ПРОФЕСІЙНЕ САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАЧІВ В УМОВАХ УПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Анна Володимирівна Троцко НАПН України
  • Людмила Сергіївна Рибалко Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди http://orcid.org/0000-0003-1262-8551
  • Олена Георгіївна Кіріленко Харківський національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» http://orcid.org/0000-0002-4496-3787
  • Галина Олексіївна Труш Харківський національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» http://orcid.org/0000-0002-6154-9799

DOI:

https://doi.org/10.33407/itlt.v72i4.3088

Ключові слова:

особистість викладача, інформаційно-комунікаційні технології, система Moodle, міждисциплінарний курс для викладачів, дистанційні курси для студентів

Анотація

У статті акцентовано увагу на тому, що впровадження дистанційного навчання в закладах вищої освіти України зумовлено потребами модернізації системи професійної підготовки студентів, спроможної забезпечити конкурентоздатність майбутніх фахівців на ринку праці. Доведено, що ефективність упровадження дистанційного навчання залежить від суб’єктивних (рівень підготовки викладачів і студентів до роботи в дистанційному режимі) і об’єктивних факторів (наявність матеріально-технічної бази закладів вищої освіти). Усупереч існуючому стереотипу «із упровадженням дистанційного навчання викладачі стануть непотрібними» заявлено, що викладач є ключовою ланкою впровадження будь-якої інновації в освіті. Проте головною умовою цієї тези є позитивне ставлення викладача до освітніх новозмін, його прагнення до професійного самовдосконалення, активність та ініціативність у розбудові вищої школи. Розглянуто професійне самовдосконалення викладачів як процес постійного оновлення знань і вмінь педагогічної діяльності з метою використання в освітньому процесі інноваційних методів, організаційних форм, технологій роботи зі студентами. Проведено анкетування, результати якого засвідчили недостатньо високу готовність викладачів до професійного самовдосконалення в умовах упровадження дистанційного навчання. Розроблено навчально-методичне забезпечення процесу професійного самовдосконалення викладачів в умовах упровадження дистанційного навчання в закладах вищої освіти, а саме: робочу програму з міждисциплінарного курсу «Впровадження освітніх дистанційних технологій в освітній процес вищої школи» для викладачів різного фаху підготовки, педагогічної і непедагогічної освіти, з різним стажем роботи; дидактичні матеріали до застосування інформаційно-комунікаційних технологій у вищій освіті та організації інтерактивного зв’язку між викладачем і студентами. Отримані результати (підготовлені викладачами дистанційні курси, автоматизовані тести, ігрокомплекси, мультимедійний глосарій) довели результативність цілеспрямованого професійного самовдосконалення викладачів. Накреслено перспективи професійного самовдосконалення викладачів засобами інформаційно-комунікаційних технологій в умовах створення іншомовного середовища в закладах вищої освіти.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Анна Володимирівна Троцко, НАПН України

доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент

Людмила Сергіївна Рибалко, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи,

Олена Георгіївна Кіріленко, Харківський національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інженерії програмного забезпечення, професор

Галина Олексіївна Труш, Харківський національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інженерії програмного забезпечення

Посилання

А. В. Троцко, та Ю. М. Короткова, "Застосування ІКТ у процесі навчання іноземних мов: досвід України та Греції", Інформаційні технології і засоби навчання, т. 68, № 6, c. 166-180, 2018.

V. Yu. Bykov, and M. P. Shyshkina, "The conceptual basis of the university cloud-based learning and research environment formation and development in view of the open science priorities", Information Technologies and Learning Tools, vol. 68, no. 6, pp.1-19, 2018.

M. Bond, V. Marín, C. Dolch, S. Bedenlier, and O. Zawacki-Richter, "Digital transformation in German higher education: student and teacher perceptions and usage of digital media", International Journal of Educational Technology in Higher Education, vol. 15, no. 1, 2018. [Електронний ресурс]. Доступно: https://educationaltechnologyjournal.springeropen.com/articles/

1186/s41239-018-0130-1. Дата звернення: Бер. 12, 2019.

Е. Г. Кириленко, Г. А. Труш, и С. А. Жигальцев, "Использование web-сервиса Тrello для организации учебного группового проекта", Norwegian Journal of development of the International Science, vol. 2, no. 22, pp. 16-20, 2018.

