INFORMATIVE AND COMMUNICATIVE COMPETENCIES IN THE PROFESSIONAL STANDARDS OF THE CUSTOMS OFFICERS

Authors

  • Olena O. Pavlenko Academy of Customs Service of Ukraine, Dnipropetrovsk

DOI:

https://doi.org/10.33407/itlt.v10i2.41

Keywords:

informative competence, informative competency, communicative competence

Abstract

The correlation between communicative and informative competencies and their role as key competencies in the professional education of the customs officers are proved in the article. The author touches the issue of defining the essence of the concept «the informative competence», «the informative competency», «the communicative competence».

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Olena O. Pavlenko, Academy of Customs Service of Ukraine, Dnipropetrovsk

кандидат филологических наук, доцент, начальник отдела международных связей, координатор рабочей группы Академии в проекте Всемирной таможенной организации PICARD по имплементации Профессиональных стандартов ВМО

References

Державна програма «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці на 2006-2010 роки», затверджена постановою Кабінету Міністрів від 7 грудня 2005 р. № 1153.

Волкова Н. П. Теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх учителів до професійно-педагогічної комунікації: Дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04. – Дніпропетровськ, 2006. – 432с.

Мадзігон В. Безперервна освіта: науково-педагогічний аспект // Педагогічна газета. – Липень 2000. – № 7 (73). – Київ: АПН України.

Сучасні тенденції розвитку професійної освіти працівників митних служб України та Німеччини // Діалог культур: Збірник наукових праць / Ред. кол. І. А. Зязюн (голов. ред.), С. О. Черепанова (упоряд. і відп. ред.), Н. Г. Ничкало, С. О. Сисоєва та ін. – Львів: Видавництво «Сполом», – 2003. – Вип. 8. – С. 277–284.

Всесвітня доповідь ЮНЕСКО про комунікацію та інформацію в 1999–2000. — Режим доступу: http://www.polpred.com/free/unesco/2.htm.

Декларація в сфері розвитку європейської політики стосовно використання новітніх інформаційних технологій — Портал Ради Європи. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.ednu.kiev.ua. — Заголовок з екрана.

Павленко О.О. Концептуальні підходи до застосування технологій відкритої освіти та дистанційного навчання в системі професійної освіти митників // Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання. – Грудень 2008. – № 3(7). – [WWW document]. URL http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em7/emg.html (13 листопада 2008 р.).

Овчарук О. В. Концептуальні підходи до застосування технологій відкритої освіти та дистанційного навчання у зарубіжних країнах та їх роль у процесах модернізації освіти // Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання. – Грудень 2006. – № 1. – [WWW document]. URL http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em1/emg.html (19 вересня 2008 р.).

Малицька І. Д. Тенденції розвитку глобальних освітніх мереж (зарубіжний досвід) // Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання. – 2008. – № 2 (6). – [WWW document]. URL http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em6/emg.html (19 вересня 2008 р.).

Гріх С. В., Павленко О. О., Франко Н. В. Методичні рекомендації для підготовки до вступних іспитів в Академію митної служби України з напрямку «Економіка і підприємництво» // Дніпропетровськ: АМСУ, 1998. – С. 30–148.

«Порядок вивчення працівниками митних органів України іноземних мов, виплати грошової надбавки за володіння ними та використання їх у роботі», затверджений наказом ДМСУ №100 від 17 лютого 1999 р, С. 19.

Вікіпедія. [Електронний ресурс]. ― 26 лютого 2009. — URL http:// www.ru.wikipedia.org/wiki/ %CA%EE%EC%EF%E5%F2%E5%ED%F6%E8%FF.

Дудник О. В. Формирование коммуникативной компетенции в свете новых требований к образовательному процессу // Компетенции. Персональный сайт «Буквочка». — [Електронний ресурс]. — 2007. — Режим доступу: http:// budud.narod.ru/psu2.html.

Вінник Н. Проблематика концепцій ключових кваліфікацій і компетенцій у професійній освіті //Український центр політичного менеджменту. Соціальна психологія. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:// www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=6&n=80&c=1925.

Барановська О. В. Інформаційна компетенція – ключова компетенція випускника профільної школи // ЦІППО. [Електронний ресурс]. ― 18 грудня 2006. ― URL http://www.cippe.edu.ua/forum/viewtopic.php?t=120&highlight=&sid= 783d986e99a9c663498106...

Гостева И. Н. Формирование информационной компетентности выпускников вуза в рамках непрерывного дополнительного образования // «ИТО-Черноземье-2008» [Електронний ресурс]. ― 2008. ― URL http:// ito.edu.ru/2008/Kursk/III/III-0-5.html.

Дацюк С. Информационная компетентность. [Електронний ресурс]. ― 2008. ― URL http:// www.uis.kiev.ua/~_xyz/competence.html - 21k.

Хуторской А. Ключевые компетенции. Технология конструирования // Народное образование. ― 2003. ― №5.

Васильєва І. Є., Зав’ялова Л. М., Корпусова М. В. Информационная компетенция как культурный и социальный компонент устойчивого развития // XI Всероссийская научно-методическая конференция "Телематика'2004" Секция: C. Информатизация общего среднего и профессионального образования. ИКТ портал: Материалы конференций [Електронний ресурс]. ― 2003–2009. ― URL http:// www.ict.edu.ru/vconf/index.php?a=vconf&c=getForm&d=light&id_sec=144&id_thesis =5801&r=thesisDesc.

Decision (CE) № 624/2007 du Parlement Europeen et du Conseil, du 23 mai 2007, établissant un programme d’action pour la douane la Communaute (Douane 2013) // Journal оfficiel de l’Union Еuropeenne. – 2007. – № L 154. – P. 25–31.

Завіниченко Н. Б. Особливості розвитку комунікативної компетентності майбутнього практичного психолога системи освіти: Дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07. – Київ, 2003. – 202с.

Петракова Т. И. Ценностный потенциал базового образования в духовно-нравственном воспитании учащихся. — М., 2002. — 281 с.

How to Cite

Pavlenko, O. O. (2010). INFORMATIVE AND COMMUNICATIVE COMPETENCIES IN THE PROFESSIONAL STANDARDS OF THE CUSTOMS OFFICERS. Information Technologies and Learning Tools, 10(2). https://doi.org/10.33407/itlt.v10i2.41

Issue

Section

Theoretical, methodological and scientific backgrounds of computer-focused educational environment