DEVELOPMENT AND USE OF THE ELECTRONIC LABORATORY WORKSHOP “FLIGHT PLAN” FOR THE FLIGHT OPERATOR MANAGERS TRAINING

Authors

DOI:

https://doi.org/10.33407/itlt.v81i1.3811

Keywords:

flight operator manager, flight planning, electronic learning tools, electronic laboratory workshop

Abstract

The article deals with the development of an electronic laboratory workshop “Flight Plan”. The authors consider the feasibility and effectiveness of introducing electronic training aids into the educational process, since in the aviation environment there is a need to improve existing and create new electronic training aids in the field of flight planning and providing aircraft crews with the necessary information. The study finds that there is no electronic laboratory flight planning workshop to train future flight controllers. The stages of the creation and use of electronic learning tools are highlighted. At the design and development stage of the workshop, an algorithm was created to simulate the professional activities of the flight operator managers, a block diagram of the training process for future specialists was built, which should be implemented in a laboratory workshop. As a result of a system analysis, the requirements for the electronic laboratory practice “Flight Plan” are formulated, a diagram of the implementation of the components of the practice is presented, and the interface of the electronic training tool “Flight Plan” with the description of all its functions and capabilities is directly developed. In the course of an experimental study, which was carried out on the basis of Flight Academy of National Aviation University, the implemented functions of the practice were evaluated according to technical, technological, psychological, pedagogical, and design criteria. It is concluded that it is advisable to use electronic laboratory practice on flight planning in the educational process, since the developed electronic training tool allows you to simulate the professional activities of flight operator managers in various conditions, makes it possible to gain theoretical knowledge and gain practical experience on a chosen topic, and therefore improve quality of professional training of aviation specialists.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Anna S. Tymoshenko, Flight Academy of National Aviation University

Senior Lecturer at Department of Information Technologies

Oksana G. Danylko, Flight Academy of National Aviation University

PhD of Pedagogical Sciences, Associate Professor at Department of Information Technologies

Larysa A. Saganovska, Flight Academy of National Aviation University

Senior Lecturer at Department of Information Technologies

References

Е. В. Суркова и П. А. Климков,“Анализ ошибок диспетчера по обеспечению полетов”,Управління високошвидкісними рухомими об’єктами та професійна підготовка операторів складних систем: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, c. 220, 2012.

В. Ю. Биков та ін., Розвиток теоретичних основ інформатизації освіти та практична реалізація інформаційно-комунікаційних технологій в освітній сфері України. Житомир, Україна: ЖДУ ім. І. Франка, 2019.

О. Ю. Буров, В. В. Камишин, Н. І. Поліхун та А. Т. Ашеров. Технології використання мережевих ресурсів для підготовки молоді до дослідницької діяльності: монографія. Київ, Україна: Інформаційні системи. 2012.

М. П. Шишкіна. Формування і розвиток хмаро орієнтованого освітньо-наукового середовища вищого навчального закладу: Монографія. Київ, Україна: УкрІНТЕІ, 2015.

A. Gray, “The 10 skills you need to thrive in the Fourth Industrial Revolution” [Електронний ресурс]. Доступно: https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourthindustrial-revolution/. Дата звернення: Вересень 26, 2020.

B. Pernici, Special Topics in Information Technology [Електронний ресурс]. Доступно: https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-32094-2#editorsandaffiliations. Дата звернення: Вересень 26, 2020.

М. І. Жалдак “Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання – становлення і розвиток”, Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 2: 15 комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, №9(16), с. 3-9, 2010.

В. М. Мадзігон, “Дидактичні вимоги до електронних підручників”, Проблеми сучасного підручника, зб. наук. праць. Вип. 10, №10, с. 4–7, 2010.

В. М. Дем’яненко, Г. П. Лаврентьєва., М. П. Шишкіна, “Методичні рекомендації щодо добору і застосування електронних засобів та ресурсів навчального призначення”, Комп’ютер у школі та сім’ї, №1, с.44-48, 2013.

