INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN DISTANCE LIBRARY EDUCATION IN UKRAINE: COMPLEXITY AND VARIATIVITY

Authors

DOI:

https://doi.org/10.33407/itlt.v73i5.2661

Keywords:

information and communication technologies, mobile technology, e-education, distance education, continuous education, library education

Abstract

Rapid dissemination of new information technologies, transformation of public requests for information products and services, as well as the introduction of a new specialty 029 "Information, Library and Archives" and the related reduction of the librarian component in the training of future librarians, actualise the upgrade of the organization of improvement qualifications of specialists for the library industry and the acquisition them additional competencies. The article is devoted to the coverage of modern domestic approaches to the use of technologies of the Internet environment in the organization of distance learning in professional library education. Examples of the organization of distance learning on the basis of Internet technologies by domestic libraries, higher education institutions and public initiatives are considered. Emphasizes the perspectives of implementation in the remote librariate education of mobile technologies. The expediency of combining traditional dialogical and interactive polylogical forms of education, the necessity of preparing the appropriate educational material: lectures, manuals, textbooks, methodical recommendations for the implementation of practical classes, test questions is argued. The basic model of organization of the Internet space of educational course is proposed, which will provide comprehensive comprehension of the material through integration of various communication and information options, due to the variability of approaches to acquiring the foreseen course of knowledge and skills. The findings of the study are based on the use of the systemic method, the results of which resulted in the consideration of distance learning on the basis of Internet technologies as a component of complex training of library specialists and a holistic system that combines monologic, dialogic and polylogical models of learning, methods of included observation (the author has experience in learning foreign languages in the interactive mode as part of the course for preparing for the examinations IELTS of the British Council and on the platform edX) and simulation (when developing bases model of learning space of online-course).

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Tetiana Yu. Hranchak, National Library of Ukraine named after V. I. Vernadsky

Doctor of Social Communications, Senior Researcher

References

Стандарт вищої освіти. Перший (бакалаврський) рівень. Спеціальність 029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа”: Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.12.2018 № 1378. [Електронний ресурс]. Доступно: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/029-informatsiyna-bibliotechna-ta-arkhivna-sprava-bakalavr.pdf. Дата звернення: Груд 29, 2018.

J. Yu, Z. Hu, “Is online learning the future of education?”, World Economic Forum, 2.09, 2016 [Електронний ресурс]. Доступно: https://www.weforum.org/agenda/2016/09/is-online-learning-the-future-of-education/. Дата звернення: Жовт. 24, 2018.

Т. Громова, “Митио Каку: Учеба уже не будет базироваться на запоминании”, Деловая столица, 28.08, 2014 [Електронний ресурс]. Доступно: http://www.dsnews.ua/society/mitio-kaku-ucheba-uzhe-ne-budet-bazirovatsya-na-zapominanii-28082014231600. Дата звернення: Жовт. 24, 2018.

Л. А. Литвинова, “Проблеми бібліотечної освіти у дисертаційних дослідженнях учених України”, в Міжнародна наукова конференція “Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору”, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: офіційний веб-сайт, Київ, 2014 [Електронний ресурс]. Доступно: http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/245. Дата звернення: Жовт. 24, 2018.

О. М. Спірін, С. М. Іванова, О. В. Новицький, В. А. Резніченко, З. В. Савченко, А. В. Яцишин, Н. М. Андрійчук, В. А. Ткаченко, Ю. А. Лабжинський, М. А. Шиненко, Електронні бібліотечні інформаційні системи наукових і навчальних закладів: монографія; за наук. ред. проф. В. Ю. Бикова, О. М. Спіріна, 176 с., С.112–137, К. : Педагогічна думка, 2012.

В. О. Корнієнко, “Організація безперервної системи підвищення кваліфікації фахівців – шлях до професіоналізму”, Вісник Книжкової палати, № 1, С. 29–32, 2005.

С. М. Зозуля, “Формування професійних компетентностей бібліотечних працівників у контексті модернізації науково-інформаційної діяльності книгозбірень”, у Проблеми розвитку документально-інформаційних систем у сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 10 лют. 2016 р., Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, каф. док. комунікацій і бібл. справи, С. 103–106, Рівне, 2016 [Електронний ресурс]. Доступно: http://bit.ly/2m3nx7a. Дата звернення: Жовт. 24, 2018.

