THEORY AND METHOD USING MOBILE MATHEMATICAL MEDIA IN THE PROCESS OF MATHEMATICAL EDUCATION HIGHER MATHEMATICS STUDENTS OF ECONOMIC SPECIALTIES

Authors

  • Sergiy O. Semerikov Kryvyi Rih Metallurgical Faculty of National Metallurgical Academy of Ukraine, Kryvyi Rih https://orcid.org/0000-0003-0789-0272
  • Kateryna I. Slovak Kryvyi Rig Institute of Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

DOI:

https://doi.org/10.33407/itlt.v21i1.413

Keywords:

mobile mathematical media, Web-SCM Sage, ICT learning higher mathematics, the effectiveness of the educational process

Abstract

Relevance of the material contained in the article, is tasked to search for ways to improve the educational process in higher mathematics in economic universities. The paper considers theoretical and methodological foundations of the use of innovative ICT – mobile media math. On the example of MMM «Higher Mathematics: mobile course» shows the realization of basic directions of improving the efficiency of educational activities for students and teachers of technical work on the course of higher mathematics.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Sergiy O. Semerikov, Kryvyi Rih Metallurgical Faculty of National Metallurgical Academy of Ukraine, Kryvyi Rih

Doctor of pedagogical sciences, professor of the Department of fundamental disciplines, associate professor

Kateryna I. Slovak, Kryvyi Rig Institute of Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

assistant of the Department of higher mathematics

References

Аристова Л. П. Активность учения школьника / Л. П. Аристова. – М.: Просвещение, 1968. – 139 с.

Ващук О. В. Активізація пізнавальної діяльності учнів 5–7 класів у процесі самостійної роботи на уроках трудового навчання засобами нових інформаційних технологій: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 – теорія і методика трудового навчання / Ващук Олена Василівна; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2001. – 18 с.

Головань М. С. Розвиток пізнавальної активності учнів в процесі навчання алгебри і початку аналізу на основі НІТ: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 – теорія і методика навчання математики / Головань Микола Степанович ; Київський держ. педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 1997. – 177 с.

Граф В. Основы организации учебной деятельности и самостоятельной работы студентов / В. Граф, И. И. Ильясов, В. Я. Ляудис. – М.: Изд-во МГУ, 1981. – 79 с.

Еникеев М. И. Теория и практика активизации учебного процесса / М. И. Еникеев. – Казань: Татарское книжное издательство, 1963. – 122 с.

Клочко В. І. Застосування новітніх інформаційних технологій при вивченні вищої математики у технічному вузі: навчально-методичний посібник / В. І. Клочко. – Вінниця: ВДТУ, 1997. – 300 с.

Коваленко Т. О. Самостійна діяльність студентів як чинник здобуття фахової компетентності в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу / Т. О. Коваленко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2010. – № 2 (4). – С. 178–184.

Ковальчук М. Б. Комп’ютерно-орієнтована методика узагальнення і систематизації знань та вмінь в процесі навчання учнів геометрії: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 – теорія і методика навчання інформатики / Ковальчук Майя Борисівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2005. – 20 с.

Крутецкий В. А. Психология математических способностей школьников / . А. Крутецкий; Под ред. Н. И. Чуприковой. – М.: Ин-т практ. психологии; Воронеж: МОДЭК, 1998. – 411 с.

Михалевич В. М. Математичні моделі генерування завдань з інтегрування частинами невизначених інтегралів / В. М. Михалевич, Я. В. Крупський, О. І. Шевчук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2008. – №1. – С. 116–122.

Половникова Н. А. Исследование процесса формирования познавательной активности школьников в обучении / Н. А. Половникова – Казань, 1976. – 198 с.

Словак К. І. Застосування ММС Sage у процесі навчання вищої математики / К. І. Словак // Вісник Черкаського університету. Серія педагогічні науки. – Випуск 191. – Частина 1. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. – С. 106–111.

Словак К. І. Застосування мобільного математичного середовища SAGE у процесі навчання вищої математики студентів економічних ВНЗ / К. І. Словак // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал. – Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 2 (4). – С. 345–354.

Словак К. І. Особливості застосування MMC Sage під час вивчення курсу вищої математики / К. І. Словак, М. В. Попель // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики : збірник наукових праць. Випуск VIII: в 3-х томах. – Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2010. – Т. 1: Теорія та методика навчання математики. – С. 125–130.

Шамова Т. И. Активизация учения школьников / Т. И. Шамова – М.: Педагогика, 1982. – 208 с.

Щукина Г. И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном процессе: учебное пособие для студентов пед. ин-тов / Г. И. Щукина – М.: Просвещение, 1979. – 160 с.

Published

2011-03-15

How to Cite

Semerikov, S. O., & Slovak, K. I. (2011). THEORY AND METHOD USING MOBILE MATHEMATICAL MEDIA IN THE PROCESS OF MATHEMATICAL EDUCATION HIGHER MATHEMATICS STUDENTS OF ECONOMIC SPECIALTIES. Information Technologies and Learning Tools, 21(1). https://doi.org/10.33407/itlt.v21i1.413

Issue

Section

Theoretical, methodological and scientific backgrounds of computer-focused educational environment