DESIGN OF EDUCATIONAL PROBLEMS ON LINEAR PROGRAMMING USING SYSTEMS OF COMPUTER MATHEMATICS
PDF (Ukrainian)

Keywords

educational problem
method of operation
systems of computer mathematics
linear programming

How to Cite

[1]
V. M. Mykhalevych and O. I. Tyutyunnik, “DESIGN OF EDUCATIONAL PROBLEMS ON LINEAR PROGRAMMING USING SYSTEMS OF COMPUTER MATHEMATICS”, ITLT, vol. 38, no. 6, pp. 123–137, Nov. 2013, doi: 10.33407/itlt.v38i6.896.

Abstract

From a perspective of the theory of educational problems a problem of substitution in the conditions of ICT use of one discipline by an educational problem of another discipline is represented. Through the example of mathematical problems of linear programming it is showed that a student’s method of operation in the course of an educational problem solving is determinant in the identification of an educational problem in relation to a specific discipline: linear programming, informatics, mathematical modeling, methods of optimization, automatic control theory, calculus etc. It is substantiated the necessity of linear programming educational problems renovation with the purpose of making students free of bulky similar arithmetic calculations and notes which often becomes a barrier to a deeper understanding of key ideas taken as a basis of algorithms used by them.
PDF (Ukrainian)

References

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу : www.president.gov.ua/ru/documents/15828.html.

Биков В. Ю. Сучасні завдання інформатизації освіти [Електронний ресурс] / В. Ю. Биков // Інформаційні технології і засоби навчання. — 2010. — № 1(15). — Режим доступу до журн. : http://www.ime.edu-ua.net/em.html.

Дьяконов В. П. Mathematica 4 с пакетами расширений / В. П. Дьяконов. — М. : Нолидж, 2000. — 605 c. — ISBN 5-89251-086-7.

Скафа О. І. Комп’ютерно-орієнтовані уроки в евристичному навчанні математики / Е. І. Скафа, О. В. Тутова. — Донецьк : Вебер, 2009. — 320 с.

Михалевич В. М. Розвиток системи Мaple у навчанні вищої математики майбутніх інженерів-механіків : монографія / В. М. Михалевич, Я. В. Крупський. — Вінниця : ВНТУ, 2013. — 236 с.

Співаковський О. В. Теорія і практика використання інформаційних технологій у процесі підготовки студентів математичних спеціальностей / О. В. Співаковський. — Херсон : Айлант, 2003. — 229 с.

Зимина О. В. Инженерное образование в компьютеризированном обществе : новые ориентиры / О. В. Зимина, А. И. Кириллов // Проблемы теории и методики обучения. — 2003. — № 7. — С. 68–71.

Жарова Н. Р. Компьютеризация самостоятельных учебных занятий: методика «студент + компьютер» на примере курса по выбору студента / Н. Р. Жарова // Инновационные педагогические технологии : сб. науч. тр. — Нижневартовск : Изд-во Нижневарт. гуманит. ун-та, 2009.— С. 68–74.

Клочко В. І. Проблема трансформації змісту курсу вищої математики в технічних університетах в умовах використання сучасних інформаційних технологій / В. І. Клочко // Дидактика математики: проблеми і дослідження : Міжнар. зб. наук. робіт. — Вип. 22. — Донецьк : фірма ТЕАН, 2004. — С. 10-–15.

Триус Ю. В. Комп’ютерно-орієнтовані методичні системи навчання математичних дисциплін у вищих навчальних закладах : дис. ... доктора пед. наук : 13.00.02 / Триус Юрій Васильович. — К., 2005. — 649 с.

Михалевич В. М. Розвиток системи Мaple у навчанні вищої математики [Електронний ресурс] / В. М. Михалевич, Я. В. Крупський // Інформаційні технології і засоби навчання. — 2011. — Т. 21. — № 1. — Режим доступу до журн. : http://journal.iitta.gov.ua.

Эльконин Д. Б. Избранные психологические труды / Д. Б. Эльконин ; ред. В. В. Давыдов, В. П. Зинченко; акад. педагогических наук СССР. — М. : Педагогика, 1989. — 560 с. : ил.—ISBN 5-7155-0035-4.

Машбиц Е. И. Психолого-педагогические проблемы компьютеризации обучения : наука — реформе школы / Е. И. Машбиц. — М. : Педагогика, 1988. — 192 с.

Клочко В. І. Система задач як засіб формування професійно значущих знань з інформатики студентів економічних спеціальностей : монографія / В. І .Клочко, Н. І. Праворська. — Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. — 140 с.

Булах І. Є. Теорія і методика комп’ютерного тестування успішності навчання (на матеріалах медичних навчальних закладів) : автореф. дис. ... доктора пед. наук : спец. 13.00.01 «Теорія і історія педагогіки» / І. Є. Булах. — К. : Київський університет імені Т. Г. Шевченка, 1995. — 50 с.

