INTELLECTUAL MAPS AS A MEANS OF SPELLING COMPETENCE DEVELOPMENT OF ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS

Authors

DOI:

https://doi.org/10.33407/itlt.v74i6.3224

Keywords:

spelling competence, graphic competence, orthographic competence, punctuation competence, spelling literacy, Ukrainian spelling, intellectual card

Abstract

The article deals with the future elementary school teachers’ spelling competence as a component of communicative competence. The state of the analysed issue is outlined in the framework of the current modernization of higher education institutions. Innovative teaching technologies and intellectual maps in particular are viewed as one of the promising ways of spelling competence boosting. The article defines basic principles and stages of intelligent maps creation. The authors provide an intellectual map of the future elementary school teachers’ spelling competence which comprises graphical, orthographic and punctuation competences. The generic reasons such as sociocultural and linguo-didactic ones are stated as the main reasons for the low level of spelling literacy among pedagogical university students. According to the authors, the following linguo-didactic factors contribute to the effective spelling competence development of the future elementary school teachers: the principles of graphics, spelling and punctuation; the level of students’ language and speech skills; the level of concentration, memory and thinking development of the future of the teachers of elementary school. The ways of the effective spelling competence development of the future elementary school teachers are suggested. The practicability and effectiveness of the usage of intellectual maps in the process of the spelling competence development of the future teachers of the elementary schools have been proved by an educational experiment. The experiment has been conducted by comparing the training levels of students in experimental and control groups in compliance with Student's t-test. The authors stress the urgency and necessity of the application of the intellectual maps in the process of linguistic and linguo-didactic training of the future elementary school teachers at the time of the language education reform and the New Ukrainian School establishment.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Valentyna V. Vitіuk, Lesya Ukrainka Eastern European National University

PhD of Pedagogical Sciences, Assistant Professor of the Department of Philology and Methods of Elementary Education

Anna V. Liakisheva, Lesya Ukrainka Eastern European National University

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Dean of the Faculty of Pedagogical Education and Social Work

References

Проект Концепції мовної освіти в Україні [Електронний ресурс]. Доступно: https://osvita.ua/doc/. pdf. Дата звернення: Лип. 26.2018.

Ю. Шевельов, «Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900 – 1941)», Сучасність, 1987, с. 159 – 165.

Закон України, Про освіту, [Електронний ресурс]. Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/go/2145-19. pdf. Дата звернення: Січ. 22.2018.

Закон України, Про вищу освіту, [Електронний ресурс]. Доступно:https://zakon.rada.gov.ua/go/1556-18. pdf. Дата звернення: Січ. 22.2018.

Закон України, Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки, [Електронний ресурс]. Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/go/537-16. pdf. Дата звернення: Січ. 22.2018.

Концепція впровадження медіаосвіти в Україні, [Електронний ресурс]. Доступно: https://ms.detector.media … pdf. Дата звернення: Січ. 22.2018.

Біляєв О. М. Робота над орфографічними помилками учнів : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / К., 1954. 309 с.

Бардаш М. В. Навчання орфографії у восьмирічній школі. К. : Рад. школа, 1966. 134 с.

Симоненкова Л. М. Орфоепія і орфографія на уроках фонетики в 5 класі : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / К., 1958. 270 с.

Вашуленко М. С. Орфоепія і орфографія в 1 – 3 класах : посібник для вчителів. К. : Рад. школа, 1982. 104 с.

Караман О. В. Формування в учнів орфографічних умінь і навичок у процесі вивчення фонетики : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / К., 1994. 170 с.

Хорошковская О. Н. Специфика формирования орфографических умений и навыков в условиях близкородственного двуязычия: дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / К., 1989. 170 с.

Хом’як І. М. Лінгво-методичні засади навчання орфографії української мови в основній школі : дис. … докт. пед. наук : 13.00.02 / К., 2002.

