ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ LABVIEW У ПРОЦЕСІ ОБРОБКИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДАНИХ СТАТИСТИЧНИМИ МЕТОДАМИ

Автор(и)

  • Halyna V. Lutsenko Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

DOI:

https://doi.org/10.33407/itlt.v35i3.816

Ключові слова:

LabVIEW, збір даних, обробка даних, статистичні параметри

Анотація

Проаналізовано особливості, що виникають під час підготовки студентів фізичних та інженерних спеціальностей у вивченні статистичних методів і їх застосуванні на практиці. Досліджено основні типи задач, що виникають під час статистичної обробки експериментальних даних. Розглядається методика використання програмного середовища LabVIEW для побудови модуля визначення статистичних параметрів експериментальних вибірок. Описана структура створеного програмного забезпечення і його реалізація засобами середовища LabVIEW. Описана процедура програмування в LabVIEW і низка базових елементів, що використовуються для розробки програми.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Halyna V. Lutsenko, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій

Посилання

Сайт компанії National Instruments: [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.ni.com

Луценко Гр. В. Науково-дослідницька діяльність студентів у творчих колективах як методологічна основа підвищення якості підготовки фахівців / Луценко Гр. В., Луценко Г. В. // Вісник Черкаського національного університету. — 2010. — Вип. 181. Част. 3. — С. 137–140.

Евдокимов Ю. К. LabVIEW для инженера: от виртуальной модели до реального прибора. Практическое руководство для работы в программной среде LabVIEW / Евдокимов Ю. К., Линдваль В. Р., Щербаков Г. И. — М. : ДМК Пресс, 2007. — 400 с.

Батоврин В. К. LabVIEW: практикум по основам измерительных технологий : учебное пособие для вузов / Батоврин В. К., Бессонов А. С., Мошкин В. В., Папуловский В. Ф. — М. : ДМК Пресс, 2005. — 208 с.

Ronald W. Larsen LabVIEW for Engineers. / Larsen Ronald. — Pentice Hall. — 2011. — 396 р.

Тревис Дж. LabVIEW для всех. / Тревис Дж. — М. : ДМК Пресс; ПриборКомплект, 2005. — 544 с.

Суранов А. Я. LabVIEW 7 : справочник по функциям. / Суранов А. Я. — М. : ДМК Пресс, 2005. — 512 с.

Пейч Л. И. LabVIEW для новичков и специалистов / Пейч Л. И., Точилин Д. А., Поллак Б. П. — М.: Горячая линия – Телеком, 2004. — 384 с.

Дорожковець М. Опрацювання результатів вимірювань / Дорожковець М. — Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. — 624 с.

NI-DAQmx Express VI Tutorial [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.ni.com/white-paper/2744/en. — Назва з екрану.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Site of National Instruments Corporation [online]. — Available from: http://www.ni.com (in English).

Lutsenko Hr. V. Students scientific activity in teams of researchers as methodological basis of improvement of specialists training quality / Lutsenko Hr. V., Lutsenko G. // Visnyk Cherkaskogo natsionalnogo universytety. — 2010. — Vypusk 181, chastyna 3. — P. 137–140. (in Ukrainian).

Evdokimov Yu. K. LabView for engineer: from virtual model to real. instrument. Manual for work in programming environment LabVIEW / Evdokimov Yu. K., Lindval V. R., Shcherbakov G. I. — М. : DМК Press, 2007. — 400 p. (in Russian)

Batovrin V. K. LabVIEW: handbook on fundamentals of measuring techniques / Batovrin V. K., Bessonov A. S., Moshkin V. V., Papulovskiy V. F. — М. : DМК Press, 2005. — 208 p. (in Russian)

Ronald W. Larsen. LabVIEW for Engineers. Pentice Hall – 2011. – 396 P. (in English)

Travis J. LabVIEW for Everyone / Travis J. — М. : DМК Press, PriborKomplekt, 2005. — 544 p. (in Russian)

Suranov A. Ya. LabVIEW 7: functions reference book / Suranov A. Ya. — М. : DМК Press, 2005. — 512 p. (in Russian)

Peich L. I. LabVIEW for newcomers and specialists / Peich L. I., Tochilin D. A., Pollak B. P. — M. : Goryachaya liniya – Telekom, 2004. — 384 p. (in Russian)

Dorogkovets M. Processing of measurement results : Navch. Posibnyk / Dorogkovets M. — Lviv : Vydavnytstvo Natsionalnogo universytetu "Lvivska politehnika", 2007. — 624 p. (in Ukrainian).

NI-DAQmx Express VI Tutorial. [online]. — Available from: http://www.ni.com/white-paper/2744/en. (in English).

##submission.downloads##

Опубліковано

20.05.2013

Як цитувати

[1]
H. V. Lutsenko, «ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ LABVIEW У ПРОЦЕСІ ОБРОБКИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДАНИХ СТАТИСТИЧНИМИ МЕТОДАМИ», ІТЗН, вип. 35, вип. 3, с. 120–134, Трав 2013.

Номер

Розділ

ІКТ для підтримки проведення наукових досліджень

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають