FORMATION OF THE COGNITIVE COMPONENT OF MEDICAL STUDENTS’ PROFESSIONAL-COMMUNICATIVE CULTURE BY MEANS OF AN INFORMATIONAL-EDUCATIONAL BLOG

Authors

DOI:

https://doi.org/10.33407/itlt.v75i1.3071

Keywords:

professional-communicative culture, cognitive component, Internet technologies, blog technology, teacher’s informational-educational blog, medical students

Abstract

The article emphasizes the need for the development of medical students’ professional-communicative culture while being trained at medical universities. The authors claim that blog technology plays an essential role in the process of its cognitive component providing. The article presents some practical aspects of creating teacher’s informational-educational blog, which is devoted to the development of prospective physicians’ professional-communicative culture. The article shows the development stages of the blog, defines its goals and functions as well as presents the structure of the blog devised by the authors. The authors describe features and advantages of the CMS WordPress, due to which this system has been chosen to create the blog. The article clears up the features of modern young people’s “clip thinking”, which is formed under conditions of new information environment due to the wide use of mobile phones and the Internet. According to the described psychological peculiarities, the requirements for the blog content are defined. They include presentation of information in the form of clips; the use of vivid visual presentations with clear language; the use of images that can be presented as slideshows or animated videos. The authors define criteria for text and video selection for the blog as well as the principles of blog content selection and creation. The content of each section of a blog is briefly described. The features and advantages of online exercises, created in LearningApps.org environment, are outlined. The authors emphasize benefits of online exercises which can improve medical students’ English vocabulary. The authors provide some tasks for students to do in Foreign Language classes using the blog by principles of BYOD. The practical result of the research is the teacher’s information-education blog "Doctor-Patient Communication" created by the authors.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Olha V. Akimova, Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynsky State Pedagogical University

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head of the Department of Pedagogics and Professional Education

Larysa V. Dudikova, Vinnytsia National Pirogov Memorial Medical University

Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Foreign Languages with the Course of the Latin Language and Medical Terminology

Alla M. Kolomiets, Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynsky State Pedagogical University

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Vice-rector for Scientific Work

Yuliia M. Ostraus, Vinnytsia National Pirogov Memorial Medical University

Senior Lecturer at the Department of Foreign Languages with the Course of the Latin Language and Medical Terminology

References

Ю. М. Остраус, “Критерії, показники та рівні сформованості професійно-комунікативної культури майбутніх сімейних лікарів”, Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія, вип. №47, с. 96-102, 2016.

В. Ю. Биков, “Сучасні завдання інформатизації освіти”, Інформаційні технології і засоби навчання, №1 (15), 2010. [Електронний ресурс]. Режим доступу : https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/25. Дата звернення: Січ., 21, 2018.

Г. М. Алєксєєва, “Розробка блогу вчителя-предметника засобами мережевих технологій”, Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка, №17, c. 86-92, 2016.

Г. М. Алєксєєва, “Розробка та впровадження блогу вчителя засобами мережевих технологій”, Штучний інтелект, № 3-4, с. 125-133, 2015.

С. А. Белов, “Использование блогов в образовательном процессе высшей школы”, Ползуновский альманах, №1, с. 150-153, 2001.

Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія, М. М. Козяр, Інформаційно-комунікаційні технології в професійній освіті майбутніх фахівців. Львів, Україна: Сполом, 2012.

М. Ю. Кадемія, О. В. Шестопалюк, В. М. Кобися, Використання сервісів соціальних медіа в навчальному процесі ВНЗ: Блоги, Веб-квести, Блог-квести. Вінниця, Україна: ТОВ «Ландо ЛТД», 2014.

Н. Т. Тверезовська, О. Й. Янковська, “Блоги як інноваційний ресурс особистісно орієнтованого навчання”, Педагогічний дискурс, вип. 7, с. 222-225, 2010.

Г. В. Ткачук, Методика використання освітніх веб-ресурсів у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики. Умань, Україна: Видавець «Сочінський», 2011.

Н. Хміль, “Педагогічні умови ефективного використання блогів для організації навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні інформатики”, Проблеми підготовки сучасного вчителя, № 7, c. 138-143, 2013.

А. М. Приходько, “Використання блог-технології у процесі викладання російської мови як іноземної”, Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі, вип. 22, с. 202-208, 2013.

П. В. Сысоев, “Блог-технологияв обучении иностранному языку”, Язык и культура, № 4 (20), с.115-127, 2012.

Ю. М. Остраус, “Сутність поняття «професійна комунікація сімейного лікаря»”, на ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Актуальні наукові проблеми. Розгляд, рішення, практика, Одеса, 2017, ч. 1, с. 22-26.

Ю. М. Остраус, “Підходи до визначення сутності поняття «професійно-комунікативна культура майбутніх сімейних лікарів»”, Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія, вип. №42, ч. І, с. 242-247, 2014.

Ю. М. Остраус, “Структурні компоненти професійно-комунікативної культури майбутніх сімейних лікарів”, Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень, вип. 3 (6), с. 300-304, 2014.

МОЗ України. (29.06.2017 року). Лист № 08.1-30/17662, Про визначення рівня компетентності з іноземної мови професійного спрямування. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.testcentr.org.ua/docs/MoH/MoH-2017.06.29-08.1-30_17662.pdf. Дата звернення: Січ., 21, 2018.

“Експрес-аналіз результатів складання 26.06.2018 субтесту з іноземної мови професійного спрямування студентами 3-го курсу спеціальності «Медицина»”. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://testcentr.org.ua/docs/TB/Ekspress-analiz-ZLP-inoz-subtest-120918.pdf. Дата звернення: Січ., 21, 2018.

Л. И. Белоусова та Н. В. Житенева, “Дидактические аспекты использования технологий визуализации в учебном процессе общеобразовательной школы”, Інформаційні технології і засоби навчання, т. 40, № 2, 2014. [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1017. Дата звернення: Січ., 21, 2018.

Т. В. Семеновских, “Феномен «Клипового мышления» в образовательной вузовской среде”, Интернет-журнал Науковедение, №5 (24), 2014. [Електронний ресурс]. Режим доступу : https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-klipovogo-myshleniya-v-obrazovatelnoy-vuzovskoy-srede. Дата звернення: Січ., 21, 2018.

Т. А. Удовицька, “Кліпове мислення” молоді: особливості прояву в процесі навчання (до постановки проблеми)”, Вища освіта України, дод. 1, вип. 31, том VIII (50), с. 407-416, 2013.

К. Г. Фрумкин, “Глобальные изменения в мышлении и судьба текстовой культуры”, Ineternum, № 1, c. 26-36, 2010.

Л. Г. Кайдалова, Н. Б. Щокіна, Планування і організація навчально-виховного процесу у вищій школі. Харків, Україна: НФаУ, 2014.

Н. С. Кочеткова, “О содержании и принципах отбора учебных материалов по курсу Language for specific purposes на технических факультетах”, Альманах современной науки и образования, № 12 (31), ч. II, с. 93-95, 2009.

В. Г. Терещук, “Відбір текстових матеріалів для формування англомовної лексичної компетенції”, Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота, вип. 29, с. 223– 226, 2013.

С. И. Шарапова, “Критерии отбора содержательно-текстовой базы для обучения студентов неязыкового вуза профессионально ориентированному чтению на иностранном языке”, Известия РГПУ им. А. И. Герцена, вып. 102, с. 319-322, 2009.

Т. В. Сидоренко, “Принципы отбора и методической адаптации оригинальных видеоматериалов”, Вестник ВГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация, №1, с. 207-210, 2012.

Марія Семаньків та Богдан Білусяк, “Використання Інтернет-сервісів в навчальному процесі”, Міжнар. наук.-практ. конф. Інформаційні технології та комп'ютерне моделювання, Івано-Франківськ, с. 97-100, 2018.

І. М. Павленко, “Використання існуючих сервісів для створення інтерактивних вправ”, Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ, Вінниця, с. 374– 381, 2016.

