DIDACTIC POSSIBILITIES OF ELECTRONIC DICTIONARIES USAGE FOR THE DEVELOPMENT OF FOREIGN LANGUAGE SPEECH ACTIVITY OF THE STUDENTS OF NON-LINGUISTIC SPECIALITIES

Authors

DOI:

https://doi.org/10.33407/itlt.v85i5.3672

Keywords:

electronic dictionaries, students of non-linguistic specialties, foreign language speech activity, reading, speaking, listening, writing, translation

Abstract

The article describes the ways of applying innovative teaching technologies, among which a special place belongs to electronic dictionaries, for providing high-quality foreign language training of the students of non-linguistic specialties of higher educational institutions. The advantages of electronic dictionaries over their paper counterparts have been characterized: effective search system, multifunctionality, topicality, dynamism, large volume of dictionary base, variability, versatility. A number of functions of electronic dictionaries have been indicated: quick searching, fast copying, audio recording, language recognition, useful definitions, availability of linguistic variants, illustration of word usage examples, multimedia applications. The basic types of electronic dictionaries have been described: on-line, dictionary-programs, terminological databases, portable, pocket, mobile ones. The characteristics of Oxford Dictionary of English, which students of non-linguistic specialties of Lesya Ukrainka Eastern European National University successfully use at their classroom lessons and during independent work, have been considered in detail. Didactic possibilities of electronic dictionaries for the development of the four types of speech activity (listening, reading, speaking, writing) and translation have been analyzed. Methodological tips for using electronic dictionaries in various types of speech activity have been developed. The comparison of the survey results conducted for non-linguistic specialties students and their teachers regarding the frequency of electronic dictionaries usage in the process of learning a foreign language during 2008/2010 and 2018/2019 academic years has been presented, as well as the survey results conducted for non-linguistic specialties students on the frequency of dictionaries usage in reading the text, doing exercises for developing writing and speaking skills, listening (watching videos), doing translation. The necessity of introduction of electronic dictionaries in the process of learning a foreign language by the students of non-linguistic specialties has been justified. The main problems of electronic dictionaries usage in the educational process of higher educational institutions have been characterized.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Yevgenii S. Spitsyn, Taras Shevchenko National University of Kyiv

PhD of Pedagogical Sciences, Professor, Professor at the Pedagogy Department

Valentyna V. Kyrykylytsia, Lesya Ukrainka Eastern European National University

PhD of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Foreign Languages Department for Natural Sciences and Mathematics

References

В. Е. Краснопольський, «Іншомовна підготовка студентів нефілологічних спеціальностей на основі створення і використання WEB-технологій», автореф. дис. докт. пед. наук, Східноукр. нац. ун-т ім. Волод. Даля, Київ, 2019.

В. В Дубичинский, Искусство создания словарей. Харьков, Украина: Изд-во ХГПУ, 1994.

О. В. Іванова, Основи укладання галузевих глосаріїв. Київ, Україна: ЦП «Компринт», 2016.

В. Н. Сергеев, Словари – наши друзья и помочники. Москва, Россия: Просвещение, 1984.

J. Harmer, The Practice of English Language Teaching. Harlow, England: Pearson Education Limited, 2010.

І. Костікова, «Упровадження електронних словників у процесі навчання англійської мови», Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, № 2 (76), с. 3-13, 2018.

V. E. Krasnopolskyі, «Dictionary as means of foreign language training students at Ukrainian non- linguistic tertiary schools», Духовність особистості: методологія, теорія і практика, № 6 (69), с. 87-100, 2015.

О. О. Герасимчук, Технології електронного навчання. Луцьк, Україна : РВВ ЛДТУ, 2008.

О. С. Іванова, П. М. Заєць, та Д. В. Кононова, «Використання електронних словників для перекладів на заняттях англійської мови», in Proc. 12th Int. youth conf. Perspectives of science and education, New York, USA, 2019, p. 351-355.

Ю. Калимон, «Комп’ютерна лексикографія: виклики та перспективи», Актуальні питання іноземної філології, № 10, с. 112-118, 2019.

С. І. Лендау, Словники: мистецтво та ремесло лексикографії. Київ, Україна: К.І.С., 2012.

С. В. Помирча, та І. Р. Пучков, «Електронні словники з української мови як засіб формування лексикографічної компетентності майбутніх учителів початкової школи», Інформаційні технології і засоби навчання, т. 59, № 3, с. 103-113, 2017.

Т. Є. Шевченко, та Н. Ю. Етенко, «Сучасні форми словникової продукції: український онлайновий Сегмент», на ХVІІІ Міжн. наук.- практ. конф. Короленківські читання 2015 «Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку», Харків, 2016, с. 68-70.

В. А. Широков та ін., Лінгвістичні та технологічні основи тлумачної лексикографії. Київ, Україна: Довіра, 2010.

И. В. Борисова, «Электронные словари и переводчики на занятиях по иностранному языку в неязыковом вузе», Вестник Воронежского государственного университета. Лингвистика и межкультурная коммуникация, № 2, с. 168-172, 2017.

Л. В. Горбатюк, Н. В. Кравченко, Г. М. Алексєєва, та Т. С. Розумна, «Мобільні додатки як засоби формування іншомовної лексичної компетентності студентів нефілологічних спеціальностей», Інформаційні технології і засоби навчання, т. 74, № 6, с. 150-164, 2019.

Н. А. Серегина, и О. Е. Елисеева, «Использование сетевого словаря РКИ для студентов-медиков», Сборник науч. ст. Карповские научные чтения, № 10, с. 208-212, 2016.

В. В. Кирикилиця, та О. П. Яциняк, Англійська мова з використанням словників для студентів хімічного факультету. Луцьк, Україна: «Вежа-Друк», 2016.

Є. Спіцин, та В. Кирикилиця, «Перспективи використання словникової технології навчання в освітньому просторі вищої школи», Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогіка, № 1, с. 70-76, 2015.

V. Kyrykylytsia, «Effective foreign language training through educational technology with the use of Dictionaries», Advanced Education. Education, іs. 8, p. 41-48, 2017.

К. О. Галацин, та А. П. Хом’як, «Аспекти мовленнєвої діяльності в іншомовному спілкуванні студентів вищих навчальних закладів», Вісник НТУУ «КПІ». Філологія. Педагогіка, № 5, с. 24-29. 2015.

С. А. Ламзин, «О видах речевой деятельности в обучении иностранным яыкам», Вестник Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина, № 33, с. 19-30, 2011.

С. Ю. Ніколаєва та ін., Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах. Київ, Україна: Ленвіт, 1999.

Л. С. Панова, І. Ф. Андрійко, С. В. Тезікова та ін., Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах. Київ, Україна: ВЦ «Академія», 2010.

Н. Станкевич, «Види мовленнєвої діяльності в аспекті лінгводидактики», Теорія і практика викладання української мови як іноземної, вип. 2, с. 40-47, 2007.

Л. Рабійчук, та Н. Завідонова, «Особливості навчання іншомовного писемного мовлення у вищих навчальних закладах», Збірник наук. праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Педагогічні науки, № 3 (10), с. 273-284, 2017.

M. Fučeková, and R. Metruk, «Developing English skills by means of mobile applications», Information Technologies and Learning Tools, vol. 66, no. 4, pp. 173-185, 2018. (in English)

МОН України (2015, Бер. 11). Лист № 1/9-120, Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін. [Електронний ресурс]. Доступно: https://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/46343/.

В. В. Кирикилиця, «Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів немовних спеціальностей у процесі роботи зі словниками», дис. канд. пед. наук, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. Луцьк, 2013.

Ж. А. Голикова, Перевод с английского на русский. Москва, Россия: Новое знание, 2004.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

V. E. Krasnopolskyi, «Foreign language training of non-philological students based on creation and use of WEB technologies», avtoref. dys. dokt. ped. nauk, Skhidnoukr. nats. un-t im. Volod. Dalia, Kyiv, 2019. (in Ukrainian)

V. V. Dubichinskiy, The art of creating dictionaries. Kharkov, Ukraina: Izd-vо KhGPU, 1994. (in Russian)

O. V. Ivanova, Fundamentals of compiling specialized glossaries. Kyiv, Ukraina: TsP «Коmprynt», 2016. (in Ukrainian)

V. N. Sergeyev, Dictionaries – our friends and assistants. Moskwa, Rossiya: Prosveshcheniye, 1984.(in Russian)

J. Harmer, The Practice of English Language Teaching. Harlow, England: Pearson Education Limited, 2010. (in English)

I. Kostikova, «Introduction of electronic dictionaries in the English language learning process», Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii, no. 2 (76), pp. 3-13, 2018. (in Ukrainian)

V. E. Krasnopolskyі, «Dictionary as means of foreign language training students at Ukrainian non- linguistic tertiary schools», Dukhovnist osobystosti: metodologiia, teoriia i praktyka, no. 6 (69), pp. 87-100, 2015. (in English)

О. О. Herasymchuk, Е-learning technologies. Lutsk, Ukraina : RVV LDTU, 2008. (in Ukrainian)

O. S. Ivanova, P. M. Zaiets, and D. V. Kononova, «Use of electronic dictionaries for translation at English сlasses», in Proc. 12th Int. youth conf. Perspectives of science and education, New York, USA, 2019, pp. 351-355. (in Ukrainian)

Yu. Kalymon, «Computer lexicography: challenges and perspectives», Aktualni pytannia inozemnoi filolohii, no. 10, pp. 112-118, 2019. (in Ukrainian)

