USAGE OF THE INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN EDUCATION OF SENIOR PUPILS WITH INTELLECTUAL DEVELOPMENT DISORDERS

Authors

DOI:

https://doi.org/10.33407/itlt.v86i6.4119

Keywords:

digital tools, pupils with intellectual development disorders, special education, information and communication technologies, teachers, polling

Abstract

The research results of peculiarities of information and communication technologies usage in educational activity of modern secondary schools with inclusive education and special schools for children with intellectual disabilities are represented in this article. The main directions of modern scientific research in general and special pedagogy on the problem of information and communication technologies usage in the educational space are highlighted. The attitude of senior pupils with typical development and their peers with intellectual disabilities to studying in general secondary school, in particular, to lessons with information and communication technologies usage, as well as the motivation of pupils to the usage of digital devices is clarified.

It is determined that the vast majority of pupils are interested in studying with the usage of information and communication technologies, however, only some pupils use digital tools for educational purposes. Unlike pupils with intellectual disabilities, who lack knowledge, practical skills and don’t have an ability to use computers and modern telephones during their studying, students with typical development use them quite often.

The attitude of teachers who work with pupils with typical development and pupils with intellectual development disorders to information and communication technologies usage in the process of professional activity is analyzed. It was found that a significant number of teachers use information and communication technologies, mostly ready-made materials that need to be adapted to specific topics, classes, level of development and opportunities of students, however, teachers experience some difficulties due to insufficient level of their own knowledge and skills, lack of necessary technical provision and software in educational institutions, insufficient level of personal modern technical equipment. Some teachers prefer traditional teaching methods, explaining it by the harmful effects of the information and communication technologies usage on the mental and physical condition of pupils.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Oksana I. Dmitriieva, Kamianets-Podilskyi National Ivan Ohiienko University

PhD of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Correctional Pedagogy and Inclusive Education

Olena V. Chopik, Kamianets-Podilskyi National Ivan Ohiienko University

PhD of Pedagogical Sciences, Associate Professor at the Department of Correctional Pedagogy and Inclusive Education

References

Кабінет Міністрів України. Постанова № 1392, Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти {Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 538 від 07.08.2013}. [Електронний ресурс]. Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF#Text. Дата звернення: Серп. 14, 2020.

В. Ю. Биков, “Проблеми і цілі інформатизації освіти України”, на Всеукр. наук.-практ. конф. Освіта в інформаційному суспільстві, Київ, 2010, с. 13-19.

S. Walan, “Embracing Digital Technology in Science Classrooms - Secondary School Teachers’ Enacted Teaching and Reflections on Practice”, Journal of Science Education and Technology, №29, рp. 431-441, 2020.

І. Л. Холковська, Корекційна педагогіка. Вінниця, Україна: ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2007.

С. Миронова, “Використання комп’ютера у корекційному навчанні дітей з вадами інтелекту”, Дефектологія, № 3, c. 41-45, 2003.

О. Легкий, “Корекційні можливості застосування комп’ютера у спеціальній школі”, Дефектологія, № 1, с. 36-39, 2002.

Н. Кравець, “Інноваційні технології в роботі з розумово відсталими дев'ятикласниками на уроках літератури”, на Всеукр. наук.-практ. конф. Становлення особистості дитини в умовах сучасного розвитку суспільства: соціально-педагогічний, корекційний і медичний аспекти, Полтава, 2017, с. 152-156.

О. Качуровська, “Новітні засоби корекції та розвитку мовлення учнів із ТВМ”, Дефектологія, № 2, с. 46-49, 2006.

О. Легкий, “Організаційно-педагогічні умови використання комп'ютера в спеціальній школі”, автореф. дис. канд. пед. наук, Ін-т дефектології АПН України, Київ, Україна, 2001.

Н. В. Савінова, “Інформаційно-комунікаційні технології в корекційній освіті”, Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП Драгоманова. Серія 19: Корекційна педагогіка та спеціальна психологія, Вип. 30, с. 156-164, 2015.

Ю. М. Косенко, О. В. Боряк, та О. М. Король, “Застосування комп’ютерних дидактичних ігор у навчанні історії школярів з порушеннями інтелектуального розвитку в умовах інклюзивного класу”, Інформаційні технології і засоби навчання, т. 77, №3, с. 76-89, 2020.

Т. В. Бондаренко, “Використання інформаційно-комунікаційних технологій для забезпечення доступності і розвитку інклюзивної освіти”, Інформаційні технології і засоби навчання, т. 67, № 5, с.31-43, 2018.

А. В. Гета, В. М. Заіка, та В. В. Коваленко, Сучасні засоби ІКТ підтримки інклюзивного навчання. Полтава, Україна: ПУЕТ, 2018.

Т. М. Дегтяренко, “Поширення ідей упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у систему спеціальної освіти”, Інформаційні технології і засоби навчання, т. 46, №2, с. 11-21, 2015.

З. О. Мотилькова, “Встановлення рівня ікт-компетентності вчителів спеціальних шкіл (для дітей з вадами слуху)”, Інформаційні технології і засоби навчання, т. 42, №4, с. 56-66, 2014.

Г. В. Ткачук, “Особливості впровадження мобільного навчання: перспективи, переваги та недоліки”, Інформаційні технології і засоби навчання, т. 64, №2, с. 13-22, 2018.

С. С. Пудова, “Використання мобільного телефону в навчальному процесі”, Фізико-математична освіта (ФМО), № 2 (16), с. 98-102, 2018.

Г. В. Скрипка, “Використання мобільних додатків для проведення навчальних досліджень під час вивчення предметів природничо-математичного циклу”, Комп’ютер у школі та сім’ї, №3, с. 28-31, 2015.

A. Joyce-Gibbons, D. Galloway, A. Mollel, S. Mgoma, M. Pima, E. Deogratias “Mobile phone use in two secondary schools in Tanzania”, Education and information technologies, № 23, рp. 73–92, 2018.

С. І. Терещук, “Перспективи застосування мобільної технології під час вивчення фізики у старшій школі”, Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Серія : Педагогічна, Вип. 22, с. 234-236, 2016.

В. М. Косик, Т. А. Хомич, та Ю. Є. Хомич, “Використання мобільних пристроїв та планшетів на базі ОС Аndroid в навчальному процесі”, Комп’ютер у школі та сім’ї, № 4, с. 19-21, 2014.

Vidya Dwi Amalia Zati, Faisal, Srinahyanti, Rafael Lisinus Ginting “Avoiding Gadget Addiction in Children by Helping Children to Develop Talents and Interests”, in Proc. 2nd Annu. Conf. of Engineering and Implementation on Vocational Education (ACEIVE 2018), North Sumatra, Indonesia, 2018 [Online]. Available: https://eudl.eu/pdf/10.4108/eai.3-11-2018.2285698. Accessed on: Aug. 02, 2020.

M. Sundus, “The Impact of using Gadgets on Children”, Journal of Depression and Anxiety. Volume 7. Issue 1. 2018. [Електронний ресурс]. doi: 10.4172/2167-1044.1000296.

О. М. Миздренко, та М. В. Бегаль, “Використання комп’ютера у навчанні сучасних школярів і його вплив на формування їхньої психіки”, Молодий вчений, № 9.1 (49.1), с. 115-119, 2017.

С. О. Кликова, “Основи комп’ютерної грамотності. 6-7 клас”, у Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей, Київ, Україна, 2015.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Kabinet Ministriv Ukrainy. Postanova no. 1392, About the statement of the State standard of basic and full general secondary education {Iz zminamy, vnesenymy zgidno z Postanovoyu KM no. 538 vid 07.08.2013}. [Online]. Available: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF#Text. Accessed on: Sep. 14, 2020. (in Ukrainian)

V. Yu. Bykov, “Problems and goals of informatization of education in Ukraine,” na Vseukr. nauk.-prakt. konf. Education in the information society, Kyiv, 2010, pp. 13-19. (in Ukrainian)

S. Walan, “Embracing Digital Technology in Science Classrooms - Secondary School Teachers’ Enacted Teaching and Reflections on Practice,” Journal of Science Education and Technology, no. 29, pp. 431-441, 2020. (in English)

I. L. Xolkovska, Correctional pedagogy. Vinnytsia, Ukraina: VDPU im. M. Kotsiubynskoho, 2007. (in Ukrainian)

S. Myronova, “The use of computers in the correctional training of children with intellectual disabilities,” Defektologiya, no. 3, pp. 41-45, 2003. (in Ukrainian)

O. Legkyj, “Corrective possibilities of using a computer in a special school,” Defektologiya, no. 1, pp. 36-39, 2002. (in Ukrainian)

N. Kravets, “Innovative technologies in working with mentally retarded ninth-graders in literature lessons”, na Vseukr. nauk.-prakt. konf. Formation of the child's personality in the modern development of society: socio-pedagogical, correctional and medical aspects, Poltava, 2017, pp. 152-156. (in Ukrainian)

O. Kachurovska, “The latest tools for correction and speech development of pupils with severe speech defects,” Defektologiya, no. 2, pp. 46-49, 2006. (in Ukrainian)

O. Legkyj, “Organizational and pedagogical conditions of computer use in a special school,” avtoref. dys. kand. ped. nauk, In-t defektologiyi APN Ukrainy, Kyiv, Ukraina, 2001. (in Ukrainian)

N. V. Savinova, “Information and communication technologies in correctional education,” Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M.P. Drahomanova. Seriia 19: Korektsiina pedahohika ta spetsialna psykholohiia, vol. 30, pp. 156-164, 2015. (in Ukrainian)

Yu. M. Kosenko, O. V. Boryak, O. M. Korol, “The use of computer didactic games in teaching the history of students with intellectual disabilities in an inclusive classroom,” Information Technologies and Learning Tools, vol. 77, no. 3, pp. 76-89, 2020. (in Ukrainian)

T. V. Bondarenko, “Use of information and communication technologies to ensure the accessibility and development of inclusive education,” Information Technologies and Learning Tools, vol. 67, no. 5, pp. 31-43, 2018. (in Ukrainian)

A. V. Heta, V. M. Zaika, V. V. Kovalenko, Modern ICT tools to support inclusive education. Poltava, Ukraina: PUET, 2018. (in Ukrainian)

T.M. Degtyarenko, “Dissemination of ideas for the introduction of information and communication technologies in the system of special education”, Information Technologies and Learning Tools, t. 46, no. 2, pp. 11-21, 2015. (in Ukrainian)

Z. O. Motylkova, “Establishing the level of ICT competence of teachers of special schools (for children with hearing impairments),” Information Technologies and Learning Tools, vol. 42, no. 4, pp. 56-66, 2014. (in Ukrainian)

G. V. Tkachuk, “Features of mobile learning implementation: prospects, advantages and disadvantages,” Information Technologies and Learning Tools, vol. 64, no. 2, pp. 13-22, 2018. (in Ukrainian)

S. S. Pudova, “Using a mobile phone in the learning process,” Fizyko-matematychna osvita (FMO), no. 2 (16), pp. 98-102, 2018. (in Ukrainian)

G. V. Skrypka, “The use of mobile applications for educational research in the study of natural sciences and mathematics,” Kompiuter u shkoli ta simi, no. 3, pp. 28-31, 2015. (in Ukrainian)

A. Joyce-Gibbons, D. Galloway, A. Mollel, S. Mgoma, M. Pima, E. Deogratias “Mobile phone use in two secondary schools in Tanzania,” Education and information technologies, no. 23, pp. 73-92, 2018. (in English)

S. I. Tereshhuk, “Prospects for the use of mobile technology in the study of physics in high school,” Zbirnyk naukovykh prats Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu im. Ivana Ohiienka. Seriia: Pedahohichna, vol. 22, pp. 234-236, 2016. (in Ukrainian)

V. M. Kosyk, T. A. Khomych, Yu. Ye. Khomych, “The use of mobile devices and tablets based on the Android OS in the learning process,” Kompiuter u shkoli ta simi, no. 4, pp 19-21, 2014. (in Ukrainian)

Vidya Dwi Amalia Zati, Faisal, Srinahyanti, Rafael Lisinus Ginting “Avoiding Gadget Addiction in Children by Helping Children to Develop Talents and Interests,” in Proc. 2nd Annu. Conf. of Engineering and Implementation on Vocational Education (ACEIVE 2018), North Sumatra, Indonesia, 2018. [Online]. Available: https://eudl.eu/pdf/10.4108/eai.3-11-2018.2285698. Accessed on: Aug. 02, 2020. (in English)

M. Sundus, “The Impact of using Gadgets on Children,” Journal of Depression and Anxiety. Volume 7. Issue 1. 2018. doi: 10.4172/2167-1044.1000296. (in English)

O. M. Myzdrenko, M. V. Behal, “The use of computers in the education of modern students and its impact on the formation of their psyche,” Molodyi vchenyi, no. 9.1 (49.1), pp. 115-119, 2017. (in Ukrainian)

S. O. Klykova, “Basics of computer literacy. Grades 6-7,” u Navchalni prohramy dlia 5-9 (10) klasiv spetsialnykh zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv dlia rozumovo vidstalykh ditei, Kyiv, Ukraina, 2015. (in Ukrainian)

Published

2021-12-30

How to Cite

[1]
Dmitriieva О. І. and Chopik О. В., “USAGE OF THE INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN EDUCATION OF SENIOR PUPILS WITH INTELLECTUAL DEVELOPMENT DISORDERS”, ITLT, vol. 86, no. 6, pp. 30–51, Dec. 2021.

Issue

Section

ICT and learning tools in secondary education

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.