Яворська С. Т. Формування в учнів орфографічних умінь і навичок у процесі вивчення будови слова і словотвору (на матеріалі шкіл з російською мовою навчання) : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / К., 1997. 204 с.

Коломійченко О. Ф. Навчання української орфографії в умовах близькоспорідненого білінгвізму (5-7 кл.) : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Одеса, 1991. 170 с.

Антончук О. М. Метод вправ у навчанні орфографії учнів 6-7 класів : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / К., 2009. 177 с.

А. Текучев, Методика преподавания русского языка в средней школе : учебник для высших педагогических учебных заведений. Москва, Росія: Просвещение, 1980.

В. Вітюк, Г. Каптур, Основні причини орфографічних помилок учнів початкової школи, Актуальні проблеми філології та перекладознавства: Зб. наук. праць, В. Х, Хмельницький: ФОП Бідюк Є.І., 2016, Том 1, с. 90-94.

І. Хом’як, Наукові основи навчання орфографії в середній школі. Рівне, Україна: ППФ „Волинські обереги”, 1998.

О. Горошкіна, Лінгводидактичні засади навчання української мови в старших класах природничо-математичного профілю. Луганськ, Україна: Альма-матер, 2004.

М. Сердюк, «Методичні позиції навчання орфографії у процесі роботи над зв’язним висловлюванням учнів молодшого шкільного віку», Молодий вчений, № 1 (04), Січень, 2014, с. 123-127.

Т. Бьюзен, Супермышление [Електронний ресурс]. Доступно: http://tululu.org/read81320/. pdf. Дата звернення: Січ. 22.2018.

М. Черній, «Карти знань як засіб збільшення ефективності засвоєння навчального матеріалу учнями та їх застосування за допомогою веб-сервісів», Проблеми підготовки сучасного вчителя, 2012, № 12, с. 87 – 93.

Т. Бьюзен, Интеллект-карты. Практическое руководство. Минск, Белорусь: Попурри, 2010, с. 368.

М. Бирка, «Теоретико-методичні основи використання інтелектуальних технологій у професійній діяльності вчителів природничо-математичних дисциплін», Нова педагогічна думка, 2013, № 3, с. 3-6.

С. Бук, Основи статистичної лінгвістики. Львів, Україна: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2008.

Т. Buzan, В. Buzan, The Mind Map Book: how to use radiant thinking to maximize your Brain's untapped potential. London : BBC Boks, 1993, 320 p.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

The Draft Concept of Language Education in Ukraine [Online]. Available: https://osvita.ua/doc/. pdf. Accessed on: July 26, 2018.

Yu. Sheveliov, «Ukrainian Language in the First Half of the Twentieth Century (1900 – 1941)», Suchasnist, 1987, p. 159 – 165.

The Law of Ukraine on Education. [Online]. Available: https://zakon.rada.gov.ua/go/2145-19. pdf. The date of the request: January 22, 2018.

The Law of Ukraine on Higher Education. [Online]. Available: https://zakon.rada.gov.ua/go/1556-18. pdf. Accessed on: January 22, 2018.

The Law of Ukraine on the Basic Principles for the Development of an Information-Oriented Society in Ukraine for 2007–2015. [Online]. Available: https://zakon.rada.gov.ua/go/537-16. pdf. Accessed on: January 22, 2018.

The Concept of Introduction of Media Education in Ukraine. [Online]. Available: https://ms.detector.media … pdf. Accessed on: January 22, 2018.

Biliaiev O.M. Correction of Students’ Spelling Mistakes: Thesis for a Candidate Degree in Pedagogical Sciences: 13.00.02 . Kyiv, 1954. 309 p.

Bardash M.V. Spelling Teaching at Eight-Year School. Kyiv : Radianska shkola, 1966. 134 p.

Symonenkova L. M. Orthoepy and Orthography in Phonetics Lessons (grade 5): Thesis for a Candidate Degree in Pedagogical Sciences: 13.00.02 . Кyiv, 1958. 270 p.

