FORMATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION COMPETENCE OF BACHELORS OF INFORMATICS ON THE USE OF CLOUD-ORIENTED LEARNING ENVIRONMENT
PDF (Ukrainian)

Keywords

competence
information and communication competence
cloud-based learning environment
Bachelor of Computer Science

How to Cite

[1]
O. M. . Spirin and T. A. Vakaliuk, “FORMATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION COMPETENCE OF BACHELORS OF INFORMATICS ON THE USE OF CLOUD-ORIENTED LEARNING ENVIRONMENT”, ITLT, vol. 72, no. 4, pp. 226–245, Sep. 2019, doi: 10.33407/itlt.v72i4.3262.

Abstract

The article clarifies the concept of "information and communication competence of bachelors of informatics on the use of the CBLE (Cloud-Based Learning Environment". The criteria (value-motivational, cognitive, operational-activity, research, didactic), indicators and levels (low, medium, sufficient, high) of the formation of IC competence are specified. It has been established that for increasing the IC-competence of the educational process participants it is necessary to conduct additional electives and (or) special courses. As a result, to improve the content of the bachelor's degree in computer science it was designed the CBLE for use it in the educational process of bachelors of computer science, as well as selected cloud-oriented training facilities that are expedient for application in the process of bachelor's studies in computer science; the content of disciplines directly related to programming ("Programming", "Java programming", "Web programming", "Programming technologies", "Selected issues of computer engineering") has been improved, for the use of CBLE when studying different those disciplines. Forms, methods and means of using the CBLE in the preparation of bachelors of informatics have been developed and implemented. The optional "Cloud technologies in education" was developed and introduced, which included acquainting with the peculiarities of using different cloud technologies in the educational process of bachelors of computer science for formation of their IC-competence on the use of CBLE, as well as the educational-methodical complex of the discipline "Cloud technologies in education" for masters of computer science. The analysis of the results of the pedagogical experiment has been carried out, indicating an increase in the level of formation of the students' IC competence in using the CBLE, and, consequently, on the pedagogical expediency of introducing the methodical system of using the CBLE in the preparation of bachelors of computer science.

PDF (Ukrainian)

References

Закон України "Про вищу освіту". [Електронний ресурс]. Доступно: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2984-14.

Національна рамка кваліфікацій [Електронний ресурс]. Доступно: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF/paran12#n12.

А. М. Гуржій, та О. В. Овчарук. "Дискусійні питання інформаційно-комунікаційної компетентності: міжнародні підходи та українські перспективи", Інформаційні технології в освіті, № 15, с. 38–43, 2013.

Г. А. Дегтярьова. "ІК-компетентність – важлива складова професійної компетентності вчителя філологічних дисциплін" на XI Міжн. конф. Стратегія якості у промисловості і освіті, Дніпропетровськ-Варна, 2015, с. 226-230.

О. М. Спірін. "Інформаційно-комунікаційні та інформатичні компетентності як компоненти системи професійно-спеціалізованих компетентностей вчителя інформатики", Інформаційні технології і засоби навчання, №5 (13), 2009. [Електронний ресурс]. Доступно: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/183/169.

Н. В. Морзе, та А. Б. Кочарян. "Модель стандарту ІКТ-компетентності викладачів університету в контексті підвищення якості освіти", Інформаційні технології і засоби навчання, №5 (43), с. 27-39, 2014. [Електронний ресурс]. Доступно: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1132/843.

О. В. Овчарук. "Розвиток інформаційно-комунікаційних компетентностей учнів засобами ІКТ", Інформаційні технології і засоби навчання. №6 (32), 2012. [Електронний ресурс]. Доступно: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/757/567.

С. Г. Литвинова. "Теоретико-методичні основи проектування хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу", дис. доктора пед. наук, 13.00.10, Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Київ, 2016.

В. Ю. Биков та ін. Основи стандартизації інформаційно-комунікаційних компетентностей в системі освіти України: метод. рекомендації, Київ, Атіка, 2010.

О. Г. Захар. "ІК-компетентність вчителя інформатики та шляхи її формування", Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету, № 1, с. 21-32, 2015.

С. М. Іванова. "Модель розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності наукових працівників у галузі педагогічних наук", Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, Педагогічні науки, вип. 3 (69), с. 171-179, 2013.

А. Б. Кочарян. "Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності науково-педагогічних працівників гуманітарних спеціальностей класичних університетів", дис. канд. пед. наук, 13.00.10, Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Київ, 2016.

М. І. Жалдак. "Проблеми інформатизації навчального процесу в школі і в вузі", Сучасна інформаційна технологія в навчальному процесі : зб. наук. праць, с. 3–16, 1991.

С. Г. Литвинова. "Інформаційно-комунікаційні компетентності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів", Комп’ютер у школі та сім’ї, № 5, с. 6-10, 2011.

М. П. Шишкіна. "Теоретико-методичні засади формування і розвитку хмаро орієнтованого освітньо-наукового середовища вищого навчального закладу", дис. докт. пед. наук, 13.00.10, Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Київ, 2016.

Т. А. Вакалюк. Проектування хмаро орієнтованого навчального середовища для підготовки бакалаврів інформатики: теоретико-методологічні основи : Монографія. / за заг. ред. проф. Спіріна О.М. Житомир, ФОП "О.О.Євенок", 2018.

О. М. Спірін, та Т. А. Вакалюк. "Критерії добору відкритих Web-opiєнтованих технологій навчання основ програмування майбутніх учителів інформатики", Інформаційні технології і засоби навчання, № 4 (60), с. 275-287, 2017. [Електронний ресурс]. Доступно: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1815/1229

В.В.Лапінський. "Підготовка студентів педагогічних спеціальностей до інтерактивного навчання з використанням сучасних апаратно-програмних засобів", Вища освіта України, №3 (46) 2012, Тематичний випуск "Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології". Т. 3. К. : Вища освіта України, с. 481–492, 2012.

Т. А. Вакалюк. "Теоретико-методичні засади проектування і використання хмаро орієнтованого навчального середовища у підготовці бакалаврів інформатики", автореф. дис. докт. пед. наук, 13.00.10, Інститут інформаційних технологій та засобів навчання НАПН України, Київ, 2019.

О. М. Спірін. "Теоретичні та методичні основи кредитно-модульної системи навчання майбутніх учителів інформатики", дис. докт. пед. наук, 13.00.04, Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир, 2008.

Т. Литвин. "Компетентнісний підхід у системі вищої освіти України: аналіз базових понять", Педагогіка і психологія професійної освіти, №2, с. 9–14, 2012.

І. С. Мінтій, Н. А. Хараджян, та С. В. Шокалюк. "Розвиток ІК-компетентностей викладачів педагогічних ВНЗ за програмою курсів підвищення кваліфікації "Інформаційно-комунікаційні технології в очно-дистанційному (комбінованому) навчанні", Новітні комп’ютерні технології, т. XV, с. 240-244, 2017.

М.І. Жалдак, Н.М. Кузьміна, Г.О. Михалін. Теорія ймовірностей і математична статистика: Підручник для студентів фізико-математичних та інформатичних спеціальностей педагогічних університетів. Вид. 3, перероб. і доп. Київ. НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017.

Е. В. Сидоренко. Методы математической обработки в психологии. СПб, Речь, 2003.

О.М. Спірін, та О.А. Одуд. "Зміст навчального матеріалу спецкурсу «Хмарні інформаційно-аналітичні технології у науково-дослідному процесі»", Інформаційні технології і засоби навчання, № 2 (52), с. 108-120, 2016. [Електронний ресурс]. Доступно: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1374/1058


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Law of Ukraine "On Higher Education". [Online]. Available: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2984-14. (in Ukrainian)

National Qualifications Framework [Online]. Available: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF/paran12#n12. (in Ukrainian)

A. M. Hurzhii, and O. V. Ovcharuk. "Discussion Issues of Information and Communication Competence: International Approaches and Ukrainian Perspectives", Informatsiini tekhnolohii v osviti, № 15, p. 38–43, 2013. (in Ukrainian)

H. A. Dehtiarova. "IC-competence - an important component of the professional competence of a teacher of philological disciplines" at the XI International. conf. Quality Strategy in Industry and Education, Dnipropetrovsk-Varna, 2015, p. 226-230. (in Ukrainian)

O. M. Spirin. "Information and communication competencies as components of the system of professional-specialized competences of the teacher of informatics", Information Technologies and Learning Tools, №5 (13), 2009. [Online]. Available: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/183/169. (in Ukrainian)

N. V. Morze, ta A. B. Kocharian. "Model of the Standard of ICT Competence of University Teachers in the Context of Improving the Quality of Education", Information Technologies and Learning Tools, №5 (43), p. 27-39, 2014. [Online]. Available: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1132/843. (in Ukrainian)

O. V. Ovcharuk. "Development of Information and Communication Competences of Students by ICT Tools", Information Technologies and Learning Tools, №6 (32), 2012. [Online]. Available: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/757/567. (in Ukrainian)

S. H. Lytvynova, "Theoretical and methodological bases of designing of cloud-oriented educational environment of a comprehensive educational institution", dissertation of the Doctor of Pedagogical Sciences, Institute of Information Technologies and Learning Tools, Kyiv, 2016. (in Ukrainian)

V. Yu. Bykov et al. Fundamentals of Standardization of Information and Communication Competences in the Ukrainian Education System: Method. Recommendations, Kyiv, Atika, 2010. (in Ukrainian)

O. H. Zakhar. "IC-competence of the teacher of informatics and ways of its formation", Vidkryte osvitnie e-seredovyshche suchasnoho universytetu , № 1, p. 21-32, 2015. (in Ukrainian)

