THE USE OF NETWORK RESOURCES FOR FORMING STUDENTS’ TERMINOLOGICAL COMPETENCE OF NON-PHILOLOGICAL SPECIALTIES

Authors

  • Maiia M. Dziuba National University of Water and Environmental Engineering
  • Lesya D. Malevych National University of Water and Environmental Engineering

DOI:

https://doi.org/10.33407/itlt.v76i2.2603

Keywords:

terminological competence, terminology, network resources, terminological databases, electronic terminological dictionaries, information and communication technologies

Abstract

The article describes theoretical framework and elements of practical application of network resources as one of the most important means of formation of terminological competence of prospective specialists of non-philological profile in Ukrainian higher education institutions during educational activities of different kinds. The term "terminological competence" is defined as an important component of professional competence. The peculiarities of information and communication technologies are outlined in order to optimize the process of learning and mastering terminology within the course "The Ukrainian Language (for professional purposes)". An overview of the terminological activity of international and national standardization organizations of European and American countries is carried out. The authors also describe the terminological activity of leading international organizations aimed at this information appropriate using in the educational process. The authors emphasize that terminographical resources take a significant place in the informational segment: terminological data banks / databases, electronic terminological dictionaries and dictionaries of automated systems of text processing and subject-oriented text corpus, which become the basis for effective organization of practical classes, students’ self-study and carrying out scientific research on terminological issues. The authors propose the system of cognitive, training and creative research exercises aimed at forming the terminological competence of students of non-philological specialties of higher education institutions, in particular problem solving situations, which require the search of electronic terminographical sources and professional texts, their estimation, creative use, translation, comparison of Ukrainian scientific terms with the corresponding terms in other languages and editing. The use of information and communication technologies (network resources in particular) in the educational process is proven to create the prerequisites for a radical upgrade of the content and technological aspects of learning.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Maiia M. Dziuba, National University of Water and Environmental Engineering

PhD in Philology, Associate Professor at Ukrainian Studies Department

Lesya D. Malevych, National University of Water and Environmental Engineering

PhD in Philology, Associate Professor, Head of Ukrainian Studies Department

References

Закон України «Про вищу освіту». [Електронний ресурс]. Доступно: http://zakon2.rada.gov.ua.

Національна стратегія розвитку освіти в Україні до 2021 року. [Електронний ресурс]. Доступно: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/344/2013.

О. В. Овчарук, «Компетентнісний підхід в освіті: загальноєвропейські підходи», Інформаційні технології і засоби навчання, № 5 (13), с. 13-18, 2009. [Електронний ресурс]. Доступно: http://www.ime.edu-ua.net/em.html.

В. Ю. Биков, О. М. Спірін, та О. П. Пінчук, «Проблеми та завдання сучасного етапу інформатизації освіти», у Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і практики (до 25-річчя НАПН України), с. 191-198, 2017. [Електронний ресурс]. Доступно: http://lib.iitta.gov.ua/709026/.

Г. С. Онуфрієнко, «Українська термінологія в лінгводидактичному вимірі», Теорія і практика викладання української мови як іноземної, вип. 5, с. 167-174, 2010.

В. Ю. Биков, Моделі організаційних систем відкритої освіти. Київ, Україна: Атіка, 2008.

Г. О. Козлакова, Теоретичні і методичні основи застосування інформаційних технологій у вищій технічній освіті. Київ, Україна: ІЗМН, ВІПОЛ, 1997.

Т. І. Коваль, С. О. Сисоєва, та Л. П. Сущенко, Підготовка викладачів вищої школи: інформаційні технології у педагогічній діяльності. Київ, Україна: Вид. центр КНЛУ, 2009.

Т. І. Носенко, Інформаційні технології навчання. Київ, Україна: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011.

Л. В. Вікторова, «Формування професійно-термінологічної компетентності студентів вищих аграрних навчальних закладів у фаховій підготовці», автореф. дис. канд. пед. наук, Чернігівський держ. пед. ун-т ім. Т. Шевченка, Чернігів, 2009.

І. В. Власюк, «Формування професійно-термінологічної компетентності майбутніх бакалаврів економіки в процесі вивчення фахових дисциплін», автореф. дис. канд. пед. наук, Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, Вінниця, 2015.

