INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AS A FACTOR OF TEACHERS' PROFESSIONAL DEVELOPMENT IN THE SYSTEM OF POSTGRADUATE EDUCATION

Keywords: a teacher, professional development, professionalism, postgraduate education system, life-long education, information and communication technologies

Abstract

The article highlights the current issue on using modern information and communication technologies in order to develop teachers’ professionalism in the system of postgraduate education.

It is stressed that today, in the conditions of rapid development of information and communication technologies and their penetration into all spheres of human life, the most urgent issues are the ones on their usage in the education system.

The most up-to-date types of information and communication technologies, which create a favorable and effective environment for the development of professionalism in the educational industry, are described. They include mobile, murky, distance technologies, means of content visualization, high-quality digital resources, etc. The authors describe the experience related to the organization of educational environment by means of modern information and communication tools application on the basis of communal higher educational establishment «Kherson Academy of Continuous Education» of Kherson Regional Council. The topicality of the issue is confirmed by the results of the survey conducted among the teachers who have undergone advanced training on the basis of the abovementioned establishment. The paper outlines specific examples of resources used in the educational process for teachers’ professional development. Based on the conducted experiment, the authors specify organizational and educational conditions for the New Ukrainian School teachers’ professional development which require information and communication technologies application, namely the creation of information-educational environment for teachers’ professional development at postgraduate educational establishment; organization of interaction between participants in the educational process by means of information and communication technologies; the implementation of online support for teachers and their professional consulting in the inter-certification period. The validity of the received results is confirmed by a pedagogical experiment conducted at Kherson Academy of Continuous Education, the results of which are partially reflected in the article.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Anatolii M. Zubko , Communal Higher Educational Establishment «Kherson Academy of Continuing Education» of Kherson Regional Council

PhD of Pedagogical Sciences, Full Professor, Rector

Iryna Ya. Zhorova, Communal Higher Educational Establishment «Kherson Academy of Continuing Education» of Kherson Regional Council

Doctor of Pedagogical Sciences,  Full Professor, First Vice Rector, Professor of the Department of Pedagogy and Educational Management

Vasyl V. Kuzmenko, Communal Higher Educational Establishment «Kherson Academy of Continuing Education» of Kherson Regional Council

Doctor of Pedagogical Sciences, Full Professor, Head of the Department of Pedagogy and Educational Management

Nina V. Slyusarenko, Kherson State University

Doctor of Pedagogical Sciences, Full Professor, Professor Ye. Petukhov Department of Pedagogy, Psychology and Educational Management

Оlena V. Kokhanovska , Communal Higher Educational Establishment «Kherson Academy of Continuing Education» of Kherson Regional Council

Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Theory and Methodology of Educational Disciplines Teaching

References

Кузьмина Н. В. Профессионализм деятельности преподавателя и мастера производственного обучения профтехучилища. СПб.: Высш. школа, 1989. 167 с.

Сластенин В. А. Профессионализм учителя как явление педагогической культуры. Педагогическое образование и наука. 2008. № 12. С. 4-15.

Багаева И. Д. Профессионализм педагогической деятельности и основы его формирования у будущего учителя: автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04 / НИИ проф.-техн. образования АПН СССР. Усть-Каменогорск, 1991. 36 с.

Гузій Н. В. Категорія професіоналізму в теорії і практиці підготовки майбутнього педагога: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04 . Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. Київ, 2007. 475 с.

Дружилов С. А. Профессиональная компетентность и профессионализм педагога: психологический подход. Сибирь. Философия. Образование. 2005. №8. С. 26-44.

Кузьмінський А. І. Теоретико-методологічні засади післядипломної педагогічної освіти в Україні: дис. ... доктора пед. наук : 13.00.04. К., 2003. 443 с.

Олійник В. В. Теоретико-методологічні засади управління підвищенням кваліфікації педагогічних працівників профтехосвіти: дис. ... доктора пед. наук : 13.00.01. К., 2004. 489 с.

Протасова Н. Г. Теоретико-методичні основи функціонування системи післядипломної освіти педагогів в Україні: дис... д-ра пед. наук: 13.00.01; Державна академія керівних кадрів освіти. К., 1999. 472 с.

Розвиток теоретичних основ інформатизації освіти та практична реалізація інформаційно-комунікаційних технологій в освітній сфері України . В. Ю. Биков, О. Ю. Буров, А. М. Гуржій, М. І. Жалдак, М. П. Лещенко, С. Г. Литвинова, В. І. Луговий, В. В. Олійник, О. М. Спірін, М. П. Шишкіна . наук. ред. В. Ю. Биков, С. Г. Литвинова, В. І. Луговий. Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2019. 214 с.

Горбатюк Р. М. Мобільне навчання як нова технологія вищої освіти. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2013. № 27 С. 31-34. [Електронний ресурс]. Доступно: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2013_27_10. Дата звернення: Січ. 18, 2020.

Биков В. Ю. Відкрите навчальне середовище та сучасні мережні інструменти систем відкритої освіти. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 2: Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання. 2010. №. 9. С. 9-15. [Електронний ресурс]. Доступно: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_2_2010_9_4. Дата звернення: Січ. 24, 2020.

Олійник В. В. Відкрита післядипломна педагогічна освіта і дистанційне навчання в запитаннях і відповідях: наук.-метод. посіб.; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. К.: «А.С.К.», 2013. 312 с.

Морзе Н. В., Варченко-Троценко Л. О. Використання wiki-технології для організації навчального середовища сучасного університету. International scientific conference «Open educational e-environment of modern University». 2015. м. Київ, 20 серпня 2015 року. С. 115-125. [Електронний ресурс]. Доступно: http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/13#.V7BLfmLTs2. Дата звернення: Квіт. 10, 2020.

Краус К.М. Імперативи формування цифрової освіти в Україні. Управління соціально-економічними трансформаціями у сучасному місті: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 лютого 2018 року). Київ: КУБГ, 2018. С. 49-51.

Концепція нової української школи. [Електронний ресурс]. Доступно: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf. Дата звернення: Січ. 15, 2020.

Буйницька О.Л. Інформаційні технології та технічні засоби навчання: навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2012. 240 с.

Курси підвищення кваліфікації, семінари, майстер-класи, консультування: пропозиція для педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти України. 2020 рік. [Електронний ресурс]. Доступно: https://lpnu.ua/sites/default/files/attach/2018/10316/ciot_2020_b5_new.pdf. Дата звернення: Квіт. 10, 2020.

Український відкритий університет післядипломної освіти. [Електронний ресурс]. Доступно: http://umo.edu.ua/ukrajinsjkij-vidkritij-universitet-pisljadiplomnoji-osviti. Дата звернення: Квіт. 10, 2020.

Федорова Г. А. Профессиональное развитие учителей в условиях информатизации образования. [Електронний ресурс]. Доступно: https://docplayer.ru/64573821-Professionalnoe-razvitie-uchiteley-v-usloviyah-informatizacii-obrazovaniya.html. Дата звернення: Січ. 19, 2020.

Educause Horizon Report. 2019 Higher Education Edition. [Електронний ресурс]. Доступно: https://library.educause.edu/-/media/files/library/2019/4/2019horizonreport.pdf?la=en&hash=C8E8D444AF372E705FA1BF9D4FF0DD4CC6F0FDD1. Дата звернення: Квіт. 10, 2020.

Лубіна Є. Мобільне навчання у дидактиці вищої школи. Вісник Львівського університету. Серія: Педагогіка. 2009. Вип. 25. Ч. 2. С. 61-66.

Рогожнікова О. Сучасні засоби оцінювання освітніх результатів на прикладі інтерактивного ресурсу Plikers. [Електронний ресурс]. Доступно: http://osnova.com.ua/items/item-november-2017/. Дата звернення: Січ. 15, 2020.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

N. V. Kuzmyna, “Professionalism of activity of teacher and master of industrial training of vocational school”, St. Petersburg: Higher School, 1989 (in Russian).

V. A. Slastenyn, “Teacher’s professionalism as a phenomenon of pedagogical culture”, Pedahohycheskoe obrazovanye y nauka, 2008, № 12, pp. 4-15 (in Russian).

I. D. Bahaeva, “Professionalism of pedagogical activity and the basis of its formation in a future teacher”: abstract of thesis for Doctoral Degree in Pedagogy: 13.00.04 / Research Institute of Vocational Education of the Academy of Pedagogical Sciences of the USSR. Ust-Kamenohorsk, 1991 (in Russian).

N. V. Huzii, “Katehoriia profesionalizmu v teorii i praktytsi pidhotovky maibutnoho pedahoha”, dys. … d-ra ped. nauk: 13.00.04, Natsionalnyi pedahohichnyi universytet imeni M. P. Drahomanova. Kyiv, 2007 (in Ukrainian).

S. A. Druzhylov, “Teacher’s professional competence and professionalism: a psychological approach”, Sybyr. Fylosofyia. Obrazovanye, 2005, № 8, pp. 26-44 (in Russian).

A. I. Kuzminskii. “Theoretical and methodological principles of postgraduate pedagogical education in Ukraine”: thesis for Doctoral Degree in Pedagogy: 13.00.04. Кyiv, 2003 (in Ukrainian).

