МИТЕЦЬ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОКОЛІННЯ: АКАДЕМІЧНА І ЦИФРОВА ПАРАДИГМА ОБРАЗОТВОРЧОЇ ПІДГОТОВКИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Автор(и)

  • Микола Олександрович Пічкур Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини http://orcid.org/0000-0001-8454-0642
  • Галина Іванівна Сотська Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України http://orcid.org/0000-0002-0184-2715
  • Ірина Іванівна Демченко Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини http://orcid.org/0000-0003-4302-7564
  • Анатолій Миколайович Король Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини http://orcid.org/0000-0003-0429-4002
  • Андрій Миколайович Гордаш Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини http://orcid.org/0000-0001-5138-4460

DOI:

https://doi.org/10.33407/itlt.v79i5.2927

Ключові слова:

митець, інформаційне покоління, класичне образотворче мистецтво, цифрове образотворче мистецтво, академічна парадигма образотворчої підготовки, цифрова парадигма образотворчої підготовки, вища школа, арт-педагогіка

Анотація

У статті в історичній ретроспективі розглянуто цінності традиційних та інноваційних студій образотворення різних поколінь митців, серед яких визначено особливості генерації творців художніх артефактів інформаційного світу. Розкрито ґенезу становлення цифрової арт-практики та виявлено її вплив на оновлення усталеної класифікації системи образотворчого мистецтва творами цифрового формату різних видів і жанрів, що виконуються технічним, автоматизованим чи штучним способом. З’ясовано, що в умовах інформатизації і цифровізації образотворчого мистецтва розширюються межі художнього любительства як фактора розмивання професійного і профанного в особистості митця. Для подолання цього негативу йому доцільно володіти традиційним і цифровим образно-виразним інструментарієм. Доведено, що поліпарадигмальна за своєю сутністю образотворча підготовка фахівців мистецького профілю в закладах вищої освіти має бути спрямованою на спадкоємність та органічний синтез класичної і цифрової парадигми її функціонування. У тезаурусі мистецької освіти до наукового обігу запропоновано новий термін «цифрова парадигма образотворчої підготовки фахівців мистецького профілю у вищій школі» для позначення специфіки арт-педагогічного процесу організації продуктивної навчально-творчої діяльності студентів на основі комплексного опанування графічної, живописної, формотворної і композиційної грамоти з метою досягнення необхідного і достатнього рівня творчої компетентності та основ художньої майстерності продукування творів електронного формату. Обґрунтовано методологію цифрової арт-педагогіки, що охоплює принципи гуманізму, креативності, міждисциплінарної інтеграції, рефлексії та постійного пошуку і застосування ефективних методів подолання негативів інформаційного середовища.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Микола Олександрович Пічкур, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри образотворчого мистецтва

Галина Іванівна Сотська, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з науково-експериментальної роботи

Ірина Іванівна Демченко, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

доктор педагогічних наук, професор, декан факультету дошкільної та спеціальної освіти

Анатолій Миколайович Король, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри образотворчого мистецтва

Андрій Миколайович Гордаш, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

аспірант кафедри образотворчого мистецтва

Посилання

«World declaration on higher education for the twenty-first century : vision and action». [Електронний ресурс]. Доступно: http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_eng.htm. Дата звернення: Груд. 2, 2018.

«Кейптаунська Декларація Відкритої Освіти: Відкриваючи майбутнє відкритим освітнім ресурсам». [Електронний ресурс]. Доступно: http:// https://www.capetowndeclaration.org. Дата звернення: Груд. 2, 2018.

«Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні». [Електронний ресурс]. Доступно: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-р. Дата звернення: Груд. 4, 2018.

«Цифрова адженда України – 2020». [Електронний ресурс]. Доступно: https://ucci.org.ua/uploads. Дата звернення: Груд. 14, 2018.

«Нова українська школа: концептуальні засади реформування середньої школи». [Електронний ресурс]. Доступно: http://zakinppo.org.ua/images/2017/docs/10/konczepcziya. Дата звернення: Груд. 15, 2018.

«Закон України Про освіту», Відомості Верховної Ради України, № 38-39, с. 380, 2017. [Електронний ресурс]. Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19. Дата звернення: Груд. 11, 2018.

В. Г. Кинелев, «Образование в информационной эре». [Електронний ресурс]. Доступно: http://www.evarussia.ru. Дата звернення: Січ. 5, 2019.

N. Howe, and W. Strauss, Generations: The History of America's Future, 1584 to 2069. New York: William Morrow & Company, 1991.

О. А. Кривцун, «Художник и поколенческое сознание», в Поколение в социокультурном контексте ХХ века. Москва: Наука, 2005, с. 529-544.

R. Lanham, The Electronic Word: Democracy, Technology and the Arts R. Lanham. Chicago: The Univ. of Chicago Press, 1993.

W. Kandinsky, Punkt und Linie zu Fläche: Beitrag zur Analyse der malerischen Elemente. München: Verlag Albtrt Langen, 1926.

D. M. Lopes «A Philosophy of Computer Art». [Електронний ресурс]. Доступно: https://dl1.cuni.cz/pluginfile.php/500837/mod_resource/content/1/%5BDominic_Lopes. Дата звернення: січень. 15, 2018.

Л. Т. Левчук, та В. І. Панченко, О. І. Оніщенко, Д. Ю. Кучерюк, Естетика. Київ: Центр учбової літератури, 2010.

С. В. Ерохин, Эстетика цифрового компьютерного изобразительного искусства. Москва: Алтейя, 2010.

Э. Тоффлер, Третья волна [пер. с англ. К. Ю. Бурмистровой и др.]. Москва: АСТ, 2009.

W. J. T. Mitchell, What Do Pictures Want? The Lives and Loves of Images. Chicago; London: Univ. of Chicago press, 2005.

Б. Гройс, «О музее современного искусства». [Електронний ресурс]. Доступно: http://www.guelman.ru. Дата звернення: січ. 11, 2019.

O. S. Sapanzha, and D. E. Ershova, «Verbal in fine arts: use of quotes, words and expressions in modern art memes», Russian Linguistic Bulletin, № 2 (10), с. 56-58, 2017.

К. Малевич, «И ликуют лики на экранах», Киножурнал А.Р.К., № 2, с. 15-17, 1926.

М. В. Лисенко, «Інноваційна парадигма вищої освіти України за умов переходу до інформаційного суспільства», автореф. дис. канд. філос. наук, Київський політех. ін-т, Київ, 2013.

И. Л. Левин, «Парадигмальный анализ моделей архитектурно-художественного образования: классификация, перспективы реализации», Казанский педагогический журнал, № 4 (117), с. 53-58, 2016.

О. Кайдановська, Образотворча підготовка архітекторів у вищому навчальному закладі: моногр., Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013.

Т. М. Руденька, «Арт-педагогіка як інновація сучасної професійно-педагогічної теорії і практики», Наукові записки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя. Сер.: Психолого-педагогічні науки, № 4, с. 59-63, 2012.

В. Ф. Габдулхаков, и Э. Г. Галимова, «Цифровая педагогика и геймификация образования в университетах», Образование и саморазвитие, № 4 (42). с. 37-43, 2014.

Т. А. Соколова, «Артпедагогика как инновационная сфера научного знания и педагогической практики». [Електронний ресурс]. Доступно: http://100-bal.ru/kultura/5958/index.html. Дата звернення: січ. 15, 2019.

С. П. Ломов, «Художественное образование сегодня и завтра», на Междунар. науч.-практ. конф. Искусство, дизайн и современное образование, Москва, с. 443-447.

В. Р. Виитман, и О. А. Казакова, «Временные соотношения компетенций: «академические рисунок и живопись» – «компьютерные технологии» в процессе обучения студентов-дизайнеров», Gaudeamus igitur, № 1, с. 3-5, 2017.

А. П. Белиц-Гейман, «Возможности компьютерных технологий в процессе обучения художественной, графической композиции»: автореф. дис. канд. пед. наук, Московский пед. гос. ун-т, Москва, 2008.

Л. Г. Гусєва, «Організація студентами художнього простору в процесі їх образотворчої підготовки». Збірник наукових праць Херсонського державного університету. Педагогічні науки, Вип. 80 (2), с. 96-100, 2017.

Т. Трубчанінова, «Комп’ютерні технології в сучасній художньо-педагогічній освіті», Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв, № 7, с. 108-113, 2004.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

«World declaration on higher education for the twenty-first century : vision and action». [Online]. Available: http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_eng.htm. Accessed on: Dec. 3, 2018. (in English)

«The Cape Town Open Education Declaration: To Open the Future for Open Educational Resources». [Online]. Available: http:// https://www.capetowndeclaration.org. Accessed on: Dec. 2, 2018. (in Ukrainian)

«The Strategy of Informative Society Development in Ukraine». [Online]. Available: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-р Accessed on: Dec. 4, 2018. (in Ukrainian)

«Digital Ukrainian Agenda – 2020». [Online]. Available: https://ucci.org.ua/uploads Accessed on: Dec. 14, 2018. (in Ukrainian)

«New Ukrainian School: Conceptual Principles of Secondary School Reformation». [Online]. Available: http://zakinppo.org.ua/images/2017/docs/10/konczepcziya. Accessed on:Dec. 15, 2018. (in Ukrainian)

«The Law of Ukraine on Education”, The Data of Verkhovna Rada of Ukraine, № 38-39, pp. 380, 2017. [Online]. Available: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19. Accessed on: Dec. 11, 2018. (in Ukrainian)

V. Kinelev, «The education in Informative Era». [Online]. Available: http://www.evarussia.ru. Accessed on: Jan. 15, 2019. (in Russian)

N. Howe, and W. Strauss, Generations: The History of America's Future, 1584 to 2069. New York: William Morrow & Company, 1991. (in English)

