INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AS AN INSTRUMENT FOR PRESCHOOL EDUCATION QUALITY IMPROVEMENT
PDF (Ukrainian)

Keywords

quality of education
preschool education
ICT
pedagogical experiment

How to Cite

[1]
H. A. Nazarenko and T. K. Andriushchenko, “INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AS AN INSTRUMENT FOR PRESCHOOL EDUCATION QUALITY IMPROVEMENT”, ITLT, vol. 69, no. 1, pp. 21–36, Feb. 2019, doi: 10.33407/itlt.v69i1.2688.

Abstract

The article highlights the results of the research on information and communication technologies potential possibilities for preschool education quality improvement. During conceptual-diagnostical, organization-preparational, formational and test-generalizing stages of pedagogical experiment in educational establishments there were created necessary material-technical conditions for effective use of ICT in different spheres of preschool education. The research of pedagogical software required for qualified preschool education and other digital educational resources was carried out. It was provided teachers training to use ICT in organization of preschool education and in personal professional development, as well as created methodological support for the implementation of ICT in sphere of preschool education. It has been proved that the quality of preschool education characterizes both the educational process and its results, reflects the level of achieving the aim and tasks of education, upbringing and development of preschool age children and also the level of fulfillment of teachers’, children’s and their parents’ expectations from the use of ICT in the educational process at preschool educational establishments. This article ascertains a significant potential of ICT in the development of preschool teachers IC-competency, organization of education, upbringing and development of children of the upper preschool age, testifies to the importance of cooperation with parents of preschoolers. It presents the experience of using ICT as a didactic tool, which contributed to a more effective realization of the tasks of the main lines of education, which are defined as a basic component of preschool education: “Child’s personality”, “Child in the society”, “Child in the environment”, “Child in the world of culture”, “Child’s game”, “Child in sensory-cognitive space” and “Child’s speech”. The article reveals the significant potential of the use of information and communication technologies for raising the parental awareness about the quality of educational services in the preschool educational institution, as well as for establishing a partnership between the teaching staff and the parent community on all issues of preschool education.
PDF (Ukrainian)

References

Колегія МОН України (2016, жовтень 27). Концепція “Нова українська школа”. [Електронний ресурс]. Доступно: https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola

Верховна Рада України. (2017, вересень 05). Закон № 2145-VІІІ, Закон України “Про освіту”. [Електронний ресурс]. Доступно: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

В. Кремень, “Якісна освіта і нові вимоги часу”, Директор школи, ліцею, гімназії, № 4, с. 4-11, 2013.

О. Л. Кононко, “Умови розвитку в ранньому онтогенезі цілісного світобачення”, Науковий вісник Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Т. Шевченка: педагогіка, вип. 2, с. 85-91, 2013.

В. Ю. Биков, “Моделі організаційних систем відкритої освіти”: монографія. Київ, Україна: Атіка, с. 684, 2009.

Освітнє середовище для підготовки майбутніх педагогів засобами ІКТ : монографія. [Р. С. Гуревич, Г. Б. Гордійчук, Л. Л. Коношевський та ін.], за ред. Р. С. Гуревича. Вінниця, Україна: ФОП Рогальська І. О., с. 348, 2011.

М. І. Жалдак, В. В. Лапінський, М. І. Шут, “Комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання математики, фізики, інформатики”: посіб. для вчителів. Київ, Україна: НПУ ім. М. П. Драгоманова, с. 182, 2004.

М. М. Козяр, А. Д. Кузик, “Застосування мультимедійних телекомунікаційних технологій у навчально-виховному процесі”, Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. пр., редкол.: І. А. Зязюн (голова) та ін. Київ-Вінниця, Україна, вип. 10, с. 340-345, 2006.

Н. В. Олексюк, Л. В. Лебеденко, “Використання електронних соціальних мереж у соціально-педагогічній роботі зі школярами”, Інформаційні технології і засоби навчання, т. 48, № 4, с. 88-102, 2015.

P. Mell, T. Grance. “The NIST Definition of Cloud Computing : Recommendation of the National Institute of Standards and Technology”. Gaitherburg : National Institute of Standards and Technology, III, 3 p, September 2011, (Special Publication 800-415), [Електронний ресурс]. Доступно: http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-145/SP800-145.pdf.

D. Siegle. “Cloud Computing: A Free Technology option to Promote Collaborative learning”, Gifted Child Today, Fall, Vol. 33, № 4, P. 41–45, 2010.

