-91, 2017.

Л. Д. Зеленська, “Проблема формування професійно-педагогічної компетентності вчених вищих навчальних закладів Слобожанщини (кінець ХІХ початок ХХ століття)”, автореф. дис. канд. пед. наук, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків, 2006.

К. Годлевська, “Формування професійної компетентності майбутніх учителів засобами інформаційно-комунікаційних технологій”, Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, № 3(37), с. 226-232, 2014.

С. С. Вітвицька, “Професіографічний підхід у підготовці майбутніх магістрів освіти в контексті інформаційно-комунікаційних технологій”, у Теорія і практика професійної майстерності в умовах цілежиттєвого навчання: монографія, О. А. Дубасенюк, Ред. Житомир, Україна: Вид-во Рута, 2016, с. 302-347.

Н. М. Болюбаш, “Педагогічне тестування в системі LMS Moodle”, Інформаційні технології і засоби навчання, т. 60, № 4, с. 116-127, 2017. [Електронний ресурс]. Доступно: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1726. Дата звернення: Черв. 5, 2018.

Е. В. Кудрина, А. Г. Федорова, “Формирование готовности магистрантов ІТ-направлений к осуществлению педагогической деятельности”, на ІХ Всерос. (с межд. уч.) науч.-практ. конф. Информационные технологии в образовании “ИТО-Саратов-2017”, Саратов, 2017. [Електронний ресурс]. Доступно: http://saratov.ito.edu.ru/2017/section/236/100220/index.html. Дата звернення: Черв. 6, 2018.

С. С. Вітвицька, “Теоретичні і методичні засади педагогічної підготовки магістрів в умовах ступеневої освіти”, у Акмедосягнення науковців Житомирської науково-педагогічної школи: монографія, О. А. Дубасенюк, Ред. Житомир, Україна: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2016, с. 302-347.

Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, и Г. М. Майгулов, Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. Москва, Россия: Изд-во Института Психотерапии, 2002.

Е. И. Рогов, Настольная книга практического психолога. Ч. 2. Работа психолога со взрослыми: практическое пособие. Москва, Россия: Из-во Юрайт, 2017.

В. Є. Бахрушин, Методи аналізу даних. Запоріжжя, Україна: КПУ, 2011.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

N. I. Machynska, Pedagogical education of masters of higher educational institutions of non-pedagogical profile: monograph, S. O. Sysoieva, Eds. Lviv, Ukraina: LvDUVS, 2013. (in Ukrainian).

I. R. Mykhailiuk, “Pedagogical conditions and model of readiness preparation for the masters of technical direction for pedagogical activity”, Visnyk natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy, issue 3, 2010. [online]. Available: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2010_3_9. Accessed on: June 4, 2018. (in Ukrainian).

O. V. Matviienko, M. N. Tsyvin, “Motivational component in pedagogical preparation of masters of non-pedagogical specialties”, Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy. Seriia: Pedahohika, psykholohiia, filosofiia, issue 253, pp. 168-174, 2016. (in Ukrainian).

I. A. Demeshko, “Polysemy of the terminological apparatus of the competence paradigm in education: the current state of the problem”, Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia: Pedahohika. Sotsialna robota, issue 1(38), pp. 108-111, 2016. (in Ukrainian).

O. V. Varetska, “«Competense» and «competence» as the key concepts of modern education”, Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, issue 25, no. II(12), pp. 28-35, 2014. (in Ukrainian).

V. I. Saiuk, “Competitive approach in the preparation of scientific and pedagogical staff and a set of competencies of the modern teacher of postgraduate pedagogical education system”, in Teoriia i praktyka pidhotovky naukovo-pedahohichnykh kadriv v Ukraini: zb. nauk. pr., Kyiv, Ukraina: SPD-FO Rudnyk V.A., 2015. pp. 154-168. (in Ukrainian).

K. V. Rudnitska, “The essence of concepts of «competency approach», «competency», «competence», «professional competency» in the light of the modern educational paradigm”, Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia: Pedahohika. Sotsialna robota, issue 1(38), pp. 241-244, 2016. (in Ukrainian).

A. V. Hutorskoj, “Model of competency education”, Vysshee obrazovanie segodnja, no 12, pp. 9-16, 2017. (in Russian). (in Ukrainian).

N. Yaremchuk, “Psychological-pedagogical competencies as a component of professional training of specialists in non-pedagogical specialties”, Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia pedahohichna, issue 30, pp. 119-128, 2016. (in Ukrainian).

M. S. Holovan, “Professional competence of a teacher of a higher educational institution”, Problemy suchasnoi pedahohichnoi osvity. Seriia: Pedahohika i psykholohiia, issue 44, ch. 3, pp.79-88, 2014.

O. M. Marushchak, “Concept of competence in pedagogical activity”, Kreatyvna pedahohika: nauk.-metod. zhurnal, issue 11, pp. 97-108, 2016. (in Ukrainian).

