GLOBAL DIGITISATION OF THE EDUCATION AND RESEARCH AREA AND CHALLENGES IN MODERNISING THE SCIENTIFIC PERIODICALS OF NAES OF UKRAINE
PDF (Ukrainian)

Keywords

digitisation
scientific journals
open access
open science
researcher identifiers
scientometrics
predatory journals

How to Cite

[1]
V. I. Lugovyi, I. Y. Reheilo, N. V. Bazeliuk, and O. V. Bazeliuk, “GLOBAL DIGITISATION OF THE EDUCATION AND RESEARCH AREA AND CHALLENGES IN MODERNISING THE SCIENTIFIC PERIODICALS OF NAES OF UKRAINE ”, ITLT, vol. 73, no. 5, pp. 264–283, Oct. 2019, doi: 10.33407/itlt.v73i5.3366.

Abstract

The Ukrainian and foreign experience of research journals functioning under the global process of digitisation is presented in the paper. The review of legislative and normative acts that regulate the education and research area digitisation while transiting to open science and open access to research outcomes is made. The main research directions of Ukrainian and foreign researchers concerning the research results presenting, their publication in Ukrainian and foreign special digital publishing services and citation databases are systematized. The main problems concerning the social sciences and humanities publications indexing in the citation databases are determined. The digital researcher identifiers are characterised, in particular ORCID, ResearcherID, Publons, Google Scholar, etc. which are aimed at assuring the objective assessment of researcher performance. The features of predatory journals are revealed in order to eliminate the risk of researchers participating in predatory publishing activities. The criterial analysis of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine scientific periodicals concerning the compliance with the requirements of the Ministry of Education and Science of Ukraine and their ranking are made. The ways of eliminating the identified weaknesses and problems are defined, which should ensure the inclusion of the scientific periodicals of NAES of Ukraine in the nationally distributed electronic database – the National Repository of Academic Texts and integration with “Open Ukrainian Citation Index” and international citation databases Scopus and Web of Science Core Collection, etc.

PDF (Ukrainian)

References

Верховна Рада підтримує проект “Цифрового порядку денного України”, Урядовий портал [Електронний ресурс]. Доступно: https://www.kmu.gov.ua/ua/news/249748834. Дата звернення: Травень 19, 2019.

Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації” від 17 січня 2018 р. № 67-р [Електронний ресурс]. Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-р. Дата звернення: Травень 19, 2019.

Open Science [Електронний ресурс]. Доступно: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/open-science. Дата звернення: Травень 19, 2019.

Open Access to scientific information [Електронний ресурс]. Доступно: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/open-access/. Дата звернення: Травень 19, 2019.

Наказ Міністерства освіти і науки України “Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України” від 15 січня 2018 р. № 32 [Електронний ресурс]. Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0148-18. Дата звернення: Травень 19, 2019.

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку та критеріїв надання закладу вищої освіти статусу національного, підтвердження чи позбавлення цього статусу” від 22 листопада 2017 р. № 912 [Електронний ресурс]. Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/912-2017-п. Дата звернення: Травень 19, 2019.

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку проведення державної атестації наукових установ” від 19 липня 2017 р. № 540 [Електронний ресурс]. Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/540-2017-п. Дата звернення: Травень 19, 2019.

І. Тихонкова, “Стратегія розвитку наукового видання”, Наука України у світовому інформаційному просторі, С. 16-27, 2018, https://doi.org/10.15407/akademperiodyka.372.016.

А. Радченко, “ІІ науково-практична конференція “Наукова періодика: традиції та інновації”, Наука та наукознавство, вип. 2, С. 180-181, 2011.

Постанова Президії НАПН України “Про проведення роботи з представлення публікацій НАПН України в світовій системі наукових комунікацій” від 17 грудня 2009 р. № 1-7/12-393 (не опубліковано).

Постанова Президії НАПН України “Про представлення публікацій учених НАПН України в світовій системі наукових комунікацій” від 16 травня 2013 р. № 1-7/7-148 (не опубліковано).

Постанова Президії НАПН України “Про представлення наукових періодичних видань та публікацій учених НАПН України в світовій системі наукових комунікацій” від 20 грудня 2018 р. № 1-2/14-349 (не опубліковано).

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони [Електронний ресурс]. Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011. Дата звернення: Травень 19, 2019.

Постанова Верховної Ради України “Про Рекомендації парламентських слухань на тему: “Реформи галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України” від 31 березня 2016 р. № 1073-VIII [Електронний ресурс]. Доступно: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1073-19?test=XX7MfyrCSgkyUF8IZiePnC3XHI4Fos80msh8Ie6. Дата звернення: Травень 19, 2019.

Цифровий порядок денний України – 2020 [Електронний ресурс]. Доступно: http://bit.ly/2htIdTw. Дата звернення: Травень 19, 2019.

Презентація Проекту “Цифровий порядок денний України – 2020” [Електронний ресурс]. Доступно: http://www.ht-office.org/digital-agenda/. Дата звернення: Травень 19, 2019.

Постанова Кабінету Міністрів України “Положення про Національний репозитарій академічних текстів” від 19 липня 2017 р. № 541 [Електронний ресурс]. Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/541-2017-п. Дата звернення: Травень 19, 2019.

Дорожня карта інтеграції України до Європейського дослідницького простору (ERA-UA), схвалена рішенням колегії Міністерства освіти і науки України, протокол від 22 березня 2018 р. № 3/1-7 [Електронний ресурс]. Доступно: https://mon.gov.ua/storage/app/media/kolegiya-ministerstva/2018/05/1-dorozhnya-karta-integratsii-ukraini-do-evro.pdf. Дата звернення: Травень 19, 2019.

В. Биков et al., Розвиток теоретичних основ інформатизації освіти та практична реалізація інформаційно-комунікаційних технологій в освітній сфері України. Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2019.

В. Биков and М. Шишкіна, “Теоретико-методологічні засади формування хмаро орієнтованого середовища вищого навчального закладу”, Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія, вип. 2, С. 30-52, 2016.

О. Спірін, А. Яцишин, С. Іванова, А. Кільченко and Л. Лупаренко, “Модель інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень на основі електронних систем відкритого доступу” [Електронний ресурс], Інформаційні технології і засоби навчання, том 59, вип. 3, С. 134-154, 2017. Доступно: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2017_59_3_15. Дата звернення: Травень 19, 2019.

C. Legner et al., “Digitalization: Opportunity and Challenge for the Business and Information Systems Engineering Community”, Business & Information Systems Engineering, vol. 59, no. 4, pp. 301-308, 2017, https://doi.org/10.1007/s12599-017-0484-2.

A Digital Agenda for Europe. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions [Електронний ресурс], 2010. Доступно: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0245R(01)&from=EN. Дата звернення: Травень 19, 2019.

C. Tomte, T. Fossland, P. Aamodt and L. Degn, “Digitalisation in higher education: mapping institutional approaches for teaching and learning”, Quality in Higher Education, vol. 25, no. 1, pp. 98-114, 2019. https://doi.org/10.1080/13538322.2019.1603611.

В. Биков and А. Гуржій, “Інформатизація освіти у цифровому суспільстві”. In Nauka, Educacja, Wychowanie i Praca. Warzawa: Siedlce, pp. 119-135, 2018.

A. Bates, Teaching in a Digital Age [Електронний ресурс], 2015. Доступно: https://opentextbc.ca/teachinginadigitalage/. Дата звернення: Травень 19, 2019.

T. Farrington and F. Alizadeh, “On the Impact of Digitalization on R&D”, Research-Technology Management, vol. 60, no. 5, pp. 24-30, 2017, https://doi.org/10.1080/08956308.2017.1348130.

Ю. Нікітін, М. Мельник and С. Хвалінський, “Сучасний стан та інструменти інноваційного розвитку наукових організацій НАН України”, Стратегія розвитку України, вип. 1, С. 98-102, 2016.

N. Morze, O. Kuzminska, M. Mazorchuk, V. Pavlenko and A. Prokhorov, “Digital competency of the students and teachers in Ukraine: Measurement, analysis, development prospects”, Information and Communication Technologies in Education, Research, and Industrial Applications, Communications in Computer and Information Science, vol. 2104, pp. 366-379, 2018.

Clarivate Analytics [Електронний ресурс]. Доступно: https://clarivate.com/. Дата звернення: Травень 19, 2019.

Scopus, Elsevier [Електронний ресурс]. Доступно: https://www.scopus.com/. Дата звернення: Травень 19, 2019.

