DATA STREAMING TECHNOLOGY IN ADULT EDUCATION VIA NEARPOD

Authors

DOI:

https://doi.org/10.33407/itlt.v82i2.3644

Keywords:

data streaming technology, ICT trends, adult education, informatization of education

Abstract

In the paper the theoretical background and practical experience of data streaming technology in the adult education using the Nearpod platform is discussed. A brief analysis of recent research defining data streaming technology as a trend in information and communication technologies (ICT) in education is suggested. The theoretical foundations of the potential tendency towards further active implementation of data streaming technology in the adult educational process are summarized. The framework of categories and concepts is formalized, the tendency towards data streaming technology development is detected. Based on the results of recent studies it is proved that the number of adult users of smartphones with Internet access has increased recently. Moreover, a deep interest of adult Internet users in their self-education via online resources, and specifically using data streaming technology is observed. Various examples of modern services and mobile applications that are already being applied in the educational process and may be useful for data streaming in the coming years are defined and described. An example of using data streaming technology in adult education via Nearpod platform is suggested: the features and process of developing an electronic educational product are given; the additional platform resources that can improve the quality of the electronic educational product are identified and described; the advantages and disadvantages of using data streaming technology in learning process and adult education through the example of foreign language learning are summarized. The experience of using Nearpod platform in adult learning is generalized; the andragogical principles of its successful implementation into the adult learning process are defined. The prospects for future research in the sphere of data streaming technology in the educational process in general are outlined.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Lesia V. Viktorova, Yevhen Bereznyak Military Diplomatic Academy

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Professor at the Foreign Languages Departament

Artur B. Kocharyan, Private Educational Institution “THINKGLOBAL”

PhD of Pedagogical Sciences

Kostiantyn V. Mamchur, Yevhen Bereznyak Military Diplomatic Academy

PhD of Pedagogical Sciences, Head of the Foreign Languages Department

References

Л. А. Якубова, «Порівняльний аналіз особливостей організації соціальної роботи з людьми похилого віку в Україні та за кордоном», Науковий вісник Ужгородського університету: педагогіка, соціальна робота, вип. 36, с. 210-211, 2015.

Ю. Павлова, «Принцип «навчання упродовж життя» як необхідна умова збереження та зміцнення здоров’я осіб літнього віку (на прикладі університетів третього віку)», Молода спортивна наука України, т. 4, с.117-123, 2013.

І. М. Фельцан, «Сучасна іншомовна освіта дорослих: змістовий аспект», Вісник Черкаського університету: педагогічні науки, №12, с.135-141, 2016.

О. М. Олійник, «Концептуалізація глокалізації: методологічні аспекти», Гуманітарний вісник ЗДІА, №38, 2009. [Електронний ресурс]. Доступно: http://www.zgia.zp.ua/gazeta/VISNIK_38_4.pdf - доступ 19.10.2017.

В. Базелюк, А. Бляха, А. Брожек та ін., Освіта дорослих у перспективі змін: інновації, технології, прогнози, Ніжин, Україна: ПП Лисенко М.М., 2017.

В. Г. Кремень, Н. Г. Ничкало, О. В. Аніщенко та ін., Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії і перспективи, Київ, Україна: Знання, 2018.

О. В. Аніщенко, «Моделі центрів освіти дорослих в Україні», Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи, №1(14), с. 22-35, 2018.

С. А. Федоренко, «Університети «третього віку» як складова безперервної освіти; зарубіжний досвід», Педагогічний процес : теорія і практика, вип.1, с.133-138, 2014.

І. Б. Савельчук, «Інноваційні методи соціальної роботи з людьми похилого віку: специфіка та особливості впровадження», Молодий вчений, №2(17), с. 95-98, 2015.

Т. В. Скорик, «Соціально-педагогічний ефект університету третього віку», Молодий вчений, №2 (17), с. 117-123, 2015.

Е. Д. Амірханов та В. І. Кравченко, «Аналіз технологій передачі даних, що використовуються для розробки студії телемовлення в Інтернеті», Науковий огляд, №4(25), 2016.

D. Deni and D. Wahyudin. "Smart Digital for Mobile Communication Through TVUPI Streaming for Higher Education", Interactive Mobile Technologies, vol. 13, No. 5, pp. 30-46, 2019, doi: 10.3991/ijim.v13i05.10286.

W. Maor and D. Bouhnik, "Usage Habitsin Music Streaming Application sand Their Influenceon Privacy Related Issues", Proceedings of the Informing Science and Information Technology Education Conference, Jerusalem, Israel, pp. 437-447, 2019, doi: 10.28945/4272.

Закон України «Про освіту». [Електронний ресурс]. Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.

Л. Б. Лук’янова, Концепція освіти дорослих в Україні, Ніжин, Україна: ПП Лисенко М.М., 2011. [Електронний ресурс]. Доступно: https://cutt.ly/9bjuJUm.

