BACKGROUND OF ICT EFFECTIVE INTEGRATION INTO BACHELOR EDUCATIONAL PROCESS IN PEDAGOGICAL UNIVERSITY

Authors

  • Ulyana P. Kogut Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAPS of Ukraine, Kyiv

DOI:

https://doi.org/10.33407/itlt.v26i6.571

Keywords:

information technology of learning, computer mathematics systems, criteria for software tools selecting, training, bachelor of computer science

Abstract

The article analyzes the factors ensuring the effective integration of information technologies in educational process, including the basic advantages and disadvantages of the use of ICT in the learning process. The approaches to classification of the relevant software as for methods, structure and functions in the learning process and requirements to them are presented. The use of computer mathematics systems (CMS) as innovative educational technologies is investigated. Implementation of such systems in the learning process is a factor of improvement of the learning process so there are some recommendations as for increasing the efficiency of their use.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Ulyana P. Kogut, Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAPS of Ukraine, Kyiv

Researcher

References

Борк А. Компьютеры в обучении: чему учит история / А. Борк // Информатика и образование. – 1990. – № 5. – С. 110–118.

Верлань А. Ф. Інформатика : підруч. [для учнів 10–11 кл. середньої загальноосвітньої школи] / А. Ф. Верлань, Н. В. Апатова. – К. : Форум, 2001. – 255 с.

Вінніченко Є. Ф. Розвиток творчих здібностей старшокласників у процесі навчання інформаційних технологій розв’язування математичних задач : дис. … канд. пед. наук. : 13.00.02 : теорія та методика навчання інформатики / Є. Ф. Вінніченко. – К., 2006. – 234 с.

Габрусєв В. Ю. Зміст і методика вивчення шкільного курсу інформатики на основі вільно поширюваної операційної системи LINUX : дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 : теорія та методика навчання інформатика / Валерій Юрійович Габрусєв. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2003. – 221с.

Горошко Ю. В. Вплив нової інформаційної технології на практичну значимість результатів навчання математики в старших класах середньої школи : дис. ... канд. пед. наук.: 13.00.02 : теорія та методика навчання інформатика / Юрій Васильович Горошко – К. : КДПУ ім. М. П. Драгоманова, 1993. – 103 с.

Жалдак М. І. Проблема інформатизації навчального процесу в школі і в вузі / М. І. Жалдак // Сучасна інформаційна технологія в навчальному процесі: зб. наук. пр. – К. : КДПІ ім. М. П. Драгоманова, 1991. – С. 3–16.

Жалдак М. І. Педагогічний потенціал інформатизації навчального процесу / М. І. Жалдак // Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні 1992–2003 : зб. наук. пр. до 10-річчя АПН України / АПН України. — Ч. 1. — Харків : “ОВС”, 2002. — С. 371–383.

Засоби інформаційно-комунікаційних технологій єдиного інформаційного простору системи освіти України : монографія / В. В. Лапінський, А. Ю. Пилипчук, М. П. Шишкіна [та ін.]; за наук. ред. проф. В. Ю. Бикова. – К. : Педагогічна думка, 2010. – 160 с.

Морзе Н. В. Методика навчання інформатики : навч. посіб.: у 4 ч. /за ред. акад. М. І. Жалдака / Наталія Вікторівна Морзе. – К. : Навч. кн., 2003. – Ч. 1 : Загальна методика навчання інформатики. – 254 с.

Морзе Н. В. Основи методичної підготовки вчителя інформатики : монографія / Наталія Вікторівна Морзе. – К. : Курс, 2003. – 372 с.

Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті // Освіта України. – 2002. – № 6. – С. 3–9.

Основи нових інформаційних технологій навчання : посіб. для вчителів / Ю. І. Машбиць, О. О. Гокунь, М. І. Жалдак, Н. В. Морзе [та ін.]; Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України; Інститут змісту і методів навчання. – К., 1997. – 260 с.

Покришень Д. А. Програмно-педагогічне забезпечення міжпредметних зв’язків інформатики з математикою і фізикою у навчанні майбутніх інженерів : дис. ... канд. пед. наук. : 13.00.02 : теорія та методика навчання інформатики / Д. А. Покришень. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. – 240 с.

Раков С. А. Програмно-методичний комплекс DG як крок від традиційної до інформаційної технології навчання геометрії / С. А. Раков, В. П. Горох // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2003. – № 1. – С. 20–23.

Раков С. А. Математична освіта: компетентнісний підхід з використанням ІКТ : монографія / С. А. Раков. – Х. :Факт, 2005. – 360 с.

Триус Ю. В. Комп’ютерно-орієнтовані методичні системи навчання математичних дисциплін: монографія / Ю. В. Триус. – Черкаси : Брама-Україна, 2005. – 400 с.

Шишкіна М. П. Чинники реалізації доступу до електронного навчання в сучасній школі / М. П.Шишкіна // Інформаційні технології і засоби навчання . – 2011. – № 4(24). – Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua /index.php/itlt/article/view/502.

Ola Royrvik O. Use of computer algebra systems in Norwegian engineering education / Ola Royrvik O., Hornaes H.P. // International Conference on Engineering Education. Oslo, Norway, August 6–10, 2001. – P. 6E7–12.

Published

2012-01-10

How to Cite

Kogut, U. P. (2012). BACKGROUND OF ICT EFFECTIVE INTEGRATION INTO BACHELOR EDUCATIONAL PROCESS IN PEDAGOGICAL UNIVERSITY. Information Technologies and Learning Tools, 26(6). https://doi.org/10.33407/itlt.v26i6.571

Issue

Section

Theoretical, methodological and scientific backgrounds of computer-focused educational environment