Google Scholar [Електронний ресурс]. Доступно: https://scholar.google.com/. Дата звернення: Травень 19, 2019.

О. Базелюк, “Цифровізація професійної освіти як глобальний соціоприродний процес” [Електронний ресурс]. In В.Г. Кремень, О.І. Ляшенко (ред.) Інформаційно-цифровий освітній простір України: трансформаційні процеси і перспективи розвитку : матеріали методологічного семінару НАПН України. 4 квітня 2019 р., С. 12-20, 2019. Доступно: http://lib.iitta.gov.ua/716701/.

G. Sivertsen, “Patterns of internationalization and criteria for research assessment in the social sciences and humanities”, Scientometrics, vol. 107, no. 2, pp. 357-368, 2016, https://doi.org/10.1007/s11192-016-1845-1.

E. Kulczycki et al., “Publication patterns in the social sciences and humanities: evidence from eight European countries”, Scientometrics, vol. 116, no. 1, pp. 463-486, 2018, https://doi.org/10.1007/s11192-018-2711-0.

L. Sile et al., “Comprehensiveness of national bibliographic databases for social sciences and humanities: Findings from a European survey”, Research Evaluation, vol. 27, no. 4, pp. 310-322, 2018, https://doi.org/10.1093/reseval/rvy016.

E. Giménez-Toledo, J. Mañana-Rodríguez and G. Sivertsen, “Scholarly book publishing: Its information sources for evaluation in the social sciences and humanities”, Research Evaluation, vol. 26, no. 2, pp. 91-101, 2017, https://doi.org/10.1093/reseval/rvx007.

О. Чмир et al., Національний репозитарій академічних текстів: відкритий доступ до наукової інформації : монографія, Київ: ДНУ «УкрІНТЕІ», 2017.

МОН планує запустити відкритий український індекс наукового цитування до кінця року, Міністерство освіти і науки України, 2018 [Електронний ресурс]. Доступно: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-planuye-zapustiti-vidkritij-ukrayinskij-indeks-naukovogo-cituvannya-do-kincya-roku. Дата звернення: Травень 19, 2019.

А. Камінська and С. Назаровець, “Crossref як джерело наукометричних даних для соціальних та гуманітарних наук”, Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості, том 5, вип. 35, С. 26-34, 2018, https://doi.org/10.30837/2522-9818.2018.5.026.

Національний освітньо-науковий глосарій, Київ: ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», 2018.

A. Gasparyan, M. Yessirkepov, A. Duisenova, V. Trukhachev, E. Kostyukova and G. Kitas, “Researcher and Author Impact Metrics: Variety, Value, and Context”, Journal of Korean Medical Science, vol. 33, no. 18, 2018, https://doi.org/10.3346/jkms.2018.33.e139.

L. Haak, M. Fenner, L. Paglione, E. Pentz and H. Ratner, “ORCID: a system to uniquely identify researchers”, Learned Publishing, vol. 25, no. 4, pp. 259-264, 2012, https://doi.org/10.1087/20120404.

J. Beall, “Predatory journals and the breakdown of research cultures”, Information Development, vol. 31, no. 5, pp. 473-476, 2015, https://doi.org/10.1177/0266666915601421.

J. Beall, “Predatory publishers are corrupting open access”, Nature, vol. 489, no. 7415, pp. 179-179, 2012, https://doi.org/10.1038/489179a.

P. Sorokowski, E. Kulczycki, A. Sorokowska and K. Pisanski, “Predatory journals recruit fake editor”, Nature, vol. 543, no. 7646, pp. 481-483, 2017, https://doi.org/10.1038/543481a.

A. Gasparyan, B. Nurmashev, A. Voronov, A. Gerasimov, A. Koroleva and G. Kitas, “The Pressure to Publish More and the Scope of Predatory Publishing Activities”, Journal of Korean Medical Science, vol. 31, no. 12, pp. 1874-1878, 2016, https://doi.org/10.3346/jkms.2016.31.12.1874.