The 2010 Horizon Report, NewMedia Consortium-2010. [Електронний ресурс]. Доступно: https://library.educause.edu/resources/2010/1/2010-horizon-report.

Ericsson Consumer Lab. [Електронний ресурс]. Доступно: https://www.ericsson.com/en/reports-and-papers/consumerlab/reports.

A. D. Gelman, S. Halfin and W. Willinger, "On buffer requirements for store-and-forward video on demand service circuits," IEEE Global Telecommunications Conference GLOBECOM '91: Countdown to the New Millennium. Conference Record, Phoenix, AZ, USA, 1991, pp. 976-980 vol.2, doi: 10.1109/GLOCOM.1991.188525

О. В. Тихонова, «Конвеєрно-модульний метод інтеграції мультимедійних потоків з контролем затримок в пакетних телекомунікаційних мережах», дис. канд. наук., Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, Одеса, 2019. [Електронний ресурс]. Доступно: https://cutt.ly/8bjuZLN.

Over The Top Service (ОТТ). [Електронний ресурс]. Доступно: https://uk.wikipedia.org/wiki/OTT.

10 главных ИТ-трендов 2015 года. [Електронний ресурс]. Доступно: https://ubr.ua/business-practice/personal-property/10-glavnyh-it-trendov-2015-goda-319965.

Дослідження – цифрова грамотність населення. [Електронний ресурс]. Доступно: https://osvita.diia.gov.ua.

Мобільність четвертого покоління: як Київстар, Vodafone Україна і lifecell просувають 4G. [Електронний ресурс]. Доступно: https://mind.ua/publications/20197094-mobilnist-chetvertogo-pokolinnya-yak-kiyivstar-vodafone-ukrayina-i-lifecell-prosuvayut-4g.

5G consumer potential: An Ericsson Consumer & IndustryLab Insight Report, Busting the myths around the value of 5G for consumers, May 2019. [Електронний ресурс]. Доступно: https://www.ericsson.com/498f26/assets/local/reports-papers/consumerlab/reports/2019/5g-consumer-potential-report.pdf.

Кевін Келлі, «Невідворотне:12 технологій, що формують наше майбутнє», Київ, Україна: Наш формат, 2018.

Nicholas Carr, "Words in Stone and on the Wind", Rough Type, 2012. [Електронний ресурс]. Доступно: http://www.roughtype.com/?p=1576.

L. Viktorova, A. Kocharian and O. Korotun, "Information and communication technologies in foreign language education for the "third age" learners", Information Technologies and Learning Tools, No 63, рр. 22-35, 2018. [Електронний ресурс]. Доступно: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1940.

Слободенюк, Л. І. «Принципи та функції організації навчання дорослих», Всеукраїнської науково-практичної конференції «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти», 27 травня 2016 . [Електронний ресурс]. Доступно: https://cutt.ly/2bjuV6H


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

L. A. Yakubova. «Comparative analysis of the peculiarities of social work organization with the elderly in Ukraine and abroad», Naukovyj visnyk Uzhgorodskogo universytetu: pedagogika. socialna robota, vol. 36, pp. 210-211, 2015. (in Ukrainian)

Yu. Pavlova, «The principle of "life long learning" as a prerequisite for maintaining and promoting the health of older persons (asin the case of third-year universities)», Moloda sportyvna nauka Ukrayiny, vol. 4, pp.117-123, 2013. (in Ukrainian)

I. M. Felczan, «Contemporary Adult Foreign Language Education: A Content Aspect», Visnyk Cherkaskog ounivers`tetu: рedagogichni nauky, no12, pp.135-141, 2016. (in Ukrainian)

O. M. Olijnyk, «Conceptualizing Glocalization: Methodological Aspects», Gumanitarnyj visnyk ZDIA, No38, 2009. [Online]. Available: http://www.zgia.zp.ua/gazeta/VISNIK_38_4.pdf. Accessed on: Oct. 19, 2017.(in Ukrainian)

V. Bazeliuk, A. Bliakha, A. Brozhek and other, Adult education in the face of change: innovation, technology, forecasting, Nizhyn, Ukraine : PP Lysenko M.M., 2017. (in Ukrainian)

V. H. Kremen, N. H. Nychkalo, O. V. Anishchenko and other, Conceptual principles of adult education development: world experience, Ukrainian realities and perspectives, Kyiv, Ukraine : Znannya, 2018. (in Ukrainian)

O. V. Anishhenko, «Models of Adult Education Centers in Ukraine», Osvita doroslyx: teoriya, dosvid, perspektyvy, no1(14), pp. 22-35, 2018. (in Ukrainian)

S. A. Fedorenko, «Third Age Universities» as a Component of Continuing Education; foreign experience», Pedagogichnyj proces : teoriya i praktyka, vol.1, pp.133-138, 2014. (in Ukrainian)

