DIGITAL EDUCATIONAL HUBS FOR CIVIC EDUCATION AS A COMPONENT OF THE INFORMATION AND DIGITAL LEARNING ENVIRONMENT: EXPERIENCE OF THE NETHERLANDS, BELGIUM AND UKRAINE

Authors

DOI:

https://doi.org/10.33407/itlt.v79i5.4048

Keywords:

information and digital learning environment, information and communication technologies, civic education, digital educational hub, education in the Netherland, education in Belgium, education in Ukraine

Abstract

The article covers the international and domestic experience of implementation of digital educational hubs for supporting civic education as an element of information and digital learning environment. The basic concepts and theoretical approaches of domestic and foreign researchers are analysed and the role of digital educational hub as a modern tool of information and digital learning environment is determined. The concept of "digital educational hub" is substantiated, which is a multifunctional digital educational space, where educational resources, tools, technologies are concentrated; the organizational and pedagogical conditions for the acquisition of knowledge, formation and development of competencies of participants in the educational process are provided; the conditions for effective and efficient accumulation of intellectual potential to solve urgent problems are created; the issues of education and upbringing can be discussed. This promotes professional and personal self-improvement of pedagogues, as well as innovation implementation into practice. The domestic legal framework is analysed; it determines the relevance of civic education and the potential of digital educational hubs. Based on the experience of the Netherlands, Belgium and Ukraine digital educational hub tools are described. Civic education and its elements in the educational process of general secondary education are revealed and recommended for implementation. The analysis of the current state of implementation of educational hubs in the domestic educational practice is carried out, and the problems that need thorough research are revealed. The practical significance of the digital educational hub, as a component of the information-digital learning environment, is to promote the creation of innovations and their implementation in education; project implementation; professional and personal self-improvement, formation and development of the personality of a modern citizen who is active in the digital environment. The novelty of the study is based on the generalization of domestic and foreign experience; the recommendations are provided for the creation of a resource digital educational hub to support civic education.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Olena O. Hrytsenchuk, Institute of Information Technologies and Learning Tools of the NAPS of Ukraine

researcher of the Comparative Studies Department for Information and Education Innovations

References

Кабінет Міністрів України. (2018, жовтень 3). Розпорядження № 710-р, Про схвалення Концепції розвитку громадянської освіти в України. [Електронний ресурс]. Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/710-2018-%D1%80#n10.

МОН України. (2019, березень 27). Стратегія розвитку громадянської освіти на період до 2022. Проєкт. [Електронний ресурс]. Доступно: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-strategiyu-rozvitku-gromadyanskoyi-osviti-na-period-do-2022-roku.

О.О. Гриценчук, “ Експериментальна перевірка ефективності моделі інформаційно-освітнього середовища як засобу розвитку громадянської компетентності вчителів”, Комп'ютер у школі та сім'ї, № 1. стор. 15-18.

І.В. Іванюк, та О.В. Овчарук, “Результати онлайн опитування щодо потреб вчителів у підвищенні фахового рівня з питань використання цифрових засобів та ІКТ в умовах карантину“. Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна, 2020. [Електронний ресурс]. Доступно: https://lib.iitta.gov.ua/719908/

МОН України. Нова українська школа. Концепція. [Електронний ресурс]. Доступно: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/.

МОН України. Комунікаційна стратегія МОН 2017-2020. (2017, травень 26) № 4/1-15. [Електронний ресурс]. Доступно: https://mon.gov.ua/storage/app/media/komunikaczijna-strategiya-mon-2017-2020.pdf.

В.Ю. Биков, та В.Г. Кремень, “Категорії простір і середовище: особливості модельного подання та освітнього застосування “, Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія, №2, с. 3-16, 2003.

В.Ю. Биков, та ін. Теоретико-методологічні засади інформатизації освіти та практична реалізація інформаційно-комунікаційних технологій в освітній сфері України, Монографія, Компринт, м. Київ, Україна, 2019.

В.Ю. Биков, та ін. Формування інформаційно-освітнього середовища навчання старшокласників на основі технологій електронних соціальних мереж, Монографія, Педагогічна думка, м. Київ, Україна, 2018.

Ю.О. Жук, “Особистісний простір учня в комп’ютерно-орієнтованому навчальному середовищі”, Інформаційні технології і засоби навчання, т. 29, №3, 2012. [Електронний ресурс]. Доступно: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/693/508.

А.М. Гуржій, В. В. Лапінський, та Л.А. Карташова, Електронні освітні ресурси як суспільне явище, “Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми”, № 44, с. 14-22, 2016.

Н.В. Морзе, та С.М. Співак, “Формування сучасного хмаро орієнтованого персоналізованого освітнього середовища враховуючи ікт-компетентність учасників навчального процесу “, Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету, №3, с.274-282, 2017. doi: 10.28925/2414-0325.

О.В. Овчарук та ін., Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів в умовах хмаро орієнтованого навчального середовища: методичний посібник. Київ, Україна: Літера ЛТД, 2019.

А.В. Яцишин, та ін., Цифрова трансформація відкритих освітніх середовищ. Монографія. Київ, Україна: ФОП О.В. Ямчинський, 2019.

P. Fisser, J. Voogt, J. Tondeur, and J. van Braak, “TPACK: kennis en vaardigheden voor ICTintegratie”, Weten Wat Werkt en Waarom”, Kennisnet. Zoetermeer, vol. 2, no. 2, pp. 22-29, juni 2013. [Електронний ресурс]. Доступно: https://www.kennisnet.nl/app/uploads/kennisnet/publicatie/4w/4w_magazine_2013-2.pdf .

O. Ovcharuk, I. Ivaniuk, N. Soroko, O. Gritsenchuk, and O. Kravchyna , “The use of digital learning tools in the teachers' professional activities to ensure sustainable development and democratization of education in European countries”, in E3S Web of Conferences, 166 (10019), 2020. [Електронний ресурс]. Доступно: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2020/26/e3sconf_icsf2020_10019/e3sconf_icsf2020_10019.html.

І.І. Капустян, “Розвиток навчального комп’ютерно орієнтованого середовища у неперервній педагогічній освіті Швеції”, автореферат канд. дис., ІІТЗН НАПН України, Київ, 2012. [Електронний ресурс]. Доступно: https://lib.iitta.gov.ua/1086/.

О.І. Локшина, “ІKT-зорієнтованість змісту шкільної освіти в країнах Європейського Cоюзу”, Інформаційні технології і засоби навчання, т. 45, №1, 2015. [Електронний ресурс]. Доступно: https://lib.iitta.gov.ua/714420/.

І.В. Іванюк, “Розвиток комп’ютерно орієнтованого навчального середовища в умовах полікультурної освіти учнів в країнах Європейського Союзу”, автореферат канд. дис., ІІТЗН НАПН України, Київ, Україна, 2016. [Електронний ресурс]. Доступно: https://lib.iitta.gov.ua/166249/.

О.В. Овчарук, “Сучасні підходи до розвитку цифрової компетентності людини та цифрового громадянства в європейських країнах”, Інформаційні технології і засоби навчання, т. 76, №2, с. 1-13, 2020. [Електронний ресурс]. Доступно: https://lib.iitta.gov.ua/720330/.

С.Г. Литвинова, “Національно-патріотичне виховання в проектній діяльності учнів на засадах використання хмарних сервісів та систем комп’ютерного моделювання (СКМОД)”, Педагогічний часопис Волині, т.8, №1, с. 72-82, 2018. doi:10.29038/2415-8143.

C. Bіrzéa et al. , All-European Study on Education for Democratic Citizenship Policies. Strasbourg, France: Council of Europe Publishing, 2004. [Електронний ресурс]. Доступно: https://rm.coe.int/16802f7040.

M. Ribble, G. Bailey, and T. Ross. “Digital Citizenship: Addressing Appropriate Technology Behavior”, Learning & Leading with Technology, vol. 32, no.1, pp. 6-9, Sep. 2004. [Електронний ресурс]. Доступно: https://eric.ed.gov/?id=EJ695788.

J. Bron, and E. van Vliet. “Democracy, participation and identity A curriculum proposal for Dutch education”, Teaching Citizenship, vol.34, pp. 32-35. 2012. [Електронний ресурс]. Доступно: https://issuu.com/openshaw/docs/actjournal34.

Н.П. Бондар, Л.О. Шаран, В.О. Губеня, та І.С. Підтілок, “Упровадження інноваційних способів організації робочого простору у закладах готельного господарства”, Молодий вчений , № 1 (65), c. 423-427, 2019. doi: 10.32839/2304-5809/2019-1-65-98.

О.С. Гринькевич, та Н.П. Лутчин, Аналіз і моделювання процесів інтернаціоналізації вищої освіти у контексті інноваційного розвитку. Маркетинг і менеджмент інновацій, № 3, с. 314-325, 2017. Doi: 10.21272/mmi.2017.3-29.

С.С. Ізбаш, “Реалізація принципу здоров’язбереження у процесі андрагогічної підготовки майбутніх викладачів”, на VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. Педагогіка здоров’я, Чернігів, 7-8 квіт. 2017 р., т.1., с. 270-274.

Н.І. Клокар, “Опорна школа як центр освітнього кластеру”, у Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: збірник наукових праць, Ред. М.А. Журба, Монреаль, Канада: СРМ «ASF», 2018, с.63-65.

Л.І. Федулова, “Інноваційно-технологічні хаби – драйвери розвитку регіонів” у Економічна теорія та право: збірник наукових праць, №1 (24), с. 11-27, 2016.

J. Knight, International Education Hubs: Student, Talent, Knowledge Models. Journal of Higher Education Policy and Management, 2014, vol 36, no. 3, pp. 355-365.

D. Clandfield, “The School as Community Hub a Public Alternative to the Neo-Liberal Threat to Ontario Schools”, Our Schools/Our Selves, Ottawa, Canada. 2010, vol.19, no. 4, issue 100, pp. 5-74. [Електронний ресурс]. Доступно: https://www.policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/ourselves/docs/OSOS_Summer10_Preview.pdf.

O.Ichilov, Patterns of Citizenship in a Changing World. In: O. Ichilov (ed.) Citizenship and Citizenship Education in a Changing World, The Woburn Press, London, 1998, pp.11-27.

В.П. Вербицька, “Теоретико-методичні основи громадянського виховання учнівської молоді у загальноосвітніх навчальних закладах”, дис. д-ра пед. наук, Ін-т проблем виховання АПН України, Київ, Україна, 2010.

О. Пометун, Т. Ремех, та Л. Пилипчатіна, Правознавство. Практичний курс: методичний посібник для вчителів. Київ, Україна, Логос, 2009.

І.Г. Тараненко, “Демократичні цінності у становленні громадянина”, Педагогіка і психологія, № 2, с. 28-35, 1997.

Український педагогічний словник , С. У. Гончаренко, гол. ред. С. Головко. Київ: Либідь, 1997.

Функціонування опорних шкіл за результатами опитування директорів опорних шкіл. Інститут освітньої аналітики МОН України, 2017 р. [Електронний ресурс]. Доступно: https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2017/12/1.pdf .


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

The Cabinet of Ministers of Ukraine. (2018, Oct. 3). Decree No. 710-p, On Approving the Concept of of development of civic education in Ukraine. [Оnline]. Available: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/710-2018-%D1%80#n10. (in Ukrainian)

Ministry of Education and Science of Ukraine. (2019, March 27). Strategy for the development of civic education until 2022. Project. [Оnline]. Available: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-strategiyu-rozvitku-gromadyanskoyi-osviti-na-period-do-2022-roku. (in Ukrainian)

О.О. Hrytsenchuk, “Experimental verification of the effectiveness of the model of information and educational environment as a tool of developing civic competence of teachers”, Computer at school and family, no.1. pp. 15-18, 2019. (in Ukrainian)

I.V. Ivaniuk, and О.V. Ovchruk, “Results of an online survey of teachers' needs for raising the level of professionalism in digital and ICT use during quarantine“. Institute Information Technologies and Learning Tools of NAES of Ukraine, 2020. [Оnline]. Available: https://lib.iitta.gov.ua/719908/(in Ukrainian)

New Ukrainian School. Conception. [Online]. Available: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/. Аccessed on: June 19, 2020. (in Ukrainian)

Communication strategy of the Ministry of Education and Science 2017-2020. (2017, May 26) № 4/1-15. [Оnline]. Available: https://mon.gov.ua/storage/app/media/komunikaczijna-strategiya-mon-2017-2020.pdf. (in Ukrainian)

