SELECTION OF THE CLOUD-ORIENTED DATABASE LEARNING TOOLS FOR FUTURE IT PROFESSIONALS
PDF (Ukrainian)

Keywords

selection
selection criteria
cloud-oriented tools
databases
students of higher education establishments

How to Cite

[1]
T. A. Vakaliuk, O. V. Korotun, and D. S. Antoniuk, “SELECTION OF THE CLOUD-ORIENTED DATABASE LEARNING TOOLS FOR FUTURE IT PROFESSIONALS”, ITLT, vol. 71, no. 3, pp. 154–168, Jun. 2019, doi: 10.33407/itlt.v71i3.2880.

Abstract

The article describes the selection of cloud-oriented learning tools for educational process of the students of higher education establishments by the expert appraisal method. The criteria and appropriate indicators for learning tool selection have been defined. Three learning tools to study databases were selected out of the list of offered tools, such as: Amazon RDS, Google Cloud SQL, Heroku PostgreSQL, Microsoft SQL Azure, Oracle Database Cloud Service, Rackspace Cloud Databases, SQLite Viewer. The expert appraisal method has been used with involvement of teachers, lecturers, departments’ heads and deans that have experience in teaching databases at the Ukrainian higher education establishments. The comparing analysis of the cloud-oriented database learning tools, such as Google Cloud SQL, Microsoft SQL Azure, SQLite Viewer with Google Drive, has been conducted. The functionally-didactical and organizational criteria were defined. The possibility to use such cloud-oriented learning tools in the higher education establishments were examined. Appropriate indicators for each criterion were defined. The functionally-didactical criterion has the next indicators: possibility to create, to edit and drop tables in the databases; finding the primary and external keys for the tables; creation the connections for the tables in the databases; data modification in the tables of databases; functionality to analyze the results and mistakes of the queries execution in the databases. The organizational criterion has the following indicators: affordability (presence of the free of charge version; validity term for the free of charge version); need in the financial ability of the customer prove; customer interface usability. As the result of the expert appraisal selection method, has been revealed that SQLite Viewer with Google Drive is the most reasonable learning tool, by the manifestation of all the criteria, for the students of higher education establishments.

PDF (Ukrainian)

References

В. Ю. Биков, "Технології хмарних обчислень, ІКТ-аутсорсінг та нові функції ІКТ-підрозділів навчальних закладів і наукових установ", Інформаційні технології в освіті, №10, с. 8–23, 2011.

С. Г. Литвинова, "Теоретико-методичні основи проектування хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу", дис. докт. пед. наук, Інститут інформаційних технологій та засобів навчання, Київ, 2016.

Ю. Г. Носенко, "Інтеграція LMS Moodle з хмарним сервісом Microsoft Office 365: нові можливості для підтримки відкритої освіти" [Електронний ресурс]. Доступно: http://lib.iitta.gov.ua/9367/1/Moodle%20%282015%29-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C.pdf.

В. П. Олексюк, "Досвід інтеграції хмарних сервісів GOOGLE APPS у інформаційно-освітній простір вищого навчального закладу", Інформаційні технології і засоби навчання, № 3(35), с. 64-73, 2013.

М. В. Попель, "Хмарний сервіс Sagemathcloud як засіб формування професійних компетентностей вчителя математики", дис. канд. пед. наук, Інститут інформаційних технологій та засобів навчання, Київ, 2017.

С. О. Семеріков, О. В. Мерзликін, "Перспективні хмарні технології в освіті", Хмарні технології в сучасному університеті (ХТСУ-2015): тези доп. наук.-практ. семінару, присвяч. 55-річчю від дня заснування ЧДТУ, Черкаси, с. 31–33, 2015.

А. М. Стрюк, М. В. Рассовицька, "Система хмаро орієнтованих засобів навчання як елемент інформаційного освітньо-наукового середовища ЗВО", Інформаційні технології і засоби навчання, № 4 (42), с. 150–158, 2014.

М. П. Шишкіна, "Теоретико-методичні засади формування і розвитку хмаро орієнтованого освітньо-наукового середовища вищого навчального закладу", дис. д-ра пед. наук, Ін-т інформаційних технологій та засобів навчання, Київ, 2016.