I. B. Savelchuk, «Innovative methods of social work with older people: specific sand features of implementation», Molodyj vchenyj, no2(17), pp. 95-98, 2015. (in Ukrainian)

T. V. Skoryk, «Socio-pedagogical effect of the third age university», Molodyjv chenyj, no2 (17), pp. 117-123, 2015. (in Ukrainian)

E. D. Amirxanov Ta V. I. Kravchenko, «Analysis of data transmission technologies used to develop a television broadcasting studio on the Internet», Naukovyj oglyad, no4(25), 2016. (in Ukrainian)

D. Deni and D. Wahyudin, "Smart Digital for Mobile Communication Through TVUPI Streaming for Higher Education", Interactive Mobile Technologies, vol. 13, no. 5, pp. 30-46, 2019, doi: 10.3991/ijim.v13i05.10286. (in English)

W. Maor and D. Bouhnik, "Usage Habitsin Music Streaming Application sand Their Influenceon Privacy Related Issues", Proceedings of the Informing Science and Information Technology Education Conference, Jerusalem, Israel, pp. 437-447, 2019, doi: 10.28945/4272. (in English)

Law of Ukraine "On Education". [Online]. Available:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19. (in Ukrainian)

L. B. Lukyanova, The concept of adult education in Ukraine, Nizhyn, Ukraine : PP Lysenko M.M., 2011. [Online]. Available: https://cutt.ly/9bjuJUm. (in Ukrainian)

The 2010 Horizon Report, NewMedia Consortium-2010. [Online]. Available: https://library.educause.edu/resources/2010/1/2010-horizon-report. (in English)

Ericsson Consumer Lab. [Online]. Available: https://www.ericsson.com/en/reports-and-papers/consumerlab/reports. (in English)

A. D. Gelman, S. Halfin and W. Willinger, "On buffer requirements for store-and-forward video on demand service circuits," IEEE Global Telecommunications Conference GLOBECOM '91: Countdown to the New Millennium. Conference Record, Phoenix, AZ, USA, 1991, pp. 976-980 vol.2, doi: 10.1109/GLOCOM.1991.188525

O. V. Tykhonova, «Conveyor-modular method of integration of multimedia streams with delay control in packet telecommunication networks», dys. kand. nauk., Odeska nacionalna akademiya zvyazku im. O.S. Popova, Odesa, 2019. [Online]. Available: https://cutt.ly/8bjuZLN. (in Ukrainian)

Over The Top Service ОТТ. [Online]. Available: https://uk.wikipedia.org/wiki/OTT. (in Ukrainian)

Top 10 IT Trends of 2015. [Online]. Available: https://ubr.ua/business-practice/personal-property/10-glavnyh-it-trendov-2015-goda-319965. (in Ukrainian)

Research is digital literacy of the population. [Online]. Available: https://osvita.diia.gov.ua. (in Ukrainian)

Fourth Generation Mobility: as Kyivstar, Vodafone Ukraine and lifecell promote 4G. [Online]. Available: https://mind.ua/publications/20197094-mobilnist-chetvertogo-pokolinnya-yak-kiyivstar-vodafone-ukrayina-i-lifecell-prosuvayut-4g. (in English)

5G consumer potential: An Ericsson Consumer & IndustryLab Insight Report, Busting the myths around the value of 5G for consumers, May 2019. [Online]. Available: https://www.ericsson.com/498f26/assets/local/reports-papers/consumerlab/reports/2019/5g-consumer-potential-report.pdf. (in English)

Kevin Kelli, «The inevitable. Understanding the 12 Technological Forces that will shape our future», Kyiv, Ukraine: Nash format, 2018. (in Ukrainian)

Nicholas Carr, "Words in Stone and on the Wind", Rough Type, 2012. [Online]. Available: http://www.roughtype.com/?p=1576. (in English)

L. Viktorova, A. Kocharian and O. Korotun, "Information and communication technologies in foreign language education for the "third age" learners", Information Technologies and Learning Tools, no 63, рр. 22-35, 2018. [Online]. Available: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1940. (in English)

L. І. Slobodenjuk «Principles and functions of adult learning organization», All-Ukrainian scientific-practical conference «Psyxologo-pedagogichnyj suprovid faxovoyi pidgotovky ta pidvyshhennya kvalifikaciyi osobystosti v umovax transformaciyi osvity», 27 May 2016 . [Online]. Available: https://cutt.ly/2bjuV6H

Published

2021-04-25

How to Cite

Viktorova Л. В., Kocharyan А. Б., & Mamchur К. В. (2021). DATA STREAMING TECHNOLOGY IN ADULT EDUCATION VIA NEARPOD. Information Technologies and Learning Tools, 82(2), 266–281. https://doi.org/10.33407/itlt.v82i2.3644

Issue

Section

ICT to support psychological and educational research