DESIGNING AN INFORMATION SYSTEM FOR MONITORING THE PROCESS OF TEACHERS’ ADVANCED TRAINING

Authors

DOI:

https://doi.org/10.33407/itlt.v73i5.2983

Keywords:

monitoring, information system, conceptual design, advanced training of teachers

Abstract

The article deals with an actual problem - the need to develop an information system for monitoring the process of advanced training of teachers in the institution of postgraduate pedagogical education. The publication carried out a conceptual design of this system. In particular, the data and the corresponding information processes, the characteristic organization and implementation of advanced training of teachers are described. The basic requirements for the projected monitoring information system were clarified: for compliance with certain groups of users; the possibility of registering teachers in the region to plan advanced training courses; analyzing the results of students' learning activities using the methods of mathematical statistics; automating the preparation of the necessary documentation of internal reporting and the implementation of its relevant analysis, etc. In addition, the software being developed should be an element of the appropriate computer-oriented educational environment of postgraduate pedagogical education. On the basis of the above, goals, tasks, development principles, general structure, stages of implementation of an information system for monitoring the process of teacher qualification improvement and the expected results from its implementation are determined. At the same time, the publication states that further research may concern the development of an infological database model of an information system for monitoring the process of teachers' advanced training in the institution of a system of postgraduate pedagogical education, which provides analysis of this process and support for the administration to make the necessary management decisions, as well as planning joint activities with district methodological cabinets and relevant representatives of the zonal united territorial communities of the region on the professional development of teachers in the intercourse period.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Petro P. Hrabovskii , Communal Institution "Zhytomyr Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education" of Zhytomyr Regional Council

PhD of Pedagogical Sciences, lecturer

References

Д. М. Бодненко, О. Б. Жильцов, О. Л. Лещинський та Н. П. Мазур, Моніторинг навчальної діяльності. Київ, Україна: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2014.

Г. В. Єльникова та ін., Адаптивне управління: сутність, характеристика, моніторингові системи. Чернівці, Україна : Технодрук, 2009.

О. М. Касьянова Моніторинг в управлінні навчальним закладом. Харків: Основа, 2004.

Л. П. Коробович Педагогічні умови моніторингу результативності навчального процесу в системі педагогічного менеджменту приватного вищого навчального закладу. Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.06. Київ, 2011.

Т. О. Лукіна Державне управління якістю загальної середньої освіти в Україні. К. : Вид-во НАДУ, 2004.

В. М. Приходько Моніторинг якості освіти і виховоної діяльності навчлаьного закладу. Харків: Основа, 2007.

Л. О. Щоголєва, "Моніторинг якості освіти: теоретико-методологічний аспект", Педагогічний пошук, №2, с. 36-40, 2014.

В. Ю. Биков, О. М. Спірін та М. П. Шишкіна "Корпоративні інформаційні системи підтримування науково-освітньої діяльності на базі хмаро орієнтованих сервісів", Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: збірник наукових праць. - Вип. 43 (47) частина 2. с. 178-206, 2015.

В. Ю. Биков, О. М. Спірін та Л. А. Лупаренко "Відкриті Web-орієнтовані системи мониторингу впровадження результатів науково-педагогічних досліджень", Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія, № 1, с. 3-25, 2014.

М. С. Львов, О. В. Співаковський та Д. Є. Щедролосьєв "Інформаційна система управління вищим навчальним закладом як платформа реалізації управління академічним процесом", Комп’ютер у школі та сім’ї, №2, с.3-6, 2007.

В. С. Пономаренко, І. В. Журавльова та І. Л. Латишева Інформаційні системи в управлінні персоналом. Харків: Вид. ХНЕУ, 2008.

О. М. Спірін "Інформаційно-комунікаційні технології моніторингу впровадження результатів науково-дослідних робіт", Інформаційні технології і засоби навчання, № 4(36), с. 132-152, 2013. [Електронний ресурс]. Доступно: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/890/655

Л. Л. Ляхоцька, Л. В. Бондаренко, Г. С. Юзбашева Науково-методичні основи застосування технологій навчання в системі відкритої післядипломної освіти. Київ, Україна: Університет менеджменту освіти, 2018.

П. П. Грабовський Розвиток інформаційної компетентності вчителів природничо-математичних предметів у системі післядипломної педагогічної освіти дис. канд. пед. наук: 13.00.04. Київ, 2016.

А. І. Кузьмінський Теоретико-методологічні засади післядипломної педагогічної освіти в Україні : дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук : 13.00.04. Київ, 2003.

К. Р. Колос Теоретико-методичні засади проектування і використання комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти: дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук : 13.00.10. Київ, 2017.

В. В. Олійник, Л. І. Даниленко Післядипломна педагогічна освіта: сучасність і перспективи розвитку. Київ: Міленіум, 2005.

В. В. Олійник «Тендеції розвитку післядипломної освіти в умовах трансформації суспільства», Теорія і практика управління соціальними системами, №1, с. 56-66, 2013.

Т. М. Сорочан "Методологія змін у системі післядипломної педагогічної освіти" , Педагогіка і психологія, №4, с. 24-31, 2016.

