THE STRATEGIC MODEL FOR THE FORMATION OF PROSPECTIVE IT SPECIALISTS’ READINESS TO PROFESSIONAL ACTIVITY

Keywords: IT professionals, information systems, information technology, training, readiness, learning styles, training strategies

Abstract

The realities of the dynamic development of computer and communication technologies require competitive information technology professionals who are capable of perceiving, generating and implementing new scientific ideas, as well as developing and utilizing innovations. In the article the strategic model for the formation of information technologies specialists’ readiness for their professional activity in the conditions of the development of information systems is developed and experimentally tested. Based on analyzed and aggregated results the authors describe the professional duties and requirements for IT specialists, whose tasks are related to designing, developing and using information systems. The paper also demonstrates the importance of IT specialists’ professional activities for the support for full operation of information systems of different organizations. The article also develops an individual scheme of learning styles. This scheme presents the factors that are key to the perception of information by students in the learning process. By analyzing the proposed scheme and the conducted diagnosis, the authors determine learning styles most students are good at; they also analyze the correlation between learning styles and classroom work. It constitutes the basis for determining the vectors of implementation of educational strategies for the professional training for modern IT specialists. Training strategies that will contribute to IT specialists’ readiness to professional activity in the conditions of information systems development are highlighted. On the basis of the obtained theoretical and practical information, the expediency of implementing the results of the study in practice is justified; a strategic model for prospective IT specialists training is developed and experimentally tested. The proposed model reflects the logic of the formation of students' individual style of cognitive activity, which encourages the independent choice of cognitive activity strategy and individual didactic route, which are external organizational forms of the formation of prospective IT specialists’ readiness for their professional activity in the conditions of information systems development. The results of the study suggest the prospect for further research. In particular, the authors emphasise the search for ways to integrate adaptive and self-directed learning in the process of IT specialists training.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Oleh M. Topuzov, Institute of Pedagogy of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Director

Oleksandr V. Malykhin , Institute of Pedagogy of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head of International Affairs and Scientific Cooperation Department

Taras M. Yarmolchuk , Institute of Pedagogy of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine

Junior Researcher of Scientific and Organizational Department

References

Dong T., Ma Y., Liu L., “The Application of Cloud Computing in Universities”, Information Engineering and Applications, volume 154, pp 938-945, 2012. [Електронний ресурс]. Доступно: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-44712386-6_122

Биков В. Ю. “Мобільний простір і мобільно орієнтоване середовище інтернет-користувача: особливості модельного подання та освітнього застосування”, Інформаційні технології в освіті, № 17, с. 9-37, 2013. [Електронний ресурс]. Доступно: http://ite.kspu.edu/webfm_send/736 Дата звернення: Серпень 02, 2019.

Биков В., А. Гуржій та М. Шишкіна “Концептуальні засади формування і розвитку хмаро орієнтованого навчально-наукового середовища закладу вищої педагогічної освіти”, Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, 2018. [Електронний ресурс]. Доступно: http://www.vspu.net/ojs/index.php/sit/article/download/341/341. Дата звернення: Вересень 28, 2018.

Вакалюк Т. А. “Основні характеристики хмаро орієнтованого навчального середовища для підготовки бакалаврів інформатики”, Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, випуск 19 (26), с. 154-157, 2017.

Вовк Б. І. “Педагогічні умови формування самоосвітньої компетентності майбутніх викладачів практичного навчання ПТНЗ”, Вісник Черкаського університету, вип. № 18, с. 24-31, 2016. [Електронний ресурс]. Доступно: http://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1165/1223 Дата звернення: Червень 02, 2019.

Волошина Т. В. “Інтеграція хмарних освітніх ресурсів в навчальні програми підготовки майбутніх ІТ-фахівців ВНЗ”, IV міжнародна наукова конференція “Цифрова освіта в природних університетах”, Київ, 2017, с. 14-16.

Волощук І. А. “Використання інформаційно-комунікаційних технологій для саморозвитку молодого вчителя”, Вісник Черкаського університету, № 7, с. 1-7, 2017.

Герасименко І. В. “Методика використання технологій дистанційного навчання в підготовці бакалаврів комп’ютерних наук”, автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.10, Київ, 2015.

Глазунова О. Г., Кузьмінська О. Г., Волошина Т. В., Саяпіна Т. П., Корольчук В. І. “G SUIT for education як середовище для організації навчальної практики студентів”, Інформаційні технології в освіті (ІТО), №31, с. 7-19, 2017.

Драч І. І. “Аналіз базових категорій компетентнісного підходу та їх співвідношення”, Теорія та методика управління освітою, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, № 10, 2013. [Електронний ресурс]. Доступно: http://tme.umo.edu.ua/docs/10/5.pdf Дата звернення: Червень 14, 2019.

Жалдак М. І. “Проблеми інформатизації навчального процесу в середніх і вищих навчальних закладах”, Комп’ютер в школі та сім’ї, № 3, с. 815, 2013.

Зубик Л. В. “Модель формування професійних компетентностей майбутніх ІТ-фахівців у процесі вивчення фахових дисциплін”, Науковий вісник МНУ ім. В. О. Сухомлинського, № 1 (52), с. 83-89, 2016

Ковальчук В. О. Малихін, Н. Арістова, Р. Попов та І. Гриценко, Стратегії інтенсифікації вищої гуманітарної освіти в Україні та країнах ЄС: монографія, Київ, Україна: НУБіП України, С. 7–134. 2017.

Коломієць О. В. “Інформаційно-навчальне середовище вищого навчального закладу як фактор професійної підготовки майбутніх фахівців”, Збірник наукових праць “Педагогіка та психологія”, вип. 49, С. 203-210. 2015.

Колос К. Р. “Теоретико-методичні засади проектування і використання комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти”, дис. докт. пед. наук, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України, Київ, 2017.

Кочарян А. “Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності науково-педагогічних працівників гуманітарних спеціальностей класичних університетів”, дис. канд., наук., Ін-т інф. тех. і засобів навч., Київ, 2016.

Круглик В. Осадчий В., Симоненко С., “Аналіз змісту та організації підготовки фахівців з програмної інженерії в університетах США”, Педагогічний дискурс, вип. 20, с. 107-114, 2016.

Морзе Н. В. Варченко-Троценко Л. О., “Використання wiki технології для організації навчального середовища сучасного університету”, Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету, № 1, с. 115-125, 2015. [Електронний ресурс]. Доступно: http://openedu.kubg.edu.ua , Дата звернення: Березень 21, 2019.

Морозова Т. Ю. “Взаємозв’язок освітніх програм ІТ-профіля та ІТ-професій (з міжнародного досвіду)”. [Електронний ресурс]. Доступно: http://apitu.org.ua/ node/503.

Олексюк В. П. “Проектування моделі хмарної інфраструктури ВНЗ на основі платформи Apache Cloudstack”, Інформаційні технології і засоби навчання, т. 54, вип. 4, с. 153-164, 2016. [Електронний ресурс]. Доступно: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/download/1453/1074. Дата звернення: Квітень 10, 2019.

Панченко Л. Ф. Лавриненко Н. О. “Проблеми застосування мультиагентних систем у підготовці майбутніх фахівців з інформаційних технологій”, Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки: зб. наук. пр., вип. 3, с. 224-230, 2015.

Пододіменко І. І. “Професійна підготовка бакалаврів комп’ютерних наук в університетах Японії”, автореф. канд. пед. наук : 13.00.04, Хмельницкий, 2015.

“Проект європейські освітні ініціативи”. [Електронний ресурс]. Доступно: https://mon.gov.ua/ua/ osvita/visha-osvita/suchasna-it-osvita-v-ukrayini. Дата звернення: Лютий 27, 2019.

“Професійні стандарти для IT спеціалістів”. [Електронний ресурс]. Доступно: https://edu.cbsystematics.com/ua/news/10241. Дата звернення: Лютий 23, 2019.

Рубинштейн С. Л. “Основы общей психологи”, СПб., Питер, 2005, 713 с.

Семенишина І. В. “Самостійна робота, як важливий резерв підвищення ефективності підготовки спеціалістів”, Збірник наукових праць “Аграрна освіта”, вип. 1, с. 89-93, 2015

Спірін О. М. Вакалюк Т. А., “Критерії добору відкритих web-орієнтованих технологій навчання основ програмування майбутніх учителів інформатики”, Інформаційні технології і засоби навчання, №4 (60), с. 275-287, 2017.

Шишкіна М. П. “Теоретико-методичні засади формування і розвитку хмаро орієнтованого освітньо-наукового середовища вищого навчального закладу”, дис. доктор. наук, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання, Київ, 2017.

Ярмольчук Т. “Формування і реалізація індивідуальних стратегій професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації як психолого-педагогічна проблема”, XІІІ межд. науч. прак. конф. Найновите постижения на европейската наука – 2017, София, 2017, с. 46-48.

Rogers, E. M. “Diffusion of innovation (3th ed.)”, Free Press, New York, 1995). [Електронний ресурс]. Доступно: https://teddykw2.files.wordpress.com¬/2012/07/everett-m-rogers-diffusion-of innovations.pdf . Дата звернення: Лютий 15, 2019.

Малежик П. М., Н. М. Зазимко та Г. В. Ткачук “Формування готовності майбутніх ІТ-фахівців до

професійної діяльності в процесі технічної підготовки”, Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences, VI(30), 2018, с. 56-60.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

T. Dong, Y. Ma, and L. Liu, “The Application of Cloud Computing in Universities”, Information Engineering and Applications, vol. 154, pp 938-945, 2012. [Online]. Available: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-44712386-6_122 Accessed on: August 23, 2019. (in English)

V. Bykov, “Mobile space and mobile-oriented environment of the Internet user: features of model presentation and educational application”, Informatsiini tekhnolohii v osviti, № 17, pp. 9-37, 2013. [Online]. Available:http://ite.kspu.edu/webfm_send/736 Accessed on: August 2, 2019 (in Ukrainian)

V. Bykov, A. Gurzhij, and M. Shyshkina, “Conceptual bases of formation and development of cloud-oriented educational and scientific environment of higher educational institution”, Suchasni informacijni texnologiyi ta innovacijni metodyky navchannya v pidgotovci faxivciv: metodologiya, teoriya, dosvid, problemy, 2018. [Online]. Available: http://www.vspu.net/ojs/index.php/sit/article/download/341/341. Accessed on: September 28, 2018. (in Ukrainian)

T. Vakaliuk, “The main characteristics of cloud-based learning environment for bachelors of computer science”, Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. №2. Kompiuterno-oriientovani systemy navchannia, vol. 19 (26), pp. 154-157, 2017. (in English)

B. Vovk, “Pedagogical conditions of formation of self-educational competence of future teachers of practical training of vocational schools”, Visnyk Cherkaskoho universytetu, vol. № 18, pp. 24-31, 2016. [Online]. Available: http://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1165/1223 Accessed on: June 2, 2019. (in Ukrainian)

T. Voloshyna, “The integration of cloud-based educational resources into the curricula of training of future it specialists of the University”, IV mizhnarodna naukova konferentsiia “Tsyfrova osvita v pryrodnykh universytetakh”, Kyiv, 2017, pp. 14-16. (in Ukrainian)

I. Voloshchuk, “Use of information and communication technologies for self-development of young teachers”, Visnyk Cherkaskoho universytetu, № 7, pp. 1-7, 2017. (in Ukrainian)

I. Herasymenko, “Methods of using distance learning technologies in the preparation of bachelors of computer science”, avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ped. nauk : 13.00.10, Kyiv, 2015. (in Ukrainian)

O. Hlazunova, O. Kuzminska, T. Voloshyna, T. Saiapina, and V. Korolchuk, “G SUIT for education as an environment for the organization of educational practice of students ”, Informatsiini tekhnolohii v osviti (ITO), № 31, pp. 7-19, 2017. (in Ukrainian)

I. Drach, “Analysis of the basic categories of competence approach and their correlation”, Teoriia ta metodyka upravlinnia osvitoiu, DVNZ «Universytet menedzhmentu osvity» NAPN Ukrainy, № 10, 2013. [Online]. Available: http://tme.umo.edu.ua/docs/10/5.pdf Accessed on: August 23, 2019 Accessed on: June 14, 2019. (in Ukrainian)

М. Zhaldak, “Problems of Informatization of educational process in secondary and higher educational institutions”, Kompiuter v shkoli ta simi, № 3, 815 p., 2013. (in Ukrainian)

L. Zubyk, “Model of formation of professional competences of future it specialists in the process of studying special disciplines”, Naukovyi visnyk MNU im. V. O. Sukhomlynskoho, № 1 (52), pp. 83-89, 2016. (in Ukrainian)

V. Kovalchuk, O. Malykhin, N. Aristova, R. Popov and I. Hrytsenko, “Stratehii intensyfikatsii vyshchoi humanitarnoi osvity v Ukraini ta krainakh YeS: monohrafiia”, Kyiv, Ukrayina: NUBiP Ukrayiny, 2017. рр. 7–134. (in Ukrainian)

О. Kolomiiets, “Information and educational environment of the University as a factor of professional training of future specialists”, Zbirnyk naukovykh prats “Pedahohika ta psykholohiia”, vol. 49, 2015. рр. 203-210. (in Ukrainian)

K. Kolos, “Theoretical and methodical bases of design and use of computer-oriented educational environment of the institution of postgraduate pedagogical education”, dys. dokt. ped. nauk, Instytut informatsiinykh tekhnolohii i zasobiv navchannia Natsionalnoi akademii pedahohichnykh nauk Ukrainy, Kyiv, 2017. (in Ukrainian)

А. Kocharian, “Development of information and communication competence of scientific and pedagogical workers of humanitarian specialties of classical universities”, dys. kand., nauk., In-t inf. tekh. i zasobiv navch., Kyiv, 2016. (in Ukrainian)

V. Kruhlyk, V. Osadchyi, and S. Symonenko, “Analysis of the content and organization of training in software engineering at US universities”, Pedahohichnyi dyskurs, vol. 20, pp. 107-114, 2016. (in Ukrainian)

N. Morze, and L. Varchenko-Trotsenko, “Using wiki-technology for the organization of the educational environment of the modern University”, Vidkryte osvitnie e-seredovyshche suchasnoho universytetu, № 1, pp. 115-125, 2015. [Online]. Available: http://openedu.kubg.edu.ua , Accessed on: March 21, 2019. (in Ukrainian)

T. Morozova, “Interrelation of educational programs of IT-profile and IT-professions (according to international experience)”. [Online]. Available: http://apitu.org.ua/ node/503. Accessed on: March 24, 2019. (in Ukrainian)

V. Oleksiuk, “Designing a model of the University cloud infrastructure based on the Apache Cloudstack platform”, Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia, vol. 54, Issue 4, pp. 153-164, 2016. [Online]. Available: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/download/1453/1074. Accessed on: March 10,2019. (in Ukrainian)

L. Panchenko, and N. Lavrynenko, “Problems of application of multi-agent systems in the training of future information technology specialists”, Naukovi zapysky Berdianskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu. Pedahohichni nauky: zb. nauk. pr., vol.3, pp. 224-230, 2015. (in Ukrainian)

I. Pododimenko, “Professional training of bachelors of computer science in universities of Japan”, avtoref. kand. ped. nauk : 13.00.04, Khmelnytskyi, 2015. (in Ukrainian)

“The project of the European education initiative”. [Online]. Available: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/suchasna-it-osvita-v-ukrayini. Accessed on: February 27, 2018. (in Ukrainian)

Professional standards for IT professionals. [Online]. Available: https://edu.cbsystematics.com/ua/news/10241. Accessed on: February 23, 2018. (in Ukrainian)

S. Rubinshtein, “Fundamentals of General psychology”, SPb., Pitier, 2005. (in Russian)

I. Semenyshyna, “Independent work as an important reserve to improve the efficiency of training”, Zbirnyk naukovykh prats “Ahrarna osvita”, vol. 1, pp. 89-93, 2015 (in Ukrainian)

O. Spirin, and T. Vakaliuk, “Criteria for selection of open web-based technologies of teaching the basics of programming of future teachers of Informatics”, Information technology and learning tools, №4 (60), pp. 275-287, 2017. (in Ukrainian)

M. Shyshkina, “Theoretical and methodical bases of formation and development of cloud-oriented educational and scientific environment of higher educational institution”, dys. doktor. nauk, Instytut informatsiinykh tekhnolohii i zasobiv navchannia, Kyiv, 2017. (in Ukrainian)

T. Yarmolchuk, “Development and implementation of individual strategies of professional training of specialists of higher qualification as psychological and pedagogical problem”, XIII mezhd. nauch. prak. konf. Nainovyte postyzhenyia na evropeiskata nauka – 2017, Sofyia, 2017, pp. 46-48. (in Ukrainian)

E.M. Rogers, “Diffusion of innovation (3th ed.)”, Free Press, New York, 1995. [Online]. Available: https://teddykw2.files.wordpress.com¬/2012/07/everett-m-rogers-diffusion-of innovations.pdf . Accessed on: February 15, 2019. (in English)

P. M. Malezhyk, N. M. Zazymko and H. V. Tkachuk, “Formation of willingness of future IT specialists for professional activity in the process of technical training”, Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences, VI(30), 2018, pp. 56-60. (in Ukrainian)

Published
2020-06-19
How to Cite
Topuzov, O. M., Malykhin , O. V., & Yarmolchuk , T. M. (2020). THE STRATEGIC MODEL FOR THE FORMATION OF PROSPECTIVE IT SPECIALISTS’ READINESS TO PROFESSIONAL ACTIVITY. Information Technologies and Learning Tools, 77(3), 205-222. https://doi.org/10.33407/itlt.v77i3.3351
Section
ICT and learning tools in the higher education establishments