Л. С. Рибалко та Є. В. Пизіна, "Формування професійних компетенцій майбутніх перекладачів технічної літератури із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій". Харків: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2014.

C. Redecker,"European Framework for the Digital Competence of Educators". Luxembourg: Publications Office of the European Union. 2017. [Електронний ресурс]. Доступно: https://doi.org/10.2760/159770. Дата звернення: Бер. 31, 2019.

І. В Герасименко, "Методика використання технологій дистанційного навчання в підготовці бакалаврів комп’ютерних наук", дис. канд. пед. наук, НАПН України, Ін-т інформ. технологій і засобів навчання, Київ, 2014.

Н. В. Жевакіна, "Педагогічні умови організації дистанційного навчання студентів гуманітарних спеціальностей у педагогічному університеті", дис. канд. пед. наук, Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Луганськ, 2009.

B. Oliver, and T. Jorre de St Jorre, "Graduate attributes for 2020 and beyond: Recommendations for Australian higher education providers", Higher Education Research and Development, pp. 1-16, 2018. [Електронний ресурс]. Доступно: https://doi.org/10.1080/07294360.2018.1446415. Дата звернення: Бер. 31, 2019.

Ф. Майнаєв, та Л. Рибалко, "Дидактичні матеріали до застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні студентів суспільно-гуманітарного профілю в закладах вищої освіти", Харків, Україна: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2018.

М. В. Супрун, "Організація навчального процесу в магістратурі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ)". Вісник Житомирського державного університету. Педагогічні науки, вип. 3 (81), c. 115-120, 2015.

Ю. П. Біляй, "Методична система підготовки майбутніх вчителів математики та інформатики до використання технологій дистанційного навчання", дис. канд. пед. наук, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Київ, 2018.

О. Г. Кіріленко, "Умови підготовки викладачів вищих навчальних закладів до організації дистанційного навчання", Гуманізація навчально-виховного процесу: зб. наук. пр., Слов’янський державний педагогічний університет, вип. ХХХІІІ, c. 24-32, 2006.

О. В. Кареліна, "Вплив особистості викладача на підвищення ефективності дистанційного навчання", Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. пр.,

вип. 6, Київ-Вінниця: ДОВ Вінниця, c. 421-427, 2004.

В. М. Кухаренко та ін., "Теорія і практика змішаного навчання". Харків, Україна: «Міськдрук», НТУ «ХПІ», 2016.

О. П. Муковіз, "Підготовка викладача до організації дистанційного навчання в системі неперервної освіти вчителів початкової школи", Комп’ютер у школі та сім’ї, № 6, с. 26-30, 2014.

В. В. Осадчий, та І. М. Сердюк, "Персональний сайт як засіб формування цифрового іміджу науково-педагогічних працівників", Інформаційні технології і засоби навчання,

т. 69, № 1, c. 78-91, 2019.

В. Ю. Стрельніков, "Особливості побудови курсів підвищення підготовки викладачів до проектування дистанційного навчання", на XLIІ Міжнар. наук.-метод. конф. Дистанційна освіта: забезпечення доступності та неперервної освіти впродовж життя

(E-Learning and University Education-2017), Полтава, 2017, с. 230-232.

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудн. 2015 р. № 1187 (редакція від 23.05.2018 р., підстава 347-2018-п), "Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності". [Електронний ресурс]. Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF. Дата звернення: Бер. 31, 2019.

Г. А. Назаренко, та Т. К. Андрющенко, "Інформаційно-комунікаційні технології як інструмент підвищення якості дошкільної освіти", Інформаційні технології і засоби навчання, т. 69, № 1, c. 21-36, 2019.

Наказ МОН України від 25 липн. 2018. "Про вищу освіту". [Електронний ресурс]. Доступно: https://zakon.help/law/1556-VII/edition25.07.2018/page6. Дата звернення: Бер. 31, 2019.

Постанова МОН України від 20 грудн. 2000. "Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні". Освітній портал. [Електронний ресурс]. Доступно: http://www.osvita.org.ua/distance/pravo/00.html. Дата звернення: Бер. 31, 2019.