М. А. Сабліна, “Інтерактивне середовище LearningApps як інструмент викладу теоретичного матеріалу в процесі фахової підготовки студентів”, Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету, вип. 3, 2017. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/oeeemu_2017_3_21. Дата звернення: Січ., 21, 2018.

Н. В. Житєньова, “Технології візуалізації в сучасних освітніх трендах”, Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету, №2, с. 144-157, 2016.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Y. M. Ostraus, “Criteria, indicators and levels of future family physicians’ professional communicative culture”, Scientific Issues of Vinnytsia State M. Kotsyubynskyi Pedagogical University. Section: Pedagogics and Psychology, no. 47, pp. 96-102, 2016 (in Ukrainian).

V. Bykov, “Modern tasks of informatization of education”, Information Technologies and Learning Tools, №1 (15), 2010. [Online]. Available: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/25/. Accessed on: Jan., 21, 2018 (in Ukrainian).

H. Alekseeva, “Development of the subject teacher's blog by means of networking technology”, Scientific Bulletin Melitopol State Pedagogical University. Series: Pedagogy, no. 17, pp. 86-92, 2016 (in Ukrainian).

H. Alekseeva, “Development and implementation of a teacher blog by means of network technologies”, Artificial Intelligence, no. 3-4, pp. 125-133, 2015 (in Ukrainian).

S. А. Belov, “The use of blogs in higher education”, Polzunovsky Almanac, no. 1, pp. 150-153, 2001(in Russian).

R. S. Hurevych, M. Y. Kademiia, ta М. М. Koziar, Information and communication technologies in the professional education of future specialists. Lviv, Ukraine: Spolom, 2012 (in Ukrainian).

M. Y. Kademiia, О. V. Shestopaliuk, ta V. М. Kobysia, Use of social media services in the educational process of universities: Blogs, Web-quests, Blog-quests. Vinnytsia, Ukraine: Lando LTD, 2014 (in Ukrainian).

N. T. Tverezovska, ta O. Y. Yankovska, “Blogs as innovative resource of personally-based learning”, Pedagogical Discourse, no. 7, pp. 222-225, 2010 (in Ukrainian).

G. V. Tkachuk, Methods of the use of educational web resources in the process of future computer science teachers training. Uman, Ukraine: Publisher «Sochinskyi», 2011 (in Ukrainian).

N. Khmil, “Pedagogical conditions of effective use of blogs for organization of educational and cognitive activity of students while studying Computer Science”, Problems of Modern Teacher Education, no. 7, pp. 138-143, 2013 (in Ukrainian).

А. М. Prykhodko, “The use of blog-technology in teaching Russian as a foreign language”, Teaching Languages at Higher Institutions, no. 22, pp. 202-208, 2013 (in Ukrainian).

P. V. Sysoiev, “Blogs in foreign language teaching”, Language and Culture, no. 4 (20), pp.115-127, 2012 (in Russian).

Y. M. Ostraus, “Meaning of the concept «family doctors’ professional communication»”, in ІІ International scientific-practical conf. Actual scientific problems. Consideration, decision, practice, Odessa, 2017, vol. 1, pp. 22-26 (in Ukrainian).

Y. M. Ostraus, “Some approaches to the definition of the concept «future family doctors’ professional communicative culture»”, Scientific Issues of Vinnytsia State M. Kotsyubynskyi Pedagogical University. Section: Pedagogics and Psychology, no. 42, vol. І, pp. 242-247, 2014 (in Ukrainian).

Y. M. Ostraus, “Structural components of future family doctors’ professional communicative culture”, Actual Problems of Modern Science and Scientific Research, no. 3 (6), pp. 300-304, 2014 (in Ukrainian).

Ministry of Health of Ukraine. (29.06.2017). Letter № 08.1-30/17662, Determination of the level of professional foreign language competence. [Online]. Available: https://www.testcentr.org.ua/docs/MoH/MoH-2017.06.29-08.1-30_17662.pdf. Accessed on: Jan., 21, 2018 (in Ukrainian).

“Express-analysis of the results of the 26.06.2018 subtest of a professional foreign language taken by the 3rd year students of specialty «Medicine»”. [Online]. Available: http://testcentr.org.ua/docs/TB/Ekspress-analiz-ZLP-inoz-subtest-120918.pdf. Accessed on: Jan., 21, 2018 (in Ukrainian).

L. I. Belousova, ta N. V. Zhiteneva, “Didactic aspects using technology of vizualization in educational process of secondary school”, Information Technologies and Learning Tools, vol. 40, no. 2, 2014. [Online]. Available: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1017. Accessed on: Jan., 21, 2018 (in Russian).

T. V. Semenovskih, “The phenomenon of «clip-thinking» in the educational high school environment”, Science, no. 5 (24), 2014. [Online]. Available: https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-klipovogo-myshleniya-v-obrazovatelnoy-vuzovskoy-srede. Accessed on: Jan., 21, 2018 (in Russian).

T. A. Udovytska, “Young people “clipping way of thinking”: specific features of its display in the learning process (the problem formulation)”, Higher education of Ukraine, supplement 1, no. 31, vol. VIII (50), pp. 407-416, 2013 (in Ukrainian).

K. G. Frumkin, “Global changes in thinking and fate of the textual culture”, Ineternum, no. 1, pp. 26-36, 2010 (in Russian).

L. G. Kaidalova, ta N. B. Shchokina, Planning and organization of educational process in universities. Kharkiv,Ukraine: NPhаU, 2014 (in Ukrainian).

N. S. Kochetkova, “Content and principles of selection of training materials for the course Language for Specific Purposes at technical faculties”, Almanac of Modern Science and Education, no. 12 (31), part 2, pp. 93-95, 2009 (in Russian).

V. H. Tereshchuk, “Selection of text materials to form English lexical competence”, Scientific Herald of Uzhhorod University. Series: «Pedagogy. Social Work», no. 29, pp. 223– 226, 2013 (in Ukrainian).

S. I. Sharapova, “Criteria for text selection in teaching technical students to read profession-oriented texts in a foreign language”, Herzen University Journal of Humanities & Science, no. 102, pp. 319-322, 2009 (in Russian).

T. V. Sidorenko, “Principles of selection and methodical adaptation of original video materials”, Proceedings of Voronezh State University. Series: Linguistics and intercultural communication, no. 1, pp. 207-210, 2012 (in Russian).

M. Semankiv, and B. Bilusiak, “Use of Internet services in the educational process”, International scientific and practical conference Information technology and computer simulation, Ivano-Frankivsk, pp.97-100, 2018 (in Ukrainian).

I. M. Pavlenko, “Use of existing services to create interactive exercises”, International scientific and practical conference Electronic information resources: creation, use, access, Vinnytsya, pp. 374– 381, 2016 (in Ukrainian).

М. А. Sablina, “Interactive environment Learningapps as a tool of the presentation of theoretical material in the training process of students”, Open Educational E-environment of Modern University, no. 3, pp. 288-294, 2017. [Online]. Available: http://nbuv.gov.ua/UJRN/oeeemu_2017_3_21. Accessed on: Jan., 21, 2018 (in Ukrainian).

N. V. Zhiteneva, “Technologies of visualization in modern educational trends”, Open Educational E-environment of Modern University, no. 2, pp. 144-157, 2016 (in Ukrainian).

Published

2020-02-24

How to Cite

Akimova О. В., Dudikova Л. В., Kolomiets А. М., & Ostraus Ю. М. (2020). FORMATION OF THE COGNITIVE COMPONENT OF MEDICAL STUDENTS’ PROFESSIONAL-COMMUNICATIVE CULTURE BY MEANS OF AN INFORMATIONAL-EDUCATIONAL BLOG. Information Technologies and Learning Tools, 75(1), 90–107. https://doi.org/10.33407/itlt.v75i1.3071

Issue

Section

ICT and learning tools in vocational education and training

Most read articles by the same author(s)