IMPLEMENTATION OF DISTANCE LEARNING SPECIAL COURSE "MONITORING OF EDUCATION QUALITY: STATE CONTROL IN MANAGEMENT OF PRESCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS"

Keywords: preschool education, management, control, monitoring, state control, education quality, information and communication technologies, professional awareness, distance learning special course

Abstract

The article focuses on the results of the pilot research concerning competence formation of higher school and postgraduate courses students while studying the program on state control issues in management of preschool education institutions in Ukraine (the latter half of the XX – the beginning of the XXI centuries) by implementing “Monitoring of education quality: state control in management of preschool education institutions” distance learning special course into the educational process. The topicality of creation and introduction of distance learning special course “Monitoring of education quality: state control in management of preschool education institutions” into the educational process of higher schools and institutions of postgraduate pedagogical education is substantiated. The stages of formation and development of state control in the management of preschool education institutions in Ukraine are highlighted. The indicative thematic plan of the special course is presented based on the analysis of scientists’ works, educational and methodical textbooks, and the authors’ own experience. The efficiency of implementation and use of the distance learning special course in the educational practice of higher schools and postgraduate pedagogical institutions depends on the level of professional education as well as students’ IT-competence. The judgement on dependence of implementing distance learning special course on the principle of initial knowledge that shows students’ mastering of basic knowledge on computer literacy, on availability of Internet access and necessary technical support, is substantiated. According to the results of the initial students’ assessment, it was found out that the introduction of the special distance course helps to solve professional problems, deepen knowledge of the theory of preschool education management. The course is the basis for practical professional activity, and can promote further development of preschool education. The areas of follow-up research are identified as: study of the best achievements of foreign preschool education management system in order to use and implement the best practices in the education management system of Ukraine, implementation of the proposed special course manual and placement of materials on the educational online platform.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Inna O. Nikolaesku, Bohdan Khmelnytsky Cherkasy National University

Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor at the Department of Preschool Education

Nataliia M. Stepanova, Municipal Educational Institution of Cherkasy Regional Council «Cherkasy In-service Teacher Training Institute»

PhD of Psychology Sciences, Associate Professor at the Department of Teacher’s Professional Development

Yuliia О. Solovei, Bohdan Khmelnytsky Cherkasy National University

PhD student of Preschool Education Department

References

Наказ Міністерства освіти і науки України Про затвердження примірного статуту дошкільного навчального закладу, Інформаційний збірник, № 12, с. 12–20, 2003

Л. С. Пісоцька, Соціально-педагогічні умови управління розвитком дошкільної освіти в регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук, Київ, 20 с., 2004.

I. L. Pokrovska, Formation of media competence of students of humanitarian faculties during the study of specialized disciplines, Information Technologies and Learning Tools, Vol 71, no 3, p. 215, 2019.

O. O. Михальчук, I. O. Ніколаєску, H. M. Степанова, Особливості професійно-педагогічної самореалізації викладачів засобами ІКТ у міжкурсовий період, Інформаційні технології і засоби навчання, № 5, с. 251, 2018.

В. С. Божинський, Державна атестація навчального закладу : нормативно-правові документи, Практика управління закладом освіти, № 2, с. 41, 2016.

В. В. Гончарук, Шляхи розвитку сучасного управління освітою у регіоні, Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, № 3, с. 186, 2014.

Д. І. Дзвінчук Розвиток освіти як суспільної цінності : історико-філософський дискурс, Розвиток сучасної освіти : освітологічні наголоси : наук. праці за матер. першої Всеукр. наук.-практ.конф, Київ, Київ.ун-т ім. Б. Грінченка, с. 110, 2011.

Г. В. Касьянов, Освітня система України 1990 – 2014 : аналітичний огляд, Київ Таксон, 52 с., 2015.

С. В. Крисюк, Державне управління освітою, Навчальний посібник для слухачів, асп., докторантів спец. «Державне управління освітою», Київ, НАДУ, 220 с., 2009.

А. А. Гуз, Система контроля в дошкольном учреждении, Учебно-методическое пособие, Минск, 178 с., 2010.

