ORGANISATION AND CARRYING OUT OF MODULE TESTING USING E-FRONT DISTANCE LEARNING PLATFORM

Authors

  • Serhiy A. Poyda Vinnytsia Regional Institute of Pedagogical Staff Post-Graduate Education, Vinnytsia

DOI:

https://doi.org/10.33407/itlt.v28i2.636

Keywords:

post-graduate studies, distance learning, E-front distance learning platform

Abstract

Theoretical and practical aspects of organizing the pedagogical control of the distance form of post-graduate studies by means of testing is covered in the article. It is studied on the example of module testing carrying out during the distant stage. It is investigated the possibility of carrying out of module control using the instruments of E-front distance learning platform. The peculiarities of the process of test tasks creating and checking the results of the testing using the instrumental providing of a teacher’s workplace on the E-front distance learning platform are examined.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Serhiy A. Poyda, Vinnytsia Regional Institute of Pedagogical Staff Post-Graduate Education, Vinnytsia

head of the Distance Education Department

References

Анастази А. Психологическое тестирование. Серия «Мастера психологии» / А. Анастази, С. Урбина. – СПб. : Питер, 2002. – 688 с.

Болюбаш Я. Я. Педагогічне оцінювання і тестування: правила, стандарти, відповідальність: наук. вид. / Я. Я. Болюбаш, І. Є. Булах, М. Р. Мруга та ін. – К. : Майстер-клас, 2007. – 272 с.

Булах І. Є. Створюємо якісний тест : навч. посіб. / І. Є. Булах, М. Р. Мруга. — К. : Майстер-клас, 2006. — 160 с.

Кудіна В. В. Педагогіка вищої школи. – 2-ге вид., доп. і переробл. / В. В. Кудіна, М. І. Соловей, Є. С. Спіцин. – К. :Ленвіт, 2007. – 194 с.

Лозова В. І. Теоретичні основи виховання і навчання : навчальний посібник / В. І. Лозова, Г. В. Троцко; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – 2-е вид., випр. і доп. – Харків : „ОВС”, 2002. – 400 с.

Майоров А. Н. Теория и практика создания тестов для системы образования./ А. Н. Майоров. – М. : Народное образование, 2000. – 352 с.

Михайлычев Е. А. Дидактическая тестология. Серия «Профессиональная библиотека учителя»/ Е. А. Михайлычев. – М. : Народное образование, 2001. – 432 с.

Олійник В. В. Діагностика підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти за очно-дистанційною формою навчання : метод. рек. / В. В. Олійник, В. О. Гравіт, А. Л. Клименко; АПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2008. –24 с.

Олійник В. В. Підвищення кваліфікації керівних кадрів професійно-технічних навчальних закладів за дистанційною формою навчання : навч. посіб. / В. В. Олійник, В. Ю. Биков, В. О. Гравіт [та ін.]; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К.,2010. – 235 с.

Подласый И. П. Педагогика: Новый курс. / И. П. Подласый; учеб. для студ. высш. учеб. Заведений. В 2 кн. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – Кн. 1: Общие основы. Процесс обучения. – 576 с.

Published

2012-05-03

How to Cite

Poyda, S. A. (2012). ORGANISATION AND CARRYING OUT OF MODULE TESTING USING E-FRONT DISTANCE LEARNING PLATFORM. Information Technologies and Learning Tools, 28(2). https://doi.org/10.33407/itlt.v28i2.636

Issue

Section

Distance learning in modern pedagogical systems