DIDACTIC REQUIREMENTS FOR COMPUTER ORIENTED TRAINING ENVIRONMENT OF POSTGRADUATE TEACHER EDUCATION

Authors

  • Kateryna R. Kolos Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAPS of Ukraine, Kyiv

DOI:

https://doi.org/10.33407/itlt.v35i3.834

Keywords:

computer oriented learning environment, the establishment of postgraduate education, didactic requirement information and communication technologies

Abstract

In the study the concepts of “didactic requirements for computer oriented learning environment of Postgraduate education establishment” was specified, identified specific teaching requirements for computer oriented learning environment of post-graduate teacher education, including the objectives, content, means and forms of computer-based learning environment of Postgraduate education. Also grounded the requirement for creation of Computer oriented learning environment of post-graduate teacher education taking into account comfort, health and life-saving conditions, professional and personal characteristics of students, new role of teachers, implementation and management of credit-modular system of teaching and learning process of post-graduate teacher education computer oriented learning environment.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Kateryna R. Kolos, Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAPS of Ukraine, Kyiv

PhD (pedagogical sciences), Candidate Doctor of Science

References

Атанасян С. Л. Моделирование информационной образовательной среды педагогического вуза [Электронный ресурс] / С. Л. Атанасян // Вестник РУДН. — 2008. — № 2. — Режим доступа : http://imp.rudn.ru/vestnik/2008/ 2008-2/02.pdf.

Баликоев А. В. Влияние структурированной учебной среды на мотивацию учения школьников среднего звена обучения : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Асламбек Владимирович Баликоев. — Новосибирск, 2002. — 188 с.

Биков В. Ю. ІКТ-аутсорсінг і нові функції ІКТ-підрозділів навчальних закладів і наукових установ [Електронний ресурс] / В. Ю. Биков // Інформаційні технології і засоби навчання. — 2012 — Т. 30. — № 4. — Режим доступу до журналу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/717/529#.UaSvkEB7Isc.

Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти : монографія / В. Ю. Биков. — К. : Атіка, 2008. — 684 с.

Биков В. Ю. Теоретико-методологічні засади моделювання навчального середовища сучасних педагогічних систем / В. Ю. Биков, Ю. О. Жук // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарної еліти : зб. наук. праць / [за ред. Л. Л. Товажнянського, О. Г. Романовського]. — Вип. 1 (5). — Харків : НТУ “ХПІ”, 2003. — С. 64–77.

Болюбаш Н. М. Організаційно-методичні аспекти навчання на базі інформаційного середовища Moodle [Електронний ресурс] / Н. М. Болюбаш // Інформаційні технології і засоби навчання. — 2013. –– № 1(33). — Режим доступу до журналу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/ itlt/article/view/761/.

Колос К. Р. Основні компоненти комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти [Електронний ресурс] / К. Р. Колос // Збірник матеріалів “Звітної конференції ІІТЗН НАПН України” (21 березня 2013 р.). — К., 2013. — С. 170–171. — Режим доступу : http://www.ime.edu-ua.net/cont/tezy_2013.pdf.

Лапінський В. В. Навчальне середовище нового покоління та його складові / В. В. Лапінський // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наук. праць. — К. : НПУ імені М. П. Драгоманова. — 2008. — № 6 (13). — С. 26–32.

Мещанинов О. П. Сучасні моделі розвитку університетської освіти в Україні : монографія / О. П. Мещанинов. — Миколаїв : Вид.-во МДГУ ім. Петра Могили, 2005. — 460 с.

Моргунов А. И. Что такое требования и зачем они нужны [Электронный ресурс] / А. И. Моргунов. — Режим доступа : http://am-programs.ru/WhatIsRequirements.shtml.

Насонова Ю. М. Информационно-обучающая среда как средство развития познавательной самостоятельности студентов педвузов : дис. … канд. пед. наук : 13.00.08 / Юлия Михайловна Насонова. –— Челябинск, 2000. — 201 с.

Ненахова Е. Н. Теоретико-методологические подходы к формированию социокультурного пространства образовательного учреждения / Е. Н. Ненахова // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. — С.-Пб. — 2010. — № 128. — С. 172–181.

Панченко Л. Ф. Теоретико-методологічні засади розвитку інформаційно-освітнього середовища університету : дис. … доктора пед. наук : 13.00.10 / Панченко Любов Феліксівна. — Луганськ, 2011. — 508 с.

Петьков В. А. Организация инновационной среды образовательного учреждения / В. А. Петьков, С. И. Андрющенко // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия “Педагогика и психология”. — Майкоп : изд-во АГУ. — Вып. 1 (95). — 2012. — С. 106–110.

Положення про електронні освітні ресурси : Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.10.2012 р. № 1060 ; за станом на 28 травня 2013 р. [Електронний ресурс] / Нормативно-правова база // Міністерство освіти і науки України : офіційний веб-сайт. — Режим доступу : https://docs.google.com/viewer?url=http://mon.gov.ua/files/normative/2012-11-01/1406/1060.doc&embedded=false.

Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми “Здоров’я нації” на 2002–2011 роки : постанова від 10 січня 2002 р. № 14 ; за станом на 01 лист. 2011 р. [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України // Верховна Рада України : офіційний веб-портал. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/14-2002-%D0%BF.

Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки : закон України від 9 січня 2007 р. № 537-V [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України. —– 2007. — № 12. — С. 102. — Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/537-16/print1309935768237861.

Проект “Положення про депозитарій електронних освітніх ресурсів” : станом на 28 травня 2013 р. [Електронний ресурс] / Громадське обговорення // Міністерство освіти і науки України : офіційний веб-сайт. — Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/ua//pr-viddil/public-discussions/2249/.

Проект Концептуальних засад з розвитку електронної освіти в Україні : станом на 12 березня 2013 р. [Електронний ресурс] / Громадське обговорення // Міністерство освіти і науки України : офіційний веб-сайт. — Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/ua//pr-viddil/public-discussions/ 1358761665/.

Словарь Ожегова : толковый словарь русского языка [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.ozhegov.org/words/36272.shtml.

Словник української мови : академічний тлумачний словник (1970–1980) [Електронний ресурс]. — Ресурс доступу : http://sum.in.ua/s/vymogha.

Солдаткин В. И. Взгляд на создание информационно-образовательной среды открытого образования Российской Федерации [Электронный ресурс] / В. И. Солдаткин // Материалы Х Всероссийской научно-методической конференции “Телематика 2003”. — Режим доступа : http://www.ict.edu.ru/vconf/index.php?a= vconf&c=getForm&r=thesisDesc&d=light&id_thesis=1519.

Сороко Н. В. Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів філологічної спеціальності в умовах комп’ютерно орієнтованого середовища : дис. … канд. пед. наук : 13.00.10 / Наталія Володимирівна Сороко. — К., 2012. — 257 с.

Телемтаев М. М. Системная технология (системная философия деятельности) : научное издание / М. М. Телемтаев. — Алматы : Издательский дом “СТ-Инфомервис”, 1999. — 336 с.

Технологія розробки дистанційного курсу : навчальний посібник / [Биков В. Ю., Кухаренко В. М., Сиротенко Н. Г. та ін.], за ред. В. Ю. Бикова, В. М. Кухаренка. — К. : Міленіум, 2008. — 324 с.

Ушаков А. А. Использование инновационных педагогических технологий в профессиональном обучении [Электронный ресурс] / А. А. Ушаков. — Режим доступа : http://econf.rae.ru/article/7038.

Философский словарь [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.onlinedics.ru/slovar/fil/t/trebovanie.html.

Ясвин В. А. Образовательная середа: от моделирования к проектированию / В. А. Ясвин. — М. : Смисл, 2011. — 365 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Atanasyan S. L. Modeling the information educational environment of the university teachers / S. L. Atanasyan // People's Friendship University Herald : a scientific journal. — 2008. — № 2. [online]. — Available from : http://imp.rudn.ru/vestnik/2008/ 2008-2/02.pdf. (in Russian)

Balikoev A. V. Effect of a structured learning environment for teaching students the motivation of middle-level education : dis. ... The candidate ped. Sciences : 13.00.01 / A. V. Balikoev. — Novosibirsk, 2002. — 188 p. (in Russian)

By`kov V. Yu. ICT-outsourcing and new features of ICT-departments of educational and scientific institutions / By`kov V. Yu. // Information technolodies and learning tools. — 2012. — V. 30. — № 4. — [online]. — Available from : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/717/ 529#.UaSvkEB7Isc. (in Ukrainian)

By`kov V. Yu. Organizational models of open education: a monograph / V. Yu. By`kov. — K. : Atika, 2008. — 684 p. (in Ukrainian)

By`kov V. Yu. Theoretical and methodological basis of simulation learning environment of modern educational systems / V. Yu. By`kov, Yu. O. Zhuk // Problems and prospects for the formation of the Country's elite: Coll. Science. papers / [ed. L. L. Tovazhnyansky, O. G. Romanovsky]. — Issue. 1 (5). — Kharkov: NTU “KPI”, 2003. — P. 64–77. (in Ukrainian)

Bolyubash N. M. Organizational and methodological aspects of the study on the basis of the information environment Moodle / N. M. Bolyubash // Information technology and learning tools. — 2013. — № 1 (33). [online]. — Available from : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/ 761/. (in Ukrainian)

Kolos K. R. The main components of computer-based learning environment post-graduate teacher education / K. R. Kolos // Proceedings of the “Conference Reporting IITZN NAPS of Ukraine”, March 21, 2013. — K., 2013. — P. 170–171. [online]. — Available from: http://www.ime.edu-ua.net/cont/tezy_2013.pdf. (in Ukrainian)

Lapins`ky`j V. V. Learning Environment and its next-generation components / V. V. Lapins`ky`j // Scientific journal NEA Dragomanov. Series number 2. Computer-oriented learning systems: Coll. Science. works. — K.: NEA Dragomanov, 2008. — № 6 (13). — P. 26–-32. (in Ukrainian)

Meshhany`nov O. P. Current models of university education in Ukraine: monograph / O. P. Meshhany`nov. — Nikolaev: ed.-in MSHU. Peter Graves, 2005. — 460 p. (in Ukrainian)

Morgunov A. I. What requirements and why they are needed / A. I. Morgunov. [online]. — Available from : http://am-programs.ru/WhatIsRequirements.shtml. (in Russian)

Nasonova Yu. M. Sereda Information and training as a means of developing students' cognitive independence pedagogical institutes : dis. ... The PhD ped. Sciences: 13.00.08 / Yu. M. Nasonova. — Chelyabinsk, 2000. — 201 p. (in Russian)

Nenahova E. N. Theoretical and methodological approaches to the formation of social and cultural space of the educational institution / E. N. Nenahova // Proceedings of the Russian State Pedagogical University. Herzen. — S.-P., 2010. —№ 128. — P. 172–181. (in Russian)

Panchenko L. F. Theoretical and methodological basis of information-educational environment of the university: Dissertation. Dr. ... ped. sciences: 13.00.10. / L. F. Panchenko. — Lugansk, 2011. — 508 p. (in Ukrainian)

Petkov V. A. Organization of the innovative environment of the educational institution / V. A. Petkov, S. I. Andryuschenko // Bulletin of Adyghe State University. A series of “Pedagogy and Psychology”. — Maikop : ASU publishing house. — Issue. 1 (95). — 2012. — P. 106–110. (in Russian)

Regulation of electronic educational resources : order Ministry of Education, Youth and Sports of Ukraine 01.10.2012, № 1060, as of May 28, 2013 / Legislature / / Ministry of Education and Science of Ukraine: official website. [online]. — Available from : https://docs.google.com/viewer?url=http://mon.gov.ua/files/normative/2012-11-01/1406/1060.doc&embedded=false (in Ukrainian)

On approval of cross comprehensive program “Health” in 2002–2011 years: the resolution of January 10, 2002 number 14, as of Nov 01. 2011 / Cabinet of Ministers of Ukraine // The Verkhovna Rada of Ukraine: official web portal. [online]. — Available from : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/14-2002-% D0% BF. (in Ukrainian)

On the General Principles of the Information Society in Ukraine in 2007–2015 years: the law of Ukraine on January 9, 2007 № 537-V // Supreme Council of Ukraine. — 2007. — № 12. — Art. 102. [online]. — Available from : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/537-16/print1309935768237861. (in Ukrainian)

The “Regulations on depository electronic educational resources” : As of May 28, 2013 / Public Discussion // Ministry of Education and Science of Ukraine: official website [online]. — Available from : http://www.mon.gov.ua/ua//pr-viddil/public-discussions/2249/.

Draft Conceptual framework of the development of e-education in Ukraine: as of March 12, 2013 / Public Discussion // Ministry of Education and Science of Ukraine: official website. [online]. — Available from : http://www.mon.gov.ua/ua//pr-viddil/public-discussions/1358761665/. (in Ukrainian)

Ozhegov: Dictionary of Russian language [online]. — Available from : http://www.ozhegov.org/words/36272.shtml. (in Russian)

Ukrainian dictionary: Academic Dictionary (1970–1980). [online]. — Available from : http://sum.in.ua/s/vymogha. (in Ukrainian)

Soldatkin V. I. A look at the creation of educational environment of Open Education of the Russian Federation / V. I. Soldatkin // Proceedings of X All-Russian Scientific Conference “Telematics 2003” [online]. — Available from : http://www.ict.edu.ru/vconf/index.php?a=vconf&c=getForm&r=thesis Desc&d=light&id_thesis=1519. (in Russian)

Soroko N. V. Development of information and communication competence of teachers philological specialization in computer-based environment : dis. PhD ... ped. Sciences : 13.00.10 / N. V. Soroko. — Kyiv, 2012. — 257 p. (in Ukrainian)

Telemtaev M. M. System technology (system of philosophy): Scientific Publication / M. M. Telemtaev. – Almaty Publishing House “ST-Infomervis” – 1999. – 336 p. (in Russian)

Technology development of distance learning course: study guide / [By`kov V. Yu., Kuxarenko V. M., Sy`rotenko N. G. et al.], Ed. V. Yu. By`kova, V. M. Kuxarenka. — K. : Millennium, 2008. — 324 p. (in Ukrainian)

Ushakov A. A. The use of innovative teaching technologies in vocational training / A. A. Ushakov [online]. — Available from : http://econf.rae.ru/article/7038.

Philosophical Dictionary [online]. — Available from : http://www.onlinedics.ru/slovar/fil/t/ trebovanie.html. (in Russian)

Jasvin V. A. Educational Sereda: from modeling to design / V. A. Jasvin. — Moscow: The meaning, 2011. — 365 p. (in Russian)

Published

2013-06-22

How to Cite

Kolos, K. R. (2013). DIDACTIC REQUIREMENTS FOR COMPUTER ORIENTED TRAINING ENVIRONMENT OF POSTGRADUATE TEACHER EDUCATION. Information Technologies and Learning Tools, 35(3), 11–21. https://doi.org/10.33407/itlt.v35i3.834

Issue

Section

Theoretical, methodological and scientific backgrounds of computer-focused educational environment