INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES FOR MONITORING OF SCIENTIFIC RESEARCH RESULTS IMPLEMENTATION
PDF (Ukrainian)

Keywords

monitoring
research result
monitoring technology
monitoring indicators
monitoring tools
Scientometrics
citation index
impact factor

How to Cite

[1]
O. M. Spirin, “INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES FOR MONITORING OF SCIENTIFIC RESEARCH RESULTS IMPLEMENTATION”, ITLT, vol. 36, no. 4, pp. 132–152, Sep. 2013, doi: 10.33407/itlt.v36i4.890.

Abstract

The concept of monitoring of scientific research results implementation is considered; it is presented the indicators of the monitoring for psychological and educational researches using web-based ICT tools. The basic approaches to the estimation of publications influence of researchers, research groups and editions, including peculiarities of the use of scientometric indicators such as citation index and impact factor are analyzed. Grounded the classification of information and communication technologies for monitoring of research results implementation dividing them on the technologies and the means of monitoring disclosure, dissemination and use of publications results. Described peculiarities of the use of some web-based ICT tools for monitoring of implementation of psychological and educational researches results.
PDF (Ukrainian)

References

Порядок формування і виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету [Електронний ресурс] / [затвердж. Постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1084] // Веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1084-2004-%D0%BF.

Биков В.Ю. Інноваційні інструменти та перспективні напрями інформатизації освіти [Електронний ресурс] / В.Ю.Биков // Зб. наук. праць третьої Міжнарод. наук.-практ. конф. "Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи". – Львів: Львівськ. держ. ун-т безпеки життєдіяльності, 2012. – С. 14-26. – Режим доступу : http://ubgd.lviv.ua/konferenc/kon_ikt/plen_zasid/Bukov.pdf.

Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника [Електронний ресурс] / [затвердж. Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567] // Офіційний Веб-портал Верховної Ради України. – 2013. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-%D0%BF.

Наказ МОНмолодьспорт України від 17 жовт. 2012 № 1112 [«Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»] [Електронний ресурс] // Офіційний Веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1851-12

Зацман И. М. Категоризация результатов и индикаторов программ научных исследований в информационных системах мониторинга / И.М.Зацман // Системы и средства информатики. – 2009.– Доп. вып. – С. 200–219.

Маркусова В.А. Информационные ресурсы для мониторинга российской науки / В.А.Маркусова // Вестник Российской академии наук. – 2005. – Том 75.– № 7. – С. 607-612.

The Open Research Web / [Shadbolt N., Brody T., Carr L., Harnad S.] // Open Access: Key Strategic, Technical and Economic Aspects. – Chandos, 2006. – Chapter 21. – Mode of access : http://eprints.soton.ac.uk/262453.

Роберт И.В. Автоматизация информационного обеспечения научно-педагогических исследований / И.В.Роберт // Теория и методика информатизации образования (психолого-педагогический и технологический аспекты). – М.: ИИО РАО, 2010. – Глава 8. – С. 178-225.

Волчкова Н. Карту российской науки составят аудиторы [Электронный ресурс] / Надежда Волчкова // Официальный Веб-сайт Российской академии наук. – 2013. – Режим доступа : https://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=961b612b-7083-42da-a5ad-bd2dd9293099.

Веб-сайт "Наука України в дзеркалі наукометричної бази даних SciVerse Scopus" [Електронний ресурс]. – 2009-2013. – Режим доступу : http://jsi.net.ua/scopus/index.html.

Волх Р.О. Система оцінки українських фахових видань / Р.О. Волх // Наука України у світовому інформаційному просторі. – Вип. 1. – К.: Академперіодика, 2008. – С. 57-94.

Мокін Б. І. Інша точка зору на критерій оцінки наукових досягнень вченого за індексом цитування [Електронний ресурс] // Персональний сайт Мокіна Б. І. – 2010. – Режим доступу : http://www.mokin.com.ua/public_work/publicism/b12/bs/6043.html#.UiBg2dIeBL4.

Цитованість [Електронний ресурс] // Веб-сайт Webometrics НТУУ "КПІ". – Режим доступу : http://webometr.kpi.ua/node/53#1.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. – К. ; Ірпінь : ВТФ "Перун", 2004. – 1440 с.

Енциклопедія освіти / [Акад. пед. наук України ; гол. ред. В. Г. Кремень]. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

Положення про впровадження результатів науково-дослідних робіт Національною академією педагогічних наук України [затвердж. Постановою Президії НАПН України від 19 травня 2011 року, протокол № 1-7/6-159; зі змінами, затвердж. Постановою Президії НАПН України від 21 червня 2012 року, протокол № 1-7/7-225].

Методичні рекомендації щодо моніторингу впровадження результатів науково-дослідних робіт Національною академією педагогічних наук України [Додаток 1 до Постанови Президії НАПН України від 21 червня 2012 року, протокол № 1-7/7-225]. – 7 с.

Hirsch J. E. An index to quantify an individual’s scientific research output that takes into account the effect of multiple coauthorship / Jorge E. Hirsch // Scientometrics. – 2010. – Vol. 85. – Iss. 3. – P. 741-749.

Bornmann L. Are there better indices for evaluation purposes than the h index? A comparison of nine different variants of the h index using data from biomedicine / L. Bornmann, R. Mutz, H. D. Daniel, // Jour. of the Am. Soc. For Information Science and Technology. – 2008. – Vol. 59. – P. 830-837.

Universal Impact Factor: Scientifically derived Journal Impact Factor [Electronic resource]. – 2013. – Mode of access : http://www.uifactor.org/Default.aspx.

SCImago Journal & Country Rank [Electronic resource]. – 2013. – Mode of access : http://scimagojr.com.

Показники [Електронний ресурс] // Веб-сайт Google Scholar. – 2013. – Режим доступу : http://scholar.google.com.ua/citations?view_op=top_venues&hl=uk.

Рейтинг наукових журналів України згідно даних Google Scholar станом на квітень 2013 р. [Електронний ресурс] // Офіційний Веб-сайт НБУ ім. В. І. Вернадського. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/rating_journals.html.

Франчук В.М. Основні рекомендації щодо підвищення ступеня представлення ВНЗ в глобальній мережі Інтернет [Електронний ресурс] / В. М. Франчук // Веб-сайт "Служба порталу: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова". – 2012. – Режим доступу : http://www.sp.npu.edu.ua/index.php/9-uncategorised/5-osnovni-rekomendatsii-shchodo-pidvyshchennia-stupenia-predstavlennia-vnz-v-hlobalnii-merezhi-internet.

Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки [Електронний ресурс] / [затвердж. Законом України від 9 січ. 2007 р. № 537-V] // Веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/537-16#n14.

Електронні інформаційні бібліотечні системи наукових і навчальних закладів: монографія / [Спірін О. М., Іванова С. М., Новицький О. В. та ін.]. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 176 с.

Спірін О. М. Аналіз програмних платформ для створення інституційних репозитаріїв [Електронний ресурс] / О. М. Спірін, О. Р. Олексюк // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2013. – № 2 (34). – С. 101-115. – Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/821/632.

Статистика використання електронних версій наукової періодики України у 2010-2012 роках [Електронний ресурс] // Веб-сайт НБУ ім. В. І. Вернадського. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/stat.html

Індексування журналу [Електронний ресурс] // Веб-сайт журналу "Інформаційні технології і засоби навчання". – Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/pages/view/map.

Рейтинги науковців, установ і періодичних видань України: Наукові галузі України (за показниками наукометричної бази даних Scopus станом на 2011 р.) [Електронний ресурс] // Веб-сайт НБУ ім. В. І. Вернадського. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/rating.

Моніторинг використання веб-ресурсу "Електронна бібліотека НАПН України" за допомогою Google Analytics : звіт за 2012 рік [Електронний ресурс] / [М.А.Шиненко, Ю.А.Лабжинський, В.А.Ткаченко]. – К. : ІІТЗН НАПН України, 2013. – 38 с. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/777.

Scopus Author Preview [Електронний ресурс] // Веб-сайт бази даних Scopus. – Режим доступу: http://www.scopus.com/search/form/ authorFreeLookup.url.

About [Електронний ресурс] // Веб-сайт Scholarometer. – 2009-2013. – Режим доступу : http://scholarometer.indiana.edu/about.html

Schreiber М. To share the fame in a fair way, hm modifies h for multi-authored manuscripts [Electronic resource]/ Michael Schreiber // New Journal of Physics. – 2008. – Vol. 10. – Mode of access : http://iopscience.iop.org/1367-2630/10/4/040201.

Статистика [Електронний ресурс] // Веб-сайт електронного видання "Інформаційні технології і засоби навчання". – 2013. – Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/about/statistics.