С. Назаровець and М. Назаровець, “Небезпека поширення псевдонаукових видань для розвитку науки в Україні”, Вісник ОНУ. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство, том 22, вип. 1, С. 163-174, 2017.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

The Verkhovna Rada supports the draft “Digital Agenda for Ukraine”, Government Portal [Online]. Available: https://www.kmu.gov.ua/ua/news/249748834. Accessed on: May 19, 2019. (in Ukrainian)

Direction of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On acceptance of the Concept for the Development of the Digital Economy and Society of Ukraine for 2018-2020 and the Plan of Measures for Its Implementation” of January 17, 2018 No. 67-r [Online]. Available: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-р. Accessed on: May 19, 2019. (in Ukrainian)

Open Science [Online]. Available: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/open-science. Accessed on: May 19, 2019. (in English)

Open Access to scientific information [Online]. Available: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/open-access/. Accessed on: May 19, 2019. (in English)

Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine “On approval of the Procedure for Forming the List of Scientific Professional Periodicals of Ukraine” of January 15, 2018 No. 32 [Online]. Available: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0148-18. Accessed on: May 19, 2019. (in Ukrainian)

Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On approval of the Procedure and Criteria for Granting the Higher Education Institution the Status of National, Confirmation or Deprivation of This Status” of November 22, 2018 No. 912 [Online]. Available: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/912-2017-п. Accessed on: May 19, 2019. (in Ukrainian)

Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On approval of the Procedure for Conducting the State Certification of Research Institutions” of July 19, 2017 No. 540 [Online]. Available: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/540-2017-п. Accessed on: May 19, 2019. (in Ukrainian)

I. Tykhonkova, “Strategy of Development of a Scientific Publication”, Science of Ukraine in the Global Information Space, pp. 16-27, 2018, https://doi.org/10.15407/akademperiodyka.372.016. (in Ukrainian)

A. Radchenko, “2nd Scientific and Practical Conference “Scientific Periodicals: Traditions and Innovations””, Nauka ta naukoznavstvo, no. 2, pp. 180-181, 2011. (in Ukrainian)

Decree of the Presidium of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine “About the Work on Presenting the Publications of NAES of Ukraine in the World System of Scientific Communications” of December 17, 2009 No. 1-7/12-393 (not published). (in Ukrainian)

Decree of the Presidium of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine “On Presenting the Publications of the NAES of Ukraine Researchers in the World System of Scientific Communications” of May 16, 2013 No. 1-7/7-148 (not published). (in Ukrainian)

Decree of the Presidium of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine “On Presenting the Scientific Periodicals and Researchers’ Publications of NAES of Ukraine in the World System of Scientific Communications” of December 20, 2018 No. 1-2/14-349 (not published). (in Ukrainian)

Association Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part [Online]. Available: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011. Accessed on: May 19, 2019. (in Ukrainian)

Decree of the Verkhovna Rada of Ukraine “On Recommendations of the Parliamentary Hearings “Reforming the ICT Sphere and Development of the Information Area of Ukraine”” of March 31, 2016 No. 1073-VIII [Online]. Available: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1073-19?test=XX7MfyrCSgkyUF8IZiePnC3XHI4Fos80msh8Ie6. Accessed on: May 19, 2019. (in Ukrainian)

Digital Agenda for Ukraine – 2020 [Online]. Available: http://bit.ly/2htIdTw. Accessed on: May 19, 2019. (in Ukrainian)

Presentation of the draft “Digital Agenda for Ukraine – 2020” [Online]. Available: http://www.ht-office.org/digital-agenda/. Accessed on: May 19, 2019. (in Ukrainian)

Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine “Regulations on the National Repository of Academic Texts” of July 19, 2017 No. 541 [Online]. Available: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/541-2017-п. Accessed on: May 19, 2019. (in Ukrainian)

Roadmap for Ukraine’s Integration into the European Research Area (ERA-UA), approved by the Collegium of the Ministry of Education and Science of Ukraine, the journals of March 22, 2018 No. 3/1-7 [Online]. Available: https://mon.gov.ua/storage/app/media/kolegiya-ministerstva/2018/05/1-dorozhnya-karta-integratsii-ukraini-do-evro.pdf. Accessed on: May 19, 2019. (in Ukrainian)

V. Bykov et al., The Development of Theoretical Background of Education Informatization and Implementation of Information and Communication Technologies in the Educational Area of Ukraine. Zhytomyr: ZhDU im. I. Franka, 2019. (in Ukrainian)

V. Bykov and M. Shyshkina, “Theoretical and Methodological Principles of the Cloud Based University Environment Formation”, Teoriia i praktyka upravlinnia sotsialnymy systemamy: filosofiia, psykholohiia, pedahohika, sotsiolohiia, no. 2, pp. 30-52, 2016. (in Ukrainian)

O. Spirin, A. Yatsyshyn, S. Ivanova, A. Kilchenko and L. Luparenko, “The Model of Information and Analytical Support of Educational Research Based on Electronic Systems of Open Access” [Online], Information Technologies and Learning Tools, vol. 59, no. 3, pp. 134-154, 2017. Available: https://doi.org/10.33407/itlt.v59i3.1694. Accessed on: May 19, 2019. (in Ukrainian)

C. Legner et al., “Digitalization: Opportunity and Challenge for the Business and Information Systems Engineering Community”, Business & Information Systems Engineering, vol. 59, no. 4, pp. 301-308, 2017, https://doi.org/10.1007/s12599-017-0484-2. (in English)

A Digital Agenda for Europe. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions [Online], 2010. Available: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0245R(01)&from=EN. Accessed on: May 19, 2019. (in English)

C. Tomte, T. Fossland, P. Aamodt and L. Degn, “Digitalisation in higher education: mapping institutional approaches for teaching and learning”, Quality in Higher Education, vol. 25, no. 1, pp. 98-114, 2019. https://doi.org/10.1080/13538322.2019.1603611. (in English)

V. Bykov and A. Hurzhii, “Informatisation of Education in the Digital Society”. In Nauka, Educacja, Wychowanie i Praca. Warzawa: Siedlce, pp. 119-135, 2018. (in Ukrainian)

A. Bates, Teaching in a Digital Age [Online], 2015. Available: https://opentextbc.ca/teachinginadigitalage/. Accessed on: May 19, 2019. (in English)

T. Farrington and F. Alizadeh, “On the Impact of Digitalization on R&D”, Research-Technology Management, vol. 60, no. 5, pp. 24-30, 2017, https://doi.org/10.1080/08956308.2017.1348130. (in English)

Yu. Nikitin, M. Melnyk and S. Khvalinskyi, “Current State and Development of Scientific Organizations Innovative Tools of NAS of Ukraine”, Stratehiia rozvytku Ukrainy, no. 1, pp. 98-102, 2016. (in Ukrainian)

N. Morze, O. Kuzminska, M. Mazorchuk, V. Pavlenko and A. Prokhorov, “Digital competency of the students and teachers in Ukraine: Measurement, analysis, development prospects”, Information and Communication Technologies in Education, Research, and Industrial Applications, Communications in Computer and Information Science, vol. 2104, pp. 366-379, 2018. (in English)

Clarivate Analytics [Online]. Available: https://clarivate.com/. Accessed on: May 19, 2019. (in English)

Scopus, Elsevier [Online]. Available: https://www.scopus.com/. Accessed on: May 19, 2019. (in English)

Google Scholar [Online]. Available: https://scholar.google.com/. Accessed on: May 19, 2019. (in English)

O. Bazeliuk, “Vocational Education and Training Digitisation as the Global Evolutional Social and Natural Process” [Online]. In V.H. Kremen, O.I. Liashenko (Eds) Information and Digital Educational Space of Ukraine: Transformational Processes and Prospects of Development : Proceedings of the Methodological Seminar of NAES of Ukraine. April 4, 2019, pp. 12-20, 2019. Available: http://lib.iitta.gov.ua/716701/. (in Ukrainian)

G. Sivertsen, “Patterns of internationalization and criteria for research assessment in the social sciences and humanities”, Scientometrics, vol. 107, no. 2, pp. 357-368, 2016, https://doi.org/10.1007/s11192-016-1845-1. (in English)

E. Kulczycki et al., “Publication patterns in the social sciences and humanities: evidence from eight European countries”, Scientometrics, vol. 116, no. 1, pp. 463-486, 2018, https://doi.org/10.1007/s11192-018-2711-0. (in English)

L. Sile et al., “Comprehensiveness of national bibliographic databases for social sciences and humanities: Findings from a European survey”, Research Evaluation, vol. 27, no. 4, pp. 310-322, 2018, https://doi.org/10.1093/reseval/rvy016. (in English)