Наказ МОН України від 25 квітн. 2013, № 466. "Про затвердження Положення про дистанційне навчання". [Електронний ресурс]. Доступно: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13. Дата звернення: Бер. 31, 2019.

Наказ МОН України від 31 жовт. 2013, №1518. "Про затвердження Вимог до вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, наукових, освітньо-наукових установ, що надають освітні послуги за дистанційною формою навчання з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за акредитованими напрямами і спеціальностями". [Електронний ресурс]. Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1857-13. Дата звернення: Бер. 31, 2019.

Наказ Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ" від 15 жовт. 2016, № 392. "Про впровадження дистанційного навчання в університеті". [Електронний ресурс]. Доступно: https://khai.edu/ua/. Дата звернення: Бер. 25, 2019.

Робоча програма з курсу «Впровадження освітніх дистанційних технологій в освітній процес вищої школи». [Електронний ресурс]. Доступно: https://mentor.khai.edu/course/view.php?id=19. Дата звернення: Бер. 25, 2019.

О. Г. Кіріленко, "Діагностика педагогічних знань й умінь викладачів технічних вишів", Молодий вчений, №2 (29), с. 284-289, 2016.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

A. V. Trotsko, and Yu. M. Korotkova, "Using information and communication technologies in the process of teaching foreign languages: the experience of Ukraine and Greece", Information Technologies and Learning Tools, vol. 68, no. 6, pp. 166-180, 2018. (in Ukrainian)

V. Yu. Bykov, and M. P. Shyshkina, "The conceptual basis of the university cloud-based learning and research environment formation and development in view of the open science priorities", Information Technologies and Learning Tools, vol. 68, no. 6, pp.1-19, 2018.

(in English)

M. Bond, V. Marín, C. Dolch, S. Bedenlier, and O. Zawacki-Richter, "Digital transformation in German higher education: student and teacher perceptions and usage of digital media", International Journal of Educational Technology in Higher Education, vol. 15, no. 1, 2018. [Online]. Available: https://educationaltechnologyjournal.springeropen.com/articles/

1186/s41239-018-0130-1. Accessed on: Mar. 12, 2019. (in English)

O. Kirilenko, H.Trush, and S. Zhigaltsev, "Using the web service Trello to manage a training group project", Norwegian Journal of development of the International Science, vol. 2, no. 22, pp. 16-20, 2018. (in Russian)

L. S. Rybalko, and Ye. V. Pyzina, "Formation of future on technical literature translators’ professional competence by means of information and communication technologies: monohrafiia". H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Kharkiv, 2014. (in Ukrainian)

C. Redecker,"European Framework for the Digital Competence of Educators". Luxembourg: Publications Office of the European Union. 2017. [Online]. Available: https://doi.org/10.2760/159770. Accessed on: Mar. 31, 2019. (in English)

I. V. Herasymenko, "Methodology of using distance learning technologies in preparation of bachelor's degree in computer science", Phd thesis, NAES of Ukraine, Institute of Information Technologies and Learning Tools, Kyiv, 2014. (in Ukrainian)

N. V. Zhevakina, "Pedagogical conditions of the organization of the distance education for the humanity students of the pedagogical universit", Phd thesis, Taras Shevchenko Luhansk National University, Luhansk, 2009. (in Ukrainian)

B. Oliver, and T. Jorre de St Jorre, "Graduate attributes for 2020 and beyond: Recommendations for Australian higher education providers". Higher Education Research and Development, pp. 1-16, 2018. [Online]. Available: https://doi.org/10.1080/

2018.1446415. Accessed on: Mar. 31, 2019. (in English)

F. Mainaiev, and L. Rybalko, "Didactic materials for the application of information and communication technologies in teaching students of a social and humanitarian profile in higher education institutions". Kharkiv, Ukraine: H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, 2018. (in Ukrainian)

M. V. Suprun,"The educational process organization with the use of the informational and communicational technologies in the master course", Ivan Franko Zhytomyr state university journal. Pedagogical sciences, iss. 3 (81), pp. 115-120, 2015. (in Ukrainian)

Y. P. Biliai, "Methodical system of training of future mathematics and computer science teachers to use distance-learning technologies", Phd thesis, M.P. Drahomanov National Teacher’s Training University, Kyiv, 2018. (in Ukrainian)

