THE USAGE OF GOOGLE CLOUD SERVICES FOR MONITORING AND EVALUATION OF STUDENTS HEALTHY LIFESTYLE

  • Stepan P. Velychko Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University http://orcid.org/0000-0002-1692-9741
  • Tetiana V. Rudenko Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University
Keywords: information and communication technologies, computerization of education, computer-based learning tools, Google cloud services, health level of students, healthy lifestyle, evaluation and monitoring

Abstract

The article is devoted to the introduction of cloud technologies to monitor and analyse the state of physical development and health of students, their awareness and readiness for a healthy lifestyle. For reliable information on the physical health of students, it is proposed to determine the level of health of each student through the POPs (self-assessment of health), involving the students themselves in gathering and accumulation of information, and in order to interest them in this problem, methods of self-monitoring and individual calculations by means of Information and Communication Technologies (ICT) are offered and in particular the application of Google cloud services, which are widely used by anyone in any moment as proposed freely in the Internet. In such circumstances for qualitative and quantitative evaluation of physical health of academic group, the calculations of five indices are applied during Valeology classes at pedagogical institutions of higher education. Their analysis allows to generalize the results at qualitative and quantitative levels and to show them as tables and graphics. Students themselves collect information to determine each criteria about the state of their individual health and livelihoods and using the proposed software products of cloud services, quickly make appropriate calculations that allow you to evaluate and monitor the health status of the academic group (or course in general) in practical classes and performing individual tasks or educational projects. This approach makes it possible to involve students in the use of Google cloud services and to more accurately evaluate the relevant factors while at the same time contributing to the formation of an active and vital personality of a future specialist with higher education and his professional competence. The proposed method can be successfully applied in practice to assess the level of physical health and healthy lifestyle in all areas of human activity, and it allows to solve the task of health preservation and forming of healthy lifestyle of separate office workers’ groups effectively. The article highlights the level of students' acknowledgement about healthy lifestyle and application of Google cloud services for evaluation of this level, which is possible for junior students of pedagogical universities and even high school pupils during the monitoring of their health level.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Stepan P. Velychko, Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University

PhD of Pedagogical Sciences, Professor, Head of the Department of Physics and Methods of Teaching Physics

Tetiana V. Rudenko, Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University

Candidate of Pedagogical Sciences, Assistant Professor of the Department of Special Education and Health

References

В.Ю. Биков, “Моделі організаційних систем відкритої освіти” (монографія). К.: Атіка, 694 с., 2009.

В.Ю.Биков, “Інновації в організації досліджень та розробок у галузі інформаційно-комунікаційних технологій в освіті у світлі викликів ХХІ століття”, Актуальні проблеми в психології, т. VІІІ, вип. 10, с .55-74, 2019.

В.Ю.Биков, В.В. Лапінський, А.Ю. Пилипчук, М.П. Шишкіна, “Засоби інформаційно комунікаційних технологій єдиного інформаційного простору системи освіти України”, (монографія). Наук. ред. проф.. В.Ю.Биков. К.: Педагогічна думка. 160 с., 2010.

І. Іванова, “Методологічні підходи до превентивної реабілітації студентів за даними їх рівня здоров’я та медико-соціальних знань”, Проблеми освіти: наук.-метод. збірник, Вип. 49, К.: Ін-т інновац. технолог. і змісту освіти, c. 16-20, 2006.

Н. Ермакова,“Здоровье студентов – комплексная социально-медицинская проблема”, Здоровье студентов: сборник тезисов международной научно-практической конференции, М., с. 13-17, 1999.

Т. Мартыновская, “Образ жизни и уровень физического здоровья сельских девушек-подростков”, Довкілля та здоров’я, № 3, c. 14-17, 2004.

Н. Романова, “Формування здорового способу життя української молоді – сучасна концепція розвитку”, Соціальна робота в Україні: теорія і практика, № 1 (13), c. 112-118, 2006.

О. Рибалка, “Формування здорового способу життя студентів природничого факультету ПДПУ імені В.Г. Короленка”, Проблеми освіти, Вип. 48, К.: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, c. 92-96, 2006.

Т. Скороход, С. Величко, “Формування готовності майбутніх учителів природничих дисциплін до виховання здорового способу життя школярів”, Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, Вип. 66, Ч.1, c. 128-131, Кіровоград, 2006.

С.П. Величко, “З досвіду формування та розвитку науково-дослідного мислення майбутніх учителів фізики”. Збірник статей.: Демократія і освіта. Київ (Україна); Монтклер (США), с. 289-294, 2001.

С.П. Величко, І.Л. Царенко, Лабораторний практикум з безпеки життєдіяльності. Навчальний посібник. К.: ВД «Професіонал», 192 с, 2008.

С.М. Гайдук, Оптика. Лабораторні роботи з використанням лазера і комп’ютерних програм. Посібник для вчителів. Наук. ред. С.П.Величко. Кіровоград: ТОВ «Імекс-ЛТД», 112 с., 2002.

Ю.О. Жук, С.П. Величко, О.М. Соколюк, І.В. Соколова, П.К. Соколов, “Експеримент на екрані комп’ютера” (монографія). К.: Педагогічна думка, 180 с., 2012.

С.П. Величко, Е.П. Сірик, Нове навчальне обладнання для спектральних досліджень. Посібник. 2 вид., перероб. Кіровоград: ТОВ «Імекс-ЛТД», 202 с., 2006.

С.П. Величко, Л.Д. Костенко, Вивчення основ квантової фізики. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 272 с., 2002.

С.П. Величко, В.В. Неліпович, Вивчення фізичних властивостей рідких кристалів у середній загальноосвітній школі. Посібник для вчителів. 2 вид, доп. Кіровоград: ПП «Ексклюзив-Систем», 232 с., 2015.

С.П. Величко, Д.В. Соменко, О.В. Слободяник, Лабораторний практикум зі спецкурсу “ЕОТ у навчально-виховному процесі з фізики”, Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 192 с, 2013.

С.П. Величко, О.А. Забара, П.В. Сірик, Лабораторний практикум зі спецкурсу “Лазер у викладанні шкільного курсу фізики”. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 148 с., 2014.

С.П. Величко, С.Г.Ковальов, Ю.Г.Ковальов Універсальний спектральний комплект для навчальних цілей і фізичний практикум на його основі. 2 вид., перероб. Кіровоград: КЛАНАУ, 200 с., 2016.

С.Г. Литвинова, “Хмаро-орієнтоване навчальне середовище, віртуалізація, мобільність – основні напрямки розвитку загальної середньої освіти ХХІ століття” Педагогіка вищої та середньої школи. Вип. 40,. с. 206-213, 2014.

С.Г. Литвинова, Н. Копняк, Г. Корицька, “Моделювання й інтеграція сервісів хмаро-орієнтованого навчального середовища” [монографія]; за ред. С. Г. Литвинової. К.: ЦП «Компринт», 163 с., 2015.

М.П. Шишкіна “Формування і розвиток хмаро-орієнтованого освітньо-наукового середовища вищого навчального закладу” [монографія]. К., УкрІНТЕТ, 256 с., 2015.

Т. Скороход, Методика організації і проведення занять зі спецкурсу “Формування культури здоров'я молоді у підготовці майбутніх учителів природничих дисциплін”, Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 148 с., 2009.

Т. Скороход, Формування здорового способу життя молоді, Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 216 с., 2007.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

V.Yu. Bykov, “Models of Open Education Organizational Systems” (monohrafiia). K.: Atika, 694 s., 2009. (in Ukrainian)

V.Yu.Bykov, “Innovations in the organization of research and development in the field of information and communication technologies in education in the light of the challenges of the 21st century”, Aktualni problemy v psykholohii, T. VIII, Vyp. 10, s. 55-74, 2019. (in Ukrainian)

V.Yu.Bykov, V.V. Lapinskyi, A.Yu. Pylypchuk, M.P. Shyshkina, “Means of information and communication technologies of the unified information space of the education system of Ukraine”, (monohrafiia). Nauk. red. prof.. V.Yu .Bykov. K.: Pedahohichna dumka. 160 s., 2010. (in Ukrainian)

I. Ivanova, “Methodological approaches to preventive rehabilitation of students based on their level of health and medical and social knowledge”, Problemy osvity: nauk.-metod. zbirnyk, Vyp. 49, K.: In-t innovats. tekhnoloh. i zmistu osvity, s. 16-20, 2006. (in Ukrainian)

N. Ermakova, “Students health is a complex socio-medical problem”, Zdorov’ye studentov: sbornik tezisov mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, M., s. 13-17, 1999. (in Russian)

T. Martynovskaya, “Lifestyle and level of physical health of rural teenage girls”, Dovkíllya ta zdorov’ya, № 3, s. 14-17, 2004. (in Russian)

N. Romanova, “Formation of a healthy lifestyle for Ukrainian youth a modern concept of development”, Sotsial’na robota v Ukrayini: teoriya i praktyka, № 1 (13), s. 112-118, 2006. (in Ukrainian)

O. Rybalka, “Formation of a healthy way of life for students of the natural sciences faculty of the PSPU n. V.G. Korolenka”, Problemy osvity, Vyp. 48, K.: Instytut innovatsiynykh tekhnolohiy i zmistu osvity, s. 92-96, 2006.(in Ukrainian)

T. Skorokhod, S. Velychko, “Formation of readiness of future teachers of natural sciences for the education of a healthy lifestyle of schoolchildren”, Naukovi zapysky. Seriya: Pedahohichni nauky, Vyp. 66, Ch.1, s. 128-131, 2006. (in Ukrainian)

S.P. Velychko “From the experience of formation and development of scientific thinking of future physics teachers”. Zbirnyk statey.: Demokratiya i osvita. Kyiv (Ukrayina); Montkler (SSHA), s. 289-294, 2001. (in Ukrainian)

S.P. Velychko, I.L. Tsarenko, “Laboratory Workshop on Safety of Life”. Navchalʹnyy posibnyk. K.: VD «Profesional», 192 s, 2008. (in Ukrainian)

S.M. Hayduk, “Optics. Laboratory work using laser and computer programs”. Posibnyk dlya vchyteliv. 2 vyd., pererob. Kirovohrad: TOV «Imeks-LTD», 112 s., 2002. (in Ukrainian)

Yu.O. Zhuk, S.P. Velychko, O.M. Sokolyuk, I.V. Sokolova, P.K. Sokolov, “Experiment on the computer screen”. Monograph. K.: Pedahohichna dumka, 180 s., 2012. (in Ukrainian)

S.P. Velychko, E.P. Sirik, “New Educational Equipment for Spectral Research”. Posibnyk. 2 vyd., pererob. Kirovohrad: TOV «Imeks-LTD», 202 s., 2006. (in Ukrainian)

S.P. Velychko, L.D. Kostenko, “Study of the foundations of quantum physics”. Kirovohrad: RVV KDPU im. V. Vynnychenka, 272 s., 2002. (in Ukrainian)

S.P. Velychko, V.V. Nelipovich, “Study of Physical Properties of Liquid Crystals in Secondary General School”. Posibnyk dlya vchyteliv. 2 vyd, dop. Kirovohrad: PP «Eksklyuzyv-System», 232 s., 2015. (in Ukrainian)

S.P. Velychko, D.V. Somenko, O.V. Slobodyanyk, Laboratory Workshop on the special course "EOT in the educational process on physics”, Kirovohrad: RVV KDPU im. V. Vynnychenka, 192 s, 2013. (in Ukrainian)

S.P. Velychko, O.A. Zabara, P.V. Sirik, Laboratory Workshop on the special course “Laser in the teaching of a school course in physics”. Kirovohrad: RVV KDPU im. V. Vynnychenka, 148 s., 2014. (in Ukrainian)

S.P. Velychko, S.H.Kovalov, Yu.H.Kovalov, Universal spectral set for educational purposes and a physical workshop based on it. 2 vyd., pererob. Kirovohrad: KLANAU, 200 s., 2016. (in Ukrainian)

S.H. Lytvynova, “Cloud oriented learning environment, virtualization, mobility - the main directions of development of general secondary education of the 21st century” Pedahohika vyshchoi ta serednoi shkoly. Vyp. 40,. s. 206-213, 2014. (in Ukrainian)

S.H. Lytvynova, N. Kopniak, H. Korytska, “Modeling and integration of cloud oriented learning environments” [monohrafiia]; za red. S. H. Lytvynovoi. K.: TsP «Komprynt», 163 s., 2015. (in Ukrainian)

M.P. Shyshkina “Formation and development of a cloud oriented educational and scientific environment of a higher educational institution” [monohrafiia]. K., UkrINTET, 256 s., 2015. (in Ukrainian)

T. Skorokhod, “Methodology of organization and conducting of classes from the special course “Formation of the culture of youth health in the preparation of future teachers of natural sciences”, Kirovohrad: RVV KDPU im. V. Vynnychenka, 148 s., 2009. (in Ukrainian)

T. Skorokhod, “Formation of a healthy lifestyle for young people”, Kirovohrad: RVV KDPU im. V. Vynnychenka, 216 s., 2007. (in Ukrainian).

Published
2019-12-30
How to Cite
Velychko, S. P., & Rudenko, T. V. (2019). THE USAGE OF GOOGLE CLOUD SERVICES FOR MONITORING AND EVALUATION OF STUDENTS HEALTHY LIFESTYLE. Information Technologies and Learning Tools, 74(6), 96-110. https://doi.org/10.33407/itlt.v74i6.3216
Section
ICT and learning tools in the higher education establishments