ПРОГРАМНЕ СЕРЕДОВИЩЕ VISUAL PARADIGM У НАВЧАННІ ТЕХНОЛОГІЙ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ-ІНЖЕНЕРІВ

Автор(и)

  • Галина Василівна Луценко Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0002-9727-7836

DOI:

https://doi.org/10.33407/itlt.v83i3.3400

Ключові слова:

інженерна освіта, проєктно орієнтоване навчання, UML, Visual Paradigm

Анотація

У статті розглянуто можливості використання багатопрофільного програмного середовища Visual Paradigm у навчанні дисципліни «Технологія проєктної роботи» студентів інженерної спеціальності «151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології». У контексті поширення концепції «Індустрії 4.0» обґрунтовано важливість інтеграції апаратних і програмних проєктних розробок як складової професійної підготовки студентів інженерних спеціальностей, а також необхідність формування у майбутніх інженерів навичок, пов'язаних із здатністю адаптуватися до швидкозмінних умов праці. Визначено шляхи впровадження проєктно орієнтованого навчання у підготовці до вирішення інтегрованих професійних завдань, що сприяє опосередкованому формуванню у студентів інженерних спеціальностей загальних компетентностей, пов'язаних з управлінням проєктною діяльністю, роботою в команді, комунікацією та співпрацею. Визначено особливості професійного контексту інженерної діяльності, що мають знаходити відображення в освітньому процесі. Описано приклад формулювання програмових результатів курсу «Технологія проєктної роботи» разом з фаховими компетентностями, що відповідають загальнопрофесійній та спеціальнопрофесійній складовим і загальні компетентності, що містять особистісно-міжособистісну складову та компетентності, що будуть затребувані в освітньому процесі й професійній сфері. Для теоретичного матеріалу дисципліни «Технологія проєктної роботи» розроблено результати навчання з використанням таксономії Андерсона. Запропоновано використовувати гібридне навчання, у ході якого поєднуються лекції й лабораторні заняття в традиційній формі та проєктна діяльність студентів-інженерів. Детально описано процедуру розробки комплексу UML-діаграм у програмному середовищі Visual Paradigm Community Edition для проєктних завдань курсу «Технологія проєктної роботи».

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Галина Василівна Луценко, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

доктор педагогічних наук, доцент кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій

Посилання

Індустрія 4.0. Глосарій термінів – для тлумачення ландшафту 4.0. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://industry4-0-ukraine.com.ua.

В. І. Скіцько, "Індустрія 4.0 як промислове виробництво майбутнього". Інвестиції: практика та досвід, т. 5, С. 33-40, 2016.

О. О. Шарвара, «Клаус Шваб "Черветра промислова революція»: світоглядні ідея". Актуальні проблеми філософії та соціології, т. 15, С. 156-158, 2017.

McKinsey Global Institute, Skill Shift: Automation and The Future Of The Workforce. McKinsey & Company, 2018. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.mckinsey.com/~/

media/McKinsey/Featured%20Insights/Future%20of%20Organizations/Skill%20shift%20Automation%20and%20the%20future%20of%20the%20workforce/MGI-Skill-Shift-Automation-and-future-of-the-workforce-May-2018.ashx.

С. О. Сисоєва, "Особистісно орієнтовані педагогічні технології: метод проектів". Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Науково-методичний журнал, т. 1, № 5, С. 73-80, 2002.

О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко та О. М. Любарська, Освітні технології: навч.-метод. посібник, Київ: А.С.К., 256 с, 2004.

О. І. Гулай, "Метод проектів у викладанні хімії у вищих технічних навчальних закладах". Зб. наук. праць Військового інституту Київського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, т. 22, С. 214-219, 2009.

К. В. Власенко, І. М. Реутова, "Метод проектів навчання вищої математики майбутніх інженерів". Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, т. 7, №. 24, С. 51-60, 2012.

В. М. Бойчук, Р. М. Горбатюк та С. Л. Кучер, "Методика застосування інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці до проектної діяльності майбутніх учителів трудової діяльності". Інформаційні технології і засоби навчання, т. 71, № 3, С. 137-153, 2019.

В. О. Іванов, Д. В. Криворучко, О. В. Купенко, Практико-орієнтовані технології в інженерній освіті: навчальний посібник. Харків: НТМТ, 2015.

Г. В. Луценко, В. П. Бевз, "Організація проектно-орієнтованого навчання майбутніх інженерів у вивченні методології управління проектами". Інформаційні технології і засоби навчання, т. 45, № 1, С. 123-133, 2015.

Ю. Слюсарчук, Л. Джавала, Л. Угрин, «Компетентнісний підхід до підготовки ІТ-фахівців на основі проектного». Вісник Національного університету Львівська політехніка. Інформатизація вищого навчального закладу, т. 831, С. 29-34, 2015.