O. Krivtsun, «Artist and Generational Mind», Generation in a Social and Cultural Context of the XX-th century. Moscow: Nauka, 2005, pp. 529-544. (in Russian)

R. Lanham, The Electronic Word: Democracy, Technology and the Arts R. Lanham. Chicago: The Univ. of Chicago Press, 1993. (in English)

W. Kandinsky, Punkt und Linie zu Fläche: Beitrag zur Analyse der malerischen Elemente. München: Verlag Albtrt Langen, 1926. (in Deutsch)

D. M. Lopes «A Philosophy of Computer Art». [Online]. Available: https://dl1.cuni.cz/pluginfile.php/500837/mod_resource/content/1/%5BDominic_Lopes. Accessed on: Jan. 8, 2019. (in English)

L. Levchuk, and V. Panchenko, O. Onischenko, D. Kucheriuk, Estetyka. Kyiv: The Center of Educational Literature, 2010. (in Ukrainian)

S. Erohin, The Aesthetic of Digital Computer Fine Art. Moscow: Altejja, 2010. (in Russian)

Je. Toffler, The Tird Wave [transl. from English by K. Ju. Burmistrovoj and ot.]. Moscow: AST, 2009.

(in Russian)

W. J. T. Mitchell, What Do Pictures Want? The Lives and Loves of Images. Chicago; London: Univ. of Chicago press, 2005. (in English)

B. Grojs, «About the Modern Art Museum». [Online]. Available: http://www.guelman.ru. Accessed on: Jan. 11, 2019. (in Russian)

O. S. Sapanzha, and D. E. Ershova «Verbal in fine arts: use of quotes, words and expressions in modern art memes», Russian Linguistic Bulletin, № 2 (10), pp. 56-58, 2017. (in English)

K. Malevich, «Faces are on the Screen», Film Magazine A.R.K., № 2, pp. 15-17, 1926. (in Russian)

M. Lysenko, «Innovative Paradigm of Higher Ukrainian Education in the Transformation to Informative Society», abstract of thesis, PhD, Kyiv Polytechnic Institute, Kyiv, 2013. (in Ukrainian)

I. Levin, «Paradigm Analysis of Architectural and Art Models: Classification, Perspectives, Realization», Kazan Pedagogical Journal, № 4 (117), pp. 53-58, 2016. (in Russian)

O. Kaidanovska, Fine Art Training of an Architect in a Higher Educational Estableshment: monograph, Lviv: Publishing House of Lviv Politechnika, 2013. (in Ukrainian)

T. Rudenka, «Art Pedagogy as an Innovation of Modern Vocational and Pedagogical Theory and Practice», Scientifical Notes of Mykola Hohol Nizhyn State University. Ser.: Psychological and Pedagogical Sciences, № 4, pp. 59-63, 2012. (in Ukrainian)

V. Gabdulhakov, and Je. Galimova, «Digital Pedagogy and Gamification of Education in Universities», Education and Self Development, № 4 (42), pp. 37-43, 2014. (in Russian)

T. Sokolova, «Art Pedagogy as an Innovative Sphere of Educational Knowledge and Pedagogical practice». [Online]. Available: http://100-bal.ru/kultura/5958/index.html. Accessed on: Jan. 15, 2019. (in Russian)

S. Lomov, «Art Education Today and Tomorrow», at the International educat. and pract. conf. Art, Design and Modern Education, Moscow, pp. 443-447. (in Russian)

V. Viitman, and O. Kazakova, «Temporary Correlation of Competencies: «Academic Painting» – «Computer Technologies» in the Process of Students-Designers Education», Gaudeamus igitur, № 1, pp. 3-5, 2017.

(in Russian)

А. Belic-Gejman, «The Possibilities of Computer Technologies in the Process of Training art and graphical Composition»: abstract of thesis, PhD, Moscow State Pedagogical Institute, Moscow, 2008. (in Russian)

L. Husieva, «Students’ Organization of Art Space in the Process of Their Fine Art Training». Scientific periodical of Kherson State University. Pedagogical Sciences. Issue 80 (2), pp. 96-100, 2017. (in Ukrainian)

T. Trubchaninova, «Computer Technologies in Modern Art and Pedagogical Education», Scientific periodical of Kharkiv State Academy of Design and Art, № 7, pp. 108-113, 2004. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

28.10.2020

Як цитувати

[1]
М. О. Пічкур, Г. І. Сотська, І. І. Демченко, А. М. Король, і А. М. Гордаш, «МИТЕЦЬ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОКОЛІННЯ: АКАДЕМІЧНА І ЦИФРОВА ПАРАДИГМА ОБРАЗОТВОРЧОЇ ПІДГОТОВКИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ», ІТЗН, вип. 79, вип. 5, с. 296–312, Жов 2020.

Номер

Розділ

ІКТ і засоби навчання у закладах вищої освіти

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають