СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ВІРТУАЛЬНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

Автор(и)

  • Лариса Борисівна Лук'янова Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України http://orcid.org/0000-0002-0982-6162
  • Ганна Василівна Товканець Мукачівський державний університет http://orcid.org/0000-0002-6191-9569
  • Галина Іванівна Сотська Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України http://orcid.org/0000-0002-0184-2715
  • Олена Володимирівна Тринус Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України http://orcid.org/0000-0003-2945-0796

DOI:

https://doi.org/10.33407/itlt.v72i4.2892

Ключові слова:

віртуальний університет, європейський освітній простір, університетська освіта

Анотація

У статті розглянуто освітньо-педагогічні аспекти діяльності віртуальних університетів у європейському освітньому просторі. Досліджено історичну ретроспективу розвитку технологій відкритого й дистанційного навчання в європейських країнах. Проаналізовано роль комп’ютерних і телекомунікаційних технологій у розвитку університетської освіти. Підкреслено, що віртуальна освіта сприяє розвитку якісно нового за змістовими характеристиками спілкування, у контексті якого формується символічний образ сучасної особистості. З’ясовано, що віртуальний університет – це корпоративний навчальний центр, некомерційна державна освітня установа, яка функціонує з метою забезпечення багатовекторної, багатонаціональної та міжнародної навчальної співпраці на основі дистанційного навчання. Це надає можливість студентам отримати освітній досвід та відповідну підтримку частково або повністю онлайн. Проаналізовано напрями використання систем віртуальної освіти в міжнародній практиці. Наведено приклади діяльності навчальних закладів, яка ґрунтується: на використанні інтернет-технологій, інтернет-ресурсів як внутрішнього комунікаційного середовища, поєднанні традиційних форм навчання з технологічними інтернет-нововведеннями. Підкреслено, що в умовах ефективного здійснення та поширення в розвинених країнах світу віртуалізації системи навчання розпочато діяльність щодо створення віртуальних університетів в Україні. Зроблено висновок, що інформаційне суспільство забезпечує активізацію ресурсів, які були незалежні від попередньої соціокультурної парадигми, що вимагає переходу до віртуального способу передачі, освіти, зберігання інформації в усіх сферах людської діяльності. Суб’єктивна потреба у віртуальних способах передавання, інтеріоризації,використання та зберігання інформації в усіх сферах людської діяльності, включно й сфері освіти, визначається необхідністю технічної інтеграції або диференціації концептуального і технологічного моделювання діяльності людини. Ці процеси своєю чергою уможливлюють реалізацію дій і явищ мікро- і макросвіту у великому діапазоні реального часу й простору, сприяють віртуалізації культури і вираженню в образно-символічній формі норм, ідеалів, цінностей.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Лариса Борисівна Лук'янова, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

доктор педагогічних наук, професор

Ганна Василівна Товканець, Мукачівський державний університет

доктор педагогічних наук, професор

Галина Іванівна Сотська, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

заступник директора з науково-експериментальної роботи

Олена Володимирівна Тринус, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

кандидат педагогічних наук

Посилання

Интегральный каталог – Виртуальные Университеты. [Електронний ресурс]. Доступно: http://www.openet.ru/University.nsf/Index.htm!Open&. Дата звернення: 16.08.2018.

Е.В. Неборский.“Проблемы развития университетов в условиях глобализации” Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов : Грамота, 2014, № 3 (41), ч. II, с. 144 –148.

В.О. Лазаренко. “Глоссарий современного образования. Виртуальный университет”. Харьков : Изд-во НУА, 2014, 532 с.

И.А. Тавгень “Дистанционное обучение : опыт, проблемы, перспективы”. Минск : БГУ, 2003, 227 с.

В.П. Тихомиров, В.И. Солдаткин, С.Л. Лобачев “Среда Интернет-обучения системы образования России: проект Глобального виртуального университета”. М.: Издательство МЭСИ, 2000, 33 с.

Ю.В. Триус, С.В. Бесєдків, В.А. Пустовіт “Освітньо-науковий портал як прототип цифрового університету”.Вісник Харківського національного університету, Серія «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління». Харків: Вид. центр ХНУ, 2004, № 3, c. 100 –114.

М.М. Козяр, О.Б. Зачко, Т.Є. Рак “Віртуальний університет (на прикладі ЛДУ БЖД): навчально-методичний посібник”. Львів. ЛДУ БЖД, 2009, 168 c.

К. Head Degree mills tarnish private higher education. World News. 2011. [Електронний ресурс]. Доступно: https:// www. universityworldnews.com/article.php?story=20111111214855627. Дата звернення: 17.10.2018.

Academic Annual Report University of Phoenix. [Електронний ресурс]. Доступно: https://www.phoenix.edu/content/dam/altcloud/doc/about_uopx/UOPX_2016 _17_AAR_digital.pdf. Дата звернення: 08.10.2018.

S. D’Antoni The virtual university: Models and messages. [Електронний ресурс]. Доступно: http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001465/146558e.pdf. Дата звернення: 08.10.2018.

J. Duderstadt Higher Education in the 21th Century: Global Imperatives, Regional Challenges, National Responsibilities and Emerging Opportunities. The Globalization of Higher Education. London: Economica, 2008, р. 195 – 207.

H. Horta Globaland National Prominent Universities:Internationalization, Competitiveness and the Role of the State. Highеr Education, 2009, p. 387 – 388.

N. Gospodinov “Návrh databáze znalostních objektů. VŠE Praha, Fakulta informatiky a statistiky. Praha: VŠE, 2005, 82 s. Дата звернення: 08.10.2018.

G. Richards A GuidetoVirtual Universities for Policy-Makers. Commonwealth of Learning. 2015. [Електронний ресурс]. Доступно: http://oasis.col.org/bitstream/handle/11599/1723/2015_Richards_Virtual-Universities-Policy-Makers.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Дата звернення: 08.10.2018.

Open and distance learning. Trends, policy and strategy considerations. Division of Higher Education. Paris : UNESCO, 2002, 95 s.

Polski Uniwersytet Wirtualny. [Електронний ресурс]. Доступно: https://www.puw.pl/pl. Дата звернення: 16.08.2018.

The Open University . [Електронний ресурс]. Доступно: http://http://www.open.ac.uk/. Дата звернення: 28.10. 2018.

Jan Jarolímek Virtuální univerzita třetího věku a její rozšíření v České republice. [Електронний ресурс]. Доступно: https://docplayer.cz/6731056-Virtualni-vyuka-univerzity-tretiho-veku-za-kolektiv-resitelu-ing-jan-jarolimek-ph-d.html. Дата звернення: 16.08.2018.

H. Zlámalová Principy distanční vzdělávací technologie a možnosti jejího využití v pedagogické praxi na technických vysokých školách. [Електронний ресурс]. Доступно: http://icosym.cvut.cz/telel/zlamalova.html). Дата звертання: 16.08.2018.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Integralcatalog – Virtual Universities [Online]. Available: http://www.openet.ru/University.nsf/Index.htm!Open&. Accessed on: 16.08.2018 (in Russian).

E.V. Neborskiy. Problems of university development in the context of globalization, Istoricheskie, filosofskie, politicheskie i yuridicheskie nauki, kulturologiya i iskusstvovedenie. Voprosyi teorii i praktiki. Tambov, Gramota, # 3 (41), ch. II, s. 144 –148, 2014 (in Russian).

V.O. Lazarenko. Glossary of modern education. Virtual university. Podobsch. red. E. Yu. Usik. Harkov : Izd-vo NUA, 2014, 532 s. (in Ukrainian).

I. A.Tavgen. Distance learning: experience, problems, prospects . podred. Yu. V. Poznyaka. Minsk : BGU, 2003, 227 s. (in Russian).