Биков В. Ю. “Хмарна комп’ютерно-технологічна платформа відкритої освіти та відповідний розвиток організаційно-технологічної будови ІТ-підрозділів навчальних закладів”, Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія, № 1, с. 81-98, 2013.

Литвинова С. Г. “Хмарні технології в управлінні дошкільними навчальними закладами” [Електронний ресурс]. Доступно: http://www.ruoobolon.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id= 979:2013-06-12-18- 4453&catid=69:obolon-365&Itemid=91

І. Д. Малицька, “Віртуальні освітні спільноти як ефективний засіб формування ІКТ-компетентностей: зарубіжний досвід”, Інформаційні технології і засоби навчання, № 6 (38), 2013. [Електронний ресурс]. Доступно: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/download/956/708

Vuorikari, R., Punie, Y., Carretero Gomez S., Van den Brande, G. (2016). DigComp 2.0: The Digital Competence Framework for Citizens. Update Phase 1: The Conceptual Reference Model. Luxembourg Publication Offi ce of the European Union. EUR27948 EN. doi:10.2791/11517/— 44 p.

ICT competency standards for teachers: competency standards modules. UNESCO" [Електронний ресурс]. Доступно: http://cst.unesco-ci.org/sites/projects/cst/The%20Standards/ICT-CSTCompetency% 20Standards%20Modules.pdf. (in English)

В. Ю. Биков, О. В. Овчарук, “Оцінювання інформаційно-комунікаційної компетентності учнів та педагогів в умовах євроінтеграційних процесів в освіті”. Київ, Україна: Педагогічна думка, c. 170, 2017.

Н. Морзе, О. Буйницька, А.Кочарян, “ІК-компетентність викладачів та студентів як шлях до формування інформаційно-освітнього середовища університету”, Компетентнісно зорієнтована освіта: якісні виміри, Київ, Україна: Київський ун-т ім. Б.Грінченка, с. 151-196, 2015.

Н. Голота, “Підготовка вихователів до застосування комп’ютерних технологій у сучасному ДНЗ”, на Міжнар. наук.-практ. конф. Сучасне дошкілля: реалії та перспективи, Нац. пед. університету ім. М. П. Драгоманова (16 жовт. 2008 р.), Київ : Вид-во НПУ, с. 249-252, 2008.

З. П. Дорошенко, “Можливості моделювання інформаційно-освітнього середовища дошкільного навчального закладу”, Дошкільна освіта, № 3(29), с. 48-53, 2010.

С. Семчук, “Комп’ютерно-розвивальне середовище як складова педагогічного процесу дошкільного навчального закладу”, Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи : зб. наук. праць, гол. ред. В. М. Мадзігон та ін. Київ, Україна: Інститут обдарованої дитини НАПН України, вип. 1(14), с. 18-23, 2015.

В. Рибалко, О. Ковальська, “Розвиток пізнавальної активності дітей засобами комп’ютерних технологій”, Дитячий садок., № 28 (556), липень, с. 3-5, 2010.

Т. Г. Осипова, “Компьютерные программы для детей дошкольного возраста”, Детский сад от А до Я: научно-метод. журнал для педагогов и родителей, № 1, с. 149-161, 2003.

Т. Bratitsis, Т. Kotopoulos, К. Mandila, “Kindergarten children’s motivation and collaboration being triggered via computer while creating digital stories: A case study”. International Journal of Knowledge and Learning, 8 (3-4), 239-258, 2012.

G. Fesakis, C. Sofroniou, E. Mavroudi, (2011). “Using the internet for communicative learning activities in kindergarten: The case of the “Shapes Planet”. Early Childhood Education Journal, 38(5), 385-392, 2011.

І. М. Новик, “Проектування навчальних комп’ютерних ігор в освітньому процесі дошкільного навчального закладу”, Вісник психології і соціальної педагогіки: зб. наук. праць, Київського ун-ту імені Бориса Грінченка, вип. 4, с. 34-36, 2010.

L. Plowman, C. Stephen, “Children, play and computers in pre-school Education, British Journal of Educational Technology, 36 (2), 145-158, 2005.

С. І. Семчук, “Компютерні ігри та їх використання в педагогічному процесі ДНЗ”, Педагогика. Актуальные научные исследования. Теория, практика, сб. науч. докл., Варшава, Польша: Изд-во: Sp.z.o.o. «Diamond trading tour», с. 6-13, 2015.

Базовий компонент дошкільної освіти, Вихователь-методист дошкільного закладу, Спецвипуск, с. 1–29, 2012.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Kolehiia MON Ukrainy (2016, zhovten 27). Conception “New Ukrainian school”. [online]. Available: https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola (in Ukrainian).

Verkhovna Rada Ukrainy. (2017, veresen 05). Zakon № 2145-VIII, Law of Ukraine “About education”.[online]. Available: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (in Ukrainian).

V. Kremen, “Qualified education and new requirements of the time”, Dyrektor shkoly, litseiu, himnazii, № 4, s. 4-11, 2013.(in Ukrainian).

O. L. Kononko, “Conditions of development in early ontogenesis of a holistic world view”, Naukovyi visnyk Kremenetskoho oblasnoho humanitarno-pedahohichnoho instytutu im. T. Shevchenka: pedahohika, vyp. 2, s. 85-91, 2013. (in Ukrainian).

V. Yu. Bykov, “Models of the organizational systems of open education” : monohrafiia. Kyiv, Ukraina: Atika, s. 684, 2009. (in Ukrainian).

Educational environment for preparation of future teachers by means of ICT: monohrafiia. [R. S. Hurevych, H. B. Hordiichuk, L. L. Konoshevskyi ta in.], za red. R. S. Hurevycha. Vinnytsia, Ukraina: FOP Rohalska I. O., s. 348, 2011. (in Ukrainian).

M. I. Zhaldak, V. V. Lapinskyi, M. I. Shut, “Computer-oriented means of teaching Math, Physics, IT”: posib. dlia vchyteliv. Kyiv, Ukraina: NPU im. M. P. Drahomanova, s. 182, 2004 (in Ukrainian).

M. M. Koziar, A. D. Kuzyk, “Use of multimedia telecommunicative technologies in educational process”, Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia v pidhotovtsi fakhivtsiv : metodolohiia, teoriia, dosvid, problemy: zb. nauk. pr., redkol.: I. A. Ziaziun (holova) ta in. Kyiv-Vinnytsia, Ukraina, vyp. 10, s. 340-345, 2006 (in Ukrainian).

N. V. Oleksiuk, L. V. Lebedenko, “Use of electronic social networks in social-pedagogical work with pupils”, Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia, t. 48, № 4, s. 88-102, 2015 (in Ukrainian).

P. Mell, T. Grance. “The NIST Definition of Cloud Computing : Recommendation of the National Institute of Standards and Technology” .Gaitherburg : National Institute of Standards and Technology, III, 3 p, September 2011, (Special Publication 800-415), [online]. Available:http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-145/SP800-145.pdf [in English].

D. Siegle. “Cloud Computing: A Free Technology option to Promote Collaborative learning”, Gifted Child Today, Fall, Vol. 33, № 4, P. 41–45, 2010 [in English].

V. Yu. Bykov, Cloud Computer-Technology Platform of Open Education and Appropriate Development of Organizational and Technological Structure of IT-departments of Educational Establishments .Teoriya I praktyka upravlinnya sotsial'nymy systemamy: filosofiya, psykholohiya, pedahohika, sotsiolohiya. 2013. № 1. P. 81-98, 2013 (in Ukrainian).

S. H. Lytvynova, Cloud Technologies in Preschool Educational Institutions Management [online] Available: http://www.ruoobolon.kiev.ua/index.php?option=com_content&view =article&id=979:2013-06-12-18-44-53&catid =69:obolon-365&Itemid=91 (in Ukrainian)

I. D. Malytska, “Virtual educational communities as an effective mean of formation of ICT-competence: foreign experience”, Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia, № 6 (38), 2013. [online]. Available: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/download/956/708 (in Ukrainian).

Vuorikari, R., Punie, Y., Carretero Gomez S., Van den Brande, G. (2016). DigComp 2.0: The Digital Competence Framework for Citizens. Update Phase 1: The Conceptual Reference Model. Luxembourg Publication Offi ce of the European Union. EUR27948 EN. doi:10.2791/11517/— 44 p. (in English)

ICT competency standards for teachers: competency standards modules. UNESCO" [online]. Available: http://cst.unesco-ci.org/sites/projects/cst/The%20Standards/ICT-CSTCompetency%20Standards%20Modules. pdf. (in English)

V. Yu. Bykov, and O. V. Ovcharuk, Assessment of information and communication competence of students and teachers in the conditions of European integration processes in education. Kyiv, Ukraine: Pedagogical Thought, p.170, 2017. (in Ukrainian)

N. Morze, O.Buinytska, A. Kocharian, “IC-competence of teachers and students as a way for the formation of informational-educational environment of university”, Kompetentnisno zoriientovana osvita: yakisni vymiry, Kyiv Ukraina: Kyivskyi un-t im. B.Hrinchenka, s. 151-196, 2015 (in Ukrainian).

N. Holota, “Teachers’ preparation for the use of computer technologies in modern PEE”, na Mizhnar. nauk.-prakt. konf. Modern preschool: realities and perspectives, Nats. ped. universytetu im. M. P. Drahomanova (16 zhovt. 2008 r.), Kyiv : Vyd-vo NPU, s. 249-252, 2008 (in Ukrainian).

Z. P. Doroshenko, “Possibilities of modeling informational-educational environment of preschool educational establishment”, Doshkilna osvita, № 3(29), s. 48-53, 2010 (in Ukrainian).

S. Semchuk, “Computer-developmental environment as a component of pedagogical process of preschool educational establishment”, Pedahohichni innovatsii: idei, realii, perspektyvy : zb. nauk. prats, hol. red. V. M. Madzihon ta in. Kyiv, Ukraina: Instytut obdarovanoi dytyny NAPN Ukrainy, vyp. 1(14), s. 18-23, 2015 (in Ukrainian).

V. Rybalko, O. Kovalska, “Development of cognitive activities of children by means of computer technologies”, Dytiachyi sadok., № 28 (556), lypen, s. 3-5, 2010 (in Ukrainian).

T. H. Osypova, “Computer programs for children of preschool age”, Detskyi sad ot A do Ya: nauchno-metod. zhurnal dlia pedahohov y rodytelei, № 1, s. 149-161, 2003 (in Russian).

Т. Bratitsis, Т. Kotopoulos, К. Mandila, “Kindergarten children’s motivation and collaboration being triggered via computer while creating digital stories: A case study”. International Journal of Knowledge and Learning, 8(3-4), 239-258, 2012 (in English).

G. Fesakis, C. Sofroniou, E. Mavroudi, (2011). “Using the internet for communicative learning activities in kindergarten: The case of the “Shapes Planet”, Early Childhood Education Journal, 38(5), 385-392, 2011 (in English).

I. M. Novyk, “Designing of educable computer games in educational process of preschool educational establishment”, Visnyk psykholohii i sotsialnoi pedahohiky: zb. nauk. prats, Kyivskoho un-tu imeni Borysa Hrinchenka, vyp. 4, s. 34-36, 2010 (in Ukrainian).

L. Plowman, C. Stephen, “Children, play and computers in pre-school Education”, British Journal of Educational Technology, 36 (2), 145-158, 2005 (in English).

S. I. Semchuk, “Computer games and their use in pedagogical process of PEE”, Pedahohyka. Aktualnыe nauchnыe yssledovanyia. Teoryia, praktyka, sb. nauch. dokl., Varshava, Polsha: Yzd-vo: Sp.z.o.o. «Diamond trading tour», s. 6-13, 2015 (in Ukrainian).

The basic component of preschool education, Vykhovatel-metodyst doshkilnoho zakladu, Spetsvypusk, с. 1–29, 2012 (in Ukrainian).

Authors who publish in this journal agree to the following terms:

  1. Authors hold copyright immediately after publication of their works and retain publishing rights without any restrictions.
  2. The copyright commencement date complies the publication date of the issue, where the article is included in.

Content Licensing

  1. Authors grant the journal a right of the first publication of the work under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-NC-SA 4.0) that allows others freely to read, download, copy and print submissions, search content and link to published articles, disseminate their full text and use them for any legitimate non-commercial purposes (i.e. educational or scientific) with the mandatory reference to the article’s authors and initial publication in this journal.
  2. Original published articles cannot be used by users (exept authors) for commercial purposes or distributed by third-party intermediary organizations for a fee.

Deposit Policy

  1. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) during the editorial process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (see this journal’s registered deposit policy at Sherpa/Romeo directory).
  2. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
  3. Post-print (post-refereeing manuscript version) and publisher's PDF-version self-archiving is allowed.
  4. Archiving the pre-print (pre-refereeing manuscript version) not allowed.

Downloads

Download data is not yet available.