Ковальчук В.Н. Практика використання ІКТ-засобів у педагогічному експерименті: Інтернет анкетування / В.Н.Ковальчук // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2013. – № 3 (35). – С. 135-152. – Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/832/618.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Order of creation and execution of orders for basic research, applied research, and the scientific and technical (experimental) development from the state budget [online] / [approved by. Cabinet of Ministers of Ukraine August 25, 2004 № 1084] / / Web portal Verkhovna Rada of Ukraine. – Available from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1084-2004-%D0%BF. (in Ukrainian)

Bykov V. Yu. Innovative tools and promising areas of information education [online] / V.Yu.Bykov / / Coll. Scientifical works. Third International scientific and practical. conf. "Information and Communication Technologies in Modern Education: Experience, Problems, Prospects." - Lviv, Lviv. state. University of Life Safety, 2012. - S. 14-26. – Available from: http://ubgd.lviv.ua/konferenc/kon_ikt/plen_zasid/Bukov.pdf. (in Ukrainian)

Procedure for awarding degrees and the academic rank of Senior researcher [online] / [approved by. Cabinet of Ministers of Ukraine of 24 July 2013 № 567] / / Official Web Portal Verkhovna Rada of Ukraine. - 2013. – Available from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-%D0%BF. (in Ukrainian)

Order of MESyouth and sport of Ukraine Octoober 17. 2012 number 1112 ["On the publication of the results of the thesis for a doctor's degree and Ph.D. '] [online] // Official Web Portal Verkhovna Rada of Ukraine. – Available from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1851-12 (in Ukrainian)

Zatsman I.M. Categorization of results and indicators for the research program in information systems for monitoring / I.M.Zatsman / / Systems and Informatics. - 2009. - Extras. edition. - S. 200-219. (in Russian)

Markusova V.A. Information resources for the monitoring of Russian science / V.A.Markusova / / Bulletin of the Russian Academy of Sciences. - 2005. - Volume 75. - № 7. - S. 607-612. (in Russian)

The Open Research Web [online] / [Shadbolt N., Brody T., Carr L., Harnad S.] // Open Access: Key Strategic, Technical and Economic Aspects. – Chandos, 2006. – Chapter 21. – Available from: http://eprints.soton.ac.uk/262453. (in English)

Robert I.V. Automation of information security research and educational research / I.V.Robert / / Theory and Methods of informatization of education (psychological, pedagogical and technological aspects). – M.: IIO RAO, 2010. - Chapter 8. - S. 178-225. (in Russian)

Voltchkova N. Map of Russian science will make the auditors [online] / Nadezhda Voltchkova / / The official website of the Russian Academy of Sciences. - 2013. – Available from: https://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=961b612b-7083-42da-a5ad-bd2dd9293099. (in Russian)

Website "The Science of Ukraine in the mirror Scientometrics database SciVerse Scopus" [online]. - 2009-2013. – Available from: http://jsi.net.ua/scopus/index.html. (in Ukrainian)

Volh R.O. Evaluation system of Ukrainian professional publications / R.O. Volh / / Science of Ukraine in the global information space. - Issue. 1. - K. Akademperiodika, 2008. - S. 57-94. (in Ukrainian)

Mokin I. Another point of view on the criterion of scientific advances scientific citation index [online] / / Mokin’s B.I. Personal Site. - 2010. – Available from: http://www.mokin.com.ua/public_work/publicism/b12/bs/6043.html#.UiBg2dIeBL4. (in Ukrainian)

Citation [online] / / Website Webometrics STUU"KPI". – Available from: http://webometr.kpi.ua/node/53#1. (in Ukrainian)

Great Dictionary of the Ukrainian language / [way. and head. editor V.T. Busel]. - K.; Irpen: WTF "Perun", 2004. - 1440 p. (in Ukrainian)

Encyclopedia of education / [Acad. Ped. Sciences of Ukraine, Ch. edit. V.G. Kremen]. - K.: Inter Yurinkom, 2008. - 1040 p. (in Ukrainian)

Regulation on the implementation of the results of research by the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine [approved by. Decree of the Presidium of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine of 19 May 2011, Protocol № 1-7/6-159; amended, approved. Decree of the Presidium of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine of June 21, 2012, report № 1-7/7-225]. (in Ukrainian)

Guidelines for monitoring the implementation of the results of research by the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine [Annex 1 to Decree of the Presidium of NAPS of Ukraine on June 21, 2012, Protocol № 1-7/7-225]. - 7 p. (in Ukrainian)

Hirsch J. E. An index to quantify an individual’s scientific research output that takes into account the effect of multiple coauthorship / Jorge E. Hirsch // Scientometrics. – 2010. – Vol. 85. – Iss. 3. – P. 741-749. (in English)

Bornmann L. Are there better indices for evaluation purposes than the h index? A comparison of nine different variants of the h index using data from biomedicine / L. Bornmann, R. Mutz, H. D. Daniel, // Jour. of the Am. Soc. For Information Science and Technology. – 2008. – Vol. 59. – P. 830-837. (in English)

Universal Impact Factor: Scientifically derived Journal Impact Factor [online]. – 2013. – Available from: http://www.uifactor.org/Default.aspx. (in English)