V.P. Tihomirov, V.I. Soldatkin, S.L. Lobachev. The environment of online education in the Russian education system: a project of the Global Virtual University. Mezhdunarodnaya akademiya otkryitogo obrazovaniya. M.: Izdatelstvo MESI, 2000, 332 s. (in Russian).

Yu.V. Tryus, S.V. Besiedkiv, V.A. Pustovit. Educational and scientific portal as a prototype of the digital university. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu, Seriia «Matematychne modeliuvannia. Informatsiini tekhnolohii. Avtomatyzovani systemy upravlinnia», vypusk 3, Kharkiv: Vyd. Tsentr Kh NU, 2004, c.100 –114 (in Ukrainian).

M.M. Kozyar, О.В. Zachko, Т.Е. Rak . Virtual.University (for example, LDU BZD): a teaching manual. – Lviv: LDU BZD, 2009, 168 s. (in Ukrainian).

К. Head Degree mills tarnish private higher education. World News. 2011. [Online]. Available: https:// www. universityworldnews.com/article.php?story=20111111214855627. Accessed on: 17.10.2018 (in English).

Academic Annual Report Univ ersity of Phoenix [Online]. Available: https://www.phoenix.edu/content/dam/altcloud/doc/about_uopx/UOPX_2016 _17_AAR_digital.pdf. Accessed on: 16.08.2018 (in English).

S. D’Antoni The virtual university: Models and messages [Online]. Available: http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001465/146558e.pdf. Accessed on: 08.10.2018. (in English).

J. Duderstadt. Higher Education inthe 21th Century: Global Imperatives, Regional Challenges, National Responsibilities and Emerging Opportunities. The Globalization of Higher Education. London: Economica, 2008, р. 195 – 207 (in English).

H. Horta. Globaland National Prominent Universities: Internationalization, Competitiveness and the Role of the State. Highеr Education, 2009, p. 387 – 388 (in English).

N. Gospodinov. Návrh databáze znalostních objektů. VŠE Praha, Fakulta informatiky a statistiky. Praha: VŠE, 2005, 82 s. (іn Czech).

G. Richards. A Guideto Virtual Universities for Policy-Makers. Commonwealth of Learning. 2015. [Online]. Available: http://oasis.col.org/bitstream/handle/11599/1723/2015_Richards_Virtual-Universities-Policy-Makers.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Accessed on: 08.10.2018 (in English).

Open and distance learning. Trends, policy and strategy considerations. Division of Higher Education. Paris : UNESCO, 2002, 95 s. (in English).

Polski Uniwersytet Wirtualny [Online]. Available: https://www.puw.pl/pl. Accessed on: 16.08.2018 (in Polish).

The Open University [Online]. Available: http:// http://www.open.ac.uk/. Accessed on: 28.10. 2018 (in English).

Jan. Jarolímek. Virtuální univerzita třetího věku a její rozšíření v České republice [Online]. Available: https://docplayer.cz/6731056-Virtualni-vyuka-univerzity-tretiho-veku-za-kolektiv-resitelu-ing-jan-jarolimek-ph-d.html. Accessed on: 16.08.2018 (іn Czech).

H. Zlámalová. Principy distanční vzdělávací technologie a možnosti jejího využití v pedagogické praxi na technických vysokých školách. [Online]. Available: (http://icosym.cvut.cz/telel/zlamalova.html ). Accessed on: 16.08.2018 (іn Czech).

##submission.downloads##

Опубліковано

21.09.2019

Як цитувати

[1]
Л. Б. Лук’янова, Г. В. Товканець, Г. І. Сотська, і О. В. Тринус, «СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ВІРТУАЛЬНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ», ІТЗН, вип. 72, вип. 4, с. 14–25, Вер 2019.

Номер

Розділ

Методологія, теорія, філософія та історія використання ІКТ в освіті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають