BLOG AS ENVIRONMENT OF CONTINUOUSE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF ENGLISH LANGUAGE TEACHERS

Authors

  • Larysa L. Familiarska Zhytomyr Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education, Zhytomyr
  • Yuliya S. Zaporozhtseva Zhytomyr Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education, Zhytomyr

DOI:

https://doi.org/10.33407/itlt.v28i2.643

Keywords:

professional development of English language teachers, blog, web technologies, information resourcers

Abstract

Actuality of materials is devoted to the problem of correspondence the level of teachers of English preparation to the requirements which are put forward by informative space. In the article the blog is considered as an environment for professional development of teachers of English in graduate teacher education. Also it is considered the possibility of using a blog as an environment for organization of continuous improvement of teacher professional level. The paper presents some aspects of creating and maintaining a blog for which the functions and criteria for its evaluation are identified. Investigated the attitudes of teachers of English to blog use in their professional activities as means for their professional competence developing.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Larysa L. Familiarska, Zhytomyr Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education, Zhytomyr

lecturer in methods of teaching subjects

Yuliya S. Zaporozhtseva, Zhytomyr Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education, Zhytomyr

lecturer in methods of teaching subjects

References

Блог [Електронний ресурс] // Веб-сайт Вікіпедія. – 2011. – Режим доступу : http://ru.wikipedia.org/wiki/Блог.

Жалдак М. І. Деякі методичні аспекти навчання інформатики в школі і педагогічному університеті / М. І. Жалдак // Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання. Випуск 9. Науковий часопис. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2005. – С. 3–14.

Заброцький М. М. Теоретичні проблеми професійного розвитку вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти // Актуальні проблеми психології. Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – Т. 10. – Вип. 1. – Київ-Ніжин : Вид-во НДУ ДС «Міланік», 2007. – С. 83–85.

Зязюн І. А. Філософія виховання особистості в процесі розбудови Української держави //Неперервна професійна освіта: філософія, педагогічні парадигми, прогноз / за ред. В. Г. Кременя. – К. : Наукова думка, 2003. – С. 200–214.

Концепція Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року [Електронний ресурс] / Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 1722-р // Веб сайт Верховної Ради України. – 2011. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1722-2010-%F0.

Клокар Н. І. Розвиток інформаційно-навчального середовища освітньої системи регіону в контексті забезпечення рівного доступу до якісної освіти [Електронний ресурс] / Н. І.Клокар // Народна освіта : електронне наукове фахове видання. – 2008. – Випуск 3(6). – Режим доступу : http://www.narodnaosvita.kiev.ua/vupysku/6/statti/1klokar/klokar.htm.

Новые педагогические и информационные технологии в системе образования : учеб. пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров / [Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров]; под ред. Е. С. Полат. – М. : Академия, 2002. – 272 с.

Елканов С. Б. Основы профессионального самовоспитания будущего учителя / С. Б. Елканов. – М. : Просвещение, 1989. – 189 с.

Пометун О. І. Теорія та практика послідовної реалізації компетентнісного підходу в досвіді зарубіжних країн // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи : бібліотека з освітньої політики / під заг. ред. О. В. Овчарук. – К. : “К.І.С.”, 2004. – 112 с.

Сорочан Т. М. Підготовка керівників шкіл до управлінської діяльності: теорія та практика. Монографія. – Луганськ : Знання, 2005. – 384 с.

Спірін О. М. Інформаційно-комунікаційні та інформатичні компетент-ності як компоненти системи професійно-спеціалізованих компетентностей вчителя інформатики [Електронний ресурс] / О. М. Спірін // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2009. – № 5 (13). – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/viewFile/183/169.

My Travelling with Web [Електронний ресурс] – 2011. – Режим доступу : http://englishwebteacher.blogspot.com.

Lifelong Learning [Електронний ресурс] – 2011. – Режим доступу : http://mystepsschool4.blogspot.com.

Stockwell G.Vocabulary on the move: Investigating an intelligent mobile phone-based vocabulary tutor/ G.Stockwell // Computer Assisted Language Lerning. – 2007. –V. 20. –№ 4. – P. 365–383.

Taylor R. P. Teaching WELL in a computerless classroom/ R. P. Taylor, C. Gitsaki // Computer Assisted Language Lerning. – 2003. –V. 16. – № 4. – P. 275–294.

Published

2012-05-03

How to Cite

Familiarska, L. L., & Zaporozhtseva, Y. S. (2012). BLOG AS ENVIRONMENT OF CONTINUOUSE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF ENGLISH LANGUAGE TEACHERS. Information Technologies and Learning Tools, 28(2). https://doi.org/10.33407/itlt.v28i2.643

Issue

Section

Informative educational space and information security