ТЕХНОЦЕНОЗ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ФІЗИКИ У СЕРЕДНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ

Автор(и)

  • Yuriy O. Zhuk Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ

DOI:

https://doi.org/10.33407/itlt.v34i2.814

Ключові слова:

середня загальноосвітня школа, навчальне дослідження з фізики, техноценоз

Анотація

У статті на основі аналізу переліків назв засобів навчання наведено результати перевірки застосовності закону рангово-видового розподілу до засобів навчальної діяльності, які необхідні для забезпечення навчальних досліджень з фізики в середній загальноосвітній школі. Використання методів техноценологічного аналізу показало, що історично склалася стійка множина засобів, які забезпечують реалізацію навчальних досліджень з фізики в середній школі. Дана проблема набуває особливої значущості у зв'язку з необхідністю вибору стратегії відродження в Україні галузі промисловості засобів навчання й аналізу якості комп'ютерно-орієнтованих навчальних досліджень з фізики в середній школі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Yuriy O. Zhuk, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ

кандидат педагогічних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу лабораторних комплексів засобів навчання

Посилання

Беляев В. А. Границы технетики / В. А. Беляев // Философия науки. – Вып. 11: Этос науки на рубеже веков. – М. : ИФ РАН, 2005. – С. 31–326.

Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти : монографія / В. Ю. Биков. – К. : Атіка, 2008. – 684 с.

Гурина Р. В. Ранговый анализ педагогических систем (ценологический подход) [Текст] : методические рекомендации для работников образования. / Р. В. Гурина. – М. : Технетика, 2006. – 40 с.

Експеримент на екрані комп’ютера : монографія / авт. кол.: Ю. О. Жук, С. П. Величко, О. М. Соколюк, І. В. Соколова, П. К. Соколов / за ред. : Жука Ю. О. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 179 с.

Жук Ю. О. Навчальне середовище предметів природничо-математичного циклу: проблеми системного аналізу / Ю. О. Жук // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. – К. : Науковий світ, 2004. – С. 88–94.

Жук Ю. О. Засоби навчання / Енциклопедія освіти. – АПН України; гол. ред. В. Г. Кремень. – К. : Юріном Інтер, 2008. – С. 313–314.

Жук Ю. О. Навчальна діяльність, яка потребує засобів, і навчальні засоби, які потребують діяльності / Наукові записки. – Вип. 82. – Серія : Педагогічні науки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Вінниченка, 2009. – Ч. 1. – С. 150–155.

Жук Ю. О. Науково-педагогічне супроводження створення сучасного навчального середовища кабінетів-лабораторій природничо-математичного циклу загальноосвітніх навчальних закладів // Наукові записки. – Вип. 72. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Вінниченка, 2007. – Ч. 1. – С. 173–178.

Жук Ю. О. Організація суб’єктно орієнтованого навчального середовища у дидактичному просторі «віртуальна лабораторія»/ Інформаційні технології і засоби навчання. – 2010. – № 3 (17). – Режим доступу до журналу : http://www.ime. edu-ua.net/em.html.

Кудрин Б. И. Введение в технетику / Б. И. Кудрин. – Томск, 1991. – 384 с.

Кудрин Б. И. Исследования технических систем как сообществ изделий – техноценозов / Б. И. Кудрин // Системные исследования. Ежегодник – 1980. – М., 1981. – С. 236−254. – C. 245.

Кудрин Б .И. Технетика: новая парадигма философии техники (третья научная картина мира) / Б. И. Кудрин. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 1998. – 40 с.

Кудрин Б. И. Техноэволюция и ее закономерности / Б. И. Кудрин //Электрификация металлургических предприятий Сибири. – Вып. 6. – Томск : Изд-во Томск. ун-та, 1989. – С. 168–210.

Кудрин Б. И. Два открытия: явление инвариантности структуры техноценозов и закон информационного отбора [Текст] / Б. И. Кудрин // Ценологические исследования. Технетика. – 2009. – Вып. 44 (в сети: http://www.kudrinbi.ru/public/10801/index.htm).

Пущин С. Л. Ценология – это просто. Вып. 45. "Ценологические исследования". – М. : Технетика, 2010. – 68 с.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 1720-р. «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року».

Сторіжко В. Ю. Основні положення Концепції створення та впровадження в навчальний процес сучасних засобів навчання з природничо-математич¬них і технологічних дисциплін / Сторіжко В. Ю., Биков В. Ю., Жук Ю. О. // Фізика та астрономія в школі. – 2006. – № 2. – С. 2–8.

Фуфаев В. В. Основы теории динамики структуры техноценозов / В. В. Фуфаев //Математическое описание ценозов и закономерности технетики. – Вып. 1. Ценологические исследования. – Абакан : Центр системных исследований, 1996. – С. 156–193.

Хайбуллов Р. А. Ранговый анализ космических систем /Известия Главной астрономической обсерватории в Пулкове. – № 219, вып. 3. – С. 95–104.

Zipf J.K. Human behaviour and the principle of least effort [Текст] // J.K. Zipf. – Cambridge (Mass.) : Addison-Wesley Pres, 1949, XI. – 574 p.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Belyaev V. A. Borders of technetics / Philosophy of science. – Vyip. 11: Etos nauki na rubezhe vekov. – M. : IF RAN, 2005. – S. 31–326. (in Russian)

Bikov V. Yu. Models of organizational systems of open education: Monograph. – K. : Atika, 2008. – 684 s. (in Ukrainian)

Gurina, R. V. Rank analysis of pedagogical systems (cenological approach) [Text]: Metodicheskie rekomendatsii dlya rabotnikov obrazovaniya. /R. V. Gurina. – M. : Tehnetika, 2006. – 40 s. (in Russian)

Experiment on computer screen: monograph / avt. kol.: Yu. O. Zhuk, S. P. Velichko, O. M. Sokolyuk, I. V. Sokolova, P. K. Sokolov / Za redaktsIEyu: Zhuka Yu. O. – K. : Pedagogichna dumka, 2012. – 179 s. (in Ukrainian)

Zhuk Yu. O. Educational medium of the subjects of natural-mathematical cycle: problems of system analysis / Zhuk Yu. O. // Zbirnik naukovih prats Umanskogo derzhavnogo pedagogIchnogo universitetu. – K. : Naukoviy svit, 2004. – S. 88–94. (in Ukrainian)

Zhuk Yu. O. Means of education / EntsiklopedIya osviti. – APN Ukrayini; gol. red. V. G. Kremen. – K. : YurInom Inter, 2008. – S. 313–314. (in Ukrainian)

Zhuk Yu. O. Teaching activity, which requires means, and teaching means, which require activity / NaukovI zapiski.-Vipusk 82. – Seriya: Pedagogichni nauki. – Kirovograd : RVV KDPU Im. V Vinnichenka, 2009. – Chastina 1. – S. 150–155. (in Ukrainian)

Zhuk Yu. O. Scientific-pedagogical support for creation of modern educational medium of cabinets and laboratories of natural-mathematical cycle in teaching institutions of general education / NaukovI zapiski. –Vipusk 72. – Seriya: PedagogichnI nauki. – Kirovograd : RVV KDPU Im. V. Vinnichenka, 2007. –Chastina 1. – S. 173–178. (in Ukrainian)

Zhuk Yu. O. Organizing of subject-oriented educational environment in didactic medium "virtual laboratory" / Informatsiyni tehnologiyi i zasobi navchannya. 2010. #3 (17). (online). – Available from : http://www.ime. edu-ua.net/em.html. (in Ukrainian)

Kudrin B. I. Introduction in technetics. – Tomsk, 1991. – 384 s. (in Russian)

Kudrin B. I. Studies of technical systems as communities of items – technocenoses // Sistemnyie issledovaniya. Ezhegodnik – 1980. – M., 1981. – S. 236. (in Russian)

Kudrin B. I. Technetics: new paradigm of philosophy of technics (the third scientific world view). – Tomsk : Izd-vo Tom. un-ta, 1998. – 40s. (in Russian)

Kudrin B. I. Technical evolution and its regularities // Elektrifikatsiya metallurgicheskih predpriyatiy Sibiri. Vyip. 6. – Tomsk : Izd-vo Tomsk. un-ta, 1989. – S. 168–210. (in Russian)

Kudrin B. I. Two discoveries: phenomenon of invariability of technocenoses' structure and the law of informational selection [Text] / B. I. Kudrin // Tsenologicheskie issledovaniya. Tehnetika. – 2009. – Vyipusk 44. (online). – Available from : http://www.kudrinbi.ru/public/10801/index.htm. (in Russian)

Puschin S. LCenology – it is simple Vyip. 45. "Tsenologicheskie issledovaniya". – M. : Tehnetika, 2010. – 68 s. (in Russian)

Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayini vid 27 serpnya 2010 r. # 1720-r. "On approval of the Concept of State special-purpose social program of improvement of quality of school natural-mathematical education on the period till 2015". (in Ukrainian)

Storizhko V. Yu., Bikov V. Yu., Zhuk Yu. O. Main principles of the Concept of creation of modern means of education in natural-mathematical and technological subjects and their introduction in studying process / Fizika ta astronomIya v shkolI. – 2006. – № 2. – S. 2–8. (in Ukrainian)

Fufaev V. V. Principles of theory of technocenoses' structure dynamics / Matematicheskoe opisanie tsenozov i zakonomernosti tehnetiki. – Vyip. 1. Tsenologicheskie issledovaniya. – Abakan : Tsentr sistemnyih issledovaniy, 1996. – S. 156–193. (in Russian)

Haybullov R. A. Rank analysis of cosmic systems / Izvestiya Glavnoy astronomicheskoy observatorii v Pulkove. – # 219, vyipusk 3. – S. 95–104. (in Russian)

Zipf J. K. Human behaviour and the principle of least effort [Text] // J.K. Zipf. – Cambridge (Mass.) : Addison-Wesley Pres, 1949, XI. – 574 p. ( in English )

##submission.downloads##

Опубліковано

19.04.2013

Як цитувати

[1]
Y. O. Zhuk, «ТЕХНОЦЕНОЗ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ФІЗИКИ У СЕРЕДНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ», ІТЗН, вип. 34, вип. 2, с. 11–20, Квіт 2013.

Номер

Розділ

Теоретико-методологічні та науково-методичні засади створення комп’ютерно-орієнтованого навчального середовища

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають