"ENGINEERING AND COMPUTER GRAPHICS" COURSE FOR STUDENTS OF TECHNICAL UNIVERSITIES
PDF (Ukrainian)

Keywords

engineering graphics
computer graphics
innovative information technologies
cloud-oriented technologies

How to Cite

[1]
T. V. Gnitetska and G. O. Gnitetska, “‘ENGINEERING AND COMPUTER GRAPHICS’ COURSE FOR STUDENTS OF TECHNICAL UNIVERSITIES”, ITLT, vol. 90, no. 4, pp. 89–101, Sep. 2022, doi: 10.33407/itlt.v90i4.4738.

Abstract

The article describes the structure and specific features of the «Engineering and Computer Graphics» innovative course developed to optimize the teaching of engineering and graphic disciplines at the National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”. The course includes a series of video lectures, teaching materials, options for study tasks and examples of their completion in CAD AutoCAD. The course still keeps in itself the key components of the education and methodology complex of teaching engineering and graphic subjects at universities in traditional education. When creating an innovative course, the content was updated and the method of teaching the subject was changed. So much more time is spent on three-dimensional modeling, and the production of design documentation is already performed on the basis of built models of objects. In addition, the content of the course was supplemented by the section «Parameterization». The study of the educational material of the section allows students to develop significantly new professional skills and abilities such as the experience to use indirect parameterization of sectioning of parts to model their three-dimensional images; ability to create electronic libraries of drawings of homogeneous components, etc. Such is the use of parameterization saves the time spent to prepare the electronic design documentation and allows more opportunities for additional control of its quality.The process of performing educational tasks is as close as possible to what is happening in modern production. The article has the examples of how students completed the study tasks dedicated to specific topics of the course.

Cloud-oriented technologies were used for easy access to educational material. Links to the course resources are posted on the distance learning platform "Sikorsky" NTUU "KPI".

As an experiment, the course has been introduced into the study process at some faculties of the university. The obtained result of using the innovative course in education testifies to increase of quality of training against growth of a role and increase of motivation of independent educational and cognitive activity of students.

PDF (Ukrainian)

References

Указ Президента України (2002, Квіт.17). Указ № 347/2002, Про Національну доктрину розвитку освіти. [Електронний ресурс]. Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2002

Указ Президента України (2013, Черв.25). Указ № 344/2013, Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року. [Електронний ресурс]. Доступно: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/344/2013.

В. Ю. Биков, О. Ю. Буров, А. М. Гуржій та ін., Теоретико-методологічні засади інформатизації освіти та практична реалізація інформаційно-комунікаційних технологій в освітній сфері України: монографія, Київ, Україна: ЦП КОМПРИНТ, 2019.

В. Ю. Биков, О. О. Гриценчук, Ю. О. Жук, “Дистанційне навчання в країнах Європи та США і перспективи для України” у Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу: інноваційні засоби і технології : кол. монографія , В. Ю. Биков, Ред. Київ, Україна: Атіка, 2015, С. 77–140.

В. Ю. Биков, Д. Мікуловський, О. Моравчик, С. Светський, М. П. Шишкіна, “Використання хмаро орієнтованої платформи відкритого навчання та досліджень для співробітництва у віртуальних колективах”, Інформаційні технології і засоби навчання, т.76, No2, с. 304-320, 2020.

О. В. Волошина, Педагогіка інновацій у вищій школі. Навчально-методичний посібник, Вінниця, Україна: 2014.

В. Г. Кремень, Енциклопедія освіти, Київ, Україна: Юніком Інтер, 2021.

В. М. Кухаренко, “Системний підхід до змішаного навчання” Інформаційні технологій в освіті т.76, No24, с. 53-67, 2015.

М. П. Шишкіна. “Інноваційні технології модернізації освітнього середовища вищого навчалного закладу“ Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка Вип. ХII, с. 154-160., 2014

Ron Owston, Dennis N.York,”The nagging question when designing blended courses: Does the proportion of time devoted to online activities matter?”, The Internet and Higher Education. Volume 36. pp.22-32, January 2018. doi:https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2017.09.001

Douglas Lecorchick, Joanna Papadopoulos, Lauren Tabor, “Engineering Education through an International Collaboration: A Framework”, Elsevier. Procedia Computer Science, Volume 172, pp.838-842, March 2020. doi:https://doi.org/10.1016/j.procs. 2020.05.120.

Международное бюро труда. (2013, Сент. 4). Административный совет 319-я сессия, Женева, 16-31 октября 2013 г. Программа устойчивого развития на период после 2015 года [Електронний ресурс]. Доступно: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_221646.pdf

Верховна Рада України (2021, Жовт.2). Закон № 1556-VII, зі змінами, Про вищу освіту. [Електронний ресурс]. Доступно: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Верховна Рада України (2007, Січ.9). Закон № 537-V, Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки. [Електронний ресурс]. Доступно: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=537-16.

Міністерство освіти і науки України (2013, Квіт.25). Наказ № 466, Про затвердження Положення про дистанційне навчання. [Електронний ресурс]. Доступно: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13#n18.

О. М. Джеджула “Теорія і методика графічної підготовки студентів інженерних спеціальностей вищих навчальних закладів”. Дис. док. пед. наук, Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка, 2007.

І. Д. Нищак “Використання електронного навчально-методичного комплексу з креслення в процесі графічної підготовки майбутніх учителів трудового навчання”, Інформаційні технології і засоби навчання, Том 78, No4. с. 75-89. 2020.

Г. О. Райковська “Теоретико-методичні засади графічної підготовки майбутніх фахівців технічних спеціальностей засобами інформаційних технологій”. автореф. дис. док. пед. наук, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Україна, 2011

Т. В. Гнітецька, Г. О. Гнітецька, Д. С. Мотильов, “Застосування параметризациї характерних перетинів об’єктів для опосередкованої параметризації їх 3D моделей в САПР AutoCAD”, Прикладна геометрія та інженерна графіка, No100, с. 90 - 100, 2021.

Т. В. Гнітецька, Г. О. Гнітецька, Є. О. Пустовіт, “Використання динамічних блоків для створення електронних бібліотек зображень типових кріпильних елементів ресурсами AutoCAD”, Прикладна геометрія та інженерна графіка, No100, с. 100 - 109, 2021.

В. В. Ванін, А. В. Бліок, Г. О. Гнітецька, Оформлення конструкторської документації. Навч. посібник, 4-те вид., випр. і доп. Київ, Україна: Каравела, 2012.

Т. В. Гнітецька, Г. О. Гнітецька “Інтерактивний курс «Нарисна геометрія і інженерна графіка» для дистанційного навчання”, Прикладна геометрія та інженерна графіка, No99, с. 79 - 89, 2020.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Decree of the President of Ukraine (2002, April 17). Decree № 347/2002, On the National Doctrine of Education Development. [Online]. Available: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2002 (in Ukrainian)

Decree of the President of Ukraine (2013, June 25). Decree № 344/2013, On the National Strategy for the Development of Education in Ukraine until 2021. [Online]. Available: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/344/2013. (in Ukrainian)

V. Yu. Bykov, O. Yu.Burov, A. M. Hurzhii, Theoretical and methodological principles of informatization of education and practical implementation of information and communication technologies in the educational sphere of Ukraine: monograph, Kyiv, Ukraina: TsP KOMPRYNT, 2019. (in Ukrainian)

V. Yu. Bykov, O. O Hrytsenchuk, Yu. O. Zhuk, “Distance learning in Europe and the USA and prospects for Ukraine” in Information support of the educational process: innovative tools and technologies: count monograph, V. Yu. Bykov, Ed. Kyiv, Ukraine: Attica, 2015, pp. 77–140. (in Ukrainian)

V. Yu. Bykov, D. Mikulovsky, O. Moravchyk, S. Svetsky, M. P Shishkina, “Using a cloud-based platform of open learning and research for cooperation in virtual teams”, Information Technologies and Learning Tools, vol. 76, no. 2, pp. 304-320, 2020. (in Ukrainian)

O. V. Voloshina, Pedagogy of innovations in high school. Educational and methodical manual, Vinnytsia, Ukraine: 2014. (in Ukrainian)

V. H. Kremen, Encyclopedia of Education, Kyiv, Ukraina: Yunikom Inter, 2021. (in Ukrainian)

V. M. Kukharenko, “A systematic approach to blended learning” Informatsiini tekhnolohii v osviti , vol.76, no24, рр. 53-67, 2015. (in Ukrainian)

M. P. Shyshkina. “Innovative technologies of modernization of the educational environment of a higher educational institution“ Naukovyi visnyk Melitopolskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu. Seriia: Pedahohika no. XII, pp. 154-160., 2014. (in Ukrainian)

Ron Owston, Dennis N.York,”The nagging question when designing blended courses: Does the proportion of time devoted to online activities matter?”, The Internet and Higher Education. Volume 36. pp.22-32, January 2018. doi:https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2017.09.001. (in English)

Douglas Lecorchick, Joanna Papadopoulos, Lauren Tabor, “Engineering Education through an International Collaboration: A Framework”, Elsevier. Procedia Computer Science, Volume 172, pp.838-842, March 2020. doi:https://doi.org/10.1016/j.procs. 2020.05.120. (in English)

International Labor Office. (2013, Sept. 4). Governing Body 319th Session, Geneva, 16-31 October 2013 Post-2015 Sustainable Development Program [Online]. Available: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_221646.pdf (in Russian)

The Verkhovna Rada of Ukraine (2021, October 2). Law № 1556-VII, as amended, On Higher Education. [Online]. Available: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (in Ukrainian)

The Verkhovna Rada of Ukraine (2007, Jan.9). Law № 537-V, On the Basic Principles of Information Society Development in Ukraine for 2007-2015. [Online]. Available: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=537-16. (in Ukrainian)

Ministry of Education and Science of Ukraine (2013, April 25). Order № 466, On approval of the Regulations on distance learning [Online]. Available: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13#n18. (in Ukrainian)

O. M. Dzhedzhula “Theory and methods of graphic training of engineering studentsof higher educational institutions.” Dis. dock. ped. Sciences, Ternopil National University ped. Volodymyr Hnatyuk University, 2007. (in Ukrainian)

I. D. Nyshchak “The use of electronic educational and methodological complex for drawing in the process of graphic training of future teachers of labor education”, Information Technologies and Learning Tools, volume 78, no4. pp. 75-89. 2020. (in Ukrainian)

G. O. Raikovska “Theoretical and methodological principles of graphic training of future specialists in technical specialties by means of information technology.” author's ref. dis. dock. ped. Science, Nat. University of Bioresources and Nature Management of Ukraine, Ukraine, 2011. (in Ukrainian)

T. V. Gnitetska, G. O. Gnitetska, D. S. Motylov, “Application of parameterization of characteristic cross sections of objects for indirect parameterization of their 3D models in AutoCAD CAD”, Prykladna heometriya ta inzhenerna hrafika, No100, pp. 90 - 100, 2021. (in Ukrainian)

T. V. Gnitetska, G. O. Gnitetska, E. A. Pustovit, “Using dynamic blocks to create electronic image libraries of typical fasteners with AutoCAD resources”, Prykladna heometriya ta inzhenerna hrafika, No100, pp. 100 - 109 , 2021. (in Ukrainian)

V. V. Vanin, A. V. Bliok, G. O. Gnitetskaya, Design documentation. Teaching. Manual, 4th ed., ed. and ext. Kyiv, Ukraine: Karavela, 2012. (in Ukrainian)

T. V. Gnitetska, G. O. Gnitetska, “Interactive course «Descriptive Geometry and Engineering Graphics» for distance learning”, Prykladna heometriya ta inzhenerna hrafika, No99, pp. 79 - 89, 2020. (in Ukrainian)

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2022 Тетяна Віталіївна Гнітецька, Тетяна Віталіївна Гнітецька

Downloads

Download data is not yet available.