Н. Артикуца, «Мовно-термінологічна компетентність у професіограмі правника», Українська термінологія і сучасність, вип. 5, с. 23-29, 2003.

І. Гуменюк, «Формування термінологічної компетенції студентів у контексті викладання дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)», Освітній простір України, № 2, с. 38-42, 2014.

Г. Крохмальна, «Термінологічна компетентність майбутніх учителів початкової школи: сучасний стан та шляхи вдосконалення», Вісник Львівського університету. Серія педагогічна, вип. 30, с. 110-118, 2016.

І. І. Харченко, «Термінологічна компетентність як обов'язковий складник мовно-професійної культури майбутніх юристів», Термінологічний вісник, вип. 2(2), с. 176-180, 2013.

Я. Януш, «Роль термінології у формуванні мовно-професійної компетентності фахівців економічного профілю», Українська термінологія і сучасність, вип. 4, с. 15-19, 2001.

Г. П. Бондаренко, «Методика навчання студентів економічних спеціальностей української наукової термінології в умовах східного регіону України», автореф. дис. канд. пед. наук, Ін-т педагогіки АПН України, Київ, 2008.

С. М. Амеліна, та Р. О. Тарасенко, «Вивчення технологій створення електронних термінологічних баз у процесі професійної підготовки перекладачів», Інформаційні технології і засоби навчання, том 60, № 4, с. 105-115, 2017. [Електронний ресурс]. Доступно: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1738/1216

О. О. Мацюк, Формування професійної компетентності майбутніх перекладачів засобами інформаційно-комунікаційних технологій, автореф. дис. канд. пед. наук, Хмельниц. нац. ун-т, Хмельницький, 2011.

С. М. Зозуля, «Термінологічна компетентність як важливий чинник становлення фахівця в інформаційному середовищі», на Міжнар. наук.-практ. конф. Від XIX до XXI ст.: трансформація бібліотек у контексті розвитку суспільства, Харків, 2011, с. 230-235.

О. О. Пєтков, «Оцінка рівня засвоєння термінологічної системи обмеженої галузі знань», Інформаційні технології і засоби навчання, № 4 (30), 2012. [Електронний ресурс]. Доступно: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/705/526.

И. Н. Чурилова, «Профессиональная терминология как средство профессиональной коммуникации в подготовке специалистов в области театрального искусства», Вестник науки Сибири, спец. выпуск (15), с. 223–229, 2015.

Н. В. Бордовская, и Е. А. Кошкина, «Cтруктурно-функциональная модель терминологической компетентности специалиста», Вестник СПбГУ. Серия 16. Психология. Педагогика, вып. 4, с. 97-109, 2016.

В. Іващенко, «Основні напрями досліджень у термінознавстві кінця ХХ – початку ХХІ століть», Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Проблеми української термінології, № 791. с. 22-26, 2014.

О. Є. Гриджук, «Компоненти термінологічної компетентності студентів лісотехнічних спеціальностей», Педагогіка вищої та середньої школи, вип. 48, с. 12-17, 2016.

Е. І. Огар, «Українська видавнича термінологія: нормалізаційні та функціональні аспекти», Українське журналістикознавство, вип. 10, с. 31–35, 2009.

Т. В. Симоненко, Теорія і практика формування професійної мовнокомунікативної компетенції студентів філологічних факультетів. Черкаси, Україна, 2006.

Н. М. Бібік та ін., Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи. Київ, Україна, К.І.С., 2004.

Компетентнісний підхід у сучасній університетській освіті, Л. Малевич, Ред. Рівне, Україна, НУВГП, 2011.

В. Ю. Биков, «Сучаснi завдання iнформатизацiї освiти», Iнформацiйнi технологiї i засоби навчання, № 1(15), 2010. [Електронний ресурс]. Доступно: http://www.ime.edu-ua.net/em.html

R. Maslias, «Terminology at the European Parliament and the European Institutions», на Міжнар. наук. конф. Наукова термінологія нового століття: теоретичні і прикладні виміри, Рівне, 2016, с. 16–19. [Електронний ресурс]. Доступно: http://ep3.nuwm.edu.ua/4821/

A. Vasiljevs, M. Pinnis, and T. Gornostay, «Service model for semi-automatic generation of multilingual terminology resources», Terminology and Knowledge Engineering, pp. 67–76, 2014. [Електронний ресурс]. Доступно: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01005874/document

