ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL BASIS OF THE INTRODUCTION OF ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT IN RESEARCH INSTITUTIONS

Authors

  • Serhiy M. Tukalo Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAPS of Ukraine, Kyiv

DOI:

https://doi.org/10.33407/itlt.v37i5.870

Keywords:

document management system, life cycle, developer, user, organizational and pedagogical conditions, model, non-formal education

Abstract

This paper is devoted to the implementation of electronic document management (EDM) in research institutions as a part of the e-government in Ukraine. Process of EDM implementation in state institutions is analysed. Two aspects of EDM implementation are emphasized: EDM implementation as information system and users’ readiness to implement the EDM into pedagogical process organized at the non-formal level of the adult education. The organizational and pedagogical principles are considered as the organizational support and pedagogical conditions to form user’s willingness to implement EDM. The organizational and pedagogical model for EDM implementation is proposed. The typical life cycle model of EDM is supplemented by organizational and pedagogical model for EDM implementation, proposed in the paper.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Serhiy M. Tukalo, Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAPS of Ukraine, Kyiv

post-graduate student

References

ISO/IEC 12207:2008: System and software engineering. — Software life cycle processes.

Андреев, В. И. Педагогика творческого саморазвития. Инновационный курс / В. И. Андреев. — Книга 1. — Казань : Изд-во Казанского университета, 1996. — 568 с.

Бражнич О. Г. Педагогічні умови диференційованого навчання учнів загальноосвітньої школи : дис. канд. пед. наук / О. Г. Бражнич. — Кривий Ріг, 2001. — 238 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. — К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2001. — 1440 с.

Глушков В. М. Основы безбумажной информатики / В. М. Глушков. — М. : Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1982. — 552 с.

Гуцан Т. Г. Педагогічні умови формування готовності майбутніх вчителів економіки до профільного навчання старшокласників / Гуцан Т. Г. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://intkonf.org/gutsan-tg-pedagogichni-umovi-formuvannya-gotovnosti-maybutnih-vchiteliv-ekonomiki-do-profilnogo-navchannya-starshoklasnikiv/.

Д. Леффингуэлл. Принципы работы с требованиями к программному обеспечению. Унифицированный подход / Д. Леффингуэлл, Д. Уидриг. — М. : "Вильямс", 2002. — 446 с.

Давидова В. Д. Неформальна освіта дорослих у навчальних гуртках Швеції : монографія / В. Д. Давидова. — Сімферополь : «Таврида», 2010. — 192 с.

Задорожна Н. Т. Менеджмент документообігу в інформаційних системах освіти (для ВНЗ і ППО) : навчально-методичний посібник ДО / Н. Т. Задорожна, К. М. Лавріщева. — К. : КП Видавництво «Педагогічна думка», 2007. —220 с.

Задорожна Н. Т. Концепція керованого проектування інформаційних систем управлінської діяльності / Н. Т. Задорожна, К. Л. Валь // Проблемы программирования. — 2003. — № 2. — С. 65–75.

Задорожна Н. Т. Підхід до проектування інформаційних систем в органах державного управління / Н. Т. Задорожна // Искусственный интеллект. — 2002. — № 3. — С. 410–419.

Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22.05.2003 № 851-IV [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/851-15.

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 13.12.1991 № 1977-XII [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1977-12.

Закон України «Про Національну програму інформатизації» від 04.02.1998 № 74/98-ВР [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/74/98-вр.

Когаловский М. Р. Перспективные технологии информационных систем / М. Р. Когаловский. — М. : ДМК Пресс; Компания АйТи, 2003. — 288 с.

Краткий психологический словарь / [сост. Л. А. Карпенко ; под ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского]. — Ростов н/Д : Феникс, 1998. — 512 с.

Латко Я. В. Стан та перспективи розвитку інформаційного суспільства : (2-й Кіровоградський соціально-економічний форум «Інформаційне суспільство і влада») [Електронний ресурс] / Я. В. Латко. — Режим доступу : http://kr-forum.org.ua/foto/upload/Latko.ppt.

Новий тлумачний словник української мови / [уклад. В. Яременко, О. Сліпушко]. — К. : «Аконіт», 2000. — 4 т.

Ожегов С. И. Словарь русского языка: Ок. 57000 слов / под ред. докт. филол. наук, проф. Н. Ю. Шведовой. — [15-е изд., стереотип.]. — М. : Рус. яз., 1984. — 816 с.

Онушкин В. Г. Мотивация учебной деятельности. / В. Г. Онушкин, Е. И. Огарев // Энциклопедия профессионального образования: в 3-х т. / руководитель авт. коллектива научный и литер. редактор С. Я. Батышев. — М. : Российская академия образования. Ассоциация «Профессиональное образование», 1999. — Т. 2. — С. 94.

Організація самостійної роботи студентів в умовах інтенсифікації навчання : навч. посіб. / [А. М. Алексюк, А. А. Аюрзанайн, П. І. Підкасистий, В. А. Козаков та ін.]. — К. : ІСДО, 1993. — 336 с.

Отчет ОЭСР «Необходимость внедрения електронного правительства» (The E-Government Imperative) [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://open-gov.ru/2010/11/10/issledovanie/.

Показатели качества информационной системы [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://rudocs.exdat.com/docs/index-37113.html#1616509. — Назва з екрану.

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 р. № 208 «Про затвердження заходів щодо створення електронної інформаційної системи “Електронний уряд”» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/208-2003-п.

Прайдаков Е. М. Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, Інтернету і програмування / Е. М. Прайдаков, Л. А. Теплицький. — К. : СофтПрес, 2005. — 547 с.

Рассохин В. П. Механизм внедрения достижений науки: политика, управление, право / В. П. Рассохин. — М. : Наука, 1985. — 286 с.

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з виконання завдань, передбачених Законом України “Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки”»: від 15 серп. 2007 р. № 653-р [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http/www.kmu.gov.ua.

Серенок А. О. Від електронного уряду до електронного урядування: компетентність державних службовців : (2-й Кіровоградський соціально-економічний форум «Інформаційне суспільство і влада») [Електронний ресурс] / А. О. Серенок. — Режим доступу : http://kr-forum.org.ua/foto/upload/serenok.ppt.

Сігаєва Л. Є. Характеристика структури освіти дорослих в сучасній Україні / Л. Є. Сігаєва // Вісник Житомирського державного університету. Педагогічні науки. — 2011. — № 59. — С. 39.

Термины и определения стандарта ISO/IEC 2382-1 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.morepc.ru/informatisation/iso2381-1.html.

Философский энциклопедический словарь / [гл. редакция : Л. Ф. Ильичев, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалев, В. Г. Панов]. — М. : Сов. энцикл., 1983. — 840 с.

Философский энциклопедический словарь. — М. : Советская энциклопедия, 1993. — 840 с.

Чижевський Б. Г. Організаційно-педагогічні умови становлення ліцеїв в Україні / Б. Г. Чижевський. — К. : Інститут педагогіки АПН України, 1996. — 249 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

ISO/IEC 12207:2008: System and software engineering. — Software life cycle processes (in English)

Andreev V. I. Pedagogy of creative self-development. innovative course / V. I. Andreev. — Kniga 1. — Kazan' : Izd-vo Kazanskogo universiteta, 1996. — 568 s. (in Russian)

Brazhny`ch O. G. Pedagogical conditions of differentiated instruction secondary school students: dy`s. kand. ped. nauk / O. G. Brazhny`ch. — Kry`vy`j Rig, 2001. — 238 s. (in Ukrainian)

Great Dictionary of the Ukrainian language / Uklad. i holov. red. V.T. Busel. — K. ; Irpin: VTF «Perun», 2001. — 1440 s. (in Ukrainian)

Glushkov V. M. Fundamentals of nonpaper Computer Science / V. M. Glushkov. — M. : Nauka. Glavnaja redakcija fiziko-matematicheskoj literatury, 1982. — 552 s. (in Ukrainian)

Guczan T. G. Pedagogical conditions of the training of future teachers of economics to high school specialized education [online] / T. G. Guczan. — Available from : http://intkonf.org/gutsan-tg-pedagogichni-umovi-formuvannya-gotovnosti-maybutnih-vchiteliv-ekonomiki-do-profilnogo-navchannya-starshoklasnikiv/. (in Ukrainian)

D. Leffingujell. How to work with software requirements. A unified approach / D. Leffingujell, D. Uidrig. — M. : "Vil'jams", 2002. — 446 s. (in Russian)

Davy`dova V. D. Informal adult education in educational circles Sweden: Monografiya / V. D. Davy`dova. — S. : «Tavry`da», 2010. — 192 s. (in Ukrainian)

Zadorozhna N. T. Document Management in the Information Systems Education (for high schools). / N. T. Zadorozhna, K. M. Lavrishcheva // Navchalno-metodychnyi posibnyk DO.: KP Vydavnytstvo «Pedahohichna dumka», 2007. — S. 220. (in Ukrainian)

Zadorozhna N. T. The concept of guided design of management information systems / N. T. Zadorozhna, K .L. Val // Problemу prohrammyrovanyia. 2003. — #2. — S. 65–75. (in Ukrainian)

Zadorozhna N. T. The approach to the design of information systems in public administration / N. T. Zadorozhna // Yskusstvennыi yntellekt. — 2002. — #3. — S. 410–419. (in Ukrainian)

The Law of Ukraine "On electronic documents and electronic document" from 22.05.2003 № 851-IV [online]. — Available from : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/851-15. (in Ukrainian)

The Law of Ukraine "On scientific and technical activities" from 13.12.1991 № 1977-XII [online]. — Available from : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1977-12. (in Ukrainian)

The Law of Ukraine "On the National Program Information" from 04.02.1998 № 74/98-ВР [online]. — Available from : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/74/98-вр. (in Ukrainian)

Kogalovskij M. R. Forward-looking information systems technology / M. R. Kogalovskij.— M. : DMK Press; Kompanija AjTi, 2003. — 288 s. (in Russian)

Brief psychological dictionary / [sost. L. A. Karpenko ; pod red. A. V. Petrovskogo, M. G. Jaroshevskogo]. — Rostov n/D : Feniks, 1998. — 512 s. (in Russian)

Latko Ya. V. Status and prospects of development of information society: (2-y Kirovohradskyi sotsialno-ekonomichnyi forum «Informatsiine suspilstvo i vlada») [online] / Ya. V. Latko. — Available from : http://kr-forum.org.ua/foto/upload/Latko.ppt. (in Ukrainian)

New Dictionary of the Ukrainian language / uklad. V. Yaremenko, O. Slipushko. — K. : «Akonit», 2000 — 4 t. (in Ukrainian)

Ozhegov S. I. Dictionary of Russian language: Ok. 57000 slov/ Pod red. dokt. filol. nauk, prof. N. Ju. Shvedovoj. — 15-e izd., stereotip. — M. : Rus. jaz., 1984. — 816 s. (in Russian)

Onushkin V. G. Motivation training activities. / V. G. Onushkin, E. I. Ogarev // Jenciklopedija professional'nogo obrazovanija: v 3-h t. / Rukovoditel' avt. kollektiva nauchnyj i liter. redaktor S. Ja. Batyshev. — M. : Rossijskaja akademija obrazovanija. Associacija «Professional'noe obrazovanie», 1999. — T. 2. — S. 94. (in Russian)

Organization of independent work of students in the intensification of training: navch. posib. / [A. M. Aleksiuk, A. A. Aiurzanain, P. I. Pidkasystyi, V. A. Kozakov ta in.]. — K. : ISDO, 1993. — 336 s. (in Ukrainian)

OECD report "The need for the introduction of E-Government" (The E-Government Imperative) [online]. — Available from : http://open-gov.ru/2010/11/10/issledovanie/. (in Russian)

Indicators of quality information system [online]. — Available from : http://rudocs.exdat.com/docs/index-37113.html#1616509. — Nazva z ekranu. (in Russian)

Cabinet of Ministers of Ukraine from 24.02.2003, № 208 «On approval of the creation of an electronic information system" e-Government"» [online]. — Available from : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/208-2003-п. (in Ukrainian)

Praidakov E. M. English-Ukrainian Dictionary of computing, Internet and Programming / E. M. Praidakov, L. A. Teplytskyi. — K. : SoftPres, 2005. — 547 s. (in Ukrainian)

Rassohin V. P. The mechanism of the introduction of science: policy, management, law / V. P. Rassohin. — M. : Nauka, 1985. — 286 s. (in Russian)

Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of a plan of tasks stipulated by the Law of Ukraine" On Fundamentals of Information Society in Ukraine in 2007-2015 "": from 15.08.2007 р. № 653-р [Оnline]. — Available from: http/www.kmu.gov.ua. (in Ukrainian)

Serenok A. O. From e-Government to e-Governance: competence of civil servants: (2-y Kirovohradskyi sotsialno-ekonomichnyi forum «Informatsiine suspilstvo i vlada») [online] / A. O. Serenok. — Available from : http://kr-forum.org.ua/foto/upload/serenok.ppt. (in Ukrainian)

Sihaieva L. Ye. Characteristic patterns of adult education in modern Ukraine / L. Ye. Sihaieva // Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu. Pedahohichni nauky. — 2011. — #59. — S. 39. (in Ukrainian)

Standard terms and definitions ISO/IEC 2382-1 [online]. — Available from : http://www.morepc.ru/informatisation/iso2381-1.html. (in Russian)

Encyclopedic Dictionary of Philosophy / [gl. redakcija : L. F. Il'ichev, P. N. Fedoseev, S. M. Kovalev, V. G. Panov]. — M. : Sov. jencikl., 1983. — 840 s. (in Russian)

Encyclopedic Dictionary of Philosophy. — M. : Sovetskaja jenciklopedija, 1993. — 840 s. (in Russian)

Chyzhevskyi B. H. Organizational and pedagogical conditions of formation of schools in Ukraine / B. H. Chyzhevskyi. — K. : Instytut pedahohiky APN Ukrainy, 1996. — 249 s. (in Ukrainian)

Published

2013-10-28

How to Cite

[1]
S. M. Tukalo, “ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL BASIS OF THE INTRODUCTION OF ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT IN RESEARCH INSTITUTIONS”, ITLT, vol. 37, no. 5, pp. 147–165, Oct. 2013.

Issue

Section

Development and introduction of educational programming and technical tools