THE CURRENT STATE OF USING WEB INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES WITHIN THE WORLD PADAGOGICAL PRACTICE

Authors

  • Victor O. Chernenko Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAPS of Ukraine, Kyiv
  • Yulia V. Romenets Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAPS of Ukraine, Kyiv

DOI:

https://doi.org/10.33407/itlt.v22i2.410

Keywords:

information and communication technologies, web resources and services, technology-enriched learning, Microsoft Worldwide Innovative Education Forum, project-based learning

Abstract

110 educational projects represented by innovative teachers during Microsoft Worldwide Innovative Education Forum 2010 Cape Town (South Africa) are analysed in the article. Web services and resources used for educational projects realization are described. The main functions of those means in the process of ITC-enriched project-based learning are formulated. The typology of web services and resources utilized by the teachers for organizing the learning process is worked out. The priorities for implementing web informational-communicational technologies within the educational sphere are identified.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Victor O. Chernenko, Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAPS of Ukraine, Kyiv

junior researcher of the Department of electronic information resources and nets’ technologies

Yulia V. Romenets, Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAPS of Ukraine, Kyiv

leading engineer of the Department of electronic information resources and nets’ technologies

References

Innovative Education Forum 2010 – Cape Town, South Africa. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.partnersinlearningnetwork.com/communities/9f403d7810d04fbf8c9da888725dd7c4/Pages/default.aspx. – Заголовок з екрана.

Биков В. Ю. Класифікація засобів навчання / В. Ю. Биков, Ю. О. Жук // Інформаційні технології і засоби навчання: збірник наукових праць; [за ред. В. Ю. Бикова, Ю. О. Жука], Інститут засобів навчання АПН України. – К. : Атіка, 2005. – С. 48–53.

Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти [Монографія] / В. Ю. Биков. – К. : Атіка, 2009. – 684 с.

Биков В. Ю. Освітні системи із забезпечення рівного доступу до якісної освіти впродовж життя / В. Ю. Биков, І. М. Ромашко // Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання [Електронний ресурс] – 2008. - № 48. – Режим доступу : http: //www.ime.edu-ua.net/em8/emg.html – Заголовок з екрана.

Биков В. Ю. Теоретико-методологічні засади моделювання навчального середовища сучасних педагогічних систем / В. Ю. Биков // Інформаційні технології і засоби навчання: збірник наукових праць; [за ред. В. Ю. Бикова, Ю. О. Жука], Інститут засобів навчання АПН України. – К. : Атіка, 2005. – С. 5–14.

Модернізація освіти: пошуки, проблеми, перспективи: матеріали між нар. наук.-прак. конф. (Переяслав-Хмельницький, 22–25 травня 2006 року). – Київ - Переяслав-Хмельницький : [б. в.], 2006. – 250 c.

Морзе Н. В. Методика навчання інформатики. Навч. посіб.: У 4 ч. / за ред. акад. М. І. Жалдака. – К. : Навчальна книга, 2003. – Частина І: Загальна методика навчання інформатики. –– 254 с.

Морзе Н. В. Методика навчання інформатики. Навч. посіб.: У 4 ч. / за ред. акад. М. І. Жалдака. – К. : Навчальна книга, 2003– Частина ІІ: Методика навчання інформаційних технологій. – 287 с.

Морзе Н. В. Методика навчання інформатики. Навч. посіб.: У 4 ч. / за ред. акад. М. І. Жалдака. – К. : Навчальна книга, 2003. – Частина ІІІ: Методика навчання основних послуг глобальної мережі Інтернет. – 196 с.

Морзе Н. В. Методика навчання інформатики. Навч. посіб.: У 4 ч. / за ред. акад. М. І. Жалдака. – К. : Навчальна книга, 2004. – Частина ІV: Методика навчання основ алгоритмізації та програмування. – 368 с.

Морзе Н. В. Моделі ефективного використання інформаційно-комунікаційних та дистанційних технологій навчання у вищому навчальному закладі [Електронний ресурс] / Н. В. Морзе, О. Г. Глазунова // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2008. – №2(6). – Режим доступу до журн. : http://www.ime.edu-ua.net/em6/content/08mnvshi.htm.

Морзе Н. В. Підготовка педагогічних кадрів до використання комп’ютерних телекомунікацій / Н. В. Морзе // Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. Вип. 6. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2003. – С. 12–25.

Морзе Н. В. Як навчати вчителів, щоб комп’ютерні технології перестали бути дивом на уроці? // Післядипломна освіта в Україні. – 2005. – № 2. – С. 73.

Полат Е. С. Теория и практика дистанционного обучения : учеб. пособие для студ. высш. пед. учебн. заведений / М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева; ред. Е. С. Полат. — М. : Издательский центр «Академия», 2004. — 416 с.

Преподавание в сети Интернет: учеб. пособ. / отв. ред. В. И. Солдаткин. – М. : Высшая школа, 2003. – 792 с.

Published

2011-05-04

How to Cite

Chernenko, V. O., & Romenets, Y. V. (2011). THE CURRENT STATE OF USING WEB INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES WITHIN THE WORLD PADAGOGICAL PRACTICE. Information Technologies and Learning Tools, 22(2). https://doi.org/10.33407/itlt.v22i2.410

Issue

Section

Theoretical and methodological backgrounds of innovation educational environment development: world's trends