Г. А. Гайна, Основи проектування баз даних: навч. посібник. Київ, КНУБА, 2005.

Л. С. Глоба, М. Ю. Тернова, Р. Л. Новогрудська, О. С. Штогрина, Створення та обробка баз даних: навч. посібник для студ. техн. спец. вищ. навч. закл., Київ, НТУ України "КПІ", 2013.

В. М. Гужва, Інформаційні системи і технології на підприємствах: навч. посібник. Київ, КНЕУ, 2001.

І. О. Завадський, Основи баз даних: навч. посібник. Київ, І. О. Завадський, 2011.

С. В. Шаров, В. В. Осадчий. Бази даних та інформаційні системи : навч. посібник. Мелітополь, МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014.

О. К. Пандорін, Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Принципи проектування баз даних та баз знань" для студентів напряму підготовки 6.051501 "Видавничо-поліграфічна справа" всіх форм навчання, Харків, ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015.

В. Ю. Биков, О. М. Спірін, Л. А. Лупаренко, “Відкриті web-орієнтовані системи моніторингу впровадження результатів науково-педагогічних досліджень”, Теорія і практика управління соціальними системами, № 1, c. 3-25, 2014.

В. М. Дем’яненко, Г. П. Лаврентьєва, М. П. Шишкіна, "Методичні рекомендації щодо добору і застосування електронних засобів та ресурсів навчального призначення", Комп'ютер у школі та сім'ї, № 1, с. 44-48, 2013.

К. Р. Колос, "Модель процесу та критерії добору компоннетів комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти", Інформаційні технології в освіті, №17, с. 109-117, 2013.

Л. А. Лупаренко, "Використання електронних журнальних систем відкритого доступу для випуску науково-освітніх видань: порівняльний аналіз програмного забзпечення", Інформаційні технології і засоби навчання, №5 (25), 2011. [Електронний ресурс]. Доступно: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/573/449.

О. М. Спірін, Т. А. Вакалюк, ”Критерії добору відкритих web-орієнтованих технологій навчання основ програмування майбутніх учителів інформатики”, Інформаційні технології і засоби навчання, № 4 (60), с. 275-287, 2017.

С. Д. Бешелев, Ф. Г. Гурвич, Математико-статистические методы экспертных оценок. Москва, Статистика, 1980.

Т. А. Вакалюк, “Критерії добору хмаро орієнтованої системи підтримки навчання як складової хмаро орієнтованого навчального середовища для підготовки бакалаврів інформатики”, Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, № 4 (90). с. 27-32, 2017.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

V. Yu. Bykov, "Cloud computing technologies, ICT outsourcing and new functions of ICT subdivisions of educational institutions and research institutions ", Information Technologies in Education, №10, p. 8–23, 2011. (in Ukrainian)

S. H. Lytvynova, "Theoretical and methodological bases of designing of cloud-oriented educational environment of a comprehensive educational institution", dissertation of the Doctor of Pedagogical Sciences, Institute of Information Technologies and Means of Education, Kyiv, 2016. (in Ukrainian)

Yu. H. Nosenko, "Integration of LMS Moodle with Microsoft Office 365 Cloud Service: New Opportunities for Open Education Support" [online]. Available: http://lib.iitta.gov.ua/9367/1/Moodle%20%282015%29-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C.pdf. (in Ukrainian)

V. P. Oleksiuk, "The Experience of Integrating GOOGLE APPS Cloud Services in the Information and Educational Space of Higher Educational Institutions", Information Technologies and Learning Tools, № 3(35), p. 64-73, 2013. (in Ukrainian)

M. V. Popel', "Cloud service Sagemathcloud as a means of forming the professional competencies of the teacher of mathematics", diss. Cand. ped Sciences, Institute of Information Technologies and Learning Tools, Kyiv, 2017. (in Ukrainian)

S. O. Semerikov, O. V. Merzlykin, "Perspective cloud technologies in education", Cloud technologies in modern university (CTMU-2015): abstracts of additional. sci. pract. a seminar devoted to The 55th anniversary of the foundation of the ChTTU, Cherkasy, p. 31–33, 2015. (in Ukrainian)

A. M. Striuk, M. V. Rassovyts'ka, "The system of cloud-oriented teaching aids as an element of the informational educational and scientific environment of the IHE", Information technology and learning tools, № 4 (42), p. 150–158, 2014. (in Ukrainian)

M. P. Shyshkina, "Theoretical and methodical principles of formation and development of the cloud-oriented educational and scientific environment of a higher educational establishment", diss. Dr. Ped. Sciences, Institute of Information Technologies and Learning, Kyiv, 2016. (in Ukrainian)

H. A. Haina, Basics of database design: tutor. manual. Kyiv, KNUBA, 2005. (in Ukrainian)

L. S. Hloba, M. Yu. Ternova, R. L. Novohruds'ka, O. S. Shtohryna, Creating and processing databases: tutorials. student guide tech special higher teach eng., Kiev, NTU of Ukraine "KPI", 2013. (in Ukrainian)

V. M. Huzhva, Information systems and technologies at the enterprises: teaching. manual. Kyiv, KNEU, 2001. (in Ukrainian)

I. O. Zavads'kyi, Database basics: tutor. manual. Kyiv, I.O. Zavadsky, 2011. (in Ukrainian)

S. V. Sharov, V. V. Osadchyi, Databases and Information Systems: Teaching. manual. Melitopol, MDPU them. B. Khmelnitsky, 2014. (in Ukrainian)

O. K. Pandorin, Methodical recommendations for the implementation of laboratory work in the discipline "Principles of designing databases and knowledge bases" for students of the direction of preparation 6.051501 "Publishing and printing business" of all forms of education, Kharkiv, KhNEU them. S. Kuznets, 2015. (in Ukrainian)

V. Yu. Bykov, O. M. Spirin, L. A. Luparenko, "Open web-based systems of scientific and educational research implementation monitoring", Theory and practice of social systems management, № 1, p. 3-25th, 2014. (in Ukrainian)

V. M. Demyanenko, G. P. Lavrentyev, M. P. Shishkina, "Methodical recommendations on the selection and use of electronic resources and resources for educational purposes", Computer at school and family, No. 1, with. 44-48, 2013. (in Ukrainian)

K. R. Kolos, "Model process and criteria for selection of components computer oriented training environment postgraduate teacher education", Information Technologies in Education, No. 17, p. 109-117, 2013. (in Ukrainian)

L. A. Luparenko, "Use of electronic open access journal systems for release of research educational edition: software comparative analysis", Information Technologies and Learning Tools, №5 (25), 2011. [online]. Available: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/573/449. (in Ukrainian)

O. M. Spirin, T. A. Vakaliuk, "Criteria of open web-operated technologies of teaching the fundamentals of programs of future teachers of informatics", Information Technologies and Learning Tools, No. 4 (60), p. 275-287, 2017. (in Ukrainian)

S. D. Beshelev, F. G. Gurvich, Mathematical-statistical methods of expert evaluations. Moscow, Statistics, 1980. (in Russian)

T. A. Vakaliuk, "Criteria for Selecting a Cloud-Based Learning Support System as a Part of Cloud-Based Learning Environment for Bachelor's Degree in Computer Science", Bulletin of Zhytomyr State University named after Ivan Franko, No. 4 (90). with. 27-32, 2017. (in Ukrainian)

Authors who publish in this journal agree to the following terms:

  1. Authors hold copyright immediately after publication of their works and retain publishing rights without any restrictions.
  2. The copyright commencement date complies the publication date of the issue, where the article is included in.

Content Licensing

  1. Authors grant the journal a right of the first publication of the work under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-NC-SA 4.0) that allows others freely to read, download, copy and print submissions, search content and link to published articles, disseminate their full text and use them for any legitimate non-commercial purposes (i.e. educational or scientific) with the mandatory reference to the article’s authors and initial publication in this journal.
  2. Original published articles cannot be used by users (exept authors) for commercial purposes or distributed by third-party intermediary organizations for a fee.

Deposit Policy

  1. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) during the editorial process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (see this journal’s registered deposit policy at Sherpa/Romeo directory).
  2. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
  3. Post-print (post-refereeing manuscript version) and publisher's PDF-version self-archiving is allowed.
  4. Archiving the pre-print (pre-refereeing manuscript version) not allowed.

Downloads

Download data is not yet available.