Т. Ф. Шмельова, Ю. В. Сікірда “Методика моделювання розвитку польотних ситуацій”, Матеріали 19-ої міжнар. конф. з автоматичного управління “Автоматика-2012” с. 124-125, 26-28 вересня 2012 р.

Т. С. Плачинда, Р. М. Макаров, О. О. Чумак, “Тренажерна підготовка як складова формування надійності майбутніх авіаційних фахівців” [Електронний ресурс]. Доступно: http://pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2017/55/35.pdf. Дата звернення: Вересень 26, 2020.

О. М. Рева, “Рівень домагань авіадиспетчерів на показниках робочого навантаження”, Авіаційнокосмічна техніка і технологія : наук.-техн. ж., № 8 (105), c. 273-281, 2013.

П. Ш. Мухтаров, “Людський чинник в аеронавігації: рівні домагань авіадиспетчерів при оцінці бажаності між повітряними судами” [Електронний ресурс]. Доступно: //kma.ks.ua/ua/images/science/publications/2014/1_10/40.pdf. Дата звернення: Вересень 26, 2020.

R. I. R. Abeyratne Aviation Security: Legal and Regulatory Aspects [Електронний ресурс]. Доступно: https://www.twirpx.com/file/2872276/ Дата звернення: Вересень 26, 2020.

Doc 9859. “Руководство по управлению безопасностью полетов (РУБП)”, ИКАО, 2013 [Електронний ресурс]. Доступно: http://www.scac.ru/ru/wp-content/uploads/2016/DOC_9859_3.pdf Дата звернення: Вересень 26, 2020.

Doc 7192 – AN/857 Часть D-3. Сотрудник по обеспечению полетов/диспетчер. Международная организация гражданской авиации. Изд. второе. 2016.

М. И. Беляев, В. В. Гриншкун. и Г. А. Краснова,Технология создания электронных средств обучения [Електронний ресурс]. Доступно: http://uu.vlsu.ru/files/Tekhnologija_sozdanija_EHSO.pdf Дата звернення: 9 березня, 2020.

В. М. Вымятнин, В. П. Демкин и Г. В. Можаева, Мультимедиа-курсы: методология и технология разработки [Електронний ресурс]. Доступно: https://ido.tsu.ru/files/pub2002/7_2002_vum_dem_mozh.pdf Дата звернення: 9 березня, 2020.

Лекції з дисципліни Інформаційні технології в практиці наукових досліджень [Електронний ресурс]. Доступно: http://www.asbit.nuczu.edu.ua/files/oit/lessons/ITPND/lek_kurs.pdf Дата звернення: 9 березня, 2020.

С. Е. Важинський, Т. І. Щербак, Методика та організація наукових досліджень. Суми, Україна: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016.

Ю. О. Жук, О. М. Соколюк, Н. П. Дементієвська та О. П. Пінчук, Організація навчальної діяльності у комп’ютерно орієнтованому навчальному середовищі: посібник, Київ, Україна: Педагогічна думка, 2012.

М. Р. Петрик, Моделювання програмного забезпечення. Тернопіль, Україна: Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2015.

В. В. Сидоренко, Л. В. Константинова, Організація баз даних. Кропивницький, Україна: ЦНТУ, 2017.

А. Г. Гуралюк, О. В. Діденко та ін., Методичні рекомендації щодо розроблення електронного підручника для професійнотехнічних навчальних закладів, Київ, Україна: ТОВ «НВП Поліграфсервіс», 2014.

Doc 7910 – Указатели (индексы) местоположения. Международная организация гражданской авиации. Изд. 131. 2013.

Doc 8643 –Условные обозначения типов ВС. Международная организация гражданской авиации. Изд. 142. 2009.

Г. В. Табунщик, Т. І. Каплієнко та О. А. Петрова, Проектування та моделювання програмного забезпечення сучасних інформаційних систем, Запоріжжя, Україна: Дике Поле, 2016.