V. Yu. Bykov, and V.H. Kremin, “ Categories space and environment: features of model representation and educational application“, Theory and practice of social systems management: philosophy, psychology, pedagogy, sociology, no. 2, pp. 3-16, 2003. (in Ukrainian)

V. Yu. Bykov et al., Theoretical and methodological foundations of informatization of education and the practical implementation of information and communication technologies in the educational sector of Ukraine . Monograph. Kyiv, Ukraine: Comprint, 2019. (in Ukrainian)

V. Yu. Bykov et al., Formation of the informational and educational environment of students’ lerning on the basis of electronic social networks technologies. Monograph, Kyiv, Ukraine: Pedagogichna dumka, 2018. (in Ukrainian)

Yu.O.Zhuk, “Рersonal pupil space in computer-oriented educational medium”, Information Technologies and Learning Tools, vol. 29, №3, 2012. [Оnline]. Available: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/693/508. (in Ukrainian)

A.M. Hurzhii, V. Lapinskyi, and L. Kartashova, Electronic educational resources as a social phenomenon, “Modern information technologies and innovation methodologies of education in professional training: methodology, theory, experience, problems”, vol. 44, pp. 14-22, 2016. (in Ukrainian)

N.V. Morze, and S.M. Spivak, “ Creating Modern Cloud-Oriented Personalized Education Environment Taking into Consideration Educational Process Participants' ICT Competencies “, Open educational e-environment of a modern university, vol. 3, pp. 274-282, 2017. Doi: 10.28925/2414-0325. [Оnline]. Available: https://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/92/125. (in Ukrainian)

O. V. Ovcharuk et al., Development of teachers' informational and communicational competence in the framework of the cloud-oriented learning environment: manual. Kyiv, Ukraine: Litera Ltd, 2019. (in Ukrainian)

А.V. Yatsyshyn et al., Digital transformation of open educational environments. Kyiv, Ukraine: DBA O.V. Yamchynskyi, 2019. (in Ukrainian)

P, Fisser, J. Voogt, J. Tondeur, and J. van Braak, “TPACK: kennis en vaardigheden voor ICTintegratie”, Weten Wat Werkt en Waarom”, Kennisnet. Zoetermeer, vol. 2, no. 2, pp. 22-29, 2013. [Оnline]. Available: https://www.kennisnet.nl/app/uploads/kennisnet/publicatie/4w/4w_magazine_2013-2.pdf. (In Dutch)

O. Ovcharuk, I. Ivaniuk, N. Soroko, O. Gritsenchuk, and O. Kravchyna , “The use of digital learning tools in the teachers' professional activities to ensure sustainable development and democratization of education in European countries”, in E3S Web of Conferences, 166 (10019), 2020. [Оnline]. Available: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2020/26/e3sconf_icsf2020_10019/e3sconf_icsf2020_10019.html. (In English)

І.І. Kapustian, “The development of learning computer aided environment si lifelong learning in Sweden”, thesis, The Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAES of Ukraine, Kyiv, 2012. [Оnline]. Available: https://lib.iitta.gov.ua/1086/. (in Ukrainian)

О.І. Lokshyna, “IСT-orientation of the school education curriculum in the countries of the European Union”, Information Technologies and Learning Tools, vol. 45, no. 1, pp. 21-27, 2015. [Оnline]. Available: https://lib.iitta.gov.ua/714420/. (in Ukrainian)

I. V. Ivaniuk, “The development of computer-based learning environment in terms of the multicultural education of students in the European Union”, thesis, The Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAES of Ukraine, Kyiv, 2016. [Оnline]. Available: https://lib.iitta.gov.ua/166249/. (in Ukrainian).

O. V. Ovcharuk, “Сurrent approaches to the development of digital competence of human and digital citizenship in European countries, Information Technologies and Learning Tools, vol.76, no.2, pp. 1-13, 2020. [Оnline]. Available: https://lib.iitta.gov.ua/720330/.(in Ukrainian).