O. H. Kirilenko, "Conditions of training teachers of higher technical educational institutions for the organization of distant teaching", Humanization of educational process: сollection of scientific papers, Slavyansk state pedagogical university, vol. ХХХІІІ, pp. 24-32, 2006. (in Ukrainian)

O. V. Karelina, "Influence of the teacher's personality on efficiency of distance learning", Modern information technologies and innovation methodologies of education in professional training: methodology, theory, experience, problems: сollection of scientific papers, iss. 6, Kyiv-Vinnytsia, pp. 421-427, 2018. (in Ukrainian)

V. M. Kukharenko et al., Theory and Practice of blended learning. Kharkiv, Ukraine: "Miskdruk", NTU "KhPI", 2016. (in Ukrainian)

O. P. Mukoviz, "Training of a lecturer to organization of distant education in the system of continuous education of primary school teachers", Computer at school and family, no. 6, pp. 26-30, 2014. (in Ukrainian)

V. V. Osadchyi, and I. M. Serdiuk, "Personal site as a means for forming digital image of scientific and pedagogical workers", Information Technologies and Learning Tools, vol. 69, no. 1, pp. 78-91, 2019. (in Ukrainian)

V. Yu. Strelnikov, "Features of constructing courses for improving the training of teachers in the design of distance learning", in XLIІ International Conference Distance education: ensuring accessibility and continuing education throughout life (E-Learning and University Education-2017), Poltava, 2017, pp. 230-232. (in Ukrainian)

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 30 December 2015 № 1187 (as amended on 23.05.2018, basis 347-2018-p), "On Approval of Licensing Conditions for the Conduct of Educational Activities". [Online]. Available: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/

-2015-%D0%BF. Accessed on: Mar. 31, 2019. (in Ukrainian)

H. A. Nazarenko, and T. K. Andriushchenko, "Information and communication technologies as an instrument for preschool education quality improvement", Information Technologies and Learning Tools, vol. 69, no. 1, pp. 21-36, 2019. (in Ukrainian)

Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine from 25 July 2018. "About Higher Education". [Online]. Available: https://zakon.help/law/1556-VII/edition25.07.2018/page6. Accessed on: Mar. 31, 2019. (in Ukrainian)

Resolution of the Ministry of Education and Science of Ukraine from 20 Dec. 2000. "Concept of development of distance education in Ukraine". Educational portal. [Online]. Available: http://www.osvita.org.ua/distance/pravo/00.html. Accessed on: Mar. 31, 2019. (in Ukrainian)

Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine from 25 April 2013, № 466. "About the approval of the Regulation on distance education". [Online]. Available: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13. Accessed: Mar. 31, 2019. (in Ukrainian)

Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated 31 Oct. 2013, №1518. "On approval of requirements for higher educational institutions and postgraduate education institutions, scientific, educational and scientific institutions providing educational services in the distant form of training and advanced training of specialists in accredited areas and specialties". [Online]. Available: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1857-13. Accessed on: Mar. 31, 2019. (in Ukrainian)

Order National Aerospace University named M.E. Zhukovsky "KhAI" from 15 October 2016, № 392. "Іmplantation of distance learning at the university". [Online]. Available: https://khai.edu/ua/. Accessed on: Mar. 25, 2019. (in Ukrainian) .

Work program on the course " Іmplantation of Distance Educational Technologies in the Learning Process". [Online]. Available: https://mentor.khai.edu/course/view.php?id=19. Accessed on: Mar. 25, 2019. (in Ukrainian)

O. H. Kirilenko, "Assessment of pedagogical knowledge and skills of teachers of higher technical educational institutions", Molodyi vchenyi, no. 2 (29), pp. 284-289, 2016.

(in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

21.09.2019

Як цитувати

[1]
А. В. Троцко, Л. С. Рибалко, О. Г. Кіріленко, і Г. О. Труш, «ПРОФЕСІЙНЕ САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАЧІВ В УМОВАХ УПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ», ІТЗН, вип. 72, вип. 4, с. 258–272, Вер 2019.

Номер

Розділ

ІКТ і засоби навчання в системі післядипломної педагогічної освіти

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають