THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AS AN ELEMENT OF INNOVATIVE TRAINING OF SPECIALISTS IN THE ECONOMIC FIELD

Authors

  • Ruslan V. Mann Cherkasy State Technological University
  • Olha V. Kravchenko Taras Shevchenko National University of Kyiv
  • Iryna V. Hanzhala Cherkasy State Technological University

DOI:

https://doi.org/10.33407/itlt.v78i4.2810

Keywords:

innovative education, innovative teaching method, innovative quality of personality, institution of higher education, economics, information and communication technologies

Abstract

The article is devoted to the analysis of supply and demand trends for economics professions at the domestic labour market. The results of the admission campaign for economic specialties during 2012-2018, trends in higher education, and existing requirements of employers are demonstrated. The article presents the imbalance between the number of entrants and those who received a diploma, which indicates a low motivation to study, in particular, due to the lack of employment prospects in the specialty. The authors also emphasise the necessity of transforming the modern system of higher education according to the needs of the market by actively implementing elements of innovative education, such as information and communication technologies. The forecast values of demand on the labour market due to economic development in Ukraine until 2025 are demonstrated. The scholars' views on the essential characteristics of «innovative education» are shown and our own definition of this category with an emphasis on the ability to train diversely competent specialists capable of self-development in accordance with environmental changes is proposed. The research identifies personality innovative qualities necessary for future economists for the qualitative performance of job responsibilities, such as setting and achieving new goals, adaptability to changes in risky conditions, ability to self-improvement, and solving non-standard situations. The authors also consider the foreign experience of using innovative teaching methods and the latest information and communicative technologies (in particular, computer programmes, mobile applications, remote online platforms, interactive methods of presenting information) for improving the quality of the educational process. The paper demonstrates available mobile applications for the use in the educational process, which can improve the quality and efficiency of economic knowledge acquisition. The ways for improving the quality of educational services in prospective economists training by using innovative teaching methods to ensure their employment in the future are proposed.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Ruslan V. Mann, Cherkasy State Technological University

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department

Olha V. Kravchenko, Taras Shevchenko National University of Kyiv

PhD of Technical Sciences, Associate Professor

Iryna V. Hanzhala, Cherkasy State Technological University

PhD of Economics, Associate Professor

References

S. Dutta, B. Lanvin, and S. Wunsch-Vincent, The Global Innovation Index 2018: Energizing the World with Innovation. Cornell University, INSEAD, and WIPO, 2018. [Електронний ресурс]. Доступно: https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/reportpdf/GII-2018/Front-and-back-covers.pdf. Дата звернення: Жовт. 9, 2018.

Оцінка попиту на професії, які затребувані на ринку праці, Результати дослідження в рамках проекту «Економічне та соціальне відновлення Донбасу», Київський міжнародний інститут соціології, Програма Розвитку ООН в Українi за фiнансової пiдтримки Уряду Японiї, вересень-жовтень 2015 р., 100 с.

Кабінет Міністрів України. (2015, Квіт. 29). Постанова № 266, Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів. [Електронний ресурс]. Доступно: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF/paran11#n11. Дата звернення: Жовт. 12, 2018.

Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України. Державна служба статистики України. [Електронний ресурс]. Доступно: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/15/Arch_vnz_bl.htm. Дата звернення: Жовт. 13, 2018.

Розподіл постійного населення України за статтю та віком (2013-2017 рр.), Державна служба статистики України. [Електронний ресурс]. Доступно: http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/. Дата звернення: Жовт. 13, 2018.

Аналітичний звіт щодо професійно-кваліфікаційного прогнозування в Україні. Міністерство освіти і науки України, 9 листопада 2017 р. [Електронний ресурс]. Доступно: https://mon.gov.ua/storage/app/media/nrk/Analitychni-materialy/2-analitichniy-zvit-shchodo-profesiyno-kvalifikatsiynogo-prognozuvannya-v-ukraini.pdf. Дата звернення: Жовт. 14, 2018.

О. Р. Гарбич-Мошора, Впровадження дистанційного навчання в навчальний процес для підготовки фахівців з інформаційних технологій. Інформаційні технології і засоби навчання, Вип. 1, С. 93-105, 2015.

М. І. Скрипник, Інноваційна підготовка фахівців з обліку та аудиту в умовах використання сучасних інформаційних технологій. Вісник КНУТД, №1, С. 261–265, 2014.

Д. Барабась, Д. Джафаров, І. Шпак, Освітні інновації та їх імплементація в Україні. Науковий вісник Одеського національного економічного університету, № 3, 2016. [Електронний ресурс]. Доступно: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nv_2016_3_5. Дата звернення: Жовт. 17, 2018.

І. М. Дичківська, Інноваційні педагогічні технології: навчальний посібник. Київ, Україна: Академвидав, 2004.

А. О. Дєгтяр, Я. В. Календжян, Управління інноваціями в системі вищих навчальних закладів. Теорія та практика державного управління, Вип. 2, С. 3-9, 2011.

З. Дробінська, Використання інноваційних технологій в контексті підготовки майбутніх педагогів. Проблеми підготовки сучасного вчителя, №8(2), С. 110-114, 2013.

О. В. Мельникова, Інновації у вищій освіті як чинник формування національної економіки знань. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Економіка, №14, С. 16-27, 2014.

К. Б. Авраменко, Теоретичні засади реалізації освітніх інновацій у підготовці вчителів у системі вищої педагогічної освіти України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Педагогіка, соціальна робота", №30, С. 7-9, 2014.

Л. І. Даниленко, Управління процесом здійснення інноваційної діяльності в системі загальної середньої освіти. Післядипломна освіта в Україні, №3, С. 70-74, 2003.

В. В. Химинець, Інноваційна освітня діяльність. Ужгород, Україна: Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2007.

В. Г. Кремінь, Освіта і наука України: шляхи модернізації (Факти, роздуми, перспективи). Київ, Україна: Грамота, 2003.

N. Othman, Exploring the Innovative Personality Characteristics among Teachers. International Education Studies, Canadian Center of Science and Education, Canada, Vol. 9, № 4, Р. 1-8, 2016.

Г. И. Герасимов, Л. В. Илюхина, Инновации в образовании : сущность и социальные механизмы. Ростов н/Д, Росія: НМД "Логос".

М. В. Артюшина, Інноваційно-зорієнтований підхід до професійного навчання майбутніх кваліфікованих робітників. Професійна освіта: проблеми і перспективи, Вип. 6, С. 9-14, 2014.

С. М. Гончаров, Методи, форми та інтерактивні технології навчання в кредитно-модульній системі організації навчального процесу, Інтеграція в європейський освітній простір: здобутки, проблеми, перспективи: монографія. Ужгород, Україна: ЗакДУ, 2011.

Н. В. Артикуца, Інноваційні методики викладання дисциплін у вищій юридичній освіті. Інноваційні технології у вищій юридичній освіті, в-во Стилос, С. 3-25, 2005.

А. В. Кочубей, Інноваційні методи викладання гуманітарних дисциплін у вищих технічних навчальних закладах. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, Вип. 7, С. 81-84, 2013.

F. J. Garcіa-Penalvo, R. Como-Palacios, Innovative teaching methods in Engineering. International Journal of Engineering Education (IJEE), №31(3), pp. 689-693, 2015.

J. C. Sánchez Prieto, S. Olmos Migueláñez, and F. J. García-Peñalvo, Understanding mobile learning: devices, pedagogical implications and research lines. Revista Teoría de la Educación: Educación y Cultura en la Sociedad de la Información, №15(1), Р. 20-42, 2014.

J. C. Sánchez Prieto, S. Olmos Migueláñez, and F. J. García-Peñalvo, ICTs Integration in Education: Mobile Learning and the Technology Acceptance Model (TAM). Proceedings of the Second International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality (TEEM’14), Salamanca, Spain, October 1-3, Р. 683-687, 2014.

V. Osadchyi Mobile technologies in the professional training of students of economic specialties. Ukr. J. Educ. Stud. Inf. Technol, 7(1), pp. 43-53, 2019.

R.G.Henderson, B. F. Chapman, Business educators’ perceptions concerning mobile learning (M-Learning). Delta Pi Epsilon Journal, 54 (1), Р. 16-27, 2012.

Ya. Crus, S. Assar, I. Boughzala, Exploring Teacher’s Perception and Potential Use of Mobile Learning in a Business School. AMCIS, 2012. [Електронний ресурс]. Доступно: https://aisel.aisnet.org/amcis2012/proceedings/ISEducation/26.

М. Ю. Мартиненко Формування культури самостійної роботи майбутніх економістів засобами дистанційного навчання, дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04, Дніпропетровський університет ім. А. Нобеля, Дніпропетровськ, 2015.

Рейнгольд Л.В., За пределами CASE – технологий. Компьютер, 2000, №13, С. 12-14, 2000.

T. M. Connolly, M. Stansfield, and T. Hainey, An application of gamesbased learning within software engineering. British Journal of Educational Technology, 38(3), pp. 416–428, 2007.

P. Molins-Ruano, C. Sevilla, S. Santini, P. A. Haya, P. Rodríguez, and G. M. Sacha, Designing videogames to improve students’ motivation. Computers in Human Behavior, 31, pp. 571–579, 2014.

J De la Torre-Cantero, JL Saorín, D Melián, C Meier, STELLA 3D: Introducing Art and Creativity in Engineering Graphics Education. The International Journal of Engineering Education, 31 (3), pp. 805-813, 2015.

О. К. Алієв, Педагогічний аналіз проблеми професійної підготовки майбутніх економістів в університетах Азербайджану. Вісник національного авіаційного університету : зб. наук. пр. Педагогіка. Психологія, Вип. 1 (8), С .9-12, 2016.

Homayoun S., Henriksen D. Creativity in Business Education: A Review of Creative Self-Belief Theories and Arts-Based Methods. J. Open Innov. Technol. Mark. Complex, №4, 2018. [Електронний ресурс]. Доступно: https://www.mdpi.com/2199-8531/4/4/55/pdf. Дата звернення: Трав. 23, 2019.

І. М. Ткачук, Оцінка сучасного ринку праці спеціалістів у сфері "бухгалтерія/фінанси підприємства. Східна Європа: економіка, бізнес та управління, Вип. 3 (08), С. 350-353, 2017.

Т. М. Корпанюк, Я. І. Мулик, Застосування мобільних додатків в бізнесі та їх облік. Ефективна економіка, № 3, 2018. [Електронний ресурс]. Доступно: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/3_2018/59.pdf. Дата звернення: Лист. 15, 2018.

Prometheus: платформа онлайн-курсів. [Електронний ресурс]. Доступно: https://prometheus.org.ua/. Дата звернення: Лист. 21, 2018.

Сервіс Google Play. [Електронний ресурс]. Доступно: https://play.google.com/store?hl=uk. Дата звернення: Лист. 21, 2018.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

S. Dutta, B. Lanvin, and S. Wunsch-Vincent. The Global Innovation Index 2018: Energizing the World with Innovation. Cornell University, INSEAD and WIPO, 2018. [Online]. Available: https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/reportpdf/GII-2018/Front-and-back-covers.pdf. Accessed on: Oct. 9, 2018 (in English).

Assessment of the demand on professions which are required at the labor market. Results of project research Economic and social recovery of Donbass. Kyivskyi mizhnarodnyi instytut sotsiolohii, Prohrama Rozvytku OON v Ukraini za finansovoi pidtrymky Uriadu Yaponii, Sept.-Oct. 2015, p. 100 (in Ukrainian).

Resolution № 266 of the Cabinet of Ministers of Ukraine (2015, Apr. 29) On approval of the branches list of knowledge and specialties for which applicants are trained. [Online]. Available: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF/paran11#n11. Accessed on: Oct. 12, 2018 (in Ukrainian).

Main performance indicators of higher educational institutions of Ukraine, State Statistics Service of Ukraine [Online]. Available: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/15/Arch_vnz_bl.htm. Accessed on: Oct. 13, 2018 (in Ukrainian).

Distribution of permanent population of Ukraine by gender and age (2013-2017), State Statistics Service of Ukraine [Online]. Available: http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/. Accessed on: Oct. 13, 2018 (in Ukrainian).

Analytical report on professional qualification forecasting in Ukraine, Ministry of Education and Science of Ukraine, November 9, 2017. [Online]. Available: https://mon.gov.ua/storage/app/media/nrk/Analitychni-materialy/2-analitichniy-zvit-shchodo-profesiyno-kvalifikatsiynogo-prognozuvannya-v-ukraini.pdf. Accessed on: Oct. 14, 2018 (in Ukrainian).

O. R. Harbych-Moshora, Implementation of distance learning in educational process for preparation information technology professionals. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia, Vyp. 1, pp. 93-105, 2015 (in Ukrainian).

M. I. Skrypnyk, Innovative training of accounting and auditing specialists by using the modern information technologies, Visnyk KNUTD, №1, pp. 261–265, 2014 (in Ukrainian).

D. Barabas, D. Dzhafarov, and I. Shpak, Educational innovations and their implementation in Ukraine. Naukovyi visnyk Odeskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu, № 3, 2016. [Online]. Available: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nv_2016_3_5. Accessed on: Oct. 17, 2018 (in Ukrainian).

I. M. Dychkivska, Innovative pedagogical technologies: textbook. Kyiv, Ukraine: Akademvydav, 2004, p. 352 (in Ukrainian).

A. O. Diehtiar, and Ya. V. Kalendzhian, Management of innovations in the system of higher educational establishments. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, Vyp. 2, pp. 3-9, 2011 (in Ukrainian).

Z. Drobinska, Using of innovative technologies at training of future educators. Problemy pidhotovky suchasnoho vchytelia, №8(2), pp. 110-114, 2013 (in Ukrainian).

O. V. Melnykova, Innovation in higher education as a factor of national knowledge economy formation. Zbirnyk naukovykh prats Kharkivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni H. S. Skovorody. Ekonomika, №14, pp. 16-27, 2014 (in Ukrainian).

K. B. Avramenko, Theoretical principles of educational innovations realization at teachers preparation in Ukrainian higher pedagogical education system. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia Pedahohika, sotsialna robota, №30, pp. 7-9, 2014 (in Ukrainian).

L. I. Danylenko, Management of the innovation activity at the system of general secondary education. Pisliadyplomna osvita v Ukraini, №3, pp. 70-74, 2003 (in Ukrainian).

V. V. Khymynets, Innovative educational activities. Uzhgorod, Ukraine: Informatsiino-vydavnychyi tsentr ZIPPO, 2007, 364 p. (in Ukrainian).

V. H. Kremen, Education and science of Ukraine: ways of modernization (facts, reflections, prospects). Kyiv, Ukraine: Hramota, 2003, 216 p. (in Ukrainian).

N. Othman, Exploring the Innovative Personality Characteristics among Teachers. International Education Studies, Canadian Center of Science and Education, Canada, Vol. 9, № 4, s. 1-8, 2016 (in English).

H. Y. Herasymov, L. V. Yliukhyna, Innovations in education: essence and social mechanisms. Rostov N / A, Russia: NMD Lohos, 1999, 136 p. (in Russian).

M. V. Artiushyna, Innovative approach to professional training of future qualified workers. Profesiina osvita: problemy i perspektyvy, Vyp. 6, pp. 9-14, 2014 (in Ukrainian).

S. M. Honcharov, Methods, forms and interactive learning technologies in the credit-modular system of educational process organization. Intehratsiia v yevropeiskyi osvitnii prostir: zdobutky, problemy, perspektyvy: monohrafiia. Uzhgorod, Ukraine: ZakDU, 2011, 560 p. (in Ukrainian).

N. V. Artykutsa, "Innovative methods of teaching at higher law education", Innovatsiini tekhnolohii u vyshchii yurydychnii osviti, v-vo Stylos, pp. 3-25, 2005 (in Ukrainian).

A. V. Kochubei, Innovative methods of teaching humanitarian disciplines at higher technical educational institutions. Onovlennia zmistu, form ta metodiv navchannia i vykhovannia v zakladakh osvity, Vyp. 7, pp. 81-84, 2013 (in Ukrainian).

F. J. Garcіa-Penalvo, and R. Como-Palacios, Innovative teaching methods in Engineering. International Journal of Engineering Education (IJEE), №31(3), pp. 689-693, 2015 (in English).

J. C. Sánchez Prieto, S. Olmos Migueláñez, and F. J. García-Peñalvo, Understanding mobile learning: devices, pedagogical implications and research lines. Revista Teoría de la Educación: Educación y Cultura en la Sociedad de la Información, №15(1), s. 20-42, 2014 (in English).

J. C. Sánchez Prieto, S. Olmos Migueláñez, and F. J. García-Peñalvo, ICTs Integration in Education: Mobile Learning and the Technology Acceptance Model (TAM). Proceedings of the Second International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality (TEEM’14), Salamanca, Spain, October 1-3, pp. 683-687, 2014 (in English).

V. Osadchyi, Mobile technologies in the professional training of students of economic specialties. Ukr. J. Educ. Stud. Inf. Technol, 7(1), pp. 43-53, 2019 (in Ukrainian).

R. G.Henderson, B. F. Chapman, Business educators’ perceptions concerning mobile learning (M-Learning). Delta Pi Epsilon Journal, 54 (1), pp. 16-27, 2012 (in English).

Ya. Crus, S. Assar, and I. Boughzala, Exploring Teacher’s Perception and Potential Use of Mobile Learning in a Business School. AMCIS, 2012. [Online]. Available: https://aisel.aisnet.org/amcis2012/proceedings/ISEducation/26 (in English).

M. Yu. Martynenko, Formation of independent work culture of future economists by distance learning means, dysertatsiia na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata pedahohichnykh nauk zi spetsialnosti 13.00.04, Dnipropetrovskyi universytet im. A. Nobelia, Dnipropetrovsk, 2015 (in Ukrainian).

Reinhold L.V., Beyond CASE – technology. Kompiuter, Vyp. 13, pp. 12-14, 2000. (in Russian).

T. M. Connolly, M. Stansfield, and T. Hainey, An application of gamesbased learning within software engineering. British Journal of Educational Technology, 38(3), pp. 416–428, 2007 (in English).

P. Molins-Ruano, C. Sevilla, S. Santini, P. A. Haya, P. Rodríguez, and G. M. Sacha, Designing videogames to improve students’ motivation. Computers in Human Behavior, 31, pp. 571–579, 2014 (in English).

J De la Torre-Cantero, JL Saorín, D Melián, C Meier, STELLA 3D: Introducing Art and Creativity in Engineering Graphics Education. The International Journal of Engineering Education, 31 (3), pp. 805-813, 2015 (in English).

O. K. Aliiev, Pedagogical analysis of vocational training problem of future economists in Azerbaijani universities. Visnyk natsionalnoho aviatsiinoho universytetu : zb. nauk. pr. Pedahohika. Psykholohiia, Vyp. 1 (8), pp. 9-12, 2016. (in Ukrainian).

S. Homayoun, and D. Henriksen, Creativity in Business Education: A Review of Creative Self-Belief Theories and Arts-Based Methods. J. Open Innov. Technol. Mark. Complex, №4, 2018. [Online]. Available: https://www.mdpi.com/2199-8531/4/4/55/pdf. Accessed on: May 23, 2019 (in English).

I. M. Tkachuk, Assessment of the current labor market of specialists in the field of accounting / finance of the enterprise. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia, Vyp. 3 (08), s. 350-353, 2017 (in Ukrainian).

T. M. Korpaniuk, Ya. I. Mulyk. (2018). Using of mobile applications at business and its accounting. Efektyvna ekonomika, № 3. [Online]. Available: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/3_2018/59.pdf. Accessed on: Nov. 15, 2018. (in Ukrainian).

Prometheus: the Platform for Online Courses. [Online]. Available: https://prometheus.org.ua/. Accessed on: Nov. 21, 2018 (in Ukrainian).

Google Play Service. [Online]. Available: https://play.google.com/store?hl=uk. Accessed on: Nov. 21, 2018 (in Ukrainian).

Published

2020-09-11

How to Cite

Mann Р. В., Kravchenko О. В., & Hanzhala І. В. (2020). THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AS AN ELEMENT OF INNOVATIVE TRAINING OF SPECIALISTS IN THE ECONOMIC FIELD. Information Technologies and Learning Tools, 78(4), 145–162. https://doi.org/10.33407/itlt.v78i4.2810

Issue

Section

ICT and learning tools in the higher education establishments