Т. І. Караман, “Безперервна освіта як чинник професійного зростання”, в Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали II наук.-практ. інтернет конф., 24–31 жовт. 2016 р., Харків. нац. мед. ун-т, Наук. б-ка, С. 63–66, Харків, 2016 [Електронний ресурс]. Доступно: http://bit.ly/2mLPqxr. Дата звернення: Жовт. 24, 2018.

Т. М. Костирко, “Організація безперервної бібліотечної освіти як чинник підготовки фахівця нової формації”, Вісник ОНУ. Серія Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство, Т. 21, вип. 2, С. 109–119, 2016 [Електронний ресурс]. Доступно: http://bit.ly/2nDYWW0. Дата звернення: Жовт. 24, 2018.

О. А. Дікунова, “Організаційно-методичні основи підвищення кваліфікації фахівців бібліотек ВНЗ (досвід роботи бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет»)”, у Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали шостої Міжнар. наук.-практ. конф., 10–11 верес. 2015 р., Львів, нац. ун-т «Львівська політехніка», С. 241–247, Львів, 2015 [Електронний ресурс]. Доступно: http://bit.ly/2rs689Q. Дата звернення: Жовт. 24, 2018.

В. О. Мудроха, “Підвищення кваліфікації як складова частина науково-методичного забезпечення діяльності бібліотеки”, [доп. на наук.-практ. інтернет-конф. «Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі», Харків, 5–12 жовт. 2015 р.], Репозитарій ХНМУ, Харків. нац. мед. ун-т, Наук. б-ка, Харків, 2015 [Електронний ресурс]. Доступно: http://bit.ly/2hnAx3r. Дата звернення: Жовт. 24, 2018.

Н. П. Поляк, “Підвищення професійної компетентності молодого бібліотекаря як складова успішної діяльності бібліотеки”: [доп. на наук.-практ. інтернет-конф. «Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі, Харків, 5–12 жовт. 2015 р.], Репозитарій ХНМУ , Харків. нац. мед. ун-т, Наук. б-ка, Харків, 2015 [Електронний ресурс]. Доступно: http://bit.ly/2bNssiq. Дата звернення: Жовт. 24, 2018.

І. Макеєва, “Організація системи підвищення кваліфікації співробітників бібліотек вищих навчальних закладів України: історія та сучасний стан”, Вісник Книжкової палати, № 6, С. 5–6, 2012 [Електронний ресурс]. Доступно: http://bit.ly/2ikr5fU. Дата звернення: Жовт. 24, 2018.

Є. В. Кулик, “Інформальна освіта бібліотекаря: сучасні можливості набуття нових компетентностей”, в VII Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта: європейські орієнтири» (1–4 берез. 2017 р., смт. Славське Львів. обл.) : матеріали, Укр. бібл. асоц., Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв ; редкол.: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, В. В. Загуменна, І. О. Шевченко, Я. Є. Сошинська, С. 35–39, Київ, 2017 [Електронний ресурс]. Доступно: http://bit.ly/2qDuKx4. Дата звернення: Жовт. 24, 2018.

C. Чуканова, “Форми організації бібліотечної освіти у США: чи є перспективи у дистанційної освіти?”, Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Вип. 42, С. 580–590, Київ, 2015 [Електронний ресурс]. Доступно: http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/7747. Дата звернення: Жовт. 24, 2018.

В. Д. Ракитянська, Л. В. Глазунова, “Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка як центр неформальної освіти бібліотечних фахівців”, у Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі: ІІ науково-практична інтернет-конференція, Харків, НБ ХНМУ, 24-31 жовтня 2016 р., Харків, 2016 [Електронний ресурс]. Доступно: http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/14140/3/Ракитянская_Глазунова.pdf. Дата звернення: Жовт. 24, 2018.

В. Загуменна, І. Тимошенко, “Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації бібліотечно-інформаційних фахівців у НАКККіМ”, Вісник Книжкової палати, № 4, С. 43-44, 2015 [Електронний ресурс]. Доступно: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2015_4_15. [Дата доступу: 24-Жовт-2018].

В. Загуменна, Т. Гранчак, “Дистанційна освіта бібліотекарів у віртуальному середовищі”, Вісник Книжкової палати, № 6, С. 45-47, 2017 [Електронний ресурс]. Доступно: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2017_6_14. Дата звернення: Жовт. 24, 2018.

H. Iyer, Distance Learning: Information Access and Services for Virtual Users. NewYork, NY: Haworth Press, 2002, 151 p.

J. R. Griffiths, J. Craven, editors, Access, Delivery, Performance: The Future of Libraries Without Walls. London, UK: Facet Publishing, 2009, 238 p.

J. A. Haythornthwaite, “The role of distance education in library and information studies education”, Education for Information, vol. 9, no. 4, pp. 305–316, 1991. [Електронний ресурс]. Доступно: https://content.iospress.com/articles/education-for-information/efi9-4-04. Дата звернення: Жовт. 24, 2018.

K. Mahmood, “Distance education in library and information science: Experience in Pakistan”, Library Review, 48 (5), pp. 232–241, 1999. [Електронний ресурс]. Доступно: https://www.researchgate.net/publication/236173129_Distance_education_in_library_and_information_science_Experience_in_Pakistan. Дата звернення: Жовт. 24, 2018.

S. Chandhok, P. Babbar, “M-learning in distance education libraries: A case scenario of Indira Gandhi National Open University”, The Electronic Library, Vol. 29, Issue: 5, pp. 637–650, 2011 [Електронний ресурс]. Доступно: https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/02640471111177071?journalCode=el. Дата звернення: Жовт. 24, 2018.

“Вища освіта”. Інформаційно-аналітичний портал про вищу освіту в Україні та за кордоном, “Дистанційна освіта”, 2018 [Електронний ресурс]. Доступно: http://vnz.org.ua/dystantsijna-osvita/pro. Дата звернення: Жовт. 24, 2018.

М. Заховайко, “Дистанційне навчання: плюси й мінуси”, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, 19.02, 2008 [Електронний ресурс]. Доступно: https://kpi.ua/805-9. Дата звернення: Жовт. 24, 2018.

М. Л. Смульсон, “Психологічна характеристика віртуального освітнього простору”, Наука і освіта, №10, С. 10–15, С. 11, 2015.

Міністерство культури України: офіційний веб-сайт, “Дистанційний курс “Електронна бібліографія”, 16.01, 2016 [Електронний ресурс]. Доступно: http://195.78.68.75/mcu/control/uk/publish/article?art_id=245037728&cat_id=244994180. Дата звернення: Жовт. 24, 2018.

В. М. Кухаренко, Куратор змісту : навч.-метод. посібник, Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, 176 с., Харків : КП «Міськадрукарня», 2016.

В. Бондаренко, “Мобільні застосунки як засіб комунікації в суспільстві знань: освітній аспект”, Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Вип. 48, C. 576–590, Київ, 2017 [Електронний ресурс]. Доступно: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3552:mobilni-zastosunki-yak-zasib-komunikatsiji-v-suspilstvi-znan-osvitnij-aspekt&catid=81&Itemid=415. Дата звернення: Жовт. 24, 2018.

О. В. Гречановська, Н. М. Кравець, “Ігрові технології навчання як одна з інноваційних форм навчально-виховного процесу ВНЗ”, у Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ (22-24 березня 2017 р., Вінниця), Вінниця, 2017 [Електронний ресурс]. Доступно: http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/17640/2013.pdf?sequence=3. Дата звернення: Жовт. 24, 2018.

Д. О. Булгакова, О. М. Доценко, “Вплив ігрових технологій на формування мотивації студентів-юристів до навчання”, Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця, C. 154–163, 2018 [Електронний ресурс]. Доступно: http://culturehealth.org/hogokz_knigi/Arhiv_DOI/10_%202018.5_NANGU/2018%20(21).pdf. Дата звернення: Жовт. 24, 2018.

Н. Олійник, “Ефективність ігрових моделей навчання в системі сучасної вищої освіти”, Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Вип. 7, С. 70–75. [Електронний ресурс]. Доступно: http://phm.kspu.kr.ua/ojs/index.php/NZ-PMFMTO/article/viewFile/536/512. Дата звернення: Жовт. 24, 2018.

П. Щербань, “Застосування ігрових технологій в освіті: історія і перспективи”. Витоки педагогічної майстерності. Вип. 13, С. 286–291. 2014. [Електронний ресурс]. Доступно: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/2938/1/Shcherban.pdf. Дата звернення: Жовт. 24, 2018.

І. П. Стерчо, “Вплив ігрових методів навчання на пізнавальну активність і якість знань учнів при вивченні неорганічної хімії в школі”. Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. Хімія. Вип. 1 (33), С. 93–96, 2015.

D. Moursund, Introduction to Using Games in Education: A Guide for Teachers and Parents. 155 р. [Електронний ресурс]. Доступно: http://pages.uoregon.edu/moursund/Books/Games/Games.pdf. Дата звернення: Жовт. 24, 2018.

L. A. Annetta, “Video Games in Education: Why They Should Be Used and How They Are Being Used”, Theory Into Practice, Vol. 47(3), P. 229–239, 2008.

B. Gros, “Digital Games in Education: The Design of Games-Based Learning”, Environments Journal of Research on Technology in Education, Vol. 40(1), P. 23–38. 2007.

K. Schrier (ed.), Learning, Education and Games, Vol. 2: Bringing Games into Educational Contexts, 265 p., ETC Press, 2016. [Електронний ресурс]. Доступно: https://www.researchgate.net/profile/Karen_Schrier/publication/321609221_Learning_Education_Games_Volume_2_Bringing_Games_into_Educational_Contexts/links/5a28e7eca6fdcc8e8671ca59/Learning-Education-Games-Volume-2-Bringing-Games-into-Educational-Contexts.pdf. Дата звернення: Груд. 30, 2018.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Higher Education Standard. The first (bachelor's) level. Specialty 029 "Information, Library and Archival Affairs": Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 12.12.2018 № 1378. [Online]. Available: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/029-informatsiyna-bibliotechna-ta-arkhivna-sprava-bakalavr.pdf. Accessed on: Dec. 29, 2018. (in Ukrainian).

J. Yu, Z. Hu, “Is online learning the future of education?”, World Economic Forum, 2.09, 2016 [Online]. Available: https://www.weforum.org/agenda/2016/09/is-online-learning-the-future-of-education/. Accessed on: Oct. 24, 2018. (in English).

T. Gromova, “Michio Kaku: Learning won't longer be based on memorization”, Delovaya stolitsa, 28.08, 2014 [Online]. Available: http://www.dsnews.ua/society/mitio-kaku-ucheba-uzhe-ne-budet-bazirovatsya-na-zapominanii-28082014231600. Accessed on: Oct. 24, 2018. (in Russian).

L. A. Lytvynova, “Problems of Library Education in Dissertation Studies of Ukrainian Scientists”, in Mizhnarodna naukova konferentsiia “Mistse i rol bibliotek u formuvanni natsionalnoho informatsiinoho prostoru”, Natsionalna biblioteka Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho: ofitsiinyi veb-sait, Kyiv, 2014 [Online]. Available: http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/245. Accessed on: Oct. 24, 2018. (in Ukrainian).

O. M. Spirin, S. M. Ivanova, O. V. Novytskyi, V. A. Reznichenko, Z. V. Savchenko, A. V. Yatsyshyn, N. M. Andriichuk, V. A. Tkachenko, Yu. A. Labzhynskyi, M. A. Shynenko, Electronic library information systems of scientific and educational institutions: a monograph; za nauk. red. prof. V. Yu. Bykova, O. M. Spirina, 176 s., S.112–137, K. : Pedahohichna dumka, 2012. (in Ukrainian).

V. O. Korniienko, “The organization of a continuous system of professional development is a path to professionalism”, Visnyk Knyzhkovoi palaty, № 1, S. 29–32, 2005. (in Ukrainian).

S. M. Zozulia, “Formation of Professional Competences of Library Workers in the Context of Modernization of Scientific Information Activities of Library”, in Problemy rozvytku dokumentalno-informatsiinykh system u suchasnomu informatsiino-komunikatsiinomu seredovyshchi : materialy Vseukr. nauk.-prakt. konf., 10 liut. 2016 r., Rivnen. derzh. humanitar. un-t, kaf. dok. komunikatsii i bibl. spravy, S. 103–106, Rivne, 2016 [Online]. Available: http://bit.ly/2m3nx7a. Accessed on:Oct. 24,2018. (in Ukrainian).

T. I. Karaman, “Continuing education as a factor of professional growth”, in Biblioteky i suspilstvo: rukh u chasi ta prostori : materialy II nauk.-prakt. internet konf., 24–31 zhovt. 2016 r., Kharkiv. nats. med. un-t, Nauk. b-ka, S. 63–66, Kharkiv, 2016 [Online]. Available: http://bit.ly/2mLPqxr. Accessed on: Oct. 24, 2018. (in Ukrainian).

T. M. Kostyrko, “Organization of continuous library education as a factor in training a specialist in a new formation”, Visnyk ONU. Seriia Bibliotekoznavstvo, bibliohrafoznavstvo, knyhoznavstvo, T. 21, vyp. 2, S. 109–119, 2016 [Online]. Available: http://bit.ly/2nDYWW0. Accessed on: Oct. 24, 2018. (in Ukrainian).

O. A. Dikunova, “ Organizational and methodical bases for the improvement of the professional skills of the libraries of the universities (experience of the library of the Kryvy Rih Pedagogical Institute of the State Pedagogical University "Krivoy Rog National University")”, in Suchasni problemy diialnosti biblioteky v umovakh informatsiinoho suspilstva : materialy shostoi Mizhnar. nauk.-prakt. konf., 10–11 veres. 2015 r., Lviv, nats. un-t «Lvivska politekhnika», S. 241–247, Lviv, 2015 [Online]. Available: http://bit.ly/2rs689Q. Accessed on: Oct. 24, 2018. (in Ukrainian).

V. O. Mudrokha, “Improvement of qualification as an integral part of scientific and methodological support of library activity”, [dop. na nauk.-prakt. internet-konf. «Biblioteky i suspilstvo: rukh u chasi ta prostori», Kharkiv, 5–12 zhovt. 2015 r.], Repozytarii KhNMU, Kharkiv. nats. med. un-t, Nauk. b-ka, Kharkiv, 2015 [Online]. Available: http://bit.ly/2hnAx3r. [Accessed: 24-Oct -2018]. (in Ukrainian).

N. P. Poliak, “Increasing the professional competence of the young librarian as part of the library's successful work”: [dop. na nauk.-prakt. internet-konf. «Biblioteky i suspilstvo: rukh u chasi ta prostori, Kharkiv, 5–12 zhovt. 2015 r.], Repozytarii KhNMU , Kharkiv. nats. med. un-t, Nauk. b-ka, Kharkiv, 2015 [Online]. Available: http://bit.ly/2bNssiq. Accessed on: Oct. 24, 2018. (in Ukrainian).

I. Makeieva,“Organization of the system of improvement of professional skills of the staff of the libraries of higher educational institutions of Ukraine: history and current state”, Visnyk Knyzhkovoi palaty, № 6, S. 5–6, 2012 [Online]. Available: http://bit.ly/2ikr5fU. Accessed on: Oct. 24, 2018. (in Ukrainian).

Ye. V. Kulyk, “Informal education of the librarian: modern possibilities of acquiring new competencies”, in VII Mizhnar. nauk.-prakt. konf. «Suchasna informatsiino-bibliotechna osvita: yevropeiski oriientyry» (1–4 berez. 2017 r., smt. Slavske Lviv. obl.) : materialy, Ukr. bibl. asots., Nats. akad. ker. kadriv kultury i mystetstv ; redkol.: V. S. Pashkova, O. V. Voskoboinikova-Huzieva, V. V. Zahumenna, I. O. Shevchenko, Ya. Ye. Soshynska, S. 35–39, Kyiv, 2017 [Online]. Available: http://bit.ly/2qDuKx4. Accessed on: Oct. 24, 2018. (in Ukrainian).

C. Chukanova, “Forms of Library Education Organization in the USA: Are There Possibilities in Distance Education?”, Naukovi pratsi Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho, Vyp. 42, S. 580–590, Kyiv, 2015 [Online]. Available: http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/7747. Accessed on: Oct. 24, 2018. (in Ukrainian).

V. D. Rakytianska, L. V. Hlazunova, “Kharkiv State Scientific Library named after V. G. Korolenko as the center of informal education of library specialists”, in Biblioteky i suspilstvo: rukh u chasi ta prostori: II naukovo-praktychna internet-konferentsiia, Kharkiv, NB KhNMU, 24-31 zhovtnia 2016 r., Kharkiv, 2016 [Online]. Available: http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/14140/3/Ракитянская_Глазунова.pdf. Accessed on: Oct. 24, 2018. (in Ukrainian).

V. Zahumenna, I. Tymoshenko, “Preparation, retraining and advanced training of library and information specialists at NAGMSCaA”, Visnyk Knyzhkovoi palaty, № 4, S. 43-44, 2015 [Online]. Available: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2015_4_15. Accessed on: Oct. 24, 2018. (in Ukrainian).

V. Zahumenna, Т. Hranchak, “Distant education of librarians in a virtual environment”, Visnyk Knyzhkovoi palaty, № 6, S. 45-47, 2017 [Online]. Available: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2017_6_14. Accessed on: Oct. 24, 2018. (in Ukrainian).

H. Iyer, Distance Learning: Information Access and Services for Virtual Users. NewYork, NY: Haworth Press, 2002, 151 p. (in English).

J. R. Griffiths, J. Craven, editors, Access, Delivery, Performance: The Future of Libraries Without Walls. London, UK: Facet Publishing, 2009, 238 p. (in English).

J. A. Haythornthwaite, “The role of distance education in library and information studies education”, Education for Information, vol. 9, no. 4, pp. 305–316, 1991 [Online]. Available: https://content.iospress.com/articles/education-for-information/efi9-4-04. Accessed on: Oct. 24, 2018. (in English).

K. Mahmood, “Distance education in library and information science: Experience in Pakistan”, Library Review, 48 (5), pp. 232–241, 1999 [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/236173129_Distance_education_in_library_and_information_science_Experience_in_Pakistan. Accessed on: Oct. 24, 2018. (in English).

S. Chandhok, P. Babbar, “M-learning in distance education libraries: A case scenario of Indira Gandhi National Open University”, The Electronic Library, Vol. 29, Issue: 5, pp. 637–650, 2011 [Online]. Available: https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/02640471111177071?journalCode=el. Accessed on: Oct. 24, 2018. (in English).

“Vyshcha osvita”. Informatsiino-analitychnyi portal pro vyshchu osvitu v Ukraini ta za kordonom, “Distant education”, 2018 [Online]. Available: http://vnz.org.ua/dystantsijna-osvita/pro. Accessed on: Oct. 24, 2018. (in Ukrainian).

M. Zakhovaiko, “Distance learning: the pros and cons”, Natsionalnyi tekhnichnyi universytet Ukrainy “Kyivskyi politekhnichnyi instytut imeni Ihoria Sikorskoho”, 19.02, 2008 [Online]. Available: https://kpi.ua/805-9. Accessed on: Oct. 24, 2018. (in Ukrainian).

M. L. Smulson, “ Psychological characteristic of the virtual educational space”, Nauka i osvita, №10, S. 10–15, S. 11, 2015. (in Ukrainian).

Ministerstvo kultury Ukrainy: ofitsiinyi veb-sait, “Distance course “Electronic Bibliography”, 16.01, 2016 [Online]. Available: http://195.78.68.75/mcu/control/uk/publish/article?art_id=245037728&cat_id=244994180. Accessed on: Oct. 24, 2018. (in Ukrainian).

V. M. Kukharenko, Curator of content: teaching method. manual, Kharkivskyi politekhnichnyi in-t, nats. tekhn. un-t. 176 s., Kharkiv : KP «Miskadrukarnia», 2016. (in Ukrainian).

V. Bondarenko, “Mobile applications as a means of communicating in a knowledge society: an educational aspect”, Naukovi pratsi Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho, Vyp. 48, C. 576–590, Kyiv [Online]. Available: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3552:mobilni-zastosunki-yak-zasib-komunikatsiji-v-suspilstvi-znan-osvitnij-aspekt&catid=81&Itemid=415. Accessed on: Oct. 24, 2018. (in Ukrainian).

O. V. Hrechanovska, N. M. Kravets, “ Gaming learning technologies as one of the innovative forms of the educational process of the university”, in Materialy XLVI naukovo-tekhnichnoi konferentsii pidrozdiliv VNTU (22-24 bereznia 2017 r., Vinnytsia), Vinnytsia, 2017 [Online]. Available: http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/17640/2013.pdf?sequence=3. Accessed on: Oct. 24, 2018. (in Ukrainian).

D. O. Bulhakova, O. M. Dotsenko, “Influence of gaming technologies on the formation of the motivation of law students to study”, Psykholoho-pedahohichni problemy stanovlennia suchasnoho fakhivtsia, S. 154–163, 2018 [Online]. Available: http://culturehealth.org/hogokz_knigi/Arhiv_DOI/10_%202018.5_NANGU/2018%20(21).pdf. Accessed on: Oct. 24, 2018. (in Ukrainian).

N. Oliinyk, “Efficiency of gaming models of education in the system of modern higher education”, Naukovi zapysky Tsentralnoukrainskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Vynnychenka. Problemy metodyky fizyko-matematychnoi i tekhnolohichnoi osvity. Vyp. 7, S. 70–75. [Online]. Available: http://phm.kspu.kr.ua/ojs/index.php/NZ-PMFMTO/article/viewFile/536/512. Accessed on: July 8, 2018. (in Ukrainian).

P. Shcherban, “Application of gaming technologies in education: history and perspectives”. Vytoky pedahohichnoi maisternosti. Vyp. 13, S. 286–291. 2014. [Online]. Available: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/2938/1/Shcherban.pdf. Accessed on: July 8, 2018 (in Ukrainian).

I. P. Stercho, “Influence of game teaching methods on cognitive activity and quality of knowledge of students in the study of inorganic chemistry in school”. Nauk. visnyk Uzhhorod. un-tu. Ser. Khimiia. Vyp. 1 (33), S. 93–96, 2015. (in Ukrainian).

D. Moursund, Introduction to Using Games in Education: A Guide for Teachers and Parents. 155 р. [Online]. Available: http://pages.uoregon.edu/moursund/Books/Games/Games.pdf. Accessed on: July 8, 2018. (in English).

L. A. Annetta, “Video Games in Education: Why They Should Be Used and How They Are Being Used”, Theory Into Practice, Vol. 47(3), P. 229–239, 2008. (in English).

B. Gros, “Digital Games in Education: The Design of Games-Based Learning”, Environments Journal of Research on Technology in Education, Vol. 40(1), P. 23–38. 2007. (in English).

K. Schrier (ed.), Learning, Education and Games, Vol. 2: Bringing Games into Educational Contexts, 265 p., ETC Press, 2016. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/profile/Karen_Schrier/publication/321609221_Learning_Education_Games_Volume_2_Bringing_Games_into_Educational_Contexts/links/5a28e7eca6fdcc8e8671ca59/Learning-Education-Games-Volume-2-Bringing-Games-into-Educational-Contexts.pdf. Accessed on: Dec. 30, 2018. (in English).

Published

2019-10-22

How to Cite

Hranchak Т. Ю. . (2019). INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN DISTANCE LIBRARY EDUCATION IN UKRAINE: COMPLEXITY AND VARIATIVITY. Information Technologies and Learning Tools, 73(5), 219–235. https://doi.org/10.33407/itlt.v73i5.2661

Issue

Section

ICT and learning tools in the sphere of post-graduate education