S. I. Landau, Dictionaries: the art and craft of lexicography. Kyiv, Ukraine: К.І.S., 2012. (in Ukrainian)

S. V. Pomyrcha, and I. R. Puchkov, «Electronic dictionaries in Ukrainian as a mean of forming lexicographical competence of future primary school teachers», Information Technologies and Learning Tools, vol. 59, no. 3, pp. 103-113, 2017. (in Ukrainian)

T. Ye. Shevchenko, and N. Yu. Etenko, «Modern forms of dictionary products: Ukrainian online Segment», in Proc. 18th Int. scient. pract. conf. Korolenko reading 2015 «Libraries, archives, museums: innovational models of development», Kharkiv, 2016, pp. 68-70. (in Ukrainian)

V. A. Shyrokov, et al., Linguistic and technological fundamentals of interpretative lexicography. Kyiv, Ukraina: Dovira, 2010. (in Ukrainian)

I. V. Borisova, «Electronic dictionaries and translators at foreign language lessons in non-linguistic higher educational establishments», Vestnik Voronezhskogo gossudarstvennogo universiteta. Lingvistika i mezhkulturnaya kommunikatsiya, no. 2, pp. 168-172, 2017. (in Russian)

L. V. Horbatiuk, N. V. Kravchenko, H. M. Aleksieieva, and T. S. Rozumna, «Mobile applications as a means of foreign language lexical competence formation of non-philological specialties’ students», Information Technologies and Learning Tools, vol. 74, no. 6, pp. 150-164, 2019. (in Ukrainian)

N. A. Seriogina, and O. Ye. Yeliseyeva, «Using the RKI online dictionary for medical students», Sbornik nauch. st. Karpovskiye nauchnyie chteniya, no. 10, pp. 208-212, 2016. (in Russian)

V. V. Kyrykylytsia, and О. P. Yatsyniak, English with Dictionaries Use for the Students of Chemistry. Lutsk, Ukraine: «Vezha-druk», 2016. (in English)

Ye. Spitsyn, and V. Kyrykylytsia, «The prospects for dictionary technology usage in the educational environment of higher school», Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Pedahohika, no. 1, pp. 70-76, 2015. (in Ukrainian)

V. Kyrykylytsia, «Effective foreign language training through educational technology with the use of Dictionaries», Advanced Education. Education, іs. 8, pp. 41-48, 2017. (in English)

K. O. Halatsyn, and A. P. Khomiak, «Aspects of speech activity in foreign language communication of the students of higher educational institutions», Visnyk NTUU «KPI». Filologiia. Pedahohika, no. 5, pp. 24-29, 2015. (in Ukrainian)

S. A. Lamzin, «About the types of speech activity in teaching foreign languages», Vestnik Riazanskogo gossudarstvennogo universiteta imeni S. A. Yesenina, no. 33, pp. 19-30, 2011. (in Russian)

S. Yu. Nikolaieva et al., Methodology of teaching foreign languages in secondary educational institutions. Kyiv, Ukraina: Lenvit, 1999. (in Ukrainian)

L. S. Panova, I. F. Andriiko, S. V. Tezikova, et al., Methodology of teaching foreign languages in general educational institutions. Kyiv, Ukraina: VTs «Akademia», 2010. (in Ukrainian)

N. Stankevych, «Types of speech activity in the aspect of linguodidactics», Teoriia i praktyka vykladannia ukrainskoi movy yak inozemnoi, is. 2, pp. 40-47, 2007. (in Ukrainian)

L. Rabiichuk, and N. Zavidonova, «Peculiarites of teaching a foreign language writing in higher educational institutions», Zbirnyk nauk. prac Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Pedahohichni nauky, no. 3 (10), pp. 273-284, 2017. (in Ukrainian)

M. Fučeková, and R.Metruk, «Developing English skills by means of mobile applications», Information Technologies and Learning Tools, vol. 66, no. 4, pp. 173-185, 2018. (in English)

MON Ukraine (2015, Mar. 11). Letter № 1/9-120, On the organization of the study of humanities. [Online]. Available: https://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/46343/. (in Ukrainian)

V. V. Kyrykylytsia, «Activation of knowledge and cognitive activity of non-linguistic specialties’ students in the process of working with dictionaries», dys. kand. ped. nauk, Skhidnoievrop. nats. un-t іm. Lesі Ukrainky. Lutsk, 2013. (in Ukrainian)

Zh. A. Golikova, Learn to translate by translating from English into Russian. Moskva, Rossiya: Novoye znaniye, 2004. (in Russian)

Published

2021-11-01

How to Cite

Spitsyn Є. С., & Kyrykylytsia В. В. (2021). DIDACTIC POSSIBILITIES OF ELECTRONIC DICTIONARIES USAGE FOR THE DEVELOPMENT OF FOREIGN LANGUAGE SPEECH ACTIVITY OF THE STUDENTS OF NON-LINGUISTIC SPECIALITIES. Information Technologies and Learning Tools, 85(5), 270–287. https://doi.org/10.33407/itlt.v85i5.3672

Issue

Section

ICT and learning tools in the higher education establishments