FEATURES OF RESEARCH APPROACHES OF PUPILS’ PERSONAL QUALITIES OF BASIC SCHOOL PRE-PROFILE TRAINING WITH STUDYING OF NATURAL CYCLE SUBJECTS
PDF (Ukrainian)

Keywords

pre-profile training
information and communication technologies
student personal qualities
learning process
social environment

How to Cite

[1]
P. M. Bisirkin, “FEATURES OF RESEARCH APPROACHES OF PUPILS’ PERSONAL QUALITIES OF BASIC SCHOOL PRE-PROFILE TRAINING WITH STUDYING OF NATURAL CYCLE SUBJECTS”, ITLT, vol. 26, no. 6, Jan. 2012, doi: 10.33407/itlt.v26i6.598.

Abstract

Investigation of the use of ICT in pre-profile training with studying the natural cycle subjects is caused by the need to consider several aspects of the dynamic environments in which the student is in both environments - learning and external social ones. Considering the multi aspect of the problem, it is clarified that its substantial components can be: readiness for work, social adaptation, self-estimation, the self-expression, different types of behaviour, thinking, process of formation and development of the person, and also such elements as formation of an active labour position, professional consciousness and readiness for a profession choice.

PDF (Ukrainian)

References

Акопян В. Г. Морально-етичні цінності підприємця: формування та розвиток (соціально-філософський аналіз) : автореф. дис. канд. філософ. наук : 09.00.03 [Електронний ресурс] / В. Г. Акопян; Ін-т вищої освіти АПН України. — К., 2004. — 18 с.

Бєлуха С. Технологія, що забезпечує готовність вчителів здійснювати сучасну педагогічну діяльність / О. Виговська // Дир. шк., ліцею, гімназії. — 2008. — № 4. — С. 4–24. — Бібліогр. : 13 назв.

Бісіркін П. М. Особливості допрофільного навчання предметів природничого циклу та особистісні якості учнів основної школи. / П. М. Бісіркін // Інформаційні технології і засоби навчання. Київ, 2009. – Вип. 6(14). р. [Електроний ресурс]. – Pежим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em14/emg.html.

Бондаренко О. М. Соціальна адаптація особистості в умовах пострадянського суспільства : автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.03 [Електронний ресурс] / О. М. Бондаренко; Південноукр. держ. пед. ун-т (м.Одеса) ім. К. Д .Ушинського. — О., 2004. — 19 с.

Вікторов В. Г. Регулювання якості освіти як філософсько-освітянська проблема : автореф. дис... д-ра філософ. наук : 09.00.10 [Електронний ресурс] / В. Г. Вікторов; Ін-т вищ. освіти АПН України. — К., 2006. — 30 с.

Галів М. Д. Проблема формування характеру особистості в історії розвитку української педагогічної думки (60-ті роки XIX – 60-ті роки ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 [Електронний ресурс] / М. Д. Галів; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. — Житомир, 2007. — 20 с.

Гузенко В. А. Особливості переживання соціального страху з різними рівнями мотивації досягнень у юнацькому віці : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 [Електронний ресурс] / В.А. м. нко; Південноукр. держ. пед. ун-т м.. К. Д. Ушинського. — О., 2009. — 20 с.

Гуріна З. В. Психолого-педагогічні умови становлення самостійності у дітей раннього віку : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 [Електронний ресурс] / З. В. Гуріна; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2008. — 21 с.

Киреева З. А. Особенности проявления понятийного мышления в подростковом возрасте / З. А. Киреева // Наука і освіта. — 2008. — № 8/9. — С. 61–64. — Библиогр. : 6 назв.

Коссак Г. М. Формування особистісного досвіду старшокласників у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 [Електронний ресурс] / Г. М. Коссак; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. — Т., 2005. — 20 с.

Кравченко Л. В. Формування в учнів 5–11 класів активної трудової позиції у процесі позаурочної предметно-перетворювальної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 [Електронний ресурс] / Л. В. Кравченко; Ін-т пробл. виховання АПН України. — К., 2005. — 20 с.

Крупник А. С. Соціально-захисна спрямованість державної соціальної політики за умов трансформації українського суспільства : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 25.00.04 [Електронний ресурс] / А. С. Крупник; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2002. — 17 с.

Кудринська Г. І. Самозайнятість як тип економічної поведінки : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 [Електронний ресурс] / Г. І. Кудринська; Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2009. — 20 с.

Лепський М. А. Взаємозв'язок оптимізму та песимізму: проблема соціальної перспективи : автореф. дис. ... д-ра філософ. наук : 09.00.03 [Електронний ресурс] / М. А. Лепський; Ін-т вищ. освіти АПН України. — К., 2006. — 37 с.

Малина О. Г. Психологічні особливості становлення стилю життя особистості в підлітковому і юнацькому віці: автореф. дис... канд. психол. наук : 19.00.07 [Електронний ресурс] / О.Г. Малина; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 21 с.

Манойло Н. Г. Світоглядно-мотиваційна визначеність правосвідомості: соціально-філософський дискурс : автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.03 / Н. Г. Манойло; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2008. — 16 с.

Мащенко Н. І. Соціально-психологічні чинники становлення професійної самосвідомості студентів технічних університетів: автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 [Електронний ресурс] / Н. І. Мащенко; Ін т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К., 2005. — 18 с.

Меднікова Г. І. Самооцінка та рівень домагань особистості як динамічна система : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 [Електронний ресурс] / Г. І. Меднікова; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечнікова. — О., 2002. — 20 с.

Мельник О. В. Підготовка старшокласників до самостійного вибору майбутньої професії в процесі профільного трудового навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / О. В. Мельник; Ін-т пробл. виховання АПН України. — К., 2003. — 20 с.

Меняйленко О. С. Автоматизовані педагогічні навчальні системи : моногр. / О. С. Меняйленко; Луган. нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. — Луганськ : Альма-матер, 2003. — 272 с. — Бібліогр. : 177 назв.

«Мир словарей» — коллекция словарей и энциклопедий. // Психологическая энциклопедия. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mirslovarei.com/content_psy/proprium-210.html).

Михайлова І. В. Особистісні детермінанти прояву турботи про себе в ранньому юнацькому віці : автореф. дис. канд. психол. наук : 19.00.07 [Електронний ресурс] / І. В. Михайлова; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 20 с.

Мороз Ю. В. Психологічні особливості розвитку творчої активності старшокласників : автореф. дис. канд. психол. наук : 19.00.07 [Електронний ресурс] / Ю. В. Мороз; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К., 2004. — 19 с.

Москалик Г. Ф. Філософські засади професійної орієнтації особистості в загальноосвітній школі в системі ринкових трансформацій: автореф. дис. ... канд. філос. Наук : 09.00.10 [Електронний ресурс] / Г. Ф. Москалик; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 19 с.

Наконечна М. М. Допомога іншому як психологічний засіб розвитку особистості : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.01 [Електронний ресурс] / М. М. Наконечна; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К., 2009. — 19 с.

Остапчук М. В. Цілісне мислення при розвивальному навчанні / М. В. Остапчук // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закл. освіти : зб. наук. пр. — 2008. — № 40. — С. 60–65. — Бібліогр. : 27 назв.

Приступа М. І. Регулювання соціально-трудових відносин на регіональному ринку праці : автореф. дис. ... канд. екон. Наук : 08.09.01 [Електронний ресурс] / М. І. Приступа; Харк. держ. економ. ун-т. — Х., 2004. — 21 с.

Середюк Л. А. Педагогічні умови оптимізації процесу особистісного самовираження старшокласників : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 [Електронний ресурс] / Л. А. Середюк; Ін-т пробл. виховання АПН України. — К., 2002. — 18 с.

Сябро С. Психолого-педагогічний аспект готовності учня до навчання у профільних класах біологічного спрямування / С. Сябро // Рідна шк. — 2009. — № 10. — С. 11–14. — Бібліогр. : 12 назв.

Удовенко Ю. М. Вплив несприятливих умов соціалізації на психічний розвиток дитини : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.05 [Електронний ресурс] / Ю. М. Удовенко; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К., 2007. — 22 с.

Цимбал І. І. Соціальна адаптація старших підлітків в умовах спеціалізованої школи гуманітарного профілю : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 [Електронний ресурс] / І. І. Цимбал; Луган. держ. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. — Луганськ, 1999. — 19 с.

Чернета С. Ю. Організаційно-педагогічні умови соціалізації підлітків у неформальних молодіжних об'єднаннях : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 [Електронний ресурс] / С. Ю. Чернета; Ін-т пробл. виховання АПН України. — К., 2005. — 18 с.

Штепа О. С. Диспозиційна модель особистісної зрілості : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 [Електронний ресурс] / О. С. Штепа; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. — К., 2006. — 17 с. : рис.

Authors who publish in this journal agree to the following terms:

  1. Authors hold copyright immediately after publication of their works and retain publishing rights without any restrictions.
  2. The copyright commencement date complies the publication date of the issue, where the article is included in.

Content Licensing

  1. Authors grant the journal a right of the first publication of the work under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-NC-SA 4.0) that allows others freely to read, download, copy and print submissions, search content and link to published articles, disseminate their full text and use them for any legitimate non-commercial purposes (i.e. educational or scientific) with the mandatory reference to the article’s authors and initial publication in this journal.
  2. Original published articles cannot be used by users (exept authors) for commercial purposes or distributed by third-party intermediary organizations for a fee.

Deposit Policy

  1. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) during the editorial process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (see this journal’s registered deposit policy at Sherpa/Romeo directory).
  2. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
  3. Post-print (post-refereeing manuscript version) and publisher's PDF-version self-archiving is allowed.
  4. Archiving the pre-print (pre-refereeing manuscript version) not allowed.

Downloads

Download data is not yet available.