FEATURES OF A CONFIGURATION OF THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF GENERAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN THE CONDITIONS OF EXPANSION OF SPECTRUM OF MEANS OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

Authors

DOI:

https://doi.org/10.33407/itlt.v23i3.486

Keywords:

general educational institutions, information and communication technologies

Abstract

Development of information and communication technologies has led to change of a paradigm of knowledge and training environment expansion. The class-lesson system of the organization of educational process was formed as a system of consecutive relaying of knowledge. It is based on the principle of unity of time, a place and a person while the modern paradigm of knowledge expansion demands distribution in time and space. Essentially in new conditions the maintenance of roles of subjects of educational activity has changed also. In the article features of influence on the configuration of computer- focused environment of hardware and software tools of information and communication technologies, decomposition of techniques of their use in educational process of general educational institutions are considered.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Oleksandra M. Sokolyuk, Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAPS of Ukraine, Kyiv

PhD (pedagogical sciences), Head of the laboratory learning tools complexes

References

Беспалько В. П. Образование и обучение с участием компьютеров – педагогика третьего тысячелетия / В. П. Беспалько. – М. : Изд-во Московского психолого-социального института, 2002. – 352 с.

Биков В. Ю. Класифікація засобів навчання / В. Ю Биков, Ю. О. Жук // Інформаційні технології і засоби навчання: зб. наук. праць / за ред. В. Ю. Бикова, Ю. О. Жука / Інститут засобів навчання АПН України. – К. : Атіка, 2005. – С. 39–60.

Гуржій А. М. Засоби навчання : навч. посібн. / А. М. Гуржій, Ю. О. Жук, В. П. Волинський. – К. : ІЗМН, 1997. – 208 c.

Жалдак М. І. Методичні рекомендації щодо облаштування і використання кабінету інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів : посібн. для вчителів / Жалдак М. І., ЖукЮ. О., Лапінський В. В., Пилипчук А. Ю. [та ін.]. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2004. – 63 с.

Жук Ю. О. Вплив ІКТ на формування особистості школярів / Ю. О. Жук // Інформатика. – № 9(201), березень 2003 р. – С. 3–5.

Жук Ю. О. Комп’ютерно орієнтовані засоби навчальної діяльності: проблеми створення та впровадження / Ю. О. Жук // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. – Ізмаїл : [б. в.], 2004. – Вип. 16. – С. 11–15.

Жук Ю. О. Навчальна діяльність, яка потребує засобів, і навчальні засоби, які потребують діяльності / Ю. О. Жук // Наукові записки. – Вип. 82. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Вінниченка. – 2009. –Частина 1. – С. 150–155.

Жук Ю. О. Організація навчальної діяльності у комп’ютерно орієнтованому навчальному середовищі/ Ю. О. Жук // Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу: інноваційні засоби і технології : колективна монографія. – К. : Атіка, 2005. – С. 195–205.

Жук Ю. О. Організація суб’єктно орієнтованого навчального середовища у дидактичному просторі «віртуальна лабораторія»/ Ю. О. Жук // Інформаційні технології і засоби навчання. 2010. №3 (17) [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журналу : http://www.ime. edu-ua.net/em.html.

Жук Ю. О. Фізичний експеримент на екрані комп’ютера / Ю. О. Жук // Вісник Чернігівського педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. – Чернігів, 2000. – Вип. 3 – С. 217–219.

Жук Ю. О. Шкільні підручники на електронних носіях: логіка апаратних засобів і логіка педагогічних способів / Ю. О. Жук // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць/ ред. В. М. Мадзігон. – К. : Інститут педагогіки НАПН України, 2010. – № 1(10). – С. 86–92.

Жук Ю. О. М. Педагогічні програмні засоби як ринковий продукт / ЖукЮ. О., Соколюк О. М. // Засоби і технології єдиного інформаційного освітнього простору : зб. наук. праць / за ред. В. Ю. Бикова, Ю. О. Жука / Інститут засобів навчання АПН України. – К. : Атіка, 2004. – С. 154–158.

Жук Ю. О. Характерні ознаки структури комп’ютерно орієнтованого навчального середовища/ Ю. О. Жук, О. М. Соколюк // Інформаційні технології і засоби навчання : зб. наук. праць / за ред. В. Ю. Бикова, Ю. О. Жука / Інститут засобів навчання АПН України. – К. : Атіка, 2005. – С. 100–109.

Краснопольский В. Е. Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів засобами комп'ютерної техніки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / В. Е. Краснопольский. – Луганськ : [б. в.] , 2000. – 20 с.

Меньшикова Ж. А. Особистісно-орієнтована педагогічна взаємодія вчителя та учнів при комп'ютерному навчанні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.0 1/ Ж. А. Меншикова. – О., 1996. – 24с.

Пожар Н. В. Групові форми організації пізнавальної діяльності старшокласників в умовах інформатизації навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Н. В. Пожар. — Х., 1999. — 18 с.

Рева Ю. П. Дидактичні умови ефективного використання комп'ютерів в самостійній роботі школярів : автореф. дис. на здобуття науч. степеня канд. пед. наук: спец. : 13.00.01 «Загальна педагогіка, історія педагогіки та освіта» / Ю. П. Рева. – Х., 1994. – 17с.

Селевко Г. К. Педагогические технологии на основе информационно- коммуникативных средств / Г. К. Селевко. – М. : НИИ школьных технологий, 2005. – 204 с.

Теплицький І. О. Розвиток творчих здібностей школярів засобами комп'ютерного моделювання: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. Наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання інформатики» / І. О. Теплицький. – К., 2001. – 20 с.

Фоменко А. В. Комп'ютер як засіб організації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках історії (на матеріалах курсу стародавнього світу) : автореф. дис. канд. на здобуття наук. ступеня пед. наук : 13.00.02 / А. В. Форменко. — К., 2003. — 20 с.

Ходаков Д. В. Моделі, методи та засоби адаптивності користувальницького інтерфейсу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 05.13.06 / Д. В. Ходаков. — Херсон, 2003. — 19 с.

Яценко Т. М. Управління навчальною діяльністю учнів з використанням персональних комп'ютерів (на матеріалі вивчення фізичної оптики) : автореф. дис. На здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.02/ Т. М. Яценко. – К., 1998. – 24с.

Published

2011-06-25

How to Cite

[1]
O. M. Sokolyuk, “FEATURES OF A CONFIGURATION OF THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF GENERAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN THE CONDITIONS OF EXPANSION OF SPECTRUM OF MEANS OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES”, ITLT, vol. 23, no. 3, Jun. 2011.

Issue

Section

Theoretical, methodological and scientific backgrounds of computer-focused educational environment

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>