INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES OF STUDENTS TEACHING IN AN INTEGRATED EDUCATIONAL ENVIRONMENT (FROM EXPERIENCE)

  • Nina I. Holovchenko Open International University of Human Development "Ukraine", Kyiv
  • Oleksandr M. Kalmykov Open International University of Human Development "Ukraine", Kyiv
Keywords: information and communication technologies of teaching, integrated educational environment, inclusion, accompaniment of teaching, information competence

Abstract

In the article it has been summarized the experience of application of information and communication technologies of training in the integrated educational environment, experience of formation of the competent person. It is noted that information competence involves mastery of new information technologies, ability to select, analyze, estimate the information, systematize it. Advantages and problems of introduction of some the newest information and communication technologies of training necessary for optimization of modern process of training in high school in general, and also specialized technical support of training for students with physical disability are outlined. Affirms that system application of innovative learning technologies enhances the quality of teaching and educational process, formation of professional and information competence of students.

Author Biographies

Nina I. Holovchenko, Open International University of Human Development "Ukraine", Kyiv
PhD (pedagogical sciences), docent of Chair of publishing and editing
Oleksandr M. Kalmykov, Open International University of Human Development "Ukraine", Kyiv
PhD (physical and mathematical sciences), docent, the chief of Department of educational process software and training means

References

Андрущенко В. Стратегія освіти (За матеріалами звіту відділу філософії та прогнозування розвитку освіти Інституту вищої освіти АПН України, червень, 2006) / В. Андрущенко // Вища освіта України. – 2006. – № 3. – С. 5–9.

Биков В. Ю. Навчальне середовище сучасних педагогічних систем // Професійна освіта: педагогіка і психологія: Пол.-укр. журн., укр.-пол. [щоріч.] / за ред. Т. Левицького, І. Вільш, І. Зязюна, Н. Ничкало. – Ченстохова; К., 2004. – Вип. 6. – С. 59−79. – Бібліогр. : 16 назв.

Колупаєва А. А. Інклюзивна освіта в контексті реалій сьогодення [Текст] / А. Колупаєва // Практика управління закладом освіти : щомісячний професійний журнал. − 2010. − № 4. − С. 8−12.

Колупаєва А. А. Педагогічні основи інтегрування школярів з особливостями психофізичного розвитку у загальноосвітні навчальні заклади : монографія / А. А. Колупаєва. − К. : Педагогічна думка, 2007. − 458 с.

Мадзігон В. М. Дидактичні вимоги до електронних підручників / В. М. Мадзігон // Проблеми сучасного підручника : збірник наук. праць / за наук. ред. В. Мадзігона. – К. : Інститут педагогіки НАПН України, 2010. − № 1 (10). – С. 4−7.

Майєр Н. В. Вимоги до розробки електронних навчально-методичних матеріалів для дистанційного навчання франкомовного ділового писемного спілкування / Н. В. Мейєр // Педагогічний процес: теорія і практика. − Вип. 4.− К. : Вид. АПН, 2008. – С. 191−202.

Петренко А. І. Європейський досвід дослідження та розроблення новітніх навчальних технологій для інформаційного суспільства / А. І. Петренко // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : зб. наук. праць. − Вип. 1 (3). – К.: Університет «Україна», 2004. – С. 371–379.

Таланчук П. М. Супровід навчання студентів з особливими потребами в інтегрованому освітньому середовищі : навч.-метод. посіб. / Таланчук П. М., Кольченко К. О., Нікуліна Г. Ф. – К. : Соцінформ, 2004. – 128 с.

Таланчук П. М. Шлях до інтеграції / Таланчук П. М. – К. : Університет «Україна», 2002. – 20 с.

Щербина О. А. Комп’ютерні мережі та Інтернет : електронний навчальний посібник [Електронний ресурс]. − К. : Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» − 1 електрон. опт. диск (CD-ROM), Систем. вимоги: Celeron, 1.7 ГГц, 256 Mb RAM, Windows XP. − Назва з титул. екрана.

Published
2011-10-03
Section
ICT focused pedagogical technologies and informative educational resources of single educational informative space