Valyshenko M. S. Orthoepy and Orthography for 1–3 grades : Teacher’s Manual. Кyiv : Radianska shkola, 1982. 104 p.

Karaman O. V. Developing Students’ Spelling Skills in the Process of Phonetics Learning: Thesis for a Candidate Degree in Pedagogical Sciences: 13.00.02 . Кyiv, 1994. 170 p.

Khoroshkovskaia O. N. Peculiarities of Spelling Skills Development under Good Command of Two Closely Related Languages: Thesis for a Candidate Degree in Pedagogical Sciences: 13.00.02 . Кyiv, 1989. 170 p.

Khomiak I. M. Linguistic and Methodological Principles of Ukrainian Spelling Teaching in Primary School: Thesis for a Doctor’s Degree in Pedagogical Sciences:: 13.00.02. Кyiv, 2002.

Yavorska S. T. Developing Students’ Spelling Skills in the Process of Word Formation Learning (on data obtained in Russian-language schools) : Thesis for a Candidate Degree in Pedagogical Sciences: 13.00.02 . Кyiv, 1997. 204 p.

Kolomiichenko O. F. Teaching Ukrainian Orthography under Good Command of Two Closely Related Languages (5-7 grades): Thesis for a Candidate Degree in Pedagogical Sciences: 13.00.02 . Odesa, 1991. 170 p.

Antonchuk O. M. Exercises Method in Teaching Spelling to 6-7 Grades Students : Thesis for a Candidate Degree in Pedagogical Sciences: 13.00.02 . Кyiv, 2009. 177 p.

A. Tekuchev, Methodology of Russian Language Teaching in Secondary School : Textbook for Higher Education Institutions. Moscow, Russia: Prosveshchenie, 1980.

V. Vitiuk, H. Kaptur, Main Reasons for Elementary School Students’ Spelling Mistakes, Burning Issues of Philology and Translation Studies: Collection of Scientific Works, V. Kh. Khmelnytskyi: Private Entrepreneur Bidiuk Ye.I., 2016, Vol. 1, p. 90-94.

I. Khomiak, Scientific Basics for Spelling Teaching in Secondary School. Rivne, Ukraine: PEF „Volynski oberehy”, 1998.

O. Horoshkina, Linguo-Didactic Basics for Ukrainian Language Teaching to Higher Grades Specialized in Natural Sciences and Mathematics. Luhansk, Ukraine: Alma-mater, 2004.

M. Serdiuk, Methodology of Spelling Teaching under Coherent Speech Development of Primary School Age Students, Young Researcher, № 1 (04), January, 2014, p. 123-127.

T. Buzan, The Intellectual Map Book. [Online]. Available: http://tululu.org/read81320/. pdf. Accessed on: January 22, 2018.

M. Chernii, Intellectual Map as a Means of Increasing the Efficiency of Students' Learning and Its Use via Web Services, Problems of Modern Teacher Training, 2012, № 12, p. 87 – 93.

T. Buzan, Intellectual Maps. Practical Guide. Minsk, Belarus: Popurry, 2010, p. 368.

M. Byrka, Theoretical and Methodological Foundations of the Intellectual Technologies Use in the Professional Activity of Teachers Specialized in Natural Sciences and Mathematics, New Pedagogical Thought, 2013, № 3, p. 3-6.

S. Buk, Fundamentals of Statistical Linguistics. Lviv, Ukraine: Publishing Centre of Lviv National Universuty named after Ivan Franko, 2008.

Т. Buzan, В. Buzan, The Mind Map Book: how to use radiant thinking to maximize your Brains untapped potential. London : BBC Boks, 1993, 320 p.

Published

2019-12-30

How to Cite

[1]
Vitіuk В. В. and Liakisheva А. В., “INTELLECTUAL MAPS AS A MEANS OF SPELLING COMPETENCE DEVELOPMENT OF ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS”, ITLT, vol. 74, no. 6, pp. 111–126, Dec. 2019.

Issue

Section

ICT and learning tools in the higher education establishments