S. M. Ivanova. "Model of development of information and communication competence of scientific workers in the field of pedagogical sciences", Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka, Pedahohichni nauky, vyp. 3 (69), p. 171-179, 2013. (in Ukrainian)

A. B. Kocharian. "Development of information and communication competence of scientific and pedagogical workers of the humanities of classical universities", dys. kand. ped. nauk, 13.00.10, Institute of Information Technologies and Learning Tools, Kyiv, 2016. (in Ukrainian)

M. I. Zhaldak. "Problems of informatization of educational process in school and in high school", Suchasna informatsiina tekhnolohiia v navchalnomu protsesi : zb. nauk. prats, p. 3–16, 1991. (in Ukrainian)

S. H. Lytvynova. "Information and Communication Competences of Teachers of General Education Institutions", Kompiuter u shkoli ta simi, № 5, с. 6-10, 2011. (in Ukrainian)

M. P. Shyshkina, "Theoretical and methodical principles of formation and development of the cloud-oriented educational and scientific environment of a higher educational establishment", diss. Dr. Ped. Sciences, Institute of Information Technologies and Learning Tools, Kyiv, 2016. (in Ukrainian)

T. A. Vakaliuk. Designing a cloud-based learning environment for the preparation of bachelors of computer science: theoretical and methodological foundations: Monograph. / for community edit prof. Spirina O.M. Zhytomyr, FOP "O.O.Yevenok", 2018. (in Ukrainian)

O. M. Spirin, T. A. Vakaliuk, "Criteria of open web-operated technologies of teaching the fundamentals of programs of future teachers of informatics", Information Technologies and Learning Tools, No. 4 (60), p. 275-287, 2017. [Online]. Available: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1815/1229 (in Ukrainian)

V.V.Lapinskyi. "Preparation of students of pedagogical specialties for interactive learning using modern hardware and software tools", Vyshcha osvita Ukrainy, №3 (46) 2012, Tematychnyi vypusk "Pedahohika vyshchoi shkoly: metodolohiia, teoriia, tekhnolohii". T. 3. K. : Vyshcha osvita Ukrainy, s. 481–492, 2012. (in Ukrainian)

T. A. Vakaliuk. "Theoretical and methodical principles of the cloud-based learning environment design and use in the training of bachelors in computer science", the dissertation author's abstract of the Doctor of Pedagogical Sciences, Institute of Information Technologies and Learning Tools, Kyiv, 2016. (in Ukrainian)

O. M. Spirin. "Theoretical and methodological basis of the credit-module system of training future teachers of computer science", diss. Dr. Ped. Sciences, 13.00.04, Zhytomyr Ivam Franko State University, Zhytomyr, 2008. (in Ukrainian)

T. Lytvyn. "Competency Approach in the Higher Education System of Ukraine: An Analysis of Basic Concepts", Pedahohika i psykholohiia profesiinoi osvity, №2, p. 9–14, 2012. (in Ukrainian)

I. S. Mintii, N. A. Kharadzhian, ta S. V. Shokaliuk. "Development of IC-competencies of teachers of pedagogical universities in the program of advanced training courses" Information and communication technologies in full-time (combined) education", Novitni kompiuterni tekhnolohii, t. XV, p. 240-244, 2017. (in Ukrainian)

M.I. Zhaldak, N.M. Kuzmina, H.O. Mykhalin. Probability theory and mathematical statistics: A textbook for students of physical and mathematical and informatics specialties of pedagogical universities. Vyd. 3, pererob. i dop. Kyiv. NPU imeni M.P. Drahomanova, 2017. (in Ukrainian)

E. V. Sydorenko. Methods of mathematical processing in psychology. SPb, Rech, 2003. (in Russian)

O. M. Spirin, O.A.Odud. "Content of educational material special seminars «Cloud information-analytical technologies in the research process»", Information Technologies and Learning Tools, No. 2 (52), p. 108-120, 2016. [Online]. Available: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1374/1058 (in Ukrainian)

Authors who publish in this journal agree to the following terms:

  1. Authors hold copyright immediately after publication of their works and retain publishing rights without any restrictions.
  2. The copyright commencement date complies the publication date of the issue, where the article is included in.

Content Licensing

  1. Authors grant the journal a right of the first publication of the work under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-NC-SA 4.0) that allows others freely to read, download, copy and print submissions, search content and link to published articles, disseminate their full text and use them for any legitimate non-commercial purposes (i.e. educational or scientific) with the mandatory reference to the article’s authors and initial publication in this journal.
  2. Original published articles cannot be used by users (exept authors) for commercial purposes or distributed by third-party intermediary organizations for a fee.

Deposit Policy

  1. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) during the editorial process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (see this journal’s registered deposit policy at Sherpa/Romeo directory).
  2. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
  3. Post-print (post-refereeing manuscript version) and publisher's PDF-version self-archiving is allowed.
  4. Archiving the pre-print (pre-refereeing manuscript version) not allowed.

Downloads

Download data is not yet available.