Балл Г. А. Теория учебных задач: психолого-педагогический аспект / Г. А. Балл. — М. : Педагогика, 1990. — 183 с.

Христиановский В. В. Экономико-математические методы и модели: теория и практика : учебное пособие / В. В. Христиановский, В. П. Щербина. — Донецк : ДонНУ, 2010. — 335 с.

Шамілев Т. М. Практикум із математики для інженерів-педагогів із використанням пакету Excel / Т. М. Шамілев, А. М. Сухтаєва // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць Української інженерно-педагогічної академії. — Харків : УІПА, 2012. — № 37. — С. 268–273. (http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pipo/2012_37/12stmeue.pdf).

Жалдак М. І. Використання комп’ютера в навчальному процесі має бути педагогічно виваженим і доцільним / М. І. Жалдак // Комп’ютер у школі та сім’ї. — 2011.— № 3. — С. 3–12.

Зимина О. В. Рекомендации по созданию электронного учебника / О. В Зимина, А. И. Кириллов [Електроний ресурс]. — Режим доступу : http://www.academiaxxi.ru/Meth_Papers/AO_recom_t.htm.

Юрова А. А. Высшая математика и элементы аналитического пакета MAPLE [Текст] : учебно-метод. пособие / А. А. Юрова, А. В. Юров. — Калининград : Изд-во БИЭФ, 2009. — 57 с.

Кобильник Т. П. Програмування в середовищі Maple для розв’язування задач аналітичної геометрії / Т. П. Кобильник // Дидактика математики: проблеми і дослідження : міжнародний збірник наукових робіт. — Вип. 26. — Донецьк : Фірма ТЕАН, 2006. — С. 160–164.

Островский А. И. Что означает «решить задачу»? / А. И. Островский // Математика в школе. — 1962. — № 2. — С. 86–89.

Михалевич В. М. Використання системи комп’ютерної алгебри для висвітлення ключових ідей симплекс-алгоритму / В. М. Михалевич, О. І. Тютюнник // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики : [зб. наук. праць]. — Вип. IX. — Кривий Ріг : Видавничий відділ НМетАУ, 2011. — С. 113–118.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

National strategy of education development in Ukraine for the period until 2021 [online]. — Available from : www.president.gov.ua/ru/documents/15828.html.‎ (in Ukrainian)

Bykov V. Ju. Currrent tasks of informatization of education [online] / Bykov Valerij Juhymovych // Informacijni tehnologii' i zasoby navchannja. — 2010. — № 1 (15). — 18 s. — Available from : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/25/13. (in Ukrainian)

Dyakonov V. P. Mathematica 4 with an extensibility package / V. P. Dyakonov. — M. : Knowledge, 2000. — 605 p. — ISBN 5-89251-086-7. (in Russian)

Skafa O. I. Computer-oriented lessons in heuristic teaching of mathematics. / E. I. Skafa, О. V. Tutova. — Donetsk : Veber, 2009. — 320 p. (in Ukrainian)

Mykhalevych V. M. The development system Maple in teaching higher mathematics of the future of Mechanical Engineers : monograph / V. M. Mykhalevych, Y. V. Krupskyi. — Vinnytsia city : UNIVERSUM-Vinnytsia, 2013. — 236 p. (in Ukrainian)

Spivakovskyi O. V. Theory and practice of using informational technologies in the process of training of students with mathematical specialties / О. V. Spivakovskyi. — Kherson : Ailant, 2003. — 229 p. (in Ukrainian)

Zimina O. V. Engineering education in the computerized society: new guidelines / O. V. Zimina, A. I. Kirillov // Problems of training theory and methods. — 2003. — № 7. — S. 68–71. (in Russian)

Zharova N. R. Computerization of self-dependent learning sessions: method «student + computer» by way of example of a student’s free electives / N. R. Zharova // Innovative pedagogical technologies: collection of scientific papers. — Nizhnevartovsk : Publishing house of Nizhnevartovsk Humanities University, 2009. — Р. 68–74. (in Russian)

Klochko V. I. The problem of higher mathematics course content transformation at technical universities under the conditions of using modern informational technologies / V. I. Klochko // Didactics of mathematics: problems and research work: international collection of scientific papers. — Issue 22. — Donetsk DonNU, 2004. — Р. 10–15. (in Ukrainian)

Tryus Y. V. Computer-oriented methodical systems of mathematical disciplines teaching at higher educational institutions : dissertation of a doctor of pedagogical sciences : 13.00.02 / Tryus Yuriy Vasylovych. — К., 2005. — 649 p. (in Ukrainian)

Mykhalevych V. M. The development system Maple in teaching higher mathematics [online] / V. M. Mykhalevych, Y. V. Krupskyi // Informacijni tehnologii' i zasoby navchannja. — 2011. — T. 21. — № 1. — Available from : http://journal.iitta.gov.ua. (in Ukrainian)

Elkonin D. B. Selected psychological papers/ D. B. Elkonin; editor V. V. Davydov, V. P. Zinchenko; academician of pedagogical sciences of the USSR. — М. : Pedagogy, 1989. — 560 p. : Іllustrated. —ISBN 5-7155-0035-4. (in Russian)

Mashbits E. I. Psychological-pedagogical problems of education computerization : Science — to school reforms / E. I. Mashbits. — М. : Pedagogy, 1988. — 192 p. (in Russian)

Klochko V. I. The task system as means of formation of professionally significant knowledge in informatics for students of economic specialties : monograph / V. I. Klochko, N. I. Pravorska. — Vinnytsia city : UNIVERSUM-Vinnytsia, 2008. — 140 p. (in Ukrainian)

Bulakh I. Y. The theory and methodology of computer testing of academic progress (based on the materials of medical educational institutions) : author's abstract of dissertation. ... Doctor of pedagogical sciences : 13.00.01 / I. Y. Bulakh. — К. : Taras Shevchenko Memorial University, Kyiv. 1995. — 50 p. (in Ukrainian)

Ball G. A. The theory of training tasks: psychological-pedagogical aspects / G. A. Ball. — М. : Pedagogyh, 1990.— 183 p. (in Russian)

Khristianovskiy V. V. Economic-mathematical methods and models: theory and practice : textbook / V. V. Khristianovskiy, V. P. Shcherbina. — Donets : DonNU, 2010. — 335p. (in Russian)

Shamilev T. M. Practical classes in mathematics for engineers-teachers using Excel package [online] / T. M. Shamilev, A. M. Sukhtayeva // The problems of engineering-pedagogical education / collection of scientific papers of the Ukrainian engineering-pedagogical academy. — Kharkiv : UEPA, 2012. — № 7. — P. 268–273. — Available from : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pipo/2012_37/12stmeue.pdf). (in Russian)

Zhaldak М. І. The use of computers in academic process should be pedagogically balanced and reasonable / M. I. Zhaldak // Computer in a family and at school. — 2011.— № 3. — Р. 3–12. (in Ukrainian)

Zimina O. V., Kirillov A. I. recommendations on the creation of an electronic textbook по. — http: //www.academiaxxi.ru/Meth_Papers/AO_recom_t.htm. (in Russian)

Yurova A. A. Higher mathematics and elements of analytic package MAPLE [Text] : methodological tutorial / A. A. Yurova, A. V. Yurov. — Kaliningrad : Publishing house BIEF, 2009. — 57 p. (in Russian)

Kobylnyk T. P. Рrogramming in Maple environment for tasks solutions in analytic geometry / T. P. Kobylnyk // Didactics of mathematics: problems and research work: International collection of scientific papers. — Issue 26. — Donetsk : Company TEAN, 2006. — P. 160–164. (in Ukrainian)

Ostrovskiy A. I. What does it mean «to solve a problem»? / A. I. Ostrovskiy // Matehmatics at school. — 1962. — № 2. — P. 86–89. (in Russian)

Mykhalevych V. M. The use of computer algebra system for explaining key ideas of complex-algorithm / V. M. Mykhalevych, O. I. Tyutyunnyk // Theory and teaching methodology of mathematics, physics, informatics: [collection of scientific papers]. — Issue IX. — Kryvyi Rig : Publishing department NMetAU, 2011. — P. 113–118. (in Ukrainian)

Authors who publish in this journal agree to the following terms:

  1. Authors hold copyright immediately after publication of their works and retain publishing rights without any restrictions.
  2. The copyright commencement date complies the publication date of the issue, where the article is included in.

Content Licensing

  1. Authors grant the journal a right of the first publication of the work under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-NC-SA 4.0) that allows others freely to read, download, copy and print submissions, search content and link to published articles, disseminate their full text and use them for any legitimate non-commercial purposes (i.e. educational or scientific) with the mandatory reference to the article’s authors and initial publication in this journal.
  2. Original published articles cannot be used by users (exept authors) for commercial purposes or distributed by third-party intermediary organizations for a fee.

Deposit Policy

  1. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) during the editorial process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (see this journal’s registered deposit policy at Sherpa/Romeo directory).
  2. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
  3. Post-print (post-refereeing manuscript version) and publisher's PDF-version self-archiving is allowed.
  4. Archiving the pre-print (pre-refereeing manuscript version) not allowed.

Downloads

Download data is not yet available.