V. I. Saiuk, “Professional competence of consultants in the field of education as an important factor of successful professional activity”, Naukovyi chasopys NPU im. M.P. Drahomanova. Seriia Tvorcha osobystist uchytelia: problemy teorii i praktyky, no 26 (36), pp. 33-38, 2016. (in Ukrainian)

S. O. Sysoieva, “Pedagogical competence of a teacher of a higher educational institution of non-pedagogical profile”, u Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii universytetskii osviti: zb. nauk. pr., Rivne, Ukraina: NUVHR, pp. 3-11, 2011. (in Ukrainian).

V. V. Sydorenko, “Development of professional competence of modern teacher in the conditions of open education: cluster analysis”, on the ІІІ region. science-practice conf. Professional competence of the teacher in terms of updated content of education and labor market requirements, Vinnytsia, 2017, pp. 8-17. (in Ukrainian).

Professional-pedagogical competence of a teacher of a higher educational establishment, I. L. Kholkovska, Red. Vinnytsia, Ukraina: TOV “Nilan LTD”, 2017. (in Ukrainian)

Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy. (2016, Cherv. 1). Nakaz № 600, On Approval and Introduction of Methodical Recommendations on the Development of Higher Education Standards. [online]. Available: https://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/51506/. Accessed on: June 3, 2018. (in Ukrainian).

S. O. Sysoieva, “New Law of Ukraine «On Higher Education»: discussion aspects of scientific thesaurus”, Osvitolohichnyi dyskurs, no 3(11), pp. 261-269, 2015. (in Ukrainian)

Verkhovna Rada of Ukraine. 4 sesiia. (2014, Lyp. 1). Zakon no 1556-VII, About Higher Education. [online]. Available http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. Accessed on: June 4, 2018. (in Ukrainian).

S. V. Babak, ta K. V. Babak, “Competence and competence as key concepts of pedagogy. The role of the teacher in the formation of professional competences of students of higher educational institutions”, Aktualni problemy pedahohiky, psykholohii ta profesiinoi osvity, no 1, pp. 59-68, 2016. (in Ukrainian).

A. V. Hutorskoj, “Methodological bases of application of competence approach to designing of education”, Vysshee obrazovanie v Rossii, №no 12(218), pp. 85-91, 2017. (in Russian).

L. D. Zelenska, “The problem of formation of vocational and pedagogical competence of scientists of higher educational institutions of Slobozhanshchyna (end of the 19th century of the twentieth century)”, avtoref. dys. kand. ped. nauk, Kharkiv. nats. ped. un-t im. H. S. Skovorody, Kharkiv, 2006. (in Ukrainian).

K. Hodlevska, “Formation of professional competence of future teachers by means of information and communication technologies”, Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii, no 3(37), pp. 226-232, 2014. (in Ukrainian).

S. S. Vitvytska, “Professional approach in preparing future masters of education in the context of information and communication technologies”, u Teoriia i praktyka profesiinoi maisternosti v umovakh tsilezhyttievoho navchannia: monohrafiia, O. A. Dubaseniuk, Red. Zhytomyr, Ukraina: Vyd-vo Ruta, 2016, pp. 302-347. (in Ukrainian)

N. M. Boliubash, “Pedagogical testing in the LMS Moodle system”, ITLT, vol. 60, no 4, pp. 116-127, 2017. [online]. Available: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1726. Accessed on: June 5, 2018. (in Ukrainian).

E. V. Kudrina, A. G. Fedorova, “Formation of readiness of masters of IT-directions for the implementation of pedagogical activities”, na ІХ Vseros. (s mezhd. uch.) nauch.-prakt. konf. Information Technologies in Education "ITO-Saratov-2017", Saratov, 2017. [online]. Available: http://saratov.ito.edu.ru/2017/section/236/100220/index.html. Accessed on: June 6, 2018. (in Russian).

S. S. Vitvytska, “Theoretical and methodical principles of pedagogical preparation of masters in conditions of degree education”, in Acme of the scientists of Zhytomyr scientific and pedagogical school: monograph, O. A. Dubaseniuk, Red. Zhytomyr, Ukraina: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka, 2016, pp. 302-347. (in Ukrainian).

N. P. Fetyskyn, V. V. Kozlov, y H. M. Maihulov, Social psychological diagnostics of personality development and small groups. Moskva, Rossyia: Yzd-vo Ynstytuta Psykhoterapyy, 2002. (in Russian).

E. Y. Rohov, A practical psychologist's desk book. Ch. 2. Work of a psychologist with adults: a practical manual. Moskva, Rossyia: Yz-vo Yurait, 2017. (in Russian).

V. Ye. Bakhrushyn, Methods of data analysis. Zaporizhzhia, Ukraina: KPU, 2011.

Published
2019-06-29
How to Cite
Boliubash, N. M. (2019). FORMATION OF MASTERS’ OF IT-SPECIALTIES PEDAGOGICAL COMPETENCY BY MEANS OF EDUCATIONAL INFORMATION TECHNOLOGIES. Information Technologies and Learning Tools, 71(3), 70-91. https://doi.org/10.33407/itlt.v71i3.2545
Section
ICT and learning tools in vocational education and training