Т. М. Десятов, О. М. Коберник, Б. Л. Тевлін, Н. М. Чепурна, Наука управління загальноосвітнім навчальним закладом, Навчальний посібник, Харків, Основа, 240 с, 2003.

З. М. Канівець, В. П. Шпак, Організація і методика інспектування шкіл у системі управління освітою в Україні другої половини XX ст., Полтава ПОІППО, 189 с., 2014.

Т. М. Куценко, Організаційно-педагогічні умови ефективності державного контролю за діяльністю початкової школи : дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.06, Київ, 334 с., 2015.

А. Г. Панченко, Державний контроль в системі управління загальноосвітніми навчальними закладами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. держ. упр, Запоріжжя, 23 с., 2010.

Л. С. Пісоцька, Аналіз результативності управління розвитком дошкільної освіти в Україні у 60–80-ті рр. ХХ століття, Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, № 28, с. 37, 2013.

О. Г. Косенчук, Н. В. Бахмут, Модель інформаційно-комунікаційного забезпечення управління якістю дошкільної освіти. Інформаційні технології і засоби навчання, №1, том 69, 246-257, 2019.

Т. И. Пуденко, Т. Н. Богуславская, К вопросу о критериях оценки эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций. Управление образованием: теория и практика, № 2, с. 13, 2015.

В. В. Грядуща, М. П. Шевченко, Використання цифрових технологій під час управління закладом дошкільної освіти. Інноваційна педагогіка: теорія і методика управління освітою, № 21, том 3, с. 164-168, 2020.

І. М. Крутій, Г. М. Дмитренко, Технологія тайм-менеджменту в управлінні сучасним дошкільним навчальним закладом. Матеріали V Міжнародного фестивалю педагогічних інновацій, Черкаси: ЧОПОПП, 19-20 вересня, с. 35-38, 2013.

М. М. Поташник, Управление качеством образования, Практико ориентированная монография и методическое пособие, Москва Педагогическое общество, 448 с., 2000.

Ю. Г. Новгородська, Особливості формування у майбутніх керівників дошкільних навчальних закладів управлінських умінь. Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя: Психолого-педагогічні науки, № 1, с. 195-199, 2016.

А. В. Яцинік, Самоменеджмент керівників дошкільних навчальних закладів у системі післядипломної освіти. Витоки педагогічної майстерності, № 16, с. 313-319, 2015.

Закон України «Про освіту» № 1060-XII, зі змінами вiд 11 червня 2008 р. ВВР, № 27, с. 49, 2008.

О. Л. Кононко, А. С. Зайченко, Діагностика сектору дошкільної освіти в Україні : звіт за результатами комплексного дослідження, Київ Відродження, 145 с., 2013.

С. С. Аверинцев, Э. А. Араб-Оглы, Л. Ф. Ильчев, Философский энциклопедический словарь, Москва Сов. Энциклопедия, 815 с., 1989.

Ю. О. Соловей, Стан розроблення проблеми державного контролю за діяльністю дошкільних навчальних закладiв у вітчизняній теорії та практиці управління освітою, Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки», № 11, с. 110, 2017.

И. В. Житко, Планирование работы дошкольного учреждения, Пособие для педагогов дошк. учреждений, Минск Университетское, 184 с., 2001.

Ю. О. Соловей, Принципи державного контролю за діяльністю дошкільних навчальних закладів як основної функції управління у галузі дошкільної освіти, International research and practice conference «Modern methods, innovations and operational experience in the field of psychology and pedagogics»: Conference proceedings, Lublin: Izdevnieciba «Baltija Publishing», October 20-21, р. 132, 2017.

Т. Маматова, Трактування поняття «державний контроль» у сучасному законодавстві України та його уточнення, Вісник державної служби України. № 1, с. 23-26, 2004.

Кабінет Міністрів України «Положення про дошкільний навчальний заклад № 305 від 12 березня 2003 р.», Все для вчителя, № 25-27, с. 17-18, 2011.

Ю. О. Соловей, Історіографія становлення державного контролю за діяльністю закладів дошкільної освіти в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ століття), Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology Budapest, № 180, р. 51-52, 2018.