E. Giménez-Toledo, J. Mañana-Rodríguez and G. Sivertsen, “Scholarly book publishing: Its information sources for evaluation in the social sciences and humanities”, Research Evaluation, vol. 26, no. 2, pp. 91-101, 2017, https://doi.org/10.1093/reseval/rvx007. (in English)

O. Chmyr et al., National Repository of Academic Texts: Open Access to Scientific Information : monograph, Kyiv: DNU “UkrINTEI”, 2017. (in Ukrainian)

MoES plans to launch the Open Ukrainian Citation Index by the end of the year, Ministry of Education and Science of Ukraine, 2018 [online]. Available: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-planuye-zapustiti-vidkritij-ukrayinskij-indeks-naukovogo-cituvannya-do-kincya-roku. Accessed on: May 19, 2019. (in Ukrainian)

A. Kaminska and S. Nazarovets, “Crossref as a Source of Scientometric Data for Social & Human Sciences”, Suchasnyi stan naukovykh doslidzhen ta tekhnolohii v promyslovosti, vol. 5, no. 35, pp. 26-34, 2018, https://doi.org/10.30837/2522-9818.2018.5.026. (in Ukrainian)

National Education and Research Glossary, Kyiv: TOV «KONVI PRINT», 2018. (in Ukrainian)

A. Gasparyan, M. Yessirkepov, A. Duisenova, V. Trukhachev, E. Kostyukova and G. Kitas, “Researcher and Author Impact Metrics: Variety, Value, and Context”, Journal of Korean Medical Science, vol. 33, no. 18, 2018, https://doi.org/10.3346/jkms.2018.33.e139. (in English)

L. Haak, M. Fenner, L. Paglione, E. Pentz and H. Ratner, “ORCID: a system to uniquely identify researchers”, Learned Publishing, vol. 25, no. 4, pp. 259-264, 2012, https://doi.org/10.1087/20120404. (in English)

J. Beall, “Predatory journals and the breakdown of research cultures”, Information Development, vol. 31, no. 5, pp. 473-476, 2015, https://doi.org/10.1177/0266666915601421. (in English)

J. Beall, “Predatory publishers are corrupting open access”, Nature, vol. 489, no. 7415, pp. 179-179, 2012, https://doi.org/10.1038/489179a. (in English)

P. Sorokowski, E. Kulczycki, A. Sorokowska and K. Pisanski, “Predatory journals recruit fake editor”, Nature, vol. 543, no. 7646, pp. 481-483, 2017, https://doi.org/10.1038/543481a. (in English)

A. Gasparyan, B. Nurmashev, A. Voronov, A. Gerasimov, A. Koroleva and G. Kitas, “The Pressure to Publish More and the Scope of Predatory Publishing Activities”, Journal of Korean Medical Science, vol. 31, no. 12, pp. 1874-1878, 2016, https://doi.org/10.3346/jkms.2016.31.12.1874. (in English)

S. Nazarovets and M. Nazarovets, “The Danger of Spreading Pseudoscientific Journals for the Development of Science in Ukraine”, Visnyk ONU. Seriia: Bibliotekoznavstvo, bibliohrafoznavstvo, knyhoznavstvo, vol. 22, no. 1, pp. 163-174, 2017, https://doi.org/10.18524/2304-1447.2017.1(17).104171. (in Ukrainian)

Authors who publish in this journal agree to the following terms:

  1. Authors hold copyright immediately after publication of their works and retain publishing rights without any restrictions.
  2. The copyright commencement date complies the publication date of the issue, where the article is included in.

Content Licensing

  1. Authors grant the journal a right of the first publication of the work under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-NC-SA 4.0) that allows others freely to read, download, copy and print submissions, search content and link to published articles, disseminate their full text and use them for any legitimate non-commercial purposes (i.e. educational or scientific) with the mandatory reference to the article’s authors and initial publication in this journal.
  2. Original published articles cannot be used by users (exept authors) for commercial purposes or distributed by third-party intermediary organizations for a fee.

Deposit Policy

  1. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) during the editorial process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (see this journal’s registered deposit policy at Sherpa/Romeo directory).
  2. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
  3. Post-print (post-refereeing manuscript version) and publisher's PDF-version self-archiving is allowed.
  4. Archiving the pre-print (pre-refereeing manuscript version) not allowed.

Downloads

Download data is not yet available.