S.H. Lytvynova, “National-patriotic education in project activities of students via cloud services and SCMOD”, Pedagogical journal Volyn, vol.8, no 1, pp. 72-82, 2018. Doi:10.29038/2415-8143. (in Ukrainian)

C. Bіrzéa et al. , All-European Study on Education for Democratic Citizenship Policies. Strasbourg, France: Council of Europe Publishing, 2004. [Оnline]. Available: https://rm.coe.int/16802f7040. (In English)

M. Ribble, G. Bailey, and T. Ross. “Digital Citizenship: Addressing Appropriate Technology Behavior”, Learning & Leading with Technology, vol. 32, no.1, pp. 6-9, Sep. 2004. [Оnline]. Available: https://eric.ed.gov/?id=EJ695788. (In English)

J. Bron, and E. van Vliet, “Democracy, participation and identity A curriculum proposal for Dutch education”, Teaching Citizenship, vol.34, pp. 32-35. 2012. [Оnline]. Available: https://issuu.com/openshaw/docs/actjournal34. (In English)

N.P. Bondar, L.О. Sharan, V.О. Hubenia, and І.S. Pidtilok, “ Implementation of innovative methods of work space organization in hotel industry ”, Young Scientist, vol. 65, no. 1, pp. 423-427, 2019. doi: 10.32839/2304-5809/2019-1-65-98. (in Ukrainian)

О.S. Hrynkevych, and N.P. Lutchyn, “Analysis and modeling of processes of internationalization in higher education in the context of innovative development”. Marketing and management of innovation, no. 3, pp. 314-325, 2017. doi: 10.21272/mmi.2017.3-29. (in Ukrainian)

S.S. Izbash, “Implementation of the principle of health care in the process of andragogical training of future teachers”, in VІІ All-Ukrainian Scientific and Practical Conferenc. Pedagogy of Health, Chernihiv, Aprl. 7-8. 2017, vol.1, pp. 270-274. (in Ukrainian)

N.І. Klokar, “The basic (hub) school as the center of the educational cluster”, in Current issues, problems and prospects for the development of humanitarian knowledge in the modern information space: national and international aspects: a collection of scientific papers, Eds. M.A. Zhurba, Montreal, Canada: СРМ «ASF», 2018, pp. 63-65. (in Ukrainian)

L.І. Fedulova, “Innovative-technological HUBs are Drivers of Development of Regions”, Economic theory and law: a collection of scientific papers, vol. 24, no.1, pp. 11-27, 2016. (in Ukrainian)

J. Knight, International Education Hubs: Student, Talent, Knowledge Models. Dordrecht, Netherlands: Springer Publishers, 2014. (In English)

D. Clandfield, “The School as Community Hub a Public Alternative to the Neo-Liberal Threat to Ontario Schools”, Our Schools/Our Selves, Ottawa, Canada: vol.19, no. 4, issue 100, 2010, pp. 5-74. [Оnline]. Available: https://www.policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/ourselves/docs/OSOS_Summer10_Preview.pdf. (In English)

O.Ichilov, Patterns of Citizenship in a Changing World. In: O. Ichilov (ed.) Citizenship and Citizenship Education in a Changing World, The Woburn Press, London, 1998, pp.11-27. (In English)

V.P. Verbytska, “Theoretical and methodical foundations of civil education of youth in secondary schools”, doctoral diss., Institute of Problems on Education NAES of Ukraine, 2010. (in Ukrainian)

О. Pometun, Т. Remeh, and L. Pylypchatina, Science of law. Practical course: methodical manual for teachers. Kyiv, Ukraine: Logos, 2009. (in Ukrainian)

І.H. Taranenko, “Democratic values in becoming a citizen”, Pedagogy and psychology, no. 2, pp. 28-35, 1997. (in Ukrainian)

S. Holovko (Ed.), Ukrainian pedagogical dictionary, Ukraine: Lybid, 1997. (in Ukrainian)

Functioning of support schools based on the results of the survey of principals of support schools. Institute of Educational Analytics, Ministry of Education and Science of Ukraine, 2017 р. [Оnline]. Available: https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2017/12/1.pdf . (in Ukrainian)

Published

2020-10-28

How to Cite

[1]
Hrytsenchuk О. О., “DIGITAL EDUCATIONAL HUBS FOR CIVIC EDUCATION AS A COMPONENT OF THE INFORMATION AND DIGITAL LEARNING ENVIRONMENT: EXPERIENCE OF THE NETHERLANDS, BELGIUM AND UKRAINE”, ITLT, vol. 79, no. 5, pp. 341–360, Oct. 2020.

Issue

Section

Post-graduate teachers and scientists training on the use of ICT