Опорний конспект лекцій з дисципліни “Аналіз вимог до програмного забезпечення”, [Електронний ресурс]. Доступно: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/ 316497/24190/1/конспект%20лекцій.pdf Дата звернення: Вересень 26, 2020.

Н. Д. Асеева, “Тестовая диагностика в системе компьютерной профессиональной подготовки будущего специалиста (На примере военного вуза)”, дис. канд. пед. наук, Н. Новгород, 2001.

К. В. Суркова, Г. С. Тимошенко, Теорія управління: метод.вказівки до практичних занять з теми: «Експертні методи прийняття рішень», Кіровоград, Україна: КЛА НАУ, 2013.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

E. V. Surkova and P. A. Klimkov,“Flight Manager Error Analysis”,Management of High-Speed Moving Objects and Training of Complex Systems Operators: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference, p. 220, 2012. (in Ukrainian)

V. Yu. Bykov et al., Development of theoretical bases of informatization of education and practical realization of information and communication technologies in the educational sphere of Ukraine. Zhytomyr, Ukraine: ZhSU named after I. Franko, 2019. (in Ukrainian)

O. Yu. Burov, V. V. Kamyshyn, N. I. Polikhun and A. T. Asherov. Technologies of using network resources to prepare young people for research: a monograph. Kyiv, Ukraine: Information systems. 2012 (in Ukrainian)

M. P. Shishkina, Formation and development of a cloud-oriented educational and scientific environment of a higher educational institution: Monograph. Kyiv, Ukraine: UkrINTEI, 2015. (in Ukrainian)

A. Gray, The 10 skills you need to thrive in the Fourth Industrial Revolution. [Online]. Available: https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourthindustrial-revolution/. Accessed on: Sept. 26, 2020. (in English)

B. Pernici, Special Topics in Information Technology. [Online]. Available: https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-32094-2#editorsandaffiliations. Accessed on: Sept. 26, 2020. (in English)

M. I. Zhaldak, “Computer-based learning systems - formation and development”, Scientific Journal of the National Pedagogical University named after M.P. Drahomanov. Series 2: 15 computer-based learning systems, №9 (16), pp. 3-9, 2010. (in Ukrainian)

V. M. Madzigon, “Didactic requirements for electronic textbooks”, Problems of a modern textbook, coll. Science. Works, vol. 10, no. 10, pp. 4–7, 2010. (in Ukrainian)

V. M. Demyanenko, G. P. Lavrentyeva, and M. P. Shishkina, “Methodical recommendations for the selection and use of electronic tools and resources for educational purposes”, Computer in school and family, no. 1, pp. 44-48, 2013. (in Ukrainian)

T. F. Shmelyova, and Yu. V. Sikirda, "Methods for modeling the development of flight situations", Proceedings of the 19th International. conf. On automatic control "Automation-2012", pp. 124-125, September 26-28, 2012. (in Ukrainian)

T. S. Plachynda, R. M. Makarov, and O. O. Chumak, Training training as a component of formation of reliability of future aviation specialists. [Online]. Available: http://pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2017/55/35.pdf. Accessed on: Sept. 26, 2020. (in Ukrainian)

O. M. Reva, “The level of claims of air traffic controllers on workload indicators”, Aerospace engineering and technology: scientific-technical. Journal, no. 8 (105), pp. 273-281, 2013. (in Ukrainian)

P. Sh. Mukhtarov, The human factor in air navigation: the levels of claims of air traffic controllers in assessing the desirability between aircraft. [Online]. Available: //kma.ks.ua/ua/images/science/publications/2014/1_10/40.pdf. Accessed on: Sept. 26, 2020. (in Ukrainian)

R. I. R. Abeyratne, Aviation Security: Legal and Regulatory Aspects. [Online]. Available: https://www.twirpx.com/file/2872276/ Accessed on: Sept. 26, 2020. (in English)

Doc 9859. “Safety Management Manual (SMM)”, ICAO, 2013 [Online]. Available http://www.scac.ru/ru/wp-content/uploads/2016/DOC_9859_3.pdf. Accessed on: Sept. 26, 2020. (in Russian)

Doc 7192 - AN / 857 Part D-3. Flight Officer / Dispatcher. International Civil Aviation Organization. Ed. the second one. 1998. (in Russian)

M. I. Belyaev, V. V. Grinshkun, and G. A. Krasnov, Technology of creation of electronic learning tools. [Online]. Available: http://uu.vlsu.ru/files/Tekhnologija_sozdanija_EHSO.pdf Accessed on: Mar. 9, 2020. (in Russian)

V. M. Vymyatnin, V. P. Demkin, and G. V. Mozhaeva, Multimedia courses: methodology and development technology. [Online]. Available: https://ido.tsu.ru/files/pub2002/7_2002_vum_dem_mozh.pdf Accessed on: Mar. 9, 2020. (in Russian)

Lectures on the discipline «Information technology in the practice of scientific research». [Online]. Available: http://www.asbit.nuczu.edu.ua/files/oit/lessons/ITPND/lek_kurs.pdf Accessed on: Mar. 9, 2020. (in Ukrainian)

S. E. Vazhynsky, and T. I. Scherbak, Methodology and organization of scientific research. Sumy, Ukraine: AS Makarenko Sumy State Pedagogical University, 2016. (in Ukrainian)

Yu. O. Zhuk, O. M. Sokolyuk, N. P. Dementievskaya and O. P. Pinchuk, Organization of educational activity in a computer-oriented learning environment: textbook, Kyiv, Ukraine: Pedagogical Thought, 2012. (in Ukrainian)

M. R. Petryk, Software modeling. Ternopil, Ukraine: Ivan Pulyuy TNTU Publishing House, 2015. (in Ukrainian)

V. V. Sidorenko, L. V. Konstantinova, Organization of databases. Kropyvnytskyi, Ukraine: CNTU, 2017. (in Ukrainian)

A. G. Guralyuk, O. V. Didenko et al, Methodical recommendations for the development of an electronic textbook for vocational schools, Kyiv, Ukraine: LLC "SPE Poligrafservice", 2014. (in Ukrainian)

Doc 7910 - Location Pointers (Indexes). International Civil Aviation Organization. ” Ed. 131. 2009.(in Russian)

Doc 8643 - Symbols for aircraft types. International Civil Aviation Organization. Ed. 142. 2009. (in Russian)

G. V. Tabunshchyk, T. I. Kapliyenko and O. A. Petrova, Designing and modeling of software of modern information systems, Zaporizhzhya: Dyke Pole,Ukraine: 2016. (in Ukrainian)

Reference syllabus of lectures on the subject "Analysis of software requirements", [Online]. Available: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/ 316497/24190/1/конспект%20лекцій.pdf Accessed on: Sept. 26, 2020. (in Ukrainian)

N. D. Aseeva, “Test diagnostics in the system of computer training of a future specialist (On the example of a military university”, dis.cand. ped sciences, N. Novgorod, 2001. (in Russian)

K. V. Surkova, and G. S. Tymoshenko, Management theory: methodical instructions for practical classes on the topic: "Expert methods of decision making", Kirovograd, Ukraine: KLA NAU, 2013. (in Ukrainian)

Published

2021-02-23

How to Cite

Tymoshenko Г. С., Danylko О. Г., & Saganovska Л. А. (2021). DEVELOPMENT AND USE OF THE ELECTRONIC LABORATORY WORKSHOP “FLIGHT PLAN” FOR THE FLIGHT OPERATOR MANAGERS TRAINING. Information Technologies and Learning Tools, 81(1), 109–136. https://doi.org/10.33407/itlt.v81i1.3811

Issue

Section

ICT and learning tools in vocational education and training