V. V. Oliynik, “Theoretical and methodological principles of management of training of vocational institutions pedagogical staff”: thesis for Doctoral Degree in Pedagogy: 13.00.01. Кyiv, 2004 (in Ukrainian).

N. G. Protasova. “Theoretical and methodological bases of functioning of the system of postgraduate education of teachers in Ukraine”: thesis for Doctoral Degree in Pedagogy: 13.00.01; State Academy of Educational Managers. Кyiv, 1999 (in Ukrainian).

V. Yu. Bykov, S.G. Litvinova, and V.I. Lugovoi (Ed.), “Development of theoretical foundations of education informatization and practical implementation of information and communication technologies in the educational sphere of Ukraine”, Zhytomyr Ivan Franko State University, 2019, 214 p. (in Ukrainian).

R. M. Horbatiuk, Mobile learning as a new technology of higher education. Scientific Bulletin of Uzhgorod National University, 2013, № 27, pp. 31-34. [Online]. Available: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2013_27_10. Accessed on: Jan. 18, 2020 (in Ukrainian).

V. Yu. Bikov, “Open learning environment and modern open-source networking tools. Scientific journal of National Pedagogical Dragomanov University”, Series 2: Computer-Oriented Learning Systems, 2010, №. 9, pp. 9-15. [Online]. Available: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_2_2010_9_4. Accessed on: Jan. 24, 2018 (in Ukrainian).

V.V. Oliynik, “Open Postgraduate Teacher Education and Distance Learning in Questions and Answers: Scientific and Method. Manual”, National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, University of Educational Management. Kyiv: “ASK”, 2013 (in Ukrainian).

N. V. Morze, and L. O. Varchenko-Trocenko, “The use wiki-technology for learning environment of modern university” in International scientific conference on “Open educational e-environment of modern University”, 2015, Kyiv, 20 August 2015, pp. 115-125. [Online]. Available: http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/13#.V7BLfmLTs2. Accessed on: Apr. 10, 2020 (in Ukrainian).

K. M. Kraus, “Imperatives of formation of digital education in Ukraine”, Managing Socio-Economic Transformations in the Modern City: Proceedings of the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference (February 27, 2018), Kiev: KUBG, 2018, pp.49-51. (in Ukrainian).

“Concept of New Ukrainian school”. [Online]. Available: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf. Accessed on: Jan. 15, 2020. (in Ukrainian).

O. L. Buinitska, Information Technology and Technical Means of Learning: a textbook, Kiev: Center for Educational Literature, 2012. (in Ukrainian).

Training courses, seminars, workshops, counseling: proposal for pedagogical and scientific-pedagogical workers of Ukrainian educational institution, 2020. [Online]. Available: https://lpnu.ua/sites/default/files/attach/2018/10316/ciot_2020_b5_new.pdf. Accessed on: Apr. 10, 2020. (in Ukrainian).

Ukrainian Open University of Postgraduate Education. [Online]. Available: http://umo.edu.ua/ukrajinsjkij-vidkritij-universitet-pisljadiplomnoji-osviti. Accessed on: Apr. 10, 2020. (in Ukrainian).

H. A. Fedorova, Professional development of teachers in conditions of educational informatization. [Online]. Available: https://docplayer.ru/64573821-Professionalnoe-razvitie-uchiteley-v-usloviyah-informatizacii-obrazovaniya.html. Accessed on: Jan. 19, 2018 (in Russian).

Educause Horizon Report. 2019 Higher Education Edition. [Online]. Available: https://library.educause.edu/-/media/files/library/2019/4/2019horizonreport.pdf?la=en&hash=C8E8D444AF372E705FA1BF9D4FF0DD4CC6F0FDD1. Accessed on: Apr. 10, 2020. (in English).

Ye. Lubina, “Mobile learning in Higher School didactics”, Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia: Pedahohika, 2009, Vyp. 25, Ch. 2, pp. 61-66 (in Ukrainian).

O. Rogozhnikova, Modern means of evaluating educational outcomes on an example of an interactive. Plikers resource. [Online]. Available: http://osnova.com.ua/items/item-november-2017/. Accessed on: May. 10, 2018 (in Ukrainian).

Published
2020-06-19
How to Cite
Zubko , A. M., Zhorova, I. Y., Kuzmenko, V. V., Slyusarenko, N. V., & Kokhanovska О. V. (2020). INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AS A FACTOR OF TEACHERS’ PROFESSIONAL DEVELOPMENT IN THE SYSTEM OF POSTGRADUATE EDUCATION. Information Technologies and Learning Tools, 77(3), 262-281. https://doi.org/10.33407/itlt.v77i3.3562
Section
ICT and learning tools in the sphere of post-graduate education