Наказ МОН України від 09.01.2019 № 17 «Про затвердження Порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти». [Електронний ресурс]. Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0250-19#Text

Наказ МОН України від 16.01.2020 № 54 «Про затвердження порядку проведення моніторингу якості освіти». [Електронний ресурс]. Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0154-20#Text


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine, “On approval of the exemplary charter of a preschool educational institution, Informatsiinyi zbirnyk,” № 12, pp. 12–20, 2003 (in Ukrainian)

L. S. Pisotska, Socio-pedagogical conditions for managing the development of preschool education in the region: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ped. nauk, Kyiv, 20 p., 2004. (in Ukrainian)

I. L. Pokrovska, “Formation of media competence of students of humanitarian faculties during the study of specialized disciplines,” Information Technologies and Learning Tools, vol 71, no 3, p. 215, 2019. (in English)

O. O. Mykhalchuk, I. O. Nikolaiesku, H. M. Stepanova, “The peculiarities of teachers’ professional and pedagogical self-realization by means of information and communication

technologies in intercourse time,” Information Technologies and Learning Tools, № 5, p. 251, 2018. (in Ukrainian)

V. S. Bozhynskyi, “State attestation of the educational institution: regulatory legal documents,” Praktyka upravlinnia zakladom osvity, № 2, p. 41, 2016. (in Ukrainian)

V. V. Honcharuk, “Ways to develop modern education management in the region,” Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka, № 3, p. 186, 2014. (in Ukrainian)

D. I. Dzvinchuk, “The development of education as a social value: a historical and philosophical discourse,” Rozvytok suchasnoi osvity: osvitolohichni naholosy: nauk. pratsi za mater. pershoi Vseukr. nauk.-prakt.konf, Kyiv, Kyiv.un-t im. B. Hrinchenka, p. 110, 2011. (in Ukrainian)

H. V. Kasianov, “Ukraine's education system 1990 - 2014: an analytical review,” Kyiv Takson, 52 p., 2015. (in Ukrainian)

S. V. Krysiuk, “Public Administration of Education,” Navchalnyi posibnyk dlia slukhachiv, asp., doktorantiv spets. «Derzhavne upravlinnia osvitoiu», Kyiv, NADU, 220 p., 2009. (in Ukrainian)

A. A. Huz, “Control system in a preschool institution,” Uchebno-metodycheskoe posobye, Mynsk, 178 p., 2010. (in Russian)

T. M. Desiatov, O. M. Kobernyk, B. L. Tevlin, N. M. Chepurna, “The science of managing a general educational institution,” Navchalnyi posibnyk, Kharkiv, Osnova, 240 p, 2003. (in Ukrainian)

Z. M. Kanivets, V. P. Shpak, “Organization and methodology of inspecting schools in the system of education management in Ukraine in the second half of XX century,” Poltava POIPPO, 189 p., 2014. (in Ukrainian)

T. M. Kutsenko, Organizational and pedagogical conditions for the effectiveness of state control over primary school activity: dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ped. nauk: 13.00.06, Kyiv, 334 p., 2015. (in Ukrainian)

A. H. Panchenko, State control in the system of management of general educational institutions: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. derzh. upr, Zaporizhzhia, 23 p., 2010. (in Ukrainian)

L. S. Pisotska, “Analysis of the Effectiveness of Preschool Education Development in Ukraine in the 60-80's of the XX Century,” Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh, № 28, p. 37, 2013. (in Ukrainian)

O. G. Kosenchuk, N. V. Bakhmut, “Model of information and communication support of quality management of preschool education.” Information Technologies and Learning Tools, vol. 69, no.1, pp 246-257, 2019. (in Ukrainian)

T. I. Pudenko, T. N. Boguslavskaya, “On the question of criteria for evaluating the effectiveness of preschool educational organizations.” Education management: theory and practice, no. 2, p. 13, 2015.(in Russian)

V. V. Hryadushcha, M. P. Shevchenko, “The use of digital technologies in the management of preschool education.” Innovative pedagogy: theory and methods of education management, vol. 3, no 21, pp. 164-168, 2020. (in Ukrainian)

I. M. Krutiy, G. M. Dmitrenko, “Technology of time management in the management of a modern preschool educational institution.” Materials of the V International Festival of Pedagogical Innovations, Cherkasy: CHOPOPP, September 19-20, pp. 35-38, 2013. (in Ukrainian)

M. M. Potashnyk, Education quality management, Praktyko-oryentyrovannaia monohrafyia y metodycheskoe posobye, Moskva Pedahohycheskoe obshchestvo, 448 p., 2000.(in Russian)

Yu. G. Novgorodskaya, “Peculiarities of formation of managerial skills in future heads of preschool educational institutions.” Scientific notes of NDU named after M. Gogol: Psychological and pedagogical sciences, № 1, pp. 195-199, 2016. (in Ukrainian)

A. V. Yatsynik, “Self-management of heads of preschool educational institutions in the system of postgraduate education.” Origins of pedagogical skill, no. 16, pp. 313-319, 2015. (in Ukrainian)

Law of Ukrane «On Education» № 1060-XII, zi zminamy vid 11 chervnia 2008 r. VVR, № 27, p. 49, 2008. (in Ukrainian)

O. L. Kononko, A. S. Zaichenko, “Diagnosis of the preschool education sector in Ukraine:” a report on the results of a comprehensive study, Kyiv Vidrodzhennia, 145 p., 2013. (in Ukrainian)

S. S. Averyntsev, E. A. Arab-Ohlu, L. F. Ylchev, Encyclopedic Dictionary of Philosophy, Moskva Sov. Эntsyklopedyia, 815 p., 1989. (in Russian)

Yu. O. Solovei, “State of development of the problem of state control over the activity of preschool educational institutions in the national theory and practice of educational management,” Visnyk Cherkaskoho universytetu. Seriia «Pedahohichni nauky», no. 11, p. 110, 2017. (in Ukrainian)

Y. V. Zhytko, “Planning the work of a preschool institution,” Posobye dlia pedahohov doshk. uchrezhdenyi, Mynsk Unyversytetskoe, 184 p., 2001.(in Russian)

Yu. O. Solovei, “Principles of state control over activity of preschool educational institutions as the main function of management in the field of preschool education,” International research and practice conference «Modern methods, innovations and operational experience in the field of psychology and pedagogics»: Conference proceedings, Lublin: Izdevnieciba «Baltija Publishing», October 20-21, p. 132, 2017. (in Ukrainian)

T. Mamatova, “Interpretation of the concept of "state control" in the current legislation of Ukraine and its clarification,” Visnyk derzhavnoi sluzhby Ukrainy. no. 1, pp. 23-26, 2004. (in Ukrainian)

Cabinet of Ministers of Ukraine "Regulations on preschool education № 305 from March 12, 2003.” Vse dlia vchytelia, no. 25-27, pp. 17-18, 2011. (in Ukrainian)

Yu. O. Solovei, “Historiography of the formation of state control over the activity of preschool educational institutions in Ukraine (the second half of the XX – beginning of the XXI century),” Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology Budapest, no. 180, pp. 51-52, 2018. (in Ukrainian)

Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated 09.01.2019 № 17 "On approval of the Procedure for conducting an institutional audit of general secondary education institutions." [Online]. Available: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0250-19#Text (in Ukrainian)

Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated 16.01.2020 № 54 "On approval of the procedure for monitoring the quality of education." [Online]. Available: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0154-20#Text (in Ukrainian).

Published
2020-12-22
How to Cite
Nikolaesku, I. O., Stepanova, N. M., & SoloveiY. О. (2020). IMPLEMENTATION OF DISTANCE LEARNING SPECIAL COURSE "MONITORING OF EDUCATION QUALITY: STATE CONTROL IN MANAGEMENT OF PRESCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS" . Information Technologies and Learning Tools, 80(6), 91-112. https://doi.org/10.33407/itlt.v80i6.3739
Section
ICT and learning tools in the higher education establishments