Міністерство освіти і науки молоді та спорту України. (2012, Січ.10). Наказ №1060 "Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси". [Електронний ресурс]. Доступно: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12

Верховна Рада України. (2014, Лип. 01). Закон України "Про вищу освіту" [Електронний ресурс]. Доступно: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page5

С. О. Карплюк, Т. А. Вакалюк " Огляд функціональних можливостей програмного забезпечення для управління освітнім процесом закладу вищої освіти ", Інформаційні технології і засоби навчання, № 3(65), с. 262-276, 2018. [Електронний ресурс]. Доступно: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1961/1341

Національна бібліотека України імені І. В. Вернадського. (2014, Жов. 25). Перелік Національних стандартів України для створення, впровадження та супроводження автоматизованих і інформаційних систем [Електронний ресурс]. Доступно: http://nbuv.gov.ua/node/1469


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

D. Bodnenko, O. Zhyltsov, O. Leshchynskyiet, N. Mazur, Monitoring of educational activities. Kyiv, Ukraine: Boris Grinchenko University of Kyiv, 2014 (in Ukrainian).

H. Yelnykovaetal., Adaptive management: essence, characteristics, monitoring systems. Chernivtsi, Ukraine: Tekhnodruk, 2009 (in Ukrainian).

O. Kasianova Monitor in the management of the educational institution. Kharkiv: Osnova, 2004 (in Ukrainian).

L. Korobovych Pedagogical conditions for monitoring the effectiveness of the educational process in the system of pedagogical management of a private higher educational institution. Avtoref. dys. kand. ped. nauk: 13.00.06. Kyiv, 2011 (in Ukrainian).

T. Lukina State Quality Management of General Secondary Education in Ukraine. Kyiv: Vyd-vo NADU, 2004 (in Ukrainian).

V. Prykhodko Monitoring the quality of education and educational activities of the educational institution. Kharkiv: Osnova, 2007 (in Ukrainian).

L. Shchogoleva, "Monitoring the Quality of Education: Theoretical and Methodological Aspects", Pedagogichnyi poshuk, №2, s. 36-40, 2014 (in Ukrainian).

V. Bykov, O. Spirin, M. Shyshkina "Corporate information systems supporting scientific and educational activities based on cloud-based services", Problemy ta perspektyvy formuvannia natsionalnoi humanitarno-tekhnichnoi elity: zbirnyk naukovykh prats, № 43 (47) chastyna 2. s. 178-206, 2015 (in Ukrainian).

V. Bykov, O. Spirin, L. Luparenko "Open Web-oriented monitoring systems for the implementation of the results of scientific and pedagogical research", Teoriia i praktyka upravlinnia sotsialnymy systemamy: filosofiia, psykholohiia, pedahohika, sotsiolohiia, № 1, s. 3-25, 2014 (in Ukrainian).

M. Lvov, O. Spivakovskyi, D. Shchedrolosiev "Information management system of

higher educational institution as a platform for implementing the management of the academic process", Kompiuter u shkoli ta simi, №2, s.3-6, 2007 (in Ukrainian).

V. Ponomarenko, I. Zhuravlova, I. Latysheva

Information systems in personnel management. Kharkiv, Ukraine: Kharkiv National University of Economics, 2008 (in Ukrainian).

O. Spirin "Information and communication technologies for monitoring the implementation of research results" [Online], Information Technologies and Learning, № 4(36), s. 132-152, 2013. Available: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/890/655

L. Lyahotska, L. Bondarenko, G. Yuzbasheva, Scientific and methodical bases of application of training technologies in the system of open postgraduate education. Kyiv, Ukraine: University of Management Education, 2018 (in Ukrainian).

P. Hrabovskyi The development of information competence of teachers of Natural and Mathematical subjects in-service teachers’ training dys. kand. ped. nauk: 13.00.04. Kyiv, 2016 (in Ukrainian).

A. Kuzminskyi Theoretical and methodological principles of postgraduate pedagogical education in Ukraine : dys. na zdobuttia nauk. stupenia doktora ped. nauk : 13.00.04. Kyiv, 2003 (in Ukrainian).

K. Kolos Theoretical and methodical principles of designing and using a computer-based educational environment of postgraduate pedagogical education institution: dys. na zdobuttia nauk. stupenia doktora ped. nauk : 13.00.10. Kyiv (in Ukrainian).

V. Oliinyk, L. I. Danylenko Postgraduate pedagogical education: present and future development. Kyiv: Milenium, 2005 (in Ukrainian).

V. Oliinyk "The tendencies of development of postgraduate education in the conditions of transformation of society", Teoriia i praktyka upravlinnia sotsialnymy systemamy, №1, p. 56-66, 2013 (in Ukrainian).

T. M. Sorochan "Methodology of changes in the system of postgraduate pedagogical education", Pedagogika i psihologiya, №4, p. 24-31, 2016 (in Ukrainian).

Ministry of Education and Science of Ukraine. (2012, Jan.10). Order No. 1060 "On Approval of the Regulation on Electronic Educational Resources". [Online]. Available: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12 .

Verkhovna Rada of Ukraine. (2014, Jul. 01). Law of Ukraine "On Higher Education" [Online]. Available: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page5.

S. Karpliuk, T. Vakaliuk " An overview of the functionalities of the software for managing the educational process of the institution of higher education" [Online], Information Technologies and Learning, № 3(65), s. 262-276, 2018. Available: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1961/1341

National Library of Ukraine named after I.V. Vernadsky. (2014, Oct. 25). List of National Standards of Ukraine for the creation, implementation and maintenance of automated and information systems [Online]. Available:: http://nbuv.gov.ua/node/1469

Published

2019-10-30

How to Cite

Hrabovskii П. П. (2019). DESIGNING AN INFORMATION SYSTEM FOR MONITORING THE PROCESS OF TEACHERS’ ADVANCED TRAINING . Information Technologies and Learning Tools, 73(5), 206–218. https://doi.org/10.33407/itlt.v73i5.2983

Issue

Section

ICT and learning tools in the sphere of post-graduate education