SCImago Journal & Country Rank [online]. – 2013. – Available from: http://scimagojr.com. (in English)

Indicators [online] // Web-site Google Scholar. – 2013. – Available from: http://scholar.google.com.ua/citations?view_op=top_venues&hl=uk. (in English)

Rating of Ukrainian journals According to Google Scholar April 2013 [online] / / Official Website NLU named after V.I.Vernadsky. – Available from: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/rating_journals.html. (in Ukrainian)

Franchuk V.M. The main recommendations for improving the degree of representation of universities in the global Internet [online] / V. Franchuk / / Website "Service Portal: National Pedagogical University MPDragomanov." - 2012. – Available from: http://www.sp.npu.edu.ua/index.php/9-uncategorised/5-osnovni-rekomendatsii-shchodo-pidvyshchennia-stupenia-predstavlennia-vnz-v-hlobalnii-merezhi-internet. (in Ukrainian)

Fundamentals of Information Society in Ukraine in 2007-2015 [online] / [approved by. Law of Ukraine January 9. 2007 № 537-V] / / Web portal Verkhovna Rada of Ukraine. – Available from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/537-16#n14. (in Ukrainian)

Electronic information libraries systems of research and educational institutions: monograph / [Spirin O.M., Ivanova S.M., Nowicki O.V. etc.]. - K.: Pedagogichna Dumka, 2012. - 176 p. (in Ukrainian)

Spirin O.M. Analysis of software platforms for the creation of institutional repositories [online] / O.M. Spirin, O. R. Oleksyuk / / Information technology and learning tools. - 2013. - № 2 (34). - S. 101-115. – Available from: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/821/632. (in Ukrainian)

Statistics of electronic versions of scientific periodicals Ukraine in 2010-2012 [online] / / Website NLU named after V.I.Vernadsky. – Available from: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/stat.html (in Ukrainian)

Indexing of the journal [online] / / Web site of the journal "Information technology and learning tools." – Available from: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/pages/view/map. (in Ukrainian)

Ratings of researchers, institutions and periodicals of Ukraine: Scientific area of Ukraine (in terms of Scientometrics Scopus database 2011) [online] / / Website NLU named after V.I. Vernadsky. – Available from: http://archive.nbuv.gov.ua/rating. (in Ukrainian)

Monitoring the use of the web resource "Library NAPS of Ukraine" with Google Analytics: report 2012 [online] / [M.A.Shynenko, Yu.A.Labzhynskyy, V.A.Tkachenko]. - K. IITZN NAPS of Ukraine, 2013. - 38 p. – Available from: http://lib.iitta.gov.ua/777. (in Ukrainian)

Scopus Author Preview [online] // Website Scopus. – Available from: http://www.scopus.com/search/form/ authorFreeLookup.url. (in English)

About [online] // Website Scholarometer. – 2009-2013. – Available from : http://scholarometer.indiana.edu/about.html (in English)

Schreiber М. To share the fame in a fair way, hm modifies h for multi-authored manuscripts [online]/ Michael Schreiber // New Journal of Physics. – 2008. – Vol. 10. – Available from: http://iopscience.iop.org/1367-2630/10/4/040201. (in English)

Statistics [online] / / Web site of electronic edition "Information technologies and learning tools." - 2013. – Available from: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/about/statistics. (in Ukrainian)

Kovalchuk V.N. The use of ICT in the pedagogical experiment: Internet questionnaire [online] / V.N.Kovalchuk / / Information technology and learning tools. - 2013. - № 3 (35). - S. 135-152. – Available from: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/832/618. (in Ukrainian)

Authors who publish in this journal agree to the following terms:

  1. Authors hold copyright immediately after publication of their works and retain publishing rights without any restrictions.
  2. The copyright commencement date complies the publication date of the issue, where the article is included in.

Content Licensing

  1. Authors grant the journal a right of the first publication of the work under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-NC-SA 4.0) that allows others freely to read, download, copy and print submissions, search content and link to published articles, disseminate their full text and use them for any legitimate non-commercial purposes (i.e. educational or scientific) with the mandatory reference to the article’s authors and initial publication in this journal.
  2. Original published articles cannot be used by users (exept authors) for commercial purposes or distributed by third-party intermediary organizations for a fee.

Deposit Policy

  1. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) during the editorial process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (see this journal’s registered deposit policy at Sherpa/Romeo directory).
  2. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
  3. Post-print (post-refereeing manuscript version) and publisher's PDF-version self-archiving is allowed.
  4. Archiving the pre-print (pre-refereeing manuscript version) not allowed.

Downloads

Download data is not yet available.