М. Дзюба, «Наукова метафора як мовно-ментальна універсалія (на матеріалі українських епонімічних термінів)», на Міжнар. наук. конф. Наукова термінологія нового століття: теоретичні і прикладні виміри. Рівне, 2016, с. 75–80. [Електронний ресурс]. Доступно: http://ep3.nuwm.edu.ua/4821/

Л. Д. Малевич, «Багатокомпонентні термінологічні одиниці і проблема їх кодифікації», Українська термінологія і сучасність, вип. 8, с. 35−38, 2009.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Law of Ukraine "On the Higher Education" from 01.07.2014 No 1556-VII. [Online]. Available: http://zakon2.rada.gov.ua. (in Ukrainian)

National Strategy for the Development of Education in Ukraine to the 2021. [Online]. Available: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/344/2013. (in Ukrainian)

О. V. Оvcharuk, «Competency Approach in Education: Pan-European Approaches», Information Technologies and Learning Tools, № 5 (13), pp. 13-18, 2009. [Online]. Available: http://www.ime.edu-ua.net/em.html. (in Ukrainian)

V. Yu. Bykov, О. М. Spirin, and О. P. Pinchuk, «Problems and tasks of the modern stage of informatization of education», in Scientific support for the development of education in Ukraine: actual problems of theory and practice (for the 25th anniversary of the National Academy of Sciences of Ukraine), pp. 191-198, 2017. [Online]. Available: http://lib.iitta.gov.ua/709026/. (in Ukrainian)

H. S. Оnufriyenko, «Ukrainian Terminology in the Linguodidactic Dimension», Theory and Practice of Teaching Ukrainian as a Foreign Language, is. 5, pp. 167-174, 2010. (in Ukrainian)

V. Yu. Bykov, Organizational models of open education. Kyiv, Ukraine: Atika, 2008. (in Ukrainian)

H. О. Коzlakova, Theoretical and methodical bases of application of information technologies in higher technical education. Kyiv, Ukraine: ІZМN, VІPОL, 1997. (in Ukrainian)

Т. І. Коval, S. О. Sysoieva, and L. P. Sushchenko, Training of high school teachers: Information technologies in pedagogical activity. Kyiv, Ukraine: Publishing Centre of КNLU, 2009. (in Ukrainian)

T. I. Nosenko, Information technology training. Kyiv, Ukraine: Kyiv University named after B. Hrinchenko, 2011. (in Ukrainian)

L. V. Viktorova, «Formation of vocational and terminological competence of students of agricultural higher education institutions in professional training», Ph D. thesis, Chernihiv State Pedagogical University named after T. Shevchenko, Chernihiv, 2009. (in Ukrainian)

І. V. Vlasiuk, «Formation of vocational and terminological competence of future bachelors of economics in the process of studying professional disciplines», Ph D. thesis, Vinnytsia State Pedagogical University named after М. Коtsiubynsky, Vinnytsia, 2015. (in Ukrainian)

Н. Аrtykutsa, «Linguistic and terminological competence in the profession of a lawyer», Ukrainian Terminology and Modernity, is. 5, pp. 23-29, 2003. (in Ukrainian)

І. Humeniuk, «Formation of terminological competence of students in the context of teaching the discipline "Ukrainian language (for professional purposes)», Educational Space of Ukraine», № 2, pp. 38-42, 2014. (in Ukrainian)

H. Кrоhmalna, «Terminological competence of future elementary school teachers: the current state and ways of improvement», Visnyk of Lviv University. Pedagogical series, is. 30, pp. 110-118, 2016. (in Ukrainian)

І. І. Harchenko, «Terminological competence as a compulsory component of the linguistic and professional culture of future lawyers», Terminological Visnyk, is. 2(2), pp. 176-180, 2013. (in Ukrainian)

Ya. Yanush, «The role of terminology in the formation of the language and professional competence of specialists in the economic field», Ukrainian Terminology and Modernity, is. 4, pp. 15-19, 2001. (in Ukrainian)

H. P. Bondarenko, «Methodology of teaching Ukrainian scientific terminology to students of economic specialties in the conditions of the eastern region of Ukraine», Ph D. thesis, Іnstitute of Pedagogics of АPS of Ukraine, Kyiv, 2008. (in Ukrainian)

S. М. Аmelina, and R. О. Таrasenko, «Study of the technologies of creation of electronic terminological bases in the process of professional training of translators», Information Technologies and Learning Tools, vol, 60, № 4, pp. 105-115, 2017. [Online]. Available: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1738/1216 (in Ukrainian)

О. О. Маtsiuk, «Formation of professional competence of future interpreters by means of information and communication technologies», Ph D. thesis, Khmelnytsky National University, Khmelnytsky, 2011. (in Ukrainian)

S. М. Zozulia, «Terminological competence as an important factor in the formation of a specialist in the information environment», at the International Scientific and Practical Conf. From the 19th to the 21st Centuries: the transformation of libraries in the context of the development of society, Kharkiv, 2011, pp. 230-235. (in Ukrainian)

О. О. Petkov, «Assessment of the level of assimilation of the terminology system of a limited field of knowledge», Information Technologies and Learning Tools, № 4 (30), 2012. [Online]. Available: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/705/526. (in Ukrainian)

N. Churilova, «Professional terminology as a means of professional communication in the training of specialists in the field of theatrical art», Vestnik of Science in Siberia, speсial is. (15), pp. 223–229, 2015. (in Russian)

N. V. Bordovskaia, and Ye. А. Kosnkina, «Structural-functional model of terminological competence of a specialist», Vestnik SPbGU. Series 16. Psychology. Pedagogy, is. 4, pp. 97-109, 2016. (in Russian)

V. Ivashchenko, «The main directions of research in the terminology of the late 20th - early 21st centuries», Visnyk of the National Lviv Polytechnic University. Problems of Ukrainian terminology, № 791. pp. 22-26, 2014. (in Ukrainian)

О. Ye. Hrydzhuk, «Components of Terminological Competence of Students in Forestry Specialties», Pedagogy of Higher and Secondary Schools, is. 48, pp. 12-17, 2016. (in Ukrainian)

Е. І. Оhar, «Ukrainian Publishing Terminology: Normalization and Functional Aspects», Ukrainian Journalism, is. 10, pp. 31–35, 2009. (in Ukrainian)

Т. V. Symonenko, Theory and practice of forming a professional linguistic communicative competence of students of philological faculties. Cherkasy, Ukraine, 2006. (in Ukrainian)

N. М. Bibik et al., Competency approach in modern education: world experience and Ukrainian perspectives. Kyiv, Ukraine, К.І.S., 2004. (in Ukrainian)

Competency Approach in Modern University Education, L. Маlevych, Ed. Rivne, Ukraine, NUWEE, 2011. (in Ukrainian)

V. Yu. Bykov, «Modern problems of informatization of education», Information Technologies and Learning Tools, № 1(15), 2010. [Online]. Available: http://www.ime.edu-ua.net/em.html (in Ukrainian)

R. Maslias, «Terminology at the European Parliament and the European Institutions», at the International Conf. Terminology of the New Century: Theoretical and Practical Aspects, Rivne, 2016, pp. 16–19. [Online]. Available: http://ep3.nuwm.edu.ua/4821/ (in English)

Vasiljevs, M. Pinnis, and T. Gornostay, «Service model for semi-automatic generation of multilingual terminology resources», Terminology and Knowledge Engineering, pp. 67–76, 2014. [Online]. Available: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01005874/document (in English)

М. Dziuba, «Scientific metaphor as a linguistic-mental universality (based on the Ukrainian eponymous terms)», at the International Conf. Terminology of the New Century: Theoretical and Practical Aspects. Rivne, 2016, pp. 75–80. [Online]. Available: http://ep3.nuwm.edu.ua/4821/ (in Ukrainian)

L. D. Маlevych, «Multicomponent terminology units and the problem of their codification», Ukrainian Terminology and Modernity, is. 8, pp. 35−38, 2009. (in Ukrainian).

Published

2020-04-22

How to Cite

[1]
Dziuba М. М. and Malevych Л. Д., “THE USE OF NETWORK RESOURCES FOR FORMING STUDENTS’ TERMINOLOGICAL COMPETENCE OF NON-PHILOLOGICAL SPECIALTIES”, ITLT, vol. 76, no. 2, pp. 137–151, Apr. 2020.

Issue

Section

ICT and learning tools in the higher education establishments