С. Л. Конюхов, "Застосування проектного підходу у процесі професійної підготовки програмістів у ВНЗ". Актуальні питання сучасної інформатики, т. 5, С. 113-116, 2017.

K. Adderley, C. Ashwin, P. Bradbury, J. Freeman, S. Goodland and J. Greene, Project Methods in Higher Education. Society for Research into Higher Education, Guildford, Surrey, 1975.

M. Gao, A theoretical model for the effectiveness of project-based learning in engineering design education. A Doctoral Thesis, Loughborough University, 2012.

L. Helle, P. Tynjala and E. Olkinuora, "Project-based learning in post-secondary education - theory, practice and rubber sling shots". Higher education. No. 51, pp. 287-314, 2006.

G. Heitmann, "Project-oriented Study and Project-organized Curricula: A Brief review of Intentions and Solutions". European Journal of Engineering Education, vol. 21, no. 2, pp. 121-131, 1996.

В. Ю. Биков, Мoделi oрганiзацiйних систем вiдкритoї oсвiти : монографія, Київ: Атіка, 2008, p. 684.

Я. Галета, "Інформаційно-освітнє середовище як засіб навчання". Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер.: Педагогічні науки, т. 106, pp. 128-134, 2012.

A. Kolmos, "PBL Curriculum Startegies: From Course Based PBL to a Systemic PBL Approcah" in PBL in Engineering Education. International Perspectives on Curriculum Change, A. Guerra, R. Ulseth and A. Kolmos, Eds., Rotterdam, Sense Publishers, 2017, pp. 1-12.

Aalborg University, Curriculum for Bachelor (BSc) in Electronics and Computer Engineering. 2015. [Online]. Available: https://www.ses.aau.dk/digitalAssets/347/347787_268159_bsc-electronics-and-computer-engineering-esbjerg_2017.pdf.

Aalborg University, Curriculum for Bachelor's Program in IT, Communication and New Media. 2018. [Online]. Available: https://www.sict.aau.dk/digitalAssets/314/314867_studieordning---bsc-itcom--it-communication-and-new-media-.pdf.

E. F. Crawley, J. Malmqvist, S. Ostlund, D. R. Brodeur and K. Edstrom, Rethinking Engineering Education: The CDIO Approach. 2nd ed. Verlag: Springer, 2014.

OECD, «A Tuning-AHELO Conceptual Framework of Expected Desired/Learning Outcomes in Engineering». OECD Education Working Papers, No. 60, OECD Publishing, 2011. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.unideusto.org/tuningeu/images/stories/Summary_of_outcomes_TN/

AHELO_Engineering.pdf

G. O'Neill and F. Murphy, Assessment. Guide to Taxonomies of Learning, Dublin: UCD Dublin, 2010. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ucd.ie/t4cms/ucdtla0034.pdf.

Trello, [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://trello.com/uk/education.

Т. Кватрани, Rational Rose 2000 и UML. Визуальное моделирование: Пер. с англ., Москва: ДМК Пресс, 176 с. 2001.

Visual Paradigm Official Site, [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.visual-paradigm.com/.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Industry 4.0 «Glossary of terms – for the interpretation of landscape 4.0". [Online]. Available: https://industry4-0-ukraine.com.ua. (in Ukrainian)

V. I. Skitsko, "Industry 4.0 as future industrial production". Investytsii: praktyka ta dosvid, т. 5, зз. 33-40, 2016. (in Ukrainian)

O. O. Sharvara, «Klaus Schwab "The Fourth Industrial Revolution": a worldview idea». Aktualni problemy filosofii ta sotsiolohii, vol. 15, pp. 156-158, 2017. (in Ukrainian)

McKinsey Global Institute, Skill Shift: Automation and The Future Of The Workforce. McKinsey & Company, 2018. [Online]. Available: https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured

%20Insights/Future%20of%20Organizations/Skill%20shift%20Automation%20and%20the%20future%20of%20the%20workforce/MGI-Skill-Shift-Automation-and-future-of-the-workforce-May-2018.ashx. (in English)

S. O. Sysoieva, "Personally oriented pedagogical technologies: project method". Neperervna profesiina osvita: teoriia i praktyka: Naukovo-metodychnyi zhurnal, vol. 1, № 5, pp. 73-80, 2002. (in Ukrainian)

O. M. Piekhota, A. Z. Kiktenko ta O. M. Liubarska, Educational technologies: a textbook, Kyiv: A.S.K., 256 p, 2004. (in Ukrainian)

O. I. Hulai, "Project method in the teaching chemistry at technical higher educational institutions". Zb. nauk. prats Viiskovoho instytutu Kyivskoho nats. un-tu im. T. Shevchenka, vol. 22, pp. 214-219, 2009. (in Ukrainian)

K. V. Vlasenko, I. M. Reutova, "Project method for teaching higher mathematics to future engineers". Visnyk Luhanskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka, vol. 7, no. 24, pp. 51-60, 2012. (in Ukrainian)

V. M. Boichuk, R. M. Horbatiuk ta S. L. Kucher, "Methods of using information and communication technologies in preparing future craft and technology teachers for project activities". Information Technologies and Learning Tools, vol. 71, no. 3, pp. 137-153, 2019. (in Ukrainian)

V. O. Ivanov, D. V. Kryvoruchko, O. V. Kupenko, Practice-oriented technologies in engineering education: a textbook. Kharkiv: NTMT, 2015. (in Ukrainian)

H. V. Lutsenko, V. P. Bevz, "Organization of future engineers' project-based learning when studying the project management methodology". Information Technologies and Learning Tools, vol. 45, no. 1, pp. 123-133, 2015. (in Ukrainian)

Yu. Sliusarchuk, L. Dzhavala, L. Uhryn, "Сompetence approach to ІТ-specialists training based on training project". Visnyk Natsionalnoho universytetu Lvivska politekhnika. Informatyzatsiia vyshchoho navchalnoho zakladu, vol. 831, pp. 29-34, 2015. (in Ukrainian)

S. L. Koniukhov, "Application of project method in professional training of programmers in higher education institutions". Aktualni pytannia suchasnoi informatyky, vol. 5, pp. 113-116, 2017. (in Ukrainian)

K. Adderley, C. Ashwin, P. Bradbury, J. Freeman, S. Goodland and J. Greene, Project Methods in Higher Education. Society for Research into Higher Education, Guildford, Surrey, 1975. (in English)

M. Gao, A theoretical model for the effectiveness of project-based learning in engineering design education. A Doctoral Thesis, Loughborough University, 2012. (in English)

L. Helle, P. Tynjala and E. Olkinuora, "Project-based learning in post-secondary education - theory, practice and rubber sling shots". Higher education, no. 51, pp. 287-314, 2006. (in English)

G. Heitmann, "Project-oriented Study and Project-organized Curricula: A Brief review of Intentions and Solutions". European Journal of Engineering Education, vol. 21, no. 2, pp. 121-131, 1996. (in English)

V. Yu. Bykov, Models of organizational systems of open education, Kyiv: Atika,2008, 684 p. (in Ukrainian)

Ya. Haleta, "Information and educational environment as a learning tool". Naukovi zapysky [Kirovohradskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Vynnychenka]. Ser.: Pedahohichni nauky, vol. 106, pp. 128-134, 2012. (in Ukrainian)

A. Kolmos, "PBL Curriculum Startegies: From Course Based PBL to a Systemic PBL Approcah" in PBL in Engineering Education. International Perspectives on Curriculum Change, A. Guerra, R. Ulseth and A. Kolmos, Eds., Rotterdam, Sense Publishers, 2017, pp. 1-12. (in English)

Aalborg University, Curriculum for Bachelor (BSc) in Electronics and Computer Engineering. 2015. [Online]. Available: https://www.ses.aau.dk/digitalAssets/347/347787_268159_bsc-electronics-and-computer-engineering-esbjerg_2017.pdf. (in English)

Aalborg University, Curriculum for Bachelor's Program in IT, Communication and New Media. 2018. [Online]. Available: https://www.sict.aau.dk/digitalAssets/314/314867_studieordning---bsc-itcom--it-communication-and-new-media-.pdf. (in English)

E. F. Crawley, J. Malmqvist, S. Ostlund, D. R. Brodeur and K. Edstrom, Rethinking Engineering Education: The CDIO Approach. 2nd ed. Verlag: Springer, 2014. (in English)

OECD, A Tuning-AHELO Conceptual Framework of Expected Desired/Learning Outcomes in Engineering. OECD Education Working Papers, No. 60, OECD Publishing, 2011. [Online]. Available: http://www.unideusto.org/tuningeu/images/stories/Summary_of_outcomes_TN/AHELO_Engineering.pdf(in English)

G. O'Neill and F. Murphy, Assessment. Guide to Taxonomies of Learning, Dublin: UCD Dublin, 2010. [Online]. Available: http://www.ucd.ie/t4cms/ucdtla0034.pdf. (in English)

Trello Official Site, [Online]. Available: https://trello.com/uk/education. (in English)

Т. Kvatrani, Rational Rose 2000 and UML. Visual modelling, Moskva: DMK Press, 176 p. 2001. (in Russian).

Visual Paradigm Official Site, [Online]. Available: https://www.visual-paradigm.com/.(in English)

##submission.downloads##

Опубліковано

25.06.2021

Як цитувати

[1]
Г. В. Луценко, «ПРОГРАМНЕ СЕРЕДОВИЩЕ VISUAL PARADIGM У НАВЧАННІ ТЕХНОЛОГІЙ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ-ІНЖЕНЕРІВ», ІТЗН, вип. 83, вип. 3, с. 208–225, Чер 2021.

Номер

Розділ

